5. Контрол

Раздел I.
Общи условия

Чл. 17. (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Министърът на здравеопазването, директорите на регионалните здравни инспекции и държавните здравни инспектори, определени със Закона за здравето, осъществяват контрол върху шума в околната среда, причинен от локални източници на шум, по ред, определен със Закона за здравето.
Чл. 18. Министърът на околната среда и водите, директорите на РИОСВ или упълномощени от тях длъжностни лица осъществяват превантивен, текущ и последващ контрол върху инсталациите и съоръженията от промишлеността, включително за категориите промишлени дейности по приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда.
Чл. 19. (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2019 г.) Министърът на вътрешните работи или определени от него длъжностни лица осъществяват контрол:
1. върху пътните превозни средства, движещи се по пътищата, отворени за обществено ползване, по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда в съответствие със Закона за движението по пътищата и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
2. за спазване изискванията на чл. 16а, ал. 2 и 3.
Чл. 20. (1) (Доп. – ДВ, бр. 52 от 2019 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез определени от него служби осъществява контрол върху:
1. въздухоплавателните средства и подвижния железопътен състав относно шума, излъчван от тях в околната среда;
2. техническата изправност и одобряването на типа на новите моторни превозни средства по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда в съответствие със Закона за движението по пътищата и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
3. основните летища относно шума, излъчван в околната среда в резултат на тяхната дейност;
4. (нова – ДВ, бр. 52 от 2019 г.) спазване изискванията на чл. 16а, ал. 4.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 52 от 2019 г.) Контролът относно шума, излъчван в околната среда от основните летища, се регламентира с наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Чл. 21. (Изм. – ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството или упълномощени от него длъжностни лица осъществяват превантивен, текущ и последващ контрол по отношение на защитата от шума при проектирането и изпълнението на строежите в съответствие със Закона за устройство на територията.
Чл. 22. (1) Кметовете на общини или упълномощени от тях длъжностни лица:
1. (доп. – ДВ, бр. 52 от 2019 г.) упражняват контрол за спазване на правилата и нормите за изпълнение на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителство и за спазване на забраната по чл. 16а, ал. 5;
2. упражняват контрол за спазване изискванията на този закон в тихите зони и урбанизираните територии;
3. организират и регулират движението на автомобилния транспорт в населените места с оглед намаляване на шумовите нива до допустимите норми;
4. (нова – ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г., доп. – ДВ, бр. 52 от 2019 г.) упражняват контрол за спазване изискванията на чл. 16а, ал. 1 и 6 и чл. 16б, ал. 1.
(2) При необходимост от извършване на измерване на нивото на шума контролът по ал. 1, т. 1 се осъществява съвместно с регионалните органи на Министерството на здравеопазването.
Чл. 23. Органите на изпълнителната власт и подчинените им администрации, организациите, физическите и юридическите лица и едноличните търговци са длъжни да оказват съдействие на органите, осъществяващи контрол по изпълнението на този закон.
Чл. 24. За установените по време на контролната дейност административни нарушения контролните органи съставят актове.
Чл. 24а. (Нов – ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.) С наредба на Министерския съвет се определят условията и редът за взаимодействието между държавните органи при осъществяване на контролните им правомощия по този закон.

Раздел II.
Превантивен контрол

Чл. 25. Превантивният контрол се осъществява чрез процедурите за екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда и чрез издаване на разрешителни по реда на Закона за опазване на околната среда, както и чрез процедурите по съгласуване и разрешаване по реда на Закона за здравето и Закона за устройство на територията.
Чл. 26. (1) Превантивният контрол има за цел предотвратяване излъчването на различни видове шум в околната среда над граничните стойности, определени в наредбата по чл. 11, т. 5.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2019 г.) В изпълнение на своите функции и с оглед постигането на целта на превантивния контрол органите по чл. 17 – 22 съставят предупредителни протоколи на физическите лица, на управителните органи на юридическите лица и на едноличните търговци, които подлежат на контрол.
(3) В протоколите по ал. 2 се отразяват фактите или обстоятелствата, които могат да доведат до излъчването на различни видове шум в околната среда над граничните стойности, и се дават предписания за недопускане на тези факти или обстоятелства.
(4) Предписанията по ал. 3 са задължителни за проверявания.

