Методика за изпити по ADR, 2016

Начало » Закони и наредби » Методика за изпити по ADR, 2016

Методика за условията и реда за организиране и провеждане на изпити за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари и удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари (в сила от 16.05.2016 г.)

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. ( 1) С тази методика се определят условията и редът за организиране и провеждане на изпитите за:
1. придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари;
2. удължаване срока на валидност на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари;
3. придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари;
4. удължаване на срока на валидност на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.
(2) Изпитите по ал. 1 се организират и провеждат от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” (ИА ““АА”).

Чл. 2. (1) До изпитите по чл. 1, ал. 1 се допускат лица, преминали обучение в квалификационни курсове организирани от лицата по чл. 9, ал. 1 от Наредба № 40 от 14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, в съответствие с учебната документация по чл. 9, ал. 2 от същата наредба.
(2) Лицата, които се явяват на изпит за удължаване срока на валидност на удостоверението за консултант по безопасността при превоз на опасни товари не подлежат на задължително обучение.
(3) Кандидат притежаваш свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари, издадено от друга държава, се допуска до изпит за удължаване на валидността на свидетелството и/или за придобиване на допълнителен модул след представяне на легализиран превод на свидетелството, когато:
– свидетелството е издадено до 31.12.2012 г. от компетентен орган на страна по Спогодба АПК;
– свидетелството е издадено след 01.01.2013 г. от компетентен орган на страна по Спогодба АПК, която не е член на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария.
(4) Кандидат притежаващ удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари, издадено от компетентен орган на страна по Спогодба АПК (което не е издадено от държава – членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария), се допуска до изпит за удължаване на валидността на удостоверението след представяне на легализиран превод на удостоверението.

Чл. 3. Изпитите по чл. 1, ал. 1 се провеждат в кабинетите на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (за гр. София в изпитния център на ИА “АА” на ул. “Гурко” № 5), които отговарят на изискванията на чл. 12, ал. 4 от Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити.

Чл. 4. (1) За придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари и удължаване срока на валидността му и/или за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари, кандидатите се представят на изпит от лицата, притежаващи разрешение за обучение.
(2) Когато резултатът от положения изпит по ал. 1 е отрицателен (неиздържал, не се явил, отстранен, не се допуска), за повторно и всяко следващо явяване, както и за удължаване срока на валидност на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари, кандидатите могат да подават документите си за явяване на изпит сами.

Чл. 5. (1) Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” изгражда информационна система за обучението и изпитите на водачите на МПС за превоз на опасни товари и на консултантите по безопасността при превоз на опасни товари.
(2) Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” предоставя достъп до информационната система по ал. 1 на лицата по чл. 9, ал. 1 от Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, притежаващи разрешение за провеждане на обучение.
(3) Управителите на лицата по чл. 9. ал. 1 от Наредба № 40 или писмено упълномощени от тях лица:
1. вписват в информационната система данните на лицата. които ще преминават обучение и/или ще полагат изпит за свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари и/или за удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари (по документ за самоличност);
2. организират групите и изготвят графика за обучението по модули в информационната система;
3. представят кандидатите за изпит. чрез информационната система.
(4) Преподавателите отразяват в информационната система присъствието на кандидатите по време на обучението по съответния модул.
(5) Лицата по чл. 2. ал. 4 и 5 се вписват в регистъра на лицето по чл. 9. ал. 1 от Наредба № 40, което ще извършва обучението от служител на ИА “АА”.

Чл. 6. (1) За организиране и провеждане на изпитите по чл. 1, ал. 1 се събират следните такси съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, приета с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 41 от 2000 г.):
1. за явяване на изпит за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари:
а) за придобиване на квалификация по модул „основен“;
6) за придобиване на квалификация за специализиран модул (Клас 1, Клас 7 или цистерни);
6) за удължаване на срока на валидност на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари;
2. за явяване на изпит за консултант по безопасността при превоз на опасни товари:
а) за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари:
аа) за първата част на изпита (отворени въпроси);
66) за втора част на изпита – за всеки специализиран модул (Клас 1, Клас 2, Клас 7, Клас 3.4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9 или товари UN-идентификационни номера 1202, 1203 и 1223); 6) за удължаване срока на удостоверението за консултант по безопасността при превоз на опасни товари:
аа) за първа част на изпита (отворени въпроси);
аб) за втора част на изпита – за всеки специализиран модул.
(4) Допуска се документът удостоверяващ плащането да е за платените такси на повече от един кандидат. В този случай на обратната страна на документа се записват имената на кандидатите, за които се отнася и представителят на учебния център вписва имената си и се подписва.

