Наредба за работно пространство, достъп за управление, врати и прозорци на нови трактори, ОТМЕНЕНА

Начало » Закони и наредби » Наредби » Наредба за работно пространство, достъп за управление, врати и прозорци на нови трактори, ОТМЕНЕНА

Наредба №52 за одобрение на типа на нови трактори по отношение на работното пространство, достъпа до позицията за управление, вратите и прозорците – ОТМЕНЕНА

В сила от 01.01.2004 г.
Издадена от Министерството на земеделието и горите
Обн. ДВ. бр.108 от 12 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.72 от 2 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.46 от 19 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г., изм. ДВ. бр.52 от 8 Юли 2011г.

ОТМЕНЕНА с § 4, т. 11 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 7 от 28 декември 2017 г. за реда за одобряване типа на земеделски и горски превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли за тях – ДВ, бр. 4 от 9 януари 2018 г., в сила от 09.01.2018 г.

Чл. 1. (1) (Доп. – ДВ, бр. 52 от 2011 г.) С тази наредба се определят условията и редът за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на работното пространство, достъпа до позицията за управление, вратите и прозорците. За целите на наредбата се прилагат категориите трактори, така както са определени в чл. 9а от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и § 1, т. 1, 2 и 3 от допълнителните разпоредби на Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (ДВ, бр. 11 от 2006 г.).

(2) (Изм. – ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. – ДВ, бр. 52 от 2011 г.) Тази наредба се прилага за колесни трактори от категория Т1, Т3 и Т4, с изключение на тракторите от категория Т4.3, при които базовата точка на седалката на водача (SIP), както е определена в т. 2.3 на приложение № 10 към чл. 49, ал. 1, т. 5, буква „б“ на Наредба № 9 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на безопасно стъкло и на механично теглително-прикачно устройство на нови трактори и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на отделни компоненти и характеристики (ДВ, бр. 40 от 2004 г.), е на разстояние, по-голямо от 100 mm от надлъжната равнина на симетрия на трактора.

Чл. 2. (1) (Изм. – ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. – ДВ, бр. 46 от 2009 г.) За одобрението на всеки тип на трактор по отношение на работното пространство, достъпа до позицията за управление, вратите и прозорците производителят подава отделно заявление до изпълнителния директор на Контролно-техническа инспекция (КТИ).

(2) (Изм. – ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Производителят може да упълномощи писмено физическо или юридическо лице, установено в Европейския съюз, да извършва действия по тази наредба.

Чл. 3. (1) В заявлението по чл. 2 се посочват типът, търговското наименование или марката и моделът на трактора и се прилагат:

1. (изм. – ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) препис от съдебно решение за регистрация и удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация на производителя или неговия упълномощен представител или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на съответната държава;

2. (отм. – ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.)

3. описание на типа на трактора по отношение на работното пространство, достъпа до позицията за управление, вратите и прозорците;

4. оразмерен чертеж на работното пространство, достъпа до позицията за управление, вратите и прозорците, както и изображение, показващо относителното положение на елементите или фотоснимка на кабината и/или средствата за влизане и излизане;

5. протоколи, издадени от техническа служба, за проведени проверки за съответствие с изискванията по приложение № 1;

6. (изм. – ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) документ за платена държавна такса по тарифата по чл. 9, ал. 15 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

(2) Когато заявлението се подава от упълномощен представител, се прилага нотариално заверено копие от документа, с който той е упълномощен от производителя.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Заявителят осигурява извършването на проверки на трактора по отношение на работното пространство, достъпа до позицията за управление, вратите и прозорците за съответствие с изискванията на приложение № 1, като предоставя на техническата служба информацията по ал. 1, т. 3 и 4 и образец от типа трактор, който е необходим за изпитването.

