Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:
1. (доп. – ДВ, бр. 52 от 2019 г.) „Шум в околната среда“ е нежелан или вреден външен звук, причинен от човешка дейност, в т.ч. шумът, излъчван от транспортните средства от автомобилния, железопътния, водния и въздушния транспорт, от инсталации и съоръжения на промишлеността, включително за категориите промишлени дейности по приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, и от локални източници на шум, в т.ч. механични и електронни озвучителни средства.
2. „Вредни ефекти“ са отрицателните въздействия върху човешкото здраве.
3. „Дискомфорт“ е степента на раздразнение, създавана от шума в околната среда, определена посредством проучвания в тази област.
4. „Локални източници на шум“ са търговските обекти, увеселителните заведения, сервизите за услуги и други, разположени на територията, определена като урбанизирана територия по Закона за устройство на територията.
5. „Показател за шум“ е физична величина за определяне на шума в околната среда, която има връзка с даден вреден ефект.
6. „Оценка“ означава всеки използван метод за изчисляване или предвиждане влиянието на даден показател за шум или свързаните с него вредни ефекти върху околната среда и здравето на хората.
7. „Агломерация“ е населено място с население над 100 хил. жители или определено като урбанизирана територия по Закона за устройство на територията.
8. „Тиха зона в урбанизираните територии“ е част от територия, където не се допускат стойности на показатели за шум, по-високи от граничните стойности.
9. „Тиха зона извън урбанизираните територии“ е територия, където не се допускат стойности на показатели за шум, причинен от транспорт, промишлена дейност или увеселителни заведения.
10. „Основен път“ е републикански път, през който преминават над 3 млн. моторни превозни средства годишно.
11. „Основна железопътна линия“ е железопътна линия, през която преминават над 30 хил. влака годишно.
12. „Основно летище“ е гражданско летище за обществено ползване – за обслужване на международни и вътрешни превози, което осъществява над 50 хил. излитания и кацания годишно, с изключение на тези, извършвани само за тренировъчни цели на леките самолети.
13. „Картотекиране на шум“ е представянето на данни за съществуваща или очаквана шумова ситуация като стойности на показатели за шум, доказващи нарушения на определена гранична стойност, броя на засегнатите жители в даден район или броя на жилищата, изложени на някои стойности на показатели за шум в определена територия.
14. „Стратегическа карта за шум“ е карта, предназначена за цялостна оценка за излъчването на шум в дадена територия, причинен от различни източници на шум, или за общо прогнозиране в такава територия.
15. „Настояща шумова ситуация“ е ситуацията, която отразява състоянието през предхождащата разработването на стратегическата карта календарна година.
16. „Планове за действие“ са планове, изготвени за управление на шума в околната среда, включително за намаляването му, ако е необходимо.
17. „Акустично планиране“ е контролиране на бъдещ шум чрез планирани мерки, като планиране използването на земя, системи за проектиране и планиране на трафик, както и намаляване на шума посредством мерки за шумоизолиране и контрол на шума при източниците.
18. „Гранична стойност“ е стойност на показателя за шум, чието превишаване налага компетентните органи да разгледат и приложат мерки за намаляване на шума.
19. „Мерки“ са определени организационни, икономически или технически решения за предотвратяване и намаляване на шума в околната среда, които не включват конкретна технология, модел, търговска марка, патент, тип, произход или производство.
20. „Шум в зони за военни действия“ е шумът, причинен от мирновременни човешки дейности в тях.
21. „Повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя се налага наказание за същото по вид нарушение.
22. (нова – ДВ, бр. 52 от 2019 г.) „Озвучаване“ е излъчване на звук в околната среда, предаван чрез механични и електронни озвучителни средства и/или чрез гласово звукоизвличане и пеене.
23. (нова – ДВ, бр. 52 от 2019 г.) „Обществени мероприятия“ са концерти, постановки, прожекции, циркови спектакли, спортни състезания и мероприятия и други с подобен характер, изложения, панаири, церемонии, официални празници или прояви с официален или възпоменателен характер.
24. (нова – ДВ, бр. 52 от 2019 г.) „Зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение“ са зоните и териториите по смисъла на наредбата по чл. 13, ал. 1 от Закона за устройство на територията.
25. (нова – ДВ, бр. 52 от 2019 г.) „Открита площ“ е незастроената част от територията, включително частта, върху която има изградена конструкция без покрив или поне една ограждаща стена.

§ 1а. (Нов – ДВ, бр. 12 от 2017 г.) Този закон въвежда изискванията на Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно оценката и управлението на шума в околната среда (ОВ, L 189/12 от 18 юли 2002 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Стратегическите карти за шум по чл. 4 се одобряват за:
1. всички агломерации с над 250 хил. жители, за всички основни пътища, през които преминават над 6 млн. моторни превозни средства годишно, за всички основни железопътни линии с над 60 хил. преминавания на влакови композиции годишно и за всички основни летища на територията на страната – в срок до 30 юни 2007 г.;
2. всички останали агломерации, основни пътища и основни железопътни линии – в срок до 30 юни 2012 г.;
3. (нова – ДВ, бр. 12 от 2017 г.) за всички агломерации, основни пътища, основни железопътни линии и основни летища в България – до 30 юни на всеки следващ 5-годишен период, считано от изтичането на сроковете по т. 1 и 2.