Глава втора
УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ
Раздел
Условия за допускане до изпит

Чл. 7. (1) Обучението за съответния модул за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари и за удължаване срока на валидност на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари се счита за преминато, когато:
1. кандидатът за придобиване на свидетелство за водач на МПС е присъствал на не по-малко от:
а) 17 учебни часа – за модул основен;
6) 12 учебни часа – за модул цистерни;
в) 8 учебни часа – за модул клас 1;
г) 8 учебни часа – за модул клас 7.
2. кандидатът за удължаване срока на валидност на свидетелство за водач на МПС е присъствал на не по-малко от:

а) 8 учебни часа – за модул основен;
б) 4 учебни часа – за модул цистерни;
в) 2 учебни часа – за модул клас 1;
г) 2 учебни часа – за модул клас 7.
(2) Обучението за съответния модул се счита за преминато, когато кандидатът за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари е присъствал на не но-малко от:
а) 36 учебни часа – за модул общи теми
б) 4 учебни часа – за модул клас 1;
в) 4 учебни часа – за модул клас 2;
г) 4 учебни часа , за модул клас 7;
д) 7 учебни часа – за модул Класове 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9;
е) 4 учебни часа – товари с номер по ООН 1202, 1203. 1223, 3475 и авиационно гориво, класифицирано под номер на ООН 1268 или 1863.
(3) Когато е изминала повече от една година от датата на завършване на обучението по някой модулите по ал. 3 и 4, за допускане до изпит за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари, за удължаване срока на валидност на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари или за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари за същия модул, кандидатът преминава ново обучение.

Чл. 8. (1) По време на обучението за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари, за удължаване срока на валидност на свидетелството и за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари, преподавателят по съответния модул отразява в електронния дневник в информационната система присъствията и отсъствията на кандидатите.
(2) Допуска се обучението на кандидат за удължаване срока на валидност на свидетелството за водач на МПС за превоз на опасни товари да бъде преминато в група за придобиване на свидетелство. Преминато обучение може да бъде зачетено за явяване на изпит за придобиване на свидетелство за съответния модул.
(3) Когато поради технически причини не е възможно отразяването на присъствията и отсъствията на кандидатите в електронния дневник, преподавателят своевременно ги нанася на хартиен носител. След отстраняването на техническата неизправност присъствията и отсъствията се нанасят и в електронния дневник.

Раздел
Съдържание на изпитите за водач на МПС за превоз на опасни товари

Чл. 9. (1) Изпитите за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари и изпитите за удължаване на срока на свидетелството са писмени и се състоят в решаване на тест на електронно устройство.
(2) Електронните устройства за решаване на тестовете осигуряват запазване на решените тестове и прилагане към тях на три снимки на кандидата в произволно избрани моменти от изпита. Записите се съхраняват 2 години.

Чл. 10. За изготвяне на тестове за провеждане на изпитите за придобиване и удължаване на срока на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ утвърждава масив от изпитни въпроси по съдържанието на модулите определени в приложение № 4 от Наредба № 40.

Чл. 11. (1) Тестът на всеки кандидат с индивидуален, обозначен е с уникален номер и съдържа изпитни въпроси но всички модули, за които се явява кандидатът. (2) Тестовете на хартиен носител. използвани в случаите по чл. 50 и 51 (при технически проблем) съдържат въпросите за всички модули. като кандидатите решават само въпросите за модулите, за които се явяват на изпит.
(3) Решените тестове се оценяват по електронен начин, като на кандидата се поставя отделна оценка за всеки модул.

Чл. 12. Съдържанието на изпитите за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари е в зависимост от модулите, за които кандидатът е преминал обучение. Съдържанието на изпитите по модули е както следва:
1. за модул “основен“ – тестът съдържа 30 въпроса, като оценка “ДА” се поставя, когато кандидатът е допуснал не повече от 6 грешни отговора. За решаване на теста на кандидата се предоставят 60 минути.
2. за всеки от модулите, ”цистерни“, “клас 1“ или „клас 7“ – тестът съдържа 15 въпроса, като оценка “ДА” се поставя, когато кандидатът с допуснал не повече от 3 грешни отговора. За решаване на теста на кандидата се предоставят 30 минути.

