1.2 Пътни превoзни средства

Начало » Подготовка за изпита » 1.2 Пътни превoзни средства

Пътните превозни средства наричаме и ППС. Легалната им дефиниция е:

Съоражение, придвижвано по пътя на колела и използвано за превозване на хора и/или товари.

Към пътните превозни средства, приравняваме и т.нар. самоходни машини, когато се движат по пътищата, както и трамваите.

Моторно превозно средство (МПС), от своя страна, е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства.

Автомобил наричаме недвуколесно безрелсово моторно превозно средство, което се използва за превозване на пътници и товари или за теглене на други пътни превозни средства. Към автомобилите се приравняват и тролейбусите.

Автомобилите биват:

 • Леки – за превозване на пътници, в които броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 8;
 • Товарни  – за превозване на товари и/или теглене на ремарке;
 • Автобуси -за превозване на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача.
 • Специални – с постоянно монтирана апаратура, съоръжения или машини, които не позоволяват използването им за други цели;
 • Трактор – МПС, предназначено за извършване на специфични дейности, както и за теглене на товарни ремаркета. В движението по пътищата се допускат само колесни трактори. Като към колесните трактори, са приравнени и т.нар. самоходни шасита. По пътищата отворени за обществено ползване е забранено движението на верижни машини, както и използването на гуми с шипове. Движението на ППС с вериги за сняг е разрешено, само когато условията го предполагат.
 • Самоходна машина – съоръжение или машина, предназначена за извършване на спефицични
  дейности и движеща се или придвижвана по пътищата само по изключение.
  Такива биват:
  * електрокарите
  * мотокарите
  * селскостопанските и строителните машини и други подобниСамоходната машина е малогабаритна, когато е с теглително усилие до 200кг., максималната й скорост на движение е до 25 км/ч , колеята(разстоянието между колелата на една и съща ос) – до 900мм, и масата без товар – до 900кг.
 • Ремарке – пътно превозно средство , предназначено да бъде теглено от моторно превозно средство (МПС). Към ремаркетата се приравняват и полуремаркетата.
 • Полуремарке – пътно превозно средство (ППС), което се прикачва към моторно превозно средство (МПС) и значителна част от неговата маса и от масата на неговия товар се носи от МПС-то. Така образуваното ППС се нарича съчленено превозно средство.
 • Състав от пътни превозни средства – механично свързани пътни превозни средства, които участват в движението по пътя като едно цяло.
 • Велосипед – Пътно превозно средство, най-малко с две колела,  което се придвижва с мускулната сила на лицето, което го управлява, с изключение на инвалидните колички.
 • Извънгабаритно пътно превозно средство е ППС или състав от ППС, което с товар или без товар надвишава допустимите размери и маса.
 • Бавнодвижещо се пътно превозно средство – ППС, което по конструктивни причини не може да се да се движи със скорост по-висока от 30км/ч. Към бавнодвижещите се ППС се приравняват и тези, които поради характера на превозвания от тях товар не могат да се движат със скорост, по-висока от 30км/ч.

Други термини:

 • Допустима максимална маса наричаме най-голямата маса на превозното средство с товар, определена за допустима от компетентните органи.
 • Натоварване на ос наричаме частта от масата на товар, която се носи от всяка ос на пътното превозно средство (ППС).
 • Конструктивна максимална скорост наричаме записаната в техническата документация на превозното средство най-голяма скорост, която то може да развива.
 • Категория на МПС наричаме група от моторни превозни средства, обединени съобразно предназначението им и конструктивните им особености.
 • Технически допустима максимална маса наричаме максималната маса на ППС-то в натоварено състояние, посочена от производителя, допустима за неговата конструкция и производствено изпълнение.
 • Масата с товар на превозното средство включва масата на превозното средство с водача и пътниците в него, както и масата на товара.
 • Идентификационен номер на превозното средство е  подредена комбинация от знаци, поставена върху превозното средство от производителя с цел идентифицирането му.
 • Дневни светлини дневните светлини са предназначени за подобряване на възприемането и видимостта на предната част на ППС при движението му.

< 1.1 Участници в движението
1.3 Категории МПС >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!