6. Такси

Глава шеста.
ТАКСИ ВЪРХУ КОТЕЛНО ГОРИВО И МАЗУТ С НАД 1 НА СТО СЯРА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (НОВА – ДВ, БР. 27 ОТ 2000 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 91 ОТ 2002 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2003 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 6 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.02.2009 Г., ОТМ. – ДВ, БР. 101 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 22.12.2015 Г.)

Глава шеста.
ТАКСИ ВЪРХУ КОТЕЛНО ГОРИВО И МАЗУТ С НАД 1 НА СТО СЯРА ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (НОВА – ДВ, БР. 27 ОТ 2000 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 91 ОТ 2002 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2003 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 6 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 24.02.2009 Г.)

Чл. 31. (Нов – ДВ, бр. 27 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 91 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. – ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 24.02.2009 г., отм. – ДВ, бр. 101 от 2015 г., в сила от 22.12.2015 г.)
Чл. 31а. (Нов – ДВ, бр. 41 от 2010 г., отм. – ДВ, бр. 101 от 2015 г., в сила от 22.12.2015 г.)
Чл. 32. (Нов – ДВ, бр. 27 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 91 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 24.02.2009 г., отм. – ДВ, бр. 101 от 2015 г., в сила от 22.12.2015 г.)
Чл. 32а. (Нов – ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 24.02.2009 г., отм. – ДВ, бр. 101 от 2015 г., в сила от 22.12.2015 г.)Чл. 33. (Нов – ДВ, бр. 27 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 91 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. – ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 24.02.2009 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., отм. – ДВ, бр. 101 от 2015 г., в сила от 22.12.2015

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!