19. Движение в жилищна зона

Начало » Правилник за прилагане на ЗДвП » 19. Движение в жилищна зона

Чл. 122. Жилищната зона е обособена, специално устроена територия в населено място,
която е обозначена като такава на входовете и изходите й с пътни знаци и където действат
специални правила за движение.
Чл. 123. В жилищната зона действат следните специални правила:
1. пешеходците могат да използват за движение, а децата за игра пътя по цялата му
широчина, без ненужно да пречат на движението на превозните средства;
2. водачите на пътни превозни средства са длъжни да се движат със скорост, не по-голяма
от20 км/ч, като не поставят в опасност пешеходците и не създават препятствия за тяхното
движение;
3. паркирането в жилищната зона е разрешено само на специално обозначените места.

Търсиш друг закон?

 

  Нормативна база