1.3 Категории МПС и правоспособност на водачите

Начало » Подготовка за изпита » 1.3 Категории МПС и правоспособност на водачите

За да управляваме превозно средство трябва да притежаваме документ за правоспособност. Документите за правоспособност за разделени на категории. За да управляваме ППС от определена категория, следва да притежаваме свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от нас ППС.

Категории МПС

 

Категория Моторни превозни средства Описание
A Мотоциклети и триколесни МПС с мощност над 15kW
* Мотоциклети – двуколесни превозни средства с или без кош, с двигател с вътрешно горене с работен обем над 50 см3 и/или с конструктивна максимална скорост по-висока от 45км/ч
A1 Мотоциклети с работен обем на двигателя не повече от 125 см3с максимална мощност не повече от 11kW и с отношение мощност спрямо тегло, която не превишава 0.1kW/kg и триколесни МПС, с мощност по-ниска от 15kW.
A2 Мотоциклети с мощност, която не превишава 35kW, отношение на мощност и тегло не превишаваща 0.2 kW/kg. Удвоената реална мощност не може да е по-голяма от нетната такава на двигателя.
АМ МПС с конструктивна максимална скорост не повече от 45 км/час.
Делят се на:
* Двуколесни с двигател с вътрешно горене  с работен обем до 50 см3 или електродвигател с мощност до 4kW.
* Триколесни с двигател с вътрешно горене с принудително запалване и работен обем не по-голям от 50 см3, или дизелов(или електродвигател) с максимална мощност 4kW.
* Четириколесни, с маса без товар до 350кг, двигател с вътрешно горенес принудително запалване и работен обем не по-голям от 50 см3 или с дизелов или електродвигател с максимална мощност от 4kW.
B Водачът има право да управлява МПС с допустима максимална маса, която не надвишава 3500 кг и броят на местата за сядане без мястото на водача не надвишава 8. Към тях може да се прикачва ремарке, чиято допустима максимална маса не надвишава 750 кг. Водачът има право да управлява и МПС от категория „АМ“.
B1 Двигател над 50 см, скорост над 45 км/час и маса до 550 кг.
C Водачът има право да управлява МПС, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг и броят на местата за сядане без мястото на водача не надвишава 8. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг. Водачът има право да управлява и МПС от категория „Ткт“.
C1 Водачът има право да управлява МПС, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 кг, но не надвишава 7500 кг и броят на местата за сядане без мястото на водача не надвишава 8. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг. Водачът има право да управлява и МПС от категория „Ткт“.
D Водачът има право да управлява МПС, с изключение на тролейбуси, предназначени за превоз на пътници с над 8 места за сядане без мястото на водача. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг. Към категория „D“ се отнасят и съчленените автобуси. Прикачването на ремарке към тях е забранено.
D1 Водачът има право да управлява МПС, с изключение на тролейбуси, предназначени за превоз на пътници с над 8 места, но не повече от 16 места за сядане без мястото на водача. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 кг. Към категория „D1“ се отнасят и съчленените автобуси. Прикачването на ремарке към тях е забранено.
B+E Водачът има право да управлява състав от пътни превозни средства с теглещо МПС от категория „В“ и ремарке с допустима максимална маса не надвишаваща 3500 кг.
C+E Водачът има право да управлява състав от пътни превозни средства с теглещо МПС от категория „C“ и ремарке с допустима максимална маса надвишаваща 750 кг.
C1+E Водачът има право да управлява състав от пътни превозни средства с теглещо МПС от категория „C1“ и ремарке с допустима максимална маса надвишаваща 750 кг, при условие, че допустимата максимална маса на състава не надвишава 12 000 кг. и допустимата максимална маса на ремаркето не надвишава масата без товар на теглещото превозно средство, както и състав от пътни превозни средства с теглещо МПС от категория „B“ и ремарке с допустима максимална маса надвишаваща 3500 кг, при условие че допустимата максимална маса на състава не надвишава 12 000 кг.
D+E Водачът има право да управлява състав от пътни превозни средства с теглещо МПС от категория „D“ и ремарке с допустима максимална маса надвишаваща 750 кг.
D1+E Водачът има право да управлява състав от пътни превозни средства с теглещо МПС от категория „D1“ и ремарке с допустима максимална маса надвишаваща 750 кг, при условие че допустимата максимална маса на състава не надвишава 12 000 кг и допустимата максимална маса на ремаркето не надвишава масата без товар на теглещото превозно средство. Ремаркето не трябва да се използва за превоз на пътници.
Tкт Водачът има право да управлява колесен трактор.
Tтб Тролейбус.
Tтм Водачът има право да управлява трамвайна мотриса.

 

Минималната възраст на водача за управление на моторно превозно средство

16 г. – за управление на моторно превозно средство от категория АМ;
16 г. – за управление на моторно превозно средство от категория А1;
18 г. – за управление на моторно превозно средство от категория А2;
24 г. – за управление на моторно превозно средство от категория А, или:
(20 г. – ако водачът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 от не по-малко от две години) или (21 г. – за управление на триколесни моторни превозни средства с мощност, превишаваща 15 kW)
17 г. – за управление на моторно превозно средство от категория В1;
18 г. – за управление на моторно превозно средство от категории В и ВЕ;
18 г. – за управление на моторно превозно средство от категории С1 и С1Е;
21 г. – за управление на моторно превозно средство от категории С и СЕ;
21 г. – за управление на моторно превозно средство от категории D1 и D1Е;
24 г. – за управление на моторно превозно средство от категории D и DЕ;
21 г. – за управление на трамвайна мотриса от категория Ттм;
18 г. – за управление на колесен трактор от категория Ткт по републиканските и общинските пътища.
 
Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства от категориите С1, С, D1, D и Ттм (трамвайна мотриса) трябва да са и психологически годни.

Едно и също лице може да притежава само едно свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено от държава – членка на Европейския съюз.

Стажът като водач започва да тече след връчването на свидетелството за управление за съответната категория. Периодът, през който водач е лишаван от право да управлява МПС, не се зачита за стаж.

Всеки водач има право да управлява МПС от категорията, за която притежава документ за правоспособност. Водачите, които притежават свидетелства за управление от категория Т – само превозно средство от вида, посочен в свидетелството за управление.

 

Водач с право за управление на МПС от категория Има право да управлява и превозни средства от категория
Всички категории АМ
C или C1 Ткт
A2 А1
A А1, А2
B B1
C C1
D D1
C1E, CE, D1E или DE BE
CE и притежава D DE
CE C1E
DE D1E

 

Когато получим документите си за правоспособност, получаваме и контролен талон, който служи за потвърждение на валидността му. Талоните имат определен брой точки. За нов водач те са 26, като максималният брой е 39, а останалите 13  получаваме след 2 години стаж.

< 1.2 ППС
1.4 Път, платно за движение >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!