Чл. 4. (1) (Изм. – ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Изпълнителният директор на КТИ проверява съответствието на данните, посочени в техническата документация и протоколите от проведените проверки, отнасящи се до работното пространство, достъпа до позицията за управление, вратите и прозорците на типа на трактора, с техническите изисквания на приложение № 1.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. – ДВ, бр. 46 от 2009 г.) В срок до един месец от датата на подаване на заявлението по чл. 2, ал. 1 изпълнителният директор на КТИ се произнася по заявлението за издаване на ЕО сертификат за одобрение на типа на трактора по отношение на работното пространство, достъпа до позицията за управление, вратите и прозорците.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по чл. 3, ал. 1 и 2, изпълнителният директор на КТИ писмено уведомява заявителя със съответни указания. Срокът по ал. 2 спира да тече до отстраняване на недостатъците или непълнотите в документите.

Чл. 4а. (Нов – ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Производителят осигурява съответствието на производството с одобрения тип на всеки нов колесен трактор по отношение на работното пространство, достъпа до позицията за управление, вратите и прозорците.

Чл. 4б. (Нов – ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) (1) Осигуряването на съответствието на продукцията с одобрения тип включва оценка на системата за управление на качеството (първоначална оценка) и проверки на производителя и на продукцията (мерки за осигуряване на съответствие на продукцията).

(2) (Изм. – ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Преди издаване на ЕО сертификата за одобрение на типа изпълнителният директор на КТИ или определено от него длъжностно лице извършва оценка за наличието на мерки и процедури за осигуряване на ефективен контрол за съответствие с одобрения тип на произведените нови трактори по отношение на работното пространство, достъпа до позицията за управление, вратите и прозорците съгласно разпоредбите на глава четвърта от Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (ДВ, бр. 11 от 2006 г.).

Чл. 4в. (Нов – ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) (1) В процеса на одобрение на типа изпълнителният директор на КТИ или определено от него длъжностно лице проверява мерките за осигуряване на съответствие на продукцията.

(2) Мерките по ал. 1 включват документирани планове за провеждане на периодични изпитвания и проверки, необходими за установяване на непрекъснато съответствие с одобрения тип.

 

Чл. 5. (1) (Изм. – ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. – ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ издава ЕО сертификат за одобрение на типа на трактора по отношение на работното пространство, достъпа до позицията за управление, вратите и прозорците, когато типът съответства на техническите изисквания по приложение № 1.

(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) ЕО сертификатът за одобрение на типа се издава по образец, посочен в приложение № 2, и се номерира по реда, посочен в приложение № 3, част I, като към него се прилагат документите по чл. 3, ал. 1, т. 3 и 4, носещи номера на ЕО сертификата за одобрението на типа.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Сертификатът по ал. 1 се издава за целите на одобрението на типа на нов трактор и се прилага към ЕО сертификата за одобрение на типа на нов трактор съгласно Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника.

(4) (Нова – ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Приложените чертежи и изображения към сертификата по ал. 2 се предоставят на органите за одобрение на типа на другите държави – членки на ЕО, при изрично искане за това.

Чл. 6. (1) (Доп. – ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. – ДВ, бр. 46 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отказва издаването на ЕО сертификат за одобрение на типа на колесен или верижен трактор по отношение на работното пространство, достъпа до позицията за управление, вратите и прозорците, когато:

1. (изм. – ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) типът на трактора по отношение на работното пространство, достъпа до позицията за управление, вратите и прозорците не съответства на данните, представени в техническата документация;

2. (изм. – ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) типът на трактора по отношение на работното пространство, достъпа до позицията за управление, вратите и прозорците не съответства на изискванията по приложение № 1.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът по ал. 1 се мотивира и може да бъде обжалван пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(3) (Нова – ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Пускането на пазара или пускането в употреба на нови трактори от одобрен тип, които притежават валиден сертификат за съответствие с одобрения тип, може да бъде отказано за период до 6 месеца на основание, свързано с характеристиките на работното пространство, достъпа до позицията за управление, вратите и прозорците, ако те представляват сериозен риск за:

а) безопасността по пътя;

б) осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд.

(4) (Нова – ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. – ДВ, бр. 46 от 2009 г.) В случаите по ал. 3 изпълнителният директор на КТИ незабавно уведомява за това органите за одобрение на типа на другите държави членки и Европейската комисия, като посочва причините, на които се основава този отказ.

Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „Работно пространство“ е минималният обем пространство между всички фиксирани части на конструкцията, които са достъпни за водача на трактора и дават възможност за управление на трактора от неговата седалка, съобразено с изискванията за пълна безопасност.

2. „Точка за оразмеряване на седалката“ е точката с местоположение, определено от пресичането на средната надлъжна равнина на седалката, допирателната равнина към основата на тапицираната облегалка и хоризонтална равнина, пресичаща ниската повърхност на седалката на 150 mm пред точката за оразмеряване на седалката.

3. „Базова равнина“ е равнината, успоредна на надлъжната равнина на симетрия на трактора, преминаваща през точката за оразмеряване на седалката.

4. (изм. – ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. – ДВ, бр. 46 от 2009 г.) „Техническа служба“ е юридическо лице, определено от министъра на земеделието и храните при спазване на разпоредбите по чл. 55, ал. 2 от Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (ДВ, бр. 11 от 2006 г.), или техническа служба, определена официално от държава – членка на Европейския съюз, да извършва изпитвания и проверки по отношение работното пространство, достъпа до позицията за управление, вратите и прозорците.

5. (изм. – ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) „ЕО сертификат за одобрение на типа“ е ЕО сертификат за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на работното пространство, достъпа до позицията за управление, вратите и прозорците.

6. (изм. – ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) „Техническа документация“ е пълната информация за типа на трактора по отношение на работното пространство, достъпа до позицията за управление, вратите и прозорците, предоставена от заявителя на техническата служба и на изпълнителния директор на КТИ, включително чертежи, снимки и други изискуеми по тази наредба документи.

7. (изм. – ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) „Техническо досие“ е техническата документация заедно с протоколи от изпитвания и други документи, които техническата служба и изпълнителният директор на КТИ прилагат към техническата документация в процеса на одобрение на типа.

8. (нова – ДВ, бр. 52 от 2011 г.) „трактор“ е моторно превозно средство съгласно § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

Заключителни разпоредби
§ 1а. (Нов – ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Тази наредба въвежда изискванията на Директива 80/720/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки по отношение на работното пространство, достъпа до мястото на водача и до вратите и прозорците на селскостопански или горски колесни трактори, последно изменена от Директива 97/54/ЕО.
§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 9, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.
§ 3. Тази наредба влиза в сила от 1 януари 2004 г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 52 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ КОЛЕСНИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАБОТНОТО ПРОСТРАНСТВО, ДОСТЪПА ДО ПОЗИЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ВРАТИТЕ И ПРОЗОРЦИТЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 72 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2006 Г.)
§ 14. Навсякъде в наредбата и приложенията думата „центъра“ се заменя с „КТИ“, а думите „сертификат/а/ът за одобрение на типа“ се заменят с „ЕО сертификат/а/ът за одобрение на типа“.
§ 15. (В сила от 12.07.2006 г.) Навсякъде в наредбата думите „Закона за административното производство“ се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс“.
§ 16. (В сила от 12.07.2006 г.) До датата на влизане в сила на Договора за присъединяване към Европейския съюз „техническа служба“ по смисъла на тази наредба е Центърът за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части – Русе, или техническа служба, официално обявена от държава – членка на Европейския съюз.
§ 17. След датата на влизане в сила на Договора за присъединяване към Европейския съюз обменът на информация между Република България и компетентните органи на държавите – членки на Европейския съюз, се осъществява по реда на глава осма от Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 52 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ КОЛЕСНИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАБОТНОТО ПРОСТРАНСТВО, ДОСТЪПА ДО ПОЗИЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ВРАТИТЕ И ПРОЗОРЦИТЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 72 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2006 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 46 ОТ 2009 Г.)
§ 18. До датата на влизане в сила на Договора за присъединяване към Европейския съюз навсякъде в т. 2 от приложение № 3 към чл. 5, ал. 2 символът „е“ се заменя с „bg“.
§ 19. До датата на влизане в сила на Договора за присъединяване към Европейския съюз физическото или юридическото лице по чл. 2, ал. 2 трябва да е регистрирано по Търговския закон
§ 20. По отношение на превозните средства, принадлежащи към категории Т1 и Т3, наредбата влиза в сила спрямо:

1. новите типове превозни средства – считано от 1 януари 2006 г.;

2. всички нови превозни средства, пуснати в употреба, считано от 1 юли 2009 г., като датата, на която са регистрирани или пуснати на пазара за първи път, се счита за дата на пускане в употреба.
§ 21. За категориите превозни средства, различни от посочените в § 20, наредбата влиза в сила:

1. За нови типове превозни средства – три години след датата на влизане в сила на тази наредба.