Чл. 13. Съдържанието на изпитите за удължаване срока на валидност на свидетелството за водач на МПС за превоз на опасни товари е в зависимост от модулите, за които кандидатът притежава квалификация и модулите, за които е преминал обучение. Съдържанието на изпитите по модули е както следва:
1. за модул “основен“ – тестът съдържа 15 въпроса, като оценка „ДА“ се поставя, когато кандидатът е допуснал не повече от 3 грешни отговора. За решаване на теста на кандилата се предоставят 30 минути:
2. за модул “Цистерни“ – тестът съдържа 10 въпроса, като оценка „ДА“ се поставя, когато кандидатът е допуснал не повече от 2 грешни отговора. За решаване на теста на кандидата се предоставят 20 минути; 3. за модулите “клас 1“ или „клас 7“ – тестът съдържа 5 въпроса, като оценка „ДА“ се поставя, когато кандидатът е допуснал не повече от 1 грешен отговор. За решаване на теста на кандидата се предоставят 10 минути.

Чл. 14. (1) Валидността на успешно положения изпит за модул „основен“ е 5 години, считано от датата на изпита.
(2) До изпит за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари за модулите “цистерни”, “клас 1“ или „клас 7“ се допускат само кандидати, които имат валиден успешно положен изпит за модул „основен”.
(3) Допуска се за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари или за удължаване на срока на валидност на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари за модулите “цистерни”, “клас 1“ или „клас 7″, кандидатът да положи нов изпит за модул „основен”, независимо, че има валиден такъв.
(4) До изпит за удължаване на срока на валидност на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари се допускат само кандидати. които имат валидно свидетелство, в което е вписан модула, за който ще се явяват на изпит.

Раздел II
Съдържание на изпитите за консултанти по безопасността при превоза на опасни товари

Чл. 15. Изпитите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността на превоза на опасни товари и за удължаване на срока на валидност на удостоверението е теоретичен и се състои от две части:
1. при първата част кандидатите решават тест с въпроси с вписване на отговор (отворени въпроси);
2. втората част се състои в решаване на казуси.

Чл. 16. За изготвяне на тестове за провеждане на изпитите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари и за удължаване на срока на валидност на удостоверението. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация“ утвърждава масив от изпитни въпроси с вписване на отговор и казуси по съдържанието на темите определени в приложение № 3 от Наредба № 40.

Чл. 17. (1) Тестът на всеки кандидат е индивидуален, обозначен е с уникален номер и съдържа изпитни въпроси по всички модули, за които се явява кандидатът.
(2) При оценяване на решените тестове се поставя отделна оценка за всеки модул, за който кандидатът е решавал въпросите в теста. За положителна оценка е необходимо броят на точките от правилните отговори на въпросите за модула да са не по-малко от 70 % от общия брой точки на въпросите за съответния модул.

Чл. 18. (1) Комплектът казуси за всеки кандидат съдържат казуси по всички модули, за които се явява кандидатът.
(2) При оценяване на решените казуси се поставя отделна оценка за всеки модул, за който кандидатът е решавал казусите. За положителна оценка е общия брой на точките от правилните отговори на казусите за модула да не е по-малък от 70 % от общия брой на точките за съответните казуси.
(3) Когато кандидатът е получил отрицателна оценка на теста, решенията на казусите не се оценяват.

Чл. 19. Изпитът по чл. 15 се счита за успешно издържан. когато кандидатът е получил положителна оценка на първата част на изпита и положителна оценка поне на един от модулите от втората част на изпита.

