15. Спиране, престой, паркиране

Начало » Правилник за прилагане на ЗДвП » 15. Спиране, престой, паркиране

Чл. 95. (1) При спиране скоростта на движение на пътното превозно средство се намалява
плавно. Рязкото спиране се забранява, освен ако това е необходимо за избягване на
пътнотранспортно произшествие.
(2) За пропускане на участниците в движението, които са с предимство, спирането се
извършва в заеманата лента за движение.
Чл. 96. (1) За престой извън населените места пътните превозни средства се спират извън
платното за движение. Когато това е невъзможно, спирането за престой се извършва успоредно на
оста на пътя, най-вдясно на пътното платно.
(2) За паркиране извън населените места пътните превозни средства се спират извън
платното за движение.
(3) За престой и паркиране в населените места пътните превозни средства се спират
възможно най-вдясно на платното за движение, по посока на движението и успоредно на оста на
пътя. Допуска се спиране за престой и паркиране на моторни превозни средства с максимално
допустима маса до2,5 т върху тротоарите, успоредно на оста на пътя, ако откъм страната на
сградите остава разстояние най-малко 1,5 м за преминаване на пешеходци.
(4) На пътно платно с еднопосочно движение се допуска престой и от лявата страна по
посока на движението, ако това не пречи на движението на пътните превозни средства.
Чл. 97. Водачът и пътниците могат да отварят врата, да я оставят отворена, да се качват и
да слизат от превозното средство, спряно за престой или паркирано, след като се уверят, че няма
да създадат опасност за останалите участници в движението.
Чл. 98. Водачът на спряно за престой или паркирано пътно превозно средство може да го
напусне, ако е взел мерки то да не потегли само.
Чл.99. (1) На път извън населено място водачът на недвуколесно пътно превозно
средство, спряно на платното за движение поради повреда, е длъжен незабавно да го измести
извън него или – в случай че преместването на пътното превозно средство се окаже невъзможно –
да го обозначи така, че то да бъде забелязано навреме от водачите на приближаващите се пътни
превозни средства.
(2) На път в населено място водачът на недвуколесно пътно превозно средство, спряно на
платното за движение поради повреда, е длъжен незабавно да го измести на място, където
паркирането е разрешено, или извън платното за движение, или ако това се окаже невъзможно-
да го обозначи така, че то да бъде забелязано навреме от водачите на приближаващите се пътни
превозни средства.
Чл. 100. (1) Когато за сигнализиране на повредено пътно превозно средство се използва
предупредителен светлоотразителен триъгълник, той се поставя на разстояние най-малко 30 м от
пътното превозно средство в пътната лента, заета от него, и срещу посоката на движение на
заобикалящите го пътни превозни средства. На автомагистрали и пътища с разрешена скорост на
движение над 80 км/ч предупредителният светлоотразителен триъгълник се поставя на
разстояние, не по-малко от 100 м.
(2) Като допълнителен сигнал за обозначаване на повредено пътно превозно средство
може да се използва включването на авариен сигнал или габаритни светлини.
(3) Правилата по ал. 1 и 2 се прилагат и за пътните превозни средства, които са спрели за
оказване на помощ.
Чл. 101. (1) Спирането за престой и паркирането са забранени:
1. до спряло пътно превозно средство от страната на движението;
2. в тунели и подлези;
3. в пътни участъци с ограничена видимост;
4. върху трамвайни и железопътни линии или в такава близост до тях, която може да
затрудни движението на релсовите превозни средства;
5. на пешеходни или велосипедни пътеки и на разстояние, по-малко от 5 м преди тях;
6. на кръстовища и на по-малко от 5 м от тях;
7. на мостове, надлези и стеснени участъци от пътя;
8. на места, където пътното превозно средство ограничава видимостта на участниците в
движението към пътен знак, пътен светофар или друго средство за сигнализиране;
9. на платното за движение, където разстоянието между пътното превозно средство и
пътната маркировка, забранена за пресичане, е по-малко от3 м или където действа забраната на
пътен знак В24 или В25.
(2) Освен в посочените в ал. 1 случаи паркирането е забранено:
1. пред входовете на паркове, училища, театри, кина, предприятия и други места, където
е възможно да влизат или да излизат пътни превозни средства;
2. на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на жилищни
сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях;
3. на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на
пътници.

Търсиш друг закон?

 

  Нормативна база