§ 3. Стратегическите карти за шум по чл. 4 се предоставят на министъра на здравеопазването и на министъра на околната среда и водите от органите по чл. 5, ал. 1 за:
1. всички агломерации с над 250 хил. жители, за всички основни пътища, през които преминават над 6 млн. моторни превозни средства годишно, за всички основни железопътни линии с над 60 хил. преминавания на влакови композиции годишно и за всички основни летища на територията на страната – в срок до 30 септември 2007 г.;
2. всички останали агломерации, основни пътища и основни железопътни линии – в срок до 30 септември 2012 г.;
3. (нова – ДВ, бр. 12 от 2017 г.) за всички агломерации, основни пътища, основни железопътни линии и основни летища в България – до 30 септември на всеки следващ 5-годишен период, считано от изтичането на сроковете по т. 1 и 2.

§ 4. Плановете за действие по чл. 6 се одобряват за:
1. всички агломерации с над 250 хил. жители и за райони в близост до основните пътища с над 6 млн. преминавания на моторни превозни средства годишно, до основните железопътни линии с над 60 хил. преминавания на влакове годишно и до основните летища на територията на страната – в срок до 18 юли 2008 г.;
2. всички останали агломерации, основни пътища и основни железопътни линии – в срок до 18 юли 2013 г.;
3. (нова – ДВ, бр. 12 от 2017 г.) за всички агломерации, основни пътища, основни железопътни линии и основни летища в България – до 18 юли на всеки следващ 5-годишен период, след изтичането на сроковете по т. 1 и 2.

§ 5. Плановете за действие по чл. 6 се предоставят на министъра на здравеопазването и на министъра на околната среда и водите от органите по чл. 8 за:
1. всички агломерации с над 250 хил. жители, за всички основни пътища, през които преминават над 6 млн. моторни превозни средства годишно, за всички основни железопътни линии с над 60 хил. преминавания на влакови композиции годишно и за всички основни летища на територията на страната – в срок до 31 октомври 2008 г.;
2. всички останали агломерации, основни пътища и основни железопътни линии – в срок до 31 октомври 2013 г.;
3. (нова – ДВ, бр. 12 от 2017 г.) за всички агломерации, основни пътища, основни железопътни линии и основни летища в България – до 31 октомври на всеки следващ 5-годишен период, считано от изтичането на сроковете по т. 1 и 2.

§ 6. (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2017 г.) Определянето на агломерациите, на основните железопътни линии, на основните пътища и на основните летища по § 2, т. 1 се извършва от съответните компетентни органи в срок до два месеца след влизането в сила на закона, а на тези по § 2, т. 2 – в срок до 31 октомври 2008 г. След изтичането на сроковете по изречение първо – ежегодно до края на месец февруари.

§ 7. В срок до две години от влизането в сила на този закон компетентните органи осигуряват необходимите измервателни средства за осъществяване на своята контролна дейност.

§ 8. В Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; попр., бр. 98 от 2002 г.; изм., бр. 86 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 146, ал. 1 след думите „Закона за подземните богатства“ се поставя запетая и се добавя „Закона за защита от шума в околната среда“.
2. В чл. 147:
а) в ал. 1 след думите „мониторинг на околната среда“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на националната система за мониторинг на шума в урбанизираните територии“;
б) в ал. 2 след думите „националната автоматизирана система за екологичен мониторинг“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на националната система за мониторинг на шума в урбанизираните територии“;
в) в ал. 4 след думите „мониторингова дейност“ се поставя запетая и се добавя „с изключение на мониторинговата дейност върху шума в урбанизираните територии“.

§ 9. Наредбата по чл. 11, т. 7 се издава в срок до един месец след влизането в сила на закона.

§ 10. Наредбите по чл. 7 и чл. 11, т. 5 и 6 се издават в срок до три месеца след влизането в сила на закона.

§ 11. Наредбите по чл. 14, т. 3 и чл. 20, ал. 2 се издават в срок до една година след влизането в сила на закона.

§ 12. Изпълнението на закона се възлага на министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите.

§ 13. Законът влиза в сила от 1 януари 2006 г.
––––––––-
Законът е приет от ХL Народно събрание на 31 август 2005 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

(ОБН. – ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)

§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:
1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 – относно отмяната на глава трета, раздел II „Обжалване по съдебен ред“, § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 – 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 – 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 – относно замяната на думата „окръжния“ с „административния“ и замяната на думите „Софийския градски съд“ с „Административния съд – град София“, които влизат в сила от 1 март 2007 г.;
2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;
3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

(ОБН. – ДВ, БР. 41 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 02.06.2009 Г.)

§ 96. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:
1. параграфи 3, 5, 6 и 9, които влизат в сила от 1 януари 2009 г.;
2. параграфи 26, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 65, 66, 69, 70, 73, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 89 и 90, които влизат в сила от 1 юли 2009 г.;
3. параграф 21, който влиза в сила от 1 юни 2010 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

(ОБН. – ДВ, БР. 98 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 14.12.2010 Г.)

§ 121. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г. с изключение на:
1. параграфи 1, 16, 20, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 42, 44, § 56, т. 1 и 2, § 65, 68, 70, 76, 80, 81, 90, 92, 96, § 102, т. 3, 4, 5, 7 и 8, § 105, т. 1, 3 и 5, § 107, т. 1, 2, 3, 4, 6, буква „а“, т. 7, 10, 11, 13 и 15, буква „а“, § 109, 110, 112, 113, § 115, т. 5, § 116, т. 4 и 6, § 117, т. 5 и 7 и § 118, т. 1, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“;
2. параграф 102, т. 1, 2 и 6, които влизат в сила от 1 март 2011 г.;
3. параграфи 22, т. 1 (относно чл. 36, ал. 1, изречение второ), § 37, § 48, т. 2, § 51 и 59, които влизат в сила от 1 юли 2011 г.;
4. параграф 107, т. 15, буква „б“, който влиза в сила от 30 септември 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

(ОБН. – ДВ, БР. 32 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 24.04.2012 Г.)

§ 98. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на разпоредбите на:
1. параграфи 20 – 42, § 75 и § 91, които влизат в сила от 1 януари 2013 г.;
2. параграфи 43 – 58, § 87 и § 88, които влизат в сила от 7 януари 2014 г. за операторите:
а) на инсталации, които са въведени в експлоатация и притежават комплексно разрешително преди 7 януари 2013 г. и които изпълняват дейности по приложение № 4:
аа) точка 1.1 – за дейности с номинална входяща топлинна мощност над 50 МW;
бб) точки 1.2, 1.3, 1.4, буква „а“, т. 2.1 – 2.6, 3.1 – 3.5;
вв) точки 4.1 – 4.6 – за дейности относно производство чрез химична обработка;
гг) точки 5.1, букви „е“, „ж“, „и“ и „к“ и 5.2, буква „а“ – само за битови отпадъци;
дд) точки 5.3.1, букви „а“ и „б“, 5.4, 6.1, букви „а“ и „б“, 6.2, 6.3, 6.4.1, 6.4.2, буква „а“, 6.4.3 и 6.5 – 6.9;
б) чието заявление за издаване на комплексно разрешително е одобрено не по-късно от 7 януари 2013 г. и съоръженията – обект на заявлението, ще бъдат въведени в експлоатация не по-късно от 7 януари 2014 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

(ОБН. – ДВ, БР. 66 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 26.07.2013 Г.)

§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

(ОБН. – ДВ, БР. 98 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 28.11.2014 Г.)

§ 117. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ШУМА В ОКОЛНАТА СРЕДА

(ОБН. – ДВ, БР. 52 ОТ 2019 Г.)

§ 29. В срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон заявленията за работно време и за промяна на работното време по чл. 16б, ал. 1 се подават и разглеждат по досегашния ред.

§ 30. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на този закон се приемат, съответно издават и привеждат в съответствие с изискванията на този закон в срок до 6 месеца от влизането му в сила.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 60 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 30.07.2019 Г.)

§ 6. В срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема наредбата по чл. 24а от Закона за защита от шума в околната среда.

§ 7. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 2, ал. 1 и 2, който влиза в сила от 1 януари 2019 г.

Препратки от статииПрепратки от практикиПрепратки от процедуриБележки
Релевантни актове от Европейското законодателство

Директиви:

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/996 НА КОМИСИЯТА от 19 май 2015 година за установяване на общи методи за оценка на шума в съответствие с Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
ДИРЕКТИВА 2004/49/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2004 година относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (Директива относно безопасността на железопътния транспорт)
ДИРЕКТИВА 2002/49/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 юни 2002 г. относно оценката и управлението на шума в околната среда
ДИРЕКТИВА 2002/30/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 26 март 2002 година относно установяването на правила и процедури за въвеждането на експлоатационни ограничения, свързани с шума на летищата на Общността (отм.)

Регламенти:

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1576 НА КОМИСИЯТА от 26 юни 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) № 540/2014 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията относно акустичната система за сигнализиране за превозно средство за целите на ЕС одобряване на типа на превозни средства
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/5 НА КОМИСИЯТА от 5 януари 2016 година за изменение на Регламент (ЕС) № 748/2012 по отношение на изпълнението на съществените изисквания за опазване на околната среда
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/429 на Комисията от 13 март 2015 година за определяне на условията, които трябва да се спазват при прилагането на такси за шум
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/96 НА КОМИСИЯТА от 1 октомври 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията по отношение на екологичните характеристики и характеристиките на задвижването на земеделските и горските превозни средства
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 598/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година за определяне на правила и процедури за въвеждането на свързани с шума експлоатационни ограничения на летищата в Съюза в рамките на балансирания подход и за отмяна на Директива 2002/30/ЕО
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 540/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на Съвета от 16 април 2014 година относно нивото на шума от моторни превозни средства и заменяемите шумозаглушителни уредби, за изменение на Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на Директива 70/157/ЕИО

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!