Чл. 20. (1) Съдържанието на първата част на изпита за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността ПРИ превоза на опасни товари за съответният кандидат е в зависимост от броя и вида на модулите, за които кандидатът се явява на изпит. (2) Тестът, който кандидатът решава по време на изпита съдържа 10 въпроса по съдържанието на модул „общи теми“ и въпроси от специализираните модули в зависимост от броя на модулите, за които кандидатът се явява на изпит. Когато кандидатът се явява на изпит за придобиване на:
1. квалификация само за един модул (за клас 1, клас 2, клас 7, класове 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9 или товари с номер по ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационно гориво, класифицирано под номер на ООН 1268 или 1863) – освен въпросите от модул „общи теми“, тестът съдържа и 10 въпроса но съдържанието на модула, за който се е явява на изпит. За решаване на теста на кандидатите се предоставят 80 минути.
2. квалификации за два или повече модули – освен въпросите от модул „общи теми“, тестът съдържа и по 5 въпроса за всеки модул, за който кандидатът се явява на изпит. За решаване на теста на кандидатите се предоставят 40 минути за решаване на въпросите от общите теми и по 20 минути за въпросите от съдържанието за всеки от модулите, за които се явява.
3) Когато кандидатът притежава валиден модул “общи теми” и се явява за придобиване на:
1. нова квалификация за един модул – решава само 10 въпроса по съдържанието на модула, за който се явява. За решаване на теста на кандидатите се предоставят 40 минути.
2. нова квалификация за два или повече модули – решава само по 5 въпроса но съдържанието на модулите, за който се явява. За решаване на теста на кандидатът се предоставят по 20 минути за въпросите по всеки от модулите, за които се явява.

Чл. 21. (1) Съдържанието на втората част на изпита за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността на превоза на опасни товари за съответния кандидат е в зависимост от броя и вида на модулите, за които кандидатът се явява на изпит.
(2) При втората част на изпита по ал. 1 кандидатът решава по два казуса за всеки модул, за който се явява на изпит.
3) За решаването на казусите на всеки модул на кандидатът се предоставят 120 минути.

Чл. 22. (1) Съдържанието на първата част на изпита за удължаване на срока на валидност на удостоверението за консултант по безопасността на превоза на опасни товари е идентично със съдържанието на изпита по чл. 20 за придобиване на удостоверението.
(2) При втората част на изпита за удължаване на срока на валидност на удостоверението кандидатът решава по един казус за всеки от модулите, за които се явяват на изпит.
(3) За решаването на казусите на кандидата се предоставят 60 минути за всеки казус.

Чл. 23. (1) Когато при първата част на изпита за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността на превоза на опасни товари или за удължаване на срока на валидност на удостоверението, кандидатът е издържал успешно изпита за модул „общи теми“, но има отрицателна оценка за някои от специализираните модули. при повторно и всяко следващо явяване, кандидатът решава само въпросите от съдържанието на темите за модула, за който се явява на изпит.
(2) Когато кандидатът е издържал успешно първата част на изпита за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността на превоза на опасни товари или за удължаване на срока на валидност на удостоверението, при повторно и всяко следващо явяване полага само втората част на изпита.
(3) Когато е изминала повече от една година от успешното полагане на изпита за модул „общи теми“, за допускане до изпит за придобиване на квалификация по специализираните модули. кандидатите подлежат на нов изпит за модул „общи теми“.
(4) До изпит за удължаване на валидността на удостоверението за консултант по безопасността при превоз на опасни товари се допускат кандидати, на които до изтичане на срока на валидност на удостоверението остава не повече от 1 година.
(5) Когато кандидатът притежава валидно удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и се явява на изпит за придобиване на квалификация по нов модул се допуска: 1. кандидатът да положи изпит само по съдържанието на модула, за който желае да придобие квалификация.
2. кандидатът да положи нов изпит по модул „общи теми“ и изпит по съдържанието на модула, за който желае да придобие квалификация

Глава трета
ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗПИТИТЕ
Раздел I
Определяне на лицата за провеждане на изпитите и за оценяване на казусите

Чл. 24. Изпълнителният директор на ИА“АА“ със заповед определя лицата. които могат да бъдат определяни за провеждане на изпитите по чл. 1. ал. 1. т. 1 и 2. лицата, които могат да бъдат определяни за председатели на комисии за провеждане на изпитите по чл. 1. ал. 1. т. 3 и 4. и лицата, които могат да участват в комисия за оценяване на отворените въпроси и казусите на кандидатите за придобиване и удължаване срока на удостоверение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари.