2. За всички превозни средства, пуснати в употреба – 6 години след датата на влизане в сила на тази наредба; датата, на която са регистрирани или пуснати на пазара за първи път, се счита за дата на пускане в употреба.
§ 22. (Отм. – ДВ, бр. 46 от 2009 г.)
§ 23. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“, с изключение на § 16, който влиза в сила от 12 юли 2006 г.

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 52 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАБОТНОТО ПРОСТРАНСТВО, ДОСТЪПА ДО ПОЗИЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ВРАТИТЕ И ПРОЗОРЦИТЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 46 ОТ 2009 Г.)
§ 1. Навсякъде в наредбата:

1. Думите „министъра/ът на земеделието и горите чрез“ се заличават.

2. Думите „по предложение на изпълнителния директор на КТИ, министърът на земеделието и горите“ се заменят с „изпълнителният директор на КТИ“ и думите „Министърът/а на земеделието и горите“ се заменят с „Изпълнителният/я директор на КТИ“.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 52 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАБОТНОТО ПРОСТРАНСТВО, ДОСТЪПА ДО ПОЗИЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ВРАТИТЕ И ПРОЗОРЦИТЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 36 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2011 Г.)
§ 2. Тази наредба въвежда изискванията на чл. 1 на Директива 2010/22/ЕС на Комисията от 15 март 2010 г. за изменение с оглед привеждане в съответствие с техническия прогрес на директиви 80/720/ЕИО, 86/298/ЕИО, 86/415/ЕИО и 87/402/ЕИО на Съвета и на директиви 2000/25/ЕО и 2003/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 52 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАБОТНОТО ПРОСТРАНСТВО, ДОСТЪПА ДО ПОЗИЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ВРАТИТЕ И ПРОЗОРЦИТЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 36 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2011 Г.)
§ 3. Наредбата влиза в сила на 1 май 2011 г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 52 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАБОТНОТО ПРОСТРАНСТВО, ДОСТЪПА ДО ПОЗИЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ВРАТИТЕ И ПРОЗОРЦИТЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 52 ОТ 2011 Г.)
§ 4. Тази наредба въвежда изискванията на чл. 1 на Директива 2010/62/ЕС на Комисията от 8 септември 2010 г. за изменение, с оглед привеждане в съответствие с техническия прогрес, на директиви 80/720/ЕИО, 86/298/ЕИО на Съвета и на директиви 2003/37/ЕО, 2009/60/ЕО и 2009/144/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно типовото одобрение на селскостопански или горски трактори (ОВ L 238/09.09.2010 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 52 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАБОТНОТО ПРОСТРАНСТВО, ДОСТЪПА ДО ПОЗИЦИЯТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ВРАТИТЕ И ПРОЗОРЦИТЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 52 ОТ 2011 Г.)
§ 5. По отношение на тракторите от категории Т1 и Т3 наредбата влиза в сила:

1. за нови типове превозни средства – считано от 29 септември 2011 г.;

2. за нови превозни средства – считано от 29 септември 2012 г.
§ 6. По отношение на тракторите от категории Т4.3, като се вземат предвид изключенията по чл. 1, ал. 2, наредбата влиза в сила:

1. за нови типове превозни средства – считано от 29 септември 2013 г.;

2. за нови превозни средства – считано от 29 септември 2016 г.
§ 7. По отношение на превозните средства от категории Т4.1, Т4.2, С, R и S наредбата влиза в сила:

1. за нови типове превозни средства – три години след датата на влизане в сила на последната отделна наредба съгласно приложение № 2 на Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника;

2. за нови превозни средства – 6 години след датата на влизане в сила на последната отделна наредба съгласно приложение № 2 на Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника.

