5. Права и задължения на гражданите

Начало » Закони и наредби » Закон номер 112 » 5. Права и задължения на гражданите

Чл. 27. Гражданите, намиращи се на територията на Република България, могат при необходимост от спешна помощ да ползват безплатно ЕЕН 112, който се избира от всеки телефонен апарат, включително от обществените телефони, без използване на монети, жетони, карти или други платежни средства.
Чл. 28. (1) (Доп. – ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. – ДВ, бр. 97 от 2017 г.) Забранява се ползването на ЕЕН 112 не по предназначение, автоматичното му избиране от електронни устройства, с изключение на „eCall“ повикванията и пускане на предварително записани съобщения, както и за предаване на неверни и заблуждаващи съобщения и сигнали за помощ.
(2) При нарушаване на забраната по ал. 1 гражданите носят административнонаказателна отговорност по вид и в размери, определени в закона.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!