Чл. 25. (1) Изпитите по чл. 1. ал. 1. т. 1 и 2 се провеждат от служител определен в деня на изпита чрез жребий. Жребият се изтегля по електронен начин.
(2) Преди изтегляне на жребия ръководителят на съответното регионално звено на ИА АА“ или определен от него служител отбелязват в информационната система по чл. 5 лицата, които могат да бъдат определяни за провеждане на изпитите за съответния ден.
(3) След изтегляне на жребия се изготвя протокол, който съдържа данни за:
1. всички лица по ал. 2, определени да участват в жребия;
2. номерата на всички протоколи за изпит за съответната дата.
(4) Протоколът по ал. 3 се подписва от лицето, изтеглило жребия и се утвърждава от ръководителя на съответното регионално звено.

Чл. 26. Изпитите по чл. 1. ал. 1. т. 3 и 4 се провеждат от комисия, която се състои от председател и член на комисията. определени в деня на изпита от директора на дирекция “ППС и водачи“.

Чл. 27. Комисията за оценяване на отворените въпроси и казуси. които кандидатите са решавали по време на изпит по чл. 1. ал. 1. т. 3 и 4 се състои от председател и двама членове, определени от началника на отдел „Правоспособност и професионална компетентност”.

Раздел II
Графици за провеждане на изпитите

Чл. 28. (1) Изпитите за придобиване и за удължаване на срока на свилетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари се организират и провеждат от регионалните звена на ИА “АА“ всеки четвъртък, който е на четна дата.
(2) В една група се включват кандидати за придобиване на свидетелство и кандидати за удължаване срока на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари.

Чл. 29. Изпитите за придобиване и удължаване срока на удостоверение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари. се провеждат на сесии

Чл. 30. (1) За провеждане на изпитите за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари и за удължаване срока на свидетелството, съответното регионално звено на ИА “АА“ изготвя електронен график с датите, номерата на комисиите, броя на групите в комисиите и часовете за провеждане на изпитите.
(2) В комисиите за провеждане на изпитите за водач на МПС за превоз на опасни товари се предвиждат до 3 групи кандидати.
(3) Графикът по ал. 1 се публикува в информационната система в четвъртък, като часът за публикуване на графика за съответния областен отдел е съгласно Приложение №1. В графика се публикуват комисиите за третата седмица след съответния четвъртък в часовете определени за публикуване на графиците за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.
(4) В случай на обявяване на графика/комисията в час различен от посочения в приложение 1, началникът на съответния областен отдел изготвя доклад до директора на Дирекция „ППС и водачи“, като посочва причината за неспазване на часа.
(5) Когато в определения 8 ал. 1 ден е невъзможно провеждането на изпитите на всички кандидати, в графика се предвиждат допълнителни комисии за следващия работен ден.
(6) Два дни преди датата на обявяването на комисия по ал. 5 съответното регионално звено публикува в модул „Съобщения“ на информационната система информация за датите за провеждане на изпитите и датата на която ще бъдат обявени допълнителните комисии. Допълнителните комисии се обявяват не по-късно от 3 дни преди датата за провеждане на изпита.

Чл. 31. (1) За провеждане на изпитите за придобиване и/или удължаване срока на валидност на удостоверение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари отдел “Правоспособност и професионална компетентност” изготвят тримесечен електронен график с датите, номерата на комисиите и часовете за провеждане на изпитите.
(2) За провеждане на изпитите по ал. 1 в графика се предвиждат 2 дни за всяка група.
3) Графикът по ал. 1 се публикува в информационната система не по-късно от един месец преди датата на първия изпит. Графикът се публикува и на електронната страница на ИА “АА”.
(4) Когато на определените дати е невъзможно провеждането на изпитите на всички кандидати, в графика се предвиждат допълнителни дати. Допълнителните дати се обявяват не по-късно от 5 дни преди датата за провеждане на изпита.

Чл. 32. (1) За организиране на изпита учебните центрове вписват в информационната система кандидатите. които предлагат за изпит по чл. 1, ал. 1 в незаетите места на предпочитаните от тях дати, номера на комисии и групи.
(2) Когато в графика са обявени повече от една комисия за изпит, запълването на групите за изпит в графика е последователно – една от обявените групи е отворена за вписване на кандидати, като вписването в следващата трупа е възможно само след запълване на предходната.
(3) Вписването на кандидатите в групите за изпит се преустановява в края на работния ден предхождащ деня на преди изпита.