Раздел III.
Текущ и последващ контрол

Чл. 27. (1) Текущият контрол обхваща:
1. контрола върху източниците на шум в околната среда;
2. контрола по изпълнението на условията в издадените от компетентните органи комплексни разрешителни и други документи по процедурите по чл. 25, отнасящи се до излъчването на шум в околната среда.
(2) Текущият контрол се осъществява чрез извършване на проверки, наблюдения и измервания.
(3) Текущият контрол включва достъп до:
1. (изм. – ДВ, бр. 52 от 2019 г.) данните от собствения мониторинг на шума в околната среда, излъчван от дейността на физическите лица, юридическите лица и едноличните търговци;
2. (изм. – ДВ, бр. 52 от 2019 г.) информацията, свързана с дейността на физическите лица, юридическите лица и едноличните търговци, причиняваща шум в околната среда;
3. имотите и съоръженията, свързани с дейността, причиняваща шум, независимо от формата им на собственост.
Чл. 28. (1) (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2019 г.) По време на извършването на текущия контрол длъжностни лица, определени от органите по чл. 17 – 22, съставят констативни протоколи или актове.
(2) В протоколите по ал. 1 се отразяват констатираните факти и обстоятелства и се дават задължителни предписания с посочване на срокове и отговорни органи и лица за изпълнението им.
Чл. 28а. (Нов – ДВ, бр. 52 от 2019 г.) (1) При констатиране на нарушение по чл. 16а, ал. 2 и 3 определените от министъра на вътрешните работи длъжностни лица по чл. 19 издават писмено разпореждане за преустановяване на озвучаването:
1. от съответния обект за производство, съхраняване и търговия или обект в областта на услугите, разкрит и разположен в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, както и в жилищни сгради с повече от едно жилище и сгради със смесено предназначение – в случаите по чл. 16а, ал. 2;
2. с озвучителни средства, разположени в открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение – в случаите по чл. 16а, ал. 2;
3. от пътното превозно средство – в случаите по чл. 16а, ал. 3.
(2) Разпорежданията по ал. 1 може да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението.
Чл. 28б. (Нов – ДВ, бр. 52 от 2019 г.) (1) При подадени жалби и сигнали за излъчване на шум над граничните стойности, определени с наредбата по чл. 11, т. 5, от конкретен обект по чл. 16б, ал. 1, регионалната здравна инспекция в срок до три дни извършва измерване на проникващия шум в съответните съседни жилищни помещения, които са в непосредствена близост до обекта или граничат с него, и съставя констативен протокол.
(2) Когато при измерването по ал. 1 не се констатира излъчване на шум над граничните стойности, определени в наредбата по чл. 11, т. 5, регионалната здравна инспекция издава заключение за съответствие в срок до 5 дни от извършване на измерването.
(3) Когато при измерването по ал. 1 се констатира излъчване на шум над граничните стойности, определени в наредбата по чл. 11, т. 5, регионалната здравна инспекция дава предписание и определя срок за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата, който е не по-дълъг от 14 дни, като срокът по ал. 2 спира да тече.
(4) В срок до 10 дни от изтичането на срока по ал. 3 регионалната здравна инспекция извършва повторно измерване на нивото на шума, излъчван от обекта, предмет на проверката, и съставя констативен протокол.
(5) Регионалната здравна инспекция издава заключение за съответствие при изпълнено предписание по ал. 3 в срок до 5 дни от извършване на повторното измерване по ал. 4.
(6) При констатиране на неизпълнение на предписанието по ал. 3 директорът на регионалната здравна инспекция издава заповед за отмяна на издаденото становище по чл. 16б, ал. 2 и в срок до 7 дни писмено уведомява съответното лице по чл. 16б, ал. 1, както и кмета на общината и органите на Министерството на вътрешните работи за незабавно предприемане на действия по компетентност.
(7) Заповедта по ал. 6 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението.
Чл. 29. Последващият контрол се осъществява чрез проследяване на:
1. резултатите от изпълнението на мерките, предвидени в плановете за действие по глава втора;
2. изпълнението на предписанията, дадени на контролираните лица по време на извършването на превантивния и на текущия контрол.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!