 

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1
(Изм. – ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г., изм. – ДВ, бр. 52 от 2011 г.)
Раздел I

Работно пространство
1. (изм. – ДВ, бр. 52 от 2011 г.) За всички трактори, с изключение на трактори с тясна колея с широчина на колеята Ј 1150 mm и трактори от категория Т4.3, широчината на работното пространство трябва да бъде най-малко 900 mm – от 400 до 900 mm над точката за оразмеряване на седалката и с дължина над 450 mm пред тази точка (виж фиг. 1 и 3).

За трактори от категория T4.3 над зоната, простираща се на 450 mm пред точката за оразмеряване на седалката, работното пространство трябва да има:

– при височина от 400 mm над точката за оразмеряване на седалката – обща широчина от най-малко 700 mm;

– при височина от 900 mm над точката за оразмеряване на седалката – обща широчина от най-малко 600 mm.

2. Позициониране на седалката при определяне на точката за оразмеряване на седалката (ТОС)

Седалката се поставя в най-задна позиция в направлението за надлъжна регулировка и в средно положение на диапазона за регулиране по височина. Седалки, които имат окачваща система, регулируема или не в зависимост от теглото на водача, се поставят в средно положение на хода на окачването.

2.1. Устройство за определяне на ТОС

Устройството, посочено на фиг. № 4, се състои от плоча за седалка и плоча за облегалка. Долната плоча за облегалката има шарнирни връзки в областта на кръста (В) и седалищната кост (А). Шарнирът (В) е регулируем по височина.

2.2. Метод за определяне на ТОС

Точката за оразмеряване на седалката се получава при използване на устройството, посочено на фиг. № 4 и 5, което симулира натоварване от човек. Устройството се поставя на седалката. То се натоварва със сила 550 N в точка 50 mm пред шарнира (А), като двете части на облегалката са леко притиснати тангенциално към тапицираната облегалка.

При невъзможност да се определят тангентите към всяка повърхност на тапицираната облегалка (под и над лумбалната област) се изпълняват следните процедури:

2.2.1. при невъзможност да се определи тангентата към възможно най-ниската област леко се притиска долната част на плочата за облегалката във вертикално положение към тапицираната облегалка на седалката;

2.2.2. при невъзможност да се определи тангентата към възможно най-високата област и ако долната част на плочата за облегалката е вертикална – шарнирът (В) се позиционира на височина 230 mm над точката за оразмеряване на седалката; двете части на плочата за облегалката се притискат леко тангенциално към тапицираната облегалка във вертикално положение.

3. (изм. – ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Частите и допълнителните принадлежности на трактора да не затрудняват водача при управление.

4. За всички положения на кормилната колона и кормилното колело, с изключение на предвидените единствено за влизане и излизане, свободното пространство между основата на кормилното колело и неподвижните части на трактора е най-малко 50 mm. Във всички други посоки това свободно пространство е най-малко 80 mm от повърхността на венеца на кормилното колело, измерено от неговата външна страна, в съответствие с фиг. № 1.

5. Разстоянието между задната стена на височина от 300 до 900 mm над точката за оразмеряване на седалката и вертикалната равнина, която е перпендикулярна на базовата равнина и преминаваща през точката за оразмеряване на седалката, е минимум 150 mm (фиг. № 1 и 2).

Задната стена да има минимална широчина 300 mm от всяка страна на базовата равнина (фиг. № 2).

6. Ръчните устройства за управление са разположени едно спрямо друго, както и спрямо останалите части на трактора по начин, който не създава опасност за нараняване на ръцете на оператора при неговата работа.

Когато силата, изисквана за въздействие върху устройството за управление надвишава 150 N, свободно пространство от 50 mm се счита за подходящо. Когато силата е между 80 и 150 N, свободно пространство от 25 mm е достатъчно. Всяко свободно пространство по отношение на устройствата за управление се приема, когато изискваната сила за въздействие е по-малка от 80 N в съответствие с фиг. № 2.