Чл. 33. (1) Кандидатите чл. 4. ал. 2, които желаят да бъдат включени за изпит от съответното регионално звено на ИА “АА“, не по-късно от 3 работни дни преди избраната дата за изпит, подават заявление (Приложение № 2 или Приложение № 3), към което прилагат:
1. декларация по чл. 2. ал. 4:
2. документ за платена държавна такса за явяване на изпит съгласно Тарифа № 5.
3. копие на легализирания превод на свидетелството/удостоверението (за лицата по чл. 2. ал. 3 или 4).
(2) Служител на съответното регионално звено проверява съответствието на данните от заявлението и документа за самоличност на кандидата. Заявленията се регистрират в деловодната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
(3) Служител на съответното регионално звено определя датата за явяване на изпит съвместно с кандидата. регистрира кандидата в информационната система и го вписва в съответния изпитен протокол.
(4) Документите за платена такса за явяване на изпит се прилагат към протокола, в който кандидатът е записан за изпит и се съхраняват 5 години от датата на провеждане на изпита.

Раздел III
Документи за провеждане на изпитите

Чл. 35. (1) За провеждане на изпитите по чл. 1. ал. 1 регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ изготвя протоколи по образец (приложение № 4 и приложение № 5). За всяка група се изготвя отделен протокол.
(2) Броят на кандидатите в групите за изпитите се определя в зависимост от броя на оборудваните места в кабинета за провеждане на изпита, като:
1. броят на кандидатите в групите за изпитите по чл. 1. ал. 1, т. 1 и 2 са не повече от 16. При наличие на по-голям брой технически средства за провеждане и оценяване на изпитите се допуска в групите за изпит да се вписват до 24 кандидати.
2. броят на кандидатите в групите за изпитите по чл. 1. ал. 1, т. 3 и 4 е не повече от 28.

Чл. 36. (1) Резултатите от проведените изпити по чл. 1, ал. 1, т. 1 и 2 се нанасят автоматично от информационната система.
(2) Протоколите с нанесените резултати по ал. 1 се разпечатват от информационната система и се утвърждават от ръководителя на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
(3) Резултатите от проведените изпити по чл. 1, ал. 1, т. 3 и 4 се нанасят в протокола за изпит на хартиен носител и в информационната система от председателя на комисията по оценяването по чл. 27.
(4) Протоколите с нанесените резултати по ал. 3 се разпечатват от информационната система и се утвърждават от изпълнителния директор на ИА “АА”.

Чл. 37. (1) За всяко лице вписано в протоколите, трябва да има оценка от изпита или причина, поради която няма такава.
(2) Констатирани технически грешки в личните данни на кандидатите се отразявят с вписване на забележка в протокола на хартиен носител от лицето определено за провеждане на изпита. Копие на протокола с нанесените корекции се изпраща в Дирекция „ППС и волани” за отразяване в информационната система.
(3) За кандидати, които не са се явили. не са допуснати или са отстранени от изпит, в протокола се записва съответно „не се е явил“, „не е допуснат“ или „отстранен“.
(4) Протоколите от проведените изпити се съхраняват 50 години от датата на провеждане на съответния изпит.

Чл. 38. (1) За провеждане на изпитите по чл. 1. ал. 1. т. 3 и 4 ръководителят на регионалното звено или определен от него служител разпечатва протокола от информационната система и окомплектова необходимите за провеждане на изпитите тестове и казуси. Документите за провеждане на изпита се запечатват в плик и определеният служител се подписва на мястото на затваряне на плика.
(2) След провеждане на съответния изпит изпитните работи на кандидатите, заедно с изпитния протокол се поставят в плик, който се запечатва и подписва от председателя и члена на комисията. Изпитните работи на кандидатите се изпращат, отдел „Правоспособност и професионална компетентност” за оценяване до края на работен ден, след деня на провеждане на изпита.
(3) Решените изпитни тестове и казуси, и другите документи свързани с изпита, се съхраняват 1 година в отдел „Правоспособност и професионална компетентност”.

Чл. 39. (1) За провеждане на изпитите по чл. 1, ал. 1. т. 1 и 2, в случаите по чл. 50 и 51 на Регионалните звена се предоставят тестове на хартиени носители.
(2) Решените изпитни тестове на хартиен носител се съхраняват 1 година в регионалното звено провело изпита.

Глава четвърта
РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ
Раздел
Общи разпоредби

Чл. 40. Преди започване на изпитите по чл. 1 ал. 1. Лицето, определено за неговото Провеждане, съответно председателят на комисията:
1. се представя на изпитваните.
2. записва на учебната дъска номера на протокола и датата, на която се провежда изпитът, и номера на съответния телефон за подаване на сигнали за корупция.
3. дава указания за реда за неговото провеждане.
4. поканва изпитваните по реда, по който са записани в протокола за изпит, да представят документа си за самоличност и ако има техническа грешка в данните, нанася корекция в протокола на хартиен носител.
5. проверява и събира документите за платени такси съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Чл. 41. Не се допускат до изпит лица:
1. не представили документ за самоличност (лична карта, международен паспорт или свидетелство за управление, документ за продължително или постоянно пребиваване на територията на Република България).
2. без документ за платена такса за явяване на изпит:
3. които са се явили след приключване на проверката на самоличността на кандидатите.

Чл. 42. (1) По време на изпитите по чл. 1 ал. 1. лицето. определено за неговото провеждане, съответно председателят на комисията:
1. следи за реда при провеждането на изпита;
2. следи за работата на системата за видеонаблюдение по чл. 12, ал. 4 от Наредба № 38.
(2) По време на изпитите:
1. в изпитната зала не се допускат външни лица (освен упълномощените длъжностни лица);
2. не се допускат действия, които нарушават нормалното провеждане на изпита;
3. не се допуска излизане на кандидатите от изпитния кабинет след проверката на самоличността, без да са предали изпитните си тестове и казуси:
4. изпитваните работят самостоятелно.

Чл. 43. (1) Изпитът на кандидат се прекратява и се поставя отрицателна оценка, когато:
1. при решаването на теста/казуса кандидатът използва печатни материали, различни от определените в чл. 47, ал. 2 и чл. 57. ал. 2 или когато върху тях са направени допълнителни вписвания.
2. нарушава реда за провеждане на изпита:
3. при решаването на теста не работи самостоятелно или използва непозволени средства при решаване на теста;
2) Изпълнителният директор на ИА “АА” анулира резултата от изпита на кандидат:
1. за когото се установи, че за допускане до изпит е представил неистински документ или документ с невярно съдържание
2. не е решил самостоятелно изпитния си тест.
3. който е нарушил процедурата за запазване на анонимност при изпитите по чл. 1, ал. 1. т. 3 и 4 (поставени са отличителни знаци. имена. подписи или други данни).

Чл. 44. При прекъсване на записа на системата за видео наблюдение по чл. 12, ал. 4 от Наредба № 38 изпитите не се провеждат или се прекратяват.

Раздел II
Провеждане на изпитите за свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари

Чл. 45. (1) Лицето. определено за провеждане на изпитите по чл. 1. ал. 1, т. 1 и 2, получава протоколите за провеждане на изпитите, техническото устройство за присвояване и проверка на тестовете и ваучерите и съответния брой електронни устройства за решаване на тестовете.
(2) В случаите по чл. 50 и 51 на лицата, определени за провеждане на изпитите, се предоставят тестове на хартиен носител, съответен на броя на електронните тестове за съответната група за изпит специален плик, в който се поставят тестовете и протоколите при невъзможност за завършване на изпита.

Чл. 46. Лицето, определено за провеждане на изпита:
1. предоставя на кандидатите ваучерите за допускане до изпит и ги уведомява да разкрият внимателно номера на ваучера:
2. проверява самоличността на кандидатите;
3. ориентира номера на ваучера към съответния кандидат;
4. предоставя на кандидата електронно устройство за решаване на тестовете.

Чл. 47. (1) Лицето, определено за провеждане на изпита, дава указания за съдържанието на изпита, като:
1. описва теста, който кандидатите ще решават (броя на въпросите, въпросите имат по един верен отговор);
2. уведомява кандидатите, че на въпрос, на който не е отбелязан отговор, се счита, че е отговорено неправилно; (това не се отнася за въпросите, които не са предвидени за модула, за който се явява съответният кандидат – за тестовете на хартиен носител);
3. уведомява кандидатите, че преