Наредба за изискванията за физическа годност към водачи на МПС, 2018

Начало » Закони и наредби » Наредби » Наредба за изискванията за физическа годност към водачи на МПС, 2018

Наредба № 3 от 11 май 2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории, 2018

 

Издадена от Министерството на здравеопазването
Обн. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 15 Април 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2018г.

 

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства (МПС) и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, както и условията и редът заг) обструктивна сънна апнея умерена форма – съответства на брой апнеи/хипопнеи на час (т. нар. апнеично-хипопнеичен индекс) между 15 – 29 и тежка форма – 30 и повече на лечение с ПАП извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от категориите по чл. 150a, ал. 2 от Закона за движението по пътищата.

Чл. 2. Водачите на моторни превозни средства и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС трябва да отговарят на изискванията за физическа годност за категорията, която притежават, съответно категорията, за която придобиват правоспособност.

 

Чл. 3. Физическата годност на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се установява чрез:

1. медицински преглед/и за установяване на здравословното състояние по отношение на изискванията за физическа годност към водачите на МПС и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от съответните категории, и

2. заключение за съответствието на здравословното състояние на лицето с изискванията за физическа годност към водачите на МПС и на кандидатите за придобиване на право-способност за управление на МПС.

Раздел II.
Изисквания за физическа годност към водачите и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства

Чл. 4. (1) За определяне на изискванията за физическата годност водачите на МПС и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се разделят на следните групи:

1. група 1 – водачите на МПС от категориите „АМ“, „А1“, „А2“, „А“, „B1“, „B“, „BЕ“ и „Ткт“;

2. група 2 – водачите на МПС от категориите „С1“, „С“, „С1Е“, „СЕ“, „D1“, „D“, „D1Е“, „DЕ“, „Ттм“ и „Ттб“.

(2) Изискванията за физическа годност към водачите на МПС и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 1 и група 2 са определени в приложение № 1 чрез посочване на заболяванията и състоянията, при наличието на които се налагат ограничения за получаването на свидетелство за управление на МПС в зависимост от категорията на МПС.

(3) Изискванията за физическа годност към водачите на МПС и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 2 се прилагат и за водачите на МПС от категория В1, В и ВЕ, които извършват обществен превоз на пътници и/или товари и превози за собствена сметка и таксиметрови превози на пътници.

 

Чл. 5. Заболяванията и състоянията, при наличието на които свидетелство за управление на МПС се издава само след освидетелстване от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК), са посочени в приложение № 2.

Раздел III.
Ред за извършване на медицинските прегледи

Чл. 6. (1) Първоначалният медицински преглед на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 1 и група 2 се извършва от общопрактикуващия лекар на лицето, при който е осъществен постоянен избор.

(2) Първоначалният медицински преглед на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 1 и група 2, които са неосигурени лица по смисъла на Закона за здравното осигуряване, се извършва от общопрактикуващ лекар, работещ в лечебно заведение за извънболнична помощ по чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения.

Чл. 7. (1) Първоначалният медицински преглед на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 1 обхваща:

1. оценка на състоянието на зрителната система и състоянието на останалите органи и системи, и

2. проверка за наличието на регистрирани заболявания.

(2) Когато здравословното състояние на лицето е в съответствие с изискванията за физическа годност на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 1, посочени в приложение № 1, общопрактикуващият лекар дава заключение, че водачът или кандидатът за водач отговаря на изискванията за физическа годност към водачите на МПС от съответната категория, като отбелязва това в картата по чл. 9, ал. 2.

(3) Когато здравословното състояние на лицето не е в съответствие с изискванията за физическа годност на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 1, посочени в приложение № 1, общопрактикуващият лекар изисква от лицето да се яви на допълнителни прегледи при съответните специалисти.

(4) Водачите на МПС, на които е наложена принудителната административна мярка по чл. 171, т. 1, буква „а“ от Закона за движението по пътищата, както и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, за които по време на обучението или при изпита се установят признаци на заболяване, което не е в съответствие с изискванията за физическа годност, преминават задължително прегледи при лекари със съответна медицинска специалност за установяване на състоянието на зрителната система, слуховата система, неврологичен статус, вътрешен статус и хирургичен статус.

(5) В случаите по ал. 3 и 4 заключението по чл. 3, т. 2 за съответствие на здравословното състояние на лицето с изискванията за физическа годност се дава от общопрактикуващия лекар въз основа на резултатите от прегледите при съответните специалисти и се отбелязва в картата по чл. 9, ал. 2.

Чл. 8. (1) Първоначалният медицински преглед на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 2 обхваща всички изисквания за физическа годност от приложение № 1.

(2) Водачите и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 2 преминават задължително прегледи при лекари със съответна медицинска специалност за установяване на състоянието на зрителната система, слуховата система, нервната система, вътрешните органи, хирургичен и ортопедо-травматологичен статус.

(3) Заключението по чл. 3, т. 2 за съответствие на здравословното състояние на лицето с изискванията за физическа годност за лицата по ал. 1 се дава от общопрактикуващия лекар въз основа на резултатите от прегледите при съответните специалисти.

(4) Когато здравословното състояние на лицето е в съответствие с изискванията за физическа годност на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 2, посочени в приложение № 1, общопрактикуващият лекар отбелязва в картата по чл. 9, ал. 2, че лицето отговаря на изискванията за физическа годност към водачите и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от съответната категория.

(5) Когато здравословното състояние на лицето не е в съответствие с изискванията за физическа годност на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 2, посочени в приложение № 1, общопрактикуващият лекар отбелязва в картата по чл. 9, ал. 2, че лицето не отговаря на изискванията за физическа годност към водачите и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от съответната категория.

Чл. 9. (1) Резултатите от медицинския преглед по чл. 3, т. 1 се нанасят в Удостоверение за здравословното състояние на водач/кандидат за придобиване на правоспособност за управление на МПС по образец съгласно приложение № 3.

(2) Заключението за съответствие на здравословното състояние на лицето с изискванията за физическа годност по чл. 3, т. 2 се нанася в Карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС по образец съгласно приложение № 4.

(3) Заключението по ал. 2 е със срок на валидност шест месеца от датата на издаването му.

Чл. 10. (1) Когато лицето има някое от заболяванията или състоянията, посочени в приложение № 2, общопрактикуващият лекар отбелязва в удостоверението по чл. 9, ал. 1, че лицето подлежи на освидетелстване от ТОЛЕК.

(2) Лице, получило заключение за физическата си годност за придобиване на правоспособност за управление на МПС от ТОЛЕК или Транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК), при необходимост от последваща оценка на физическата годност се преосвидетелства отново от ТОЛЕК, съответно ТЦЛЕК.

(3) Резултатите от медицинските прегледи по чл. 3, т. 1, извършени от ТОЛЕК, съответно ТЦЛЕК, се нанасят в протоколи по образец съгласно приложение № 5, съответно приложение № 6.

(4) Заключението за съответствие на здравословното състояние на лицето с изискванията за физическа годност по чл. 3, т. 2, изготвено от ТОЛЕК, съответно ТЦЛЕК, се нанася в карта по образец съгласно приложение № 7, съответно приложение № 8.

(5) Редът за работа на ТОЛЕК и ТЦЛЕК се определя със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

Чл. 11. (1) Обжалванията от страна на заинтересованите лица се правят:

1. срещу заключенията на общопрактикуващия лекар – в 14-дневен срок от получаването им пред ТОЛЕК.

2. срещу заключенията на ТОЛЕК – в 14-дневен срок от получаването им пред ТЦЛЕК;

3. срещу заключенията на ТЦЛЕК – пред Административния съд – София град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(2) Транспортните областни лекарски експертни комисии и ТЦЛЕК се произнасят по жалбите в 10-дневен срок.

Заключителни разпоредби
§ 1. Указания по прилагането на наредбата в частта относно установяването на здравословното състояние на водачите или кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се дават от министъра на здравеопазването, а в останалата част – от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 152а, т. 1 от Закона за движението по пътищата и е съгласувана с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2011 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ КЪМ ВОДАЧИТЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ГОДНОСТ ЗА ВОДАЧИТЕ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ

(ОБН. – ДВ, БР. 30 ОТ 2016 Г.)

§ 2. С тази наредба се въвеждат изисквания на Директива 2014/85/ЕС на Комисията от 1 юли 2014 г. за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства (ОВ, L 194, 02/07/2014).

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2011 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ КЪМ ВОДАЧИТЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ГОДНОСТ ЗА ВОДАЧИТЕ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ

(ОБН. – ДВ, БР. 11 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 02.02.2018 Г.)

§ 2. С тази наредба се въвеждат разпоредбите на Директива 2016/1106 на Комисията от 7 юли 2016 г. за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства (ОВ, L 183, 8.07.2016 г.).

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2011 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ КЪМ ВОДАЧИТЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ГОДНОСТ ЗА ВОДАЧИТЕ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ

(ОБН. – ДВ, БР. 11 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 02.02.2018 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в „Държавен вестник“.

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2

(Изм. и доп. – ДВ, бр. 30 от 2016 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 11 от 2018 г., в сила от 02.02.2018 г.)

Заболявания и състояния, при наличието на които се налагат ограничения за получаването на свидетелство за управление на МПС в зависимост от категорията на МПС

 

 

Забележки:
1. Зрителната острота се коригира с очила или контактни лещи. Водачите са длъжни да ги използват при управлението на МПС.
2. Под нормални очни функции да се разбира зрителна острота минимум 1,0 за всяко око; зрително поле: назално – 55 градуса; темпорално – 90 градуса; горе – 45 градуса; долу – 60 градуса; зрителна адаптация, установена с адаптометър; цветоусещане, изследвано с цветните таблици у нас и контролирано с аномалоскоп; стереоскопично зрение; нормална очна подвижност във всички главни посоки 45 градуса.
3. Индивидуалната оценка се прави на основание данните за здравословното състояние на лицето в миналото, настоящето и вероятната прогноза за бъдещето. При индивидуалната преценка се вземат предвид стадият на заболяването и/или степента на увреждане, интензивността му и темповете на развитие, изгледите за подобряване на състоянието, отражението върху функции, наличието на други заболявания и/или увреждания, както и възможността да се третира с медикаменти или да се подложи на друг вид лечение и отражението на това върху годността му.
4. Заболяването се смята за доказано след амбулаторно или стационарно изследване, лечение и диспансерно наблюдение, като степента на болестното отклонение се определя от лекар специалист, а вземането на решение е индивидуално.
5. Преценката за управление на МПС от лица с психични заболявания е индивидуална и включва:
– стадий на заболяването и степен на увреждане;
– зависимост от поддържащо лечение;
– социална и трудова адаптация;
– болестна промяна на личността.
6. При вродено или придобито намаление на слуха и липса на реакция на единия или двата лабиринта се дава право за управление на МПС от категория „В“ (вкл. на глухи лица) при компенсация на лабиринтната лезия от централната нервна система.
7. За водачите на МПС от категория „С“ компенсацията на вестибуларната лезия е необходимо да се докаже със стабилографско изследване.
8. За водачите на МПС от категориите „А“, „В“ и „М“, които ще управляват МПС, приспособени според физическия им недостатък, индивидуалната преценка се дава от компетентните транспортни медицински експертни комисии (ТОЛЕК и ТЦЛЕК). В заключението за годност конкретно се отбелязва органът (органите), чиято функция следва да се компенсира от приспособлението: например лява (дясна) ръка, китка, палец на ръката, ляв (десен) крак, два долни крайника и т.н.
9. При даване на индивидуална преценка за кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и на водачите на МПС, прекарали или боледуващи от нарушения във функциите на вестибуларния анализатор, независимо от категорията на МПС се изискват нормални резултати от стабилографското изследване.
10. При наличие на повече от едно заболяване, всяко от които изисква индивидуална преценка, заключението за физическа годност се дава от ТОЛЕК.
11. (нова – ДВ, бр. 30 от 2016 г.) Свидетелства за управление могат да се издават на кандидати или водачи на МПС с лека, умерена или тежка форма на синдрома на обструктивна сънна апнея с лечение с ПАП, които покажат адекватен контрол на състоянието си, както и че спазват подходящо лечение и има подобряване на състоянието на сънливост, ако случаят е такъв, което е потвърдено от квалифицирано медицинско заключение.
Кандидатите или водачите с лека, умерена и тежка форма на синдрома на обструктивна сънна апнея преминават периодични медицински прегледи, чиито интервали не превишават три години за водачите от група 1 и една година за водачите от група 2, с цел да се установи, доколко се спазва лечението, както и необходимостта от продължаване на лечението и от продължаване на наблюдение на състоянието.
12. (нова – ДВ, бр. 11 от 2018 г., в сила от 02.02.2018 г.) Свидетелства за управление на кандидати или водачи на МПС със сърдечно-съдови заболявания по т. 13, 36, 37, 58 – 63, 63А и 63Б могат да се издават или подновяват при условие, че лицето провежда редовни медицински прегледи, които установяват, че е в състояние безопасно да управлява превозно средство предвид последиците от заболяването и това е надлежно обосновано и удостоверено от лекар – специалист по кардиология или нервни болести, или от лекаря, при когото лицето е диспансеризирано.
13. (нова – ДВ, бр. 11 от 2018 г., в сила от 02.02.2018 г.) При индивидуалната оценка на кандидати или водачи с добре познати кардиомиопатии (например аритмогенна деснокамерна кардиомиопатия, некомпактна кардиомиопатия, катехоламинергична полиморфна камерна тахикардия и синдром на скъсения QT интервал) или с нови кардиомиопатии, които биха могли да бъдат открити в бъдеще, специалистът кардиолог оценява риска от внезапни увреждащи инциденти, като взема предвид прогностичните признаци на съответната кардиомиопатия.
14. (нова – ДВ, бр. 11 от 2018 г., в сила от 02.02.2018 г.) Свидетелства за управление на превозни средства на кандидати или водачи на МПС със захарен диабет могат да се издават или подновяват при условие, че лицето провежда редовни медицински прегледи, които установяват, че е в състояние безопасно да управлява превозно средство, като се вземат предвид последиците от заболяването, и това е удостоверено от лекар ендокринолог или от лекаря, при когото лицето е диспансеризирано.
15. (нова – ДВ, бр. 11 от 2018 г., в сила от 02.02.2018 г.) Свидетелства за управление на кандидати или водачи на МПС със захарен диабет, лекуван с лекарствен продукт, който потенциално може да предизвика хипогликемия, могат да се издават или подновяват при условие, че лицето разбира какво крие рискът от хипогликемия и е способно да се справи адекватно с това състояние. Не се издават или подновяват свидетелства за управление на кандидати или водачи, които нямат адекватно разбиране за хипогликемията.
16. (нова – ДВ, бр. 11 от 2018 г., в сила от 02.02.2018 г.) Не се издават или подновяват свидетелства за управление на кандидати или водачи, които страдат от трудно компенсиран захарен диабет, придружен с чести хипогликемии и труден контрол, докато пациентът не представи клинични или лабораторни изследвания и медицинско заключение от лекар ендокринолог или от лекаря, при когото лицето е диспансеризирано, установяващи неговото стабилно състояние. Свидетелствата за управление не се издават или подновяват до 3 месеца след последното състояние на хипогликемия по време на ежедневна активност (будно състояние).

 

Приложение № 2 към чл. 5
Заболявания и състояния, при наличието на които свидетелство за управление на МПС се издава само след освидетелстване от ТОЛЕК
Нервни заболявания

1. Заболявания на нервната система и нервно-мускулния апарат и състояния след прекарани заболявания на нервната система и нервно-мускулния апарат, довели до парализи, координационни нарушения и нарушения на висшите корови функции:

а) съдови заболявания на нервната система и състояния след прекарани такива;

б) възпалителни заболявания на нервната система и състояния след прекарани такива;

в) наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система и състояния след прекарани такива;

г) тумори на нервната система;

д) травми на нервната система;

е) заболявания на нервната система при остри и хронични заболявания при други заболявания;

ж) интоксикации на нервната система – ендогенни и екзогенни.

2. Епилептични пристъпи:

а) eпилепсии;

б) първи и единствен непровокиран епилептичен пристъп;

в) провокирани епилептични пристъпи;

г) други случаи на загуба на съзнание.

2.1. За водачи и кандидати за водачи от група 1:

– При епилепсии водачите и кандидатите за водачи от група 1 могат да бъдат обявени за годни да управляват МПС след едногодишен период без пристъпи.

– При първи и единствен непровокиран пристъп кандидат за водач от група 1 може да бъде обявен за годен да управлява МПС след период от шест месеца, в който не е имал пристъпи, при условие че е извършена подходяща медицинска оценка.

– При провокиран епилептичен пристъп кандидат, който е имал припадък поради установими фактори, които има малка вероятност да се проявят при управление на МПС, може да бъде обявен за годен, като случаят се преценява индивидуално.

– При пристъпи, които не засягат съзнанието или способността за действие – кандидат или водач, който има само пристъпи, които е доказано, че не предизвикват функционални нарушения, може да бъде обявен за годен да управлява МПС, ако тази тенденция е установена за период не по-малък от една година.

2.2. За водачите и кандидатите за водачи от група 2:

– Кандидатът трябва да не е приемал противоепилептични медикаменти по време на изисквания при епилепсия период без припадъци. Следва да се осъществи медицинско проследяване и след подробни неврологични изследвания да не е установена никаква значима церебрална патология и на електроенцефалограмата не се открива епилептично огнище.

– При първи и единствен непровокиран пристъп: кандидат може да бъде обявен за годен да управлява МПС след изтичане на период от пет години, в който не е имал пристъпи и не е употребявал противоепилептични медикаменти, при условие че е извършена подходяща неврологична оценка.

– При провокиран епилептичен пристъп: случаят се преценява индивидуално, като е необходимо провеждане на подходяща неврологична оценка и електроенцефалограма.

– При лица с установени церебрални поражения и повишен риск от припадъци не следва да се разрешава да управляват МПС от група 2, докато рискът от епилепсия не бъде до 2 % на година.

– При епилепсия: следва да измине период от десет години, през които лицето няма припадъци и не употребява противоепилептични медикаменти.

При водачи с добри прогностични показатели ТОЛЕК, съответно ТЦЛЕК могат да позволят управление на МПС преди изтичане на посочените срокове.

Психични заболявания

3. Тежки психични разстройства независимо дали са вродени или причинени от заболяване, травма или неврохирургични операции и при краткотрайни психози до оздравяване.

4. Силно изоставане в умственото развитие (умерено тежка и дълбока умствена изостаналост) и деменция.

5. Разстройства на личността и поведенчески разстройства, водещи до силно влошаване на поведението, адаптивността и възможността за преценка.

Хирургически заболявания

6. Увреждане на дихателната система:

а) фистула след пиоторакс с деформация на гръдния кош, с ограничение на дихателните функции повече от 40 %;

б) деформация на гръдния кош след плеврален излив или хемоторакс с резекция на 5 ребра, смущаващи дишането и кръвообращението.

7. Аневризми на аортата и големите кръвоносни съдове – клинично доказани (оперирани и неоперирани).

8. Липса на орган или състояние след оперативно отстраняване на част от орган с функционален дефицит на съответната система без възможност за компенсация, водещ до трайни промени във физическото състояние, отразяващи се върху годността за управление на МПС.

Вътрешни заболявания

9. Туберкулоза на белите дробове в активна фаза.

10. Артериална хипертония ІІІ стадий с органно ангажиране. Малигнена хипертония, артериална хипертония ІІІ (тежка) степен.

11. Заболявания на сърдечния мускул и перикарда с разстройство в коронарното или общото кръвообращение.

12. Ритъмни и проводни нарушения с разстройство в коронарното и общото кръвообращение.

13. Злокачествени заболявания във фаза на активно лечение през първите пет години от установяване на заболяването/от установяване на рецидив.

14. Системни заболявания на съединителната тъкан и кристални артропатии с клинично изявена органна недостатъчност.

15. Болести на кръвта и кръвотворната система без възможност за медикаментозна компенсация.

16. Хронична бъбречна недостатъчност.

17. Болести на храносмилателната система със синдром на нарушено хранене и нарушена чернодробна функция (малигнени и бенигнени), изявяващи се с анемия, нарушения в кръвосъсирването и имунитета, неподдаващи се на медикаментозно лечение.

Кожни заболявания

18. Болест на Реклингхаузен.

19. Тежко протичащи генодерматози: епидермолизис булоза хередитария, хиперкератозис.

20. Акродерматитис.

21. Синдром на придобита имунна недостатъчност.

Ортопедични заболявания

22. Ампутация на крайник или част от крайник, без ампутация на дистални фаланги и пръсти.

23. Аплазия на крайник или част от крайник, без аплазия на дистални фаланги и пръсти.

24. Псевдоартрози на дълги тръбести кости.

25. Анкилози на големи стави.

26. Доброкачествени и злокачествени тумори на костно-ставния апарат с нарушения на движенията.

27. Консолидирали с деформация фрактури, довели до функционален дефицит на опорно-двигателния апарат.

Състояния след трансплантация

Забележки:

1. Заболяването се смята за доказано след амбулаторно или стационарно изследване, лечение и диспансерно наблюдение, като степента на болестното отклонение се определя от лекар-експерт, а вземането на решение е индивидуално.

2. Индивидуалната оценка се прави на основание данните за здравословното състояние на лицето в миналото, настоящето и вероятната прогноза за бъдещето. При индивидуалната преценка се вземат предвид стадият на заболяването и/или степента на увреждане, интензивността му и темповете на развитие, изгледите за подобряване на състоянието, отражението върху функции, наличието на други заболявания и/или увреждания, както и възможността да се третира с медикаменти или да се подложи на друг вид лечение и отражението на това върху годността му.

Приложение № 3 към чл. 9, ал. 1

УДОСТОВЕРЕНИЕ
за здравословното състояние на
водач/кандидат за придобиване на
правоспособност за управление на МПС
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(трите имена по лична карта)
ЕГН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , за управление
на МПС от категория . . . . . . . . . . . .
л. к. № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., издадена на: . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . от . . . . . . . . . .
адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Общопрактикуващ лекар: . . . . . . . . . . . . . . .
(трите имена)
УИН: . . . . . . . . . . . . . . подпис, печат . . . . .
Анамнестични данни: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Регистрирани заболявания: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Данни от клиничен преглед на:
а) ОЧИ
Острота на зрението Цветоусещане . . . . . .
ЛО . . . . . . . . . . . . . . . . .
ДО . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лекар: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .УИН: . . . . . . . . . . .
(трите имена)
дата . . . . . . . . . . . . . . подпис, печат . . . . . . .
б) УШИ, НОС, ГЪРЛО
Слух:
Разговорна реч Шепотна реч
ЛУ . . . . . . . . . . . ЛУ . . . . . . . . . . .
ДУ . . . . . . . . . . . ДУ . . . . . . . . . . .
Лекар: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . УИН: . . . . . . . . . . . (трите имена)
дата . . . . . . . . . . . . подпис, печат . . . . . . .
в) ВЪТРЕШЕН СТАТУС
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Лекар: . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . УИН: . . . . . . . . . . . (трите имена)
дата . . . . . . . . . . . . подпис, печат . . . . . . .
г) НЕВРОЛОГИЧЕН СТАТУС
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лекар: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . УИН: . . . . . . . . . . . (трите имена)
дата . . . . . . . . . . . . подпис, печат . . . . . . .
д) ХИРУРГИЧЕН СТАТУС
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лекар: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . УИН: . . . . . . . . . . . (трите имена)
дата . . . . . . . . . . . . подпис, печат . . . . . . .
е) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Лекар: . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . УИН: . . . . . . . . . . . (трите имена)
дата . . . . . . . . . . . . подпис, печат . . . . . . .
ж) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лекар: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . УИН: . . . . . . . . . . . (трите имена)
дата . . . . . . . . . . . . подпис, печат . . . . . . .
з) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лекар: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . УИН: . . . . . . . . . . . (трите имена)
дата . . . . . . . . . . . . подпис, печат . . . . . . .
 подлежи /  не подлежи на освидетелстване от
ТОЛЕК
Общопрактикуващ лекар: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (трите имена)
УИН: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
дата . . . . . . . . . . . . подпис, печат . . . . . . .

 

Приложение № 4 към чл. 9, ал. 2

КАРТА
за оценка на физическата годност на
водач/кандидат за придобиване на
свидетелство/правоспособност за управление
на МПС
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(трите имена по лична карта)
ЕГН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
л. к. № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., издадена на: . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . от . . . . . . . . . .
адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
– отговаря на изискванията за физическа
годност към водачите на МПС от категория . . . .
– не отговаря на изискванията за физическа
годност към водачите на МПС от категория . .
Мотиви: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Общопрактикуващ лекар: . . . . . . . . . . . . . . .
(трите имена)
УИН: . . . . . . . . . . . . .
Дата . . . . . . . . . . . . . подпис, печат . . . . . . .

 

Приложение № 5 към чл. 10, ал. 3

ТРАНСПОРТНА ОБЛАСТНА ЛЕКАРСКА
ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ

№ . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . г.
за освидетелстване на годност
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(трите имена по лична карта)
ЕГН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., за управление на
МПС от категория . . . . . . . . . . . . . . . .
л. к. № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., издадена на: . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . от . . . . . . . . . .
адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Данни за освидетелстване: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
а) заключение на офталмолог
острота на зрението . . . . . цветоусещане . . . . . .
. . . . . . . . . .
Лекар: . . . . . . . . . . . . . подпис . . . . . . . . .
б) заключение на оториноларинголог
острота на слуха . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Лекар:
. . . . . . . . . . . . . подпис . . . . . . . . .
в) заключение на хирург . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лекар: . . . . . . . . . . . . . подпис . . . . . . . . .
г) заключение за вътрешния статус . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лекар: . . . . . . . . . . . . . подпис . . . . . . . . .
д) заключение на невролог . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лекар: . . . . . . . . . . . . . подпис . . . . . . . . .
е) заключение на психиатър . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лекар: . . . . . . . . . . . . . подпис . . . . . . . . .

Приложение № 6 към чл. 10, ал. 3

ТРАНСПОРТНА ЦЕНТРАЛНА ЛЕКАРСКА
ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ
ПРОТОКОЛ

№ . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . г.
за освидетелстване на годност

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(трите имена по лична карта)
ЕГН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., за управление на
МПС от категория . . . . . . . . . . . . . . . .
л. к. № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., издадена на: . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . от . . . . . . . . . .
адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Данни за освидетелстване: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
а) заключение на офталмолог
острота на зрението . . . . . . . цветоусещане . . . .
. . . . . . . . . . . . .
Лекар: . . . . . . . . . . . . . подпис . . . . . . . . .
б) заключение на оториноларинголог
острота на слуха . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лекар: . . . . . . . . . . . . . подпис . . . . . . . . .
в) заключение на хирург . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лекар: . . . . . . . . . . . . . подпис . . . . . . . . .
г) заключение за вътрешния статус . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лекар: . . . . . . . . . . . . . подпис . . . . . . . . .
д) заключение на невролог . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лекар: . . . . . . . . . . . . . подпис . . . . . . . . .
е) заключение на психиатър . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Лекар: . . . . . . . . . . . . . подпис . . . . . . . . .

 

Приложение № 7 към чл. 10, ал. 4

ТРАНСПОРТНА ОБЛАСТНА ЛЕКАРСКА
ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ
КАРТА

за оценка на физическата годност на
водач/кандидат за придобиване на
свидетелство/правоспособност за управление
на МПС
№ . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . г.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(трите имена по лична карта)
ЕГН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
л. к. № . . . . . . . . . . . ., издадена на: . . . . . . от . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ТОЛЕК
– отговаря на изискванията за физическа
годност към водачите на МПС от категория . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Подлежи на нов преглед след . . . . .
година/години.
– не отговаря на изискванията за физическа
годност към водачите на МПС от категория . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– за решение от ТЦЛЕК
Мотиви: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Предписания/необходимост от компенсация: . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
КОМИСИЯ
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Председател на ТОЛЕК: . . . . . . . . . . .

 

Приложение № 8 към чл. 10, ал. 4

ТРАНСПОРТНА ЦЕНТРАЛНА ЛЕКАРСКА
ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ
КАРТА
за оценка на физическата годност на
водач/кандидат за придобиване на
свидетелство/правоспособност за управление
на МПС
№ . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . г.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(трите имена по лична карта)
ЕГН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , за управление на
МПС от категория . . . . . . . . . . . . . . . . .
л. к. № . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., издадена на: . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . от . . . . . . . . . . . . .
адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
– отговаря на изискванията за физическа
годност към водачите на МПС от категория . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Подлежи на нов преглед след . . . . .
година/години.
– не отговаря на изискванията за физическа
годност към водачите на МПС от категория . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мотиви: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Предписания/необходимост от компенсация: . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
КОМИСИЯ
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Председател на ТЦЛЕК: . . . . . . . . . . .

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!