Допускат се други разположения на устройството за управление, които постигат еквивалентно ниво на безопасност.

7. Не се допуска точки от твърдата конструкция на тавана да са разположени на по-малко от 1050 mm от точката за оразмеряване на седалката в сектора пред вертикалната равнина, минаваща през точката за оразмеряване на седалката и перпендикулярна на базовата равнина (фиг. № 1). Тапицерията може да намали размера до 1000 mm над точката за оразмеряване на седалката.

8. Радиусът на изкривяване на повърхността между задната стена на кабината и тавана на кабината да не надвишава 150 mm.

Раздел II

Достъп до позицията за управление

(средства за влизане и излизане)
1. Използването на средствата за влизане и излизане да е безопасно. Главините на колелата, капаците на главините и джантите на колелата не се приемат за стъпала или стълби.

2. Местата за достъп до позицията за управление и седалката за пътниците да не съдържат части, които могат да причинят нараняване. Когато е налице препятствие, напр. от педала на съединителя, трябва да има стъпало или място за краката на водача, за да се осигури безопасен достъп до мястото за управление.

3. (изм. – ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Стъпалата, стъпенките и стълбите да са с размери:

– дълбочина – минимум 150 mm;

– широчина – минимум 250 mm.

Допуска се одобрение на стойности по-малки от тази за широчина само когато са оправдани от техническа гледна точка, като целта е да се достигне най-голямата възможна широчина. Тя трябва да е не по-малка от 150 mm:

– минимално свободно разстояние по височина – 120 mm;

– разстояние между повърхностите на две стъпала – максимално 300 mm (фиг. № 6).

1.4. Горното стъпало или стъпенка да е лесно разпознаваемо и достъпно за слизащия от превозното средство. Вертикалното разстояние между последователни стъпала или стъпенки да е по възможност равно.

1.5. Да са осигурени подходящи ръкохватки за всички средства за влизане и излизане.

1.6. (изм. – ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.) Най-ниското стъпало да е разположено на разстояние до 550 mm от опорната повърхност, когато тракторът е оборудван с най-големия размер гуми, препоръчан от производителя в съответствие с фиг. № 6. Стъпалата или степенките да са проектирани и изработени така, че след стъпване да е невъзможно подхлъзване по тях.

Раздел III

Врати, прозорци и аварийни изходи
1. Устройствата за управление на вратите и прозорците да са конструирани и монтирани така, че да не създават опасност за водача и да не пречат при управлението.

2. Ъгълът на отваряне на вратата да позволява безопасно влизане и излизане.

3. Вентилационните прозорци, ако има, да се регулират лесно.

4. (отм. – ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г.)

5. (доп. – ДВ, бр. 36 от 2011 г., в сила от 01.05.2011 г.) Кабините с две врати да имат един допълнителен изход, предназначен за авариен изход. Кабините с една врата да имат два допълнителни изхода, предназначени за използване като авариен изход.

Всеки от трите изхода да е на различна стена на кабината, като под „стена“ се разбира и таванът. Предното стъкло, страничните прозорци, задното стъкло и прозорецът на тавана могат да се приемат като аварийни изходи, ако е предвидено да се отварят или да се отместват бързо и лесно от вътрешността на кабината.

Пространството около аварийния изход да не създава опасност при излизане. Аварийният изход да има минимални размери, изисквани за описване на елипса с малка ос 440 mm и голяма ос 640 mm.

За авариен изход може да бъде определен всеки прозорец с достатъчна големина, ако е изработен от чупливо стъкло и може да бъде счупен с предвидения за целта инструмент в кабината. Стъклото, посочено в допълнения 3, 4, 5, 6 и 7 на приложение № 2 към чл. 6, ал. 2 на Наредба № 9 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на безопасно стъкло и на механично теглително-прикачно устройство на нови трактори и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на отделни компоненти и характеристики (ДВ, бр. 40 от 2004 г.), не се счита за чупливо стъкло за целите на настоящата наредба.

 

Фигура № 1 (размери в mm)

 

 

Фигура № 2 (размери в mm)

 

 

Фигура № 3 (размери в mm)

 

 

 

Фигура № 4.

Устройство за определяне на точката за оразмеряване на седалката (S)

 

 

 

Фигура № 5.

Устройство на мястото

 

 

 

Фигура № 6 (размери в mm)

 

Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2
(Изм. – ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г., изм. – ДВ, бр. 46 от 2009 г.)

 

КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ

ЕО СЕРТИФИКАТ № …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
за одобрение на типа на трактор по отношение
на работното пространство, достъпа до позицията
за управление (средства за влизане и излизане),
вратите и прозорците

ЕО номер за одобрение на типа: ………………………………………………

1. Компоненти или характеристики:
– работно пространство
– достъп до позицията за управление (средства за
влизане и излизане)
– врати и прозорци
2. Търговско наименование или марка на трактора: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………
3. Тип на трактора и търговско описание: ………………………………………………………………………………………………
4. Фирма, седалище и адрес на управление на производителя: ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Фирма, седалище и адрес на управление на упълномощения представител на производителя, когато заявлението се подава от представител: ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Описание на компонентите и/или характеристиките, посочени в т. 1: ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Дата, на която тракторът е представен за одобрение на типа: ………………………………………………………………………………………………
8. Техническа служба, извършила изпитванията на типа: ………………………………………………………………………………………………
9. Дата на протокола, издаден от техническата служба: ………………………………………………………………………………………………
10. Номер на протокола, издаден от техническата служба: ………………………………………………………………………………………………
11. Одобрявам типа на трактор по отношение на работното пространство, достъпа до позицията за управление (средства за влизане и излизане), вратите и прозорците.
12. Място: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
13. Дата: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
14. Изпълнителен директор на КТИ: …………………………………………………………………………………………………………………..
15. Следните документи с нанесен ЕО номер на одобрение на типа, посочен по-горе, са приложени към този сертификат:
…………………………………………………………………. оразмерен чертеж
…………………………………………… обемно изображение или снимка на кабината и/или средствата за влизане и излизане.
16. Забележки: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Приложение № 3 към чл. 5, ал. 2
(Изм. – ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.)
Система за номериране на ЕО сертификат за одобрение на типа на колесен трактор по отношение на работното пространство, достъпа до позиция за управление, вратите и прозорците
Част I

(Предишен текст на Приложение № 3 към чл. 5, ал. 2 – ДВ, бр. 72 от 2006 г.)
Номерът на ЕО сертификата за одобрение на типа на колесен трактор по отношение на работното пространство, достъпа до позиция за управление (средства за влизане и излизане), вратите и прозорците се съставя при спазване на следните изисквания:
1. Номерът се състои от пет секции, като секциите се разделят от символа „*“.

2. (изм. – ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В секция 1 с малки букви се записва графичното изображение на идентификационен код: „е34“,

3. В секция 2 се записва базовият номер „80/720“.

4. В секция 3 се записва специфичният номер „97/54“.

5. В секция 4 се записва четирицифрен последователен номер (при необходимост с нули в началото), обозначаващ основния номер на одобрението на типа. Започва се от 0001.

6. В секция 5 се записва двуцифрен последователен номер (при необходимост с нули в началото), обозначаващ номера на изменението на одобрения тип. За всеки основен номер на одобрението на типа, когато няма изменение, се записва от 00, а при първо изменение се записва 01.

 

Част II

(Нова – ДВ, бр. 72 от 2006 г., в сила от 01.09.2006 г.)
ЕО сертификати за одобрение на типа запазват действието си на територията на Република България, ако имат нанесен отличителен номер на някоя от посочените държави членки:
1 за Германия;

2 за Франция;

3 за Италия;

4 за Холандия;

5 за Швеция;

6 за Белгия;

7 за Унгария;

8 за Чехия;

9 за Испания;

11 за Великобритания;

12 за Австрия;

13 за Люксембург;

17 за Финландия;

18 за Дания;

20 за Полша;

21 за Португалия;

23 за Гърция;

24 за Ирландия;

26 за Словения;

27 за Словакия;

29 за Естония;

32 за Латвия;

36 за Литва;

49 за Кипър;

50 за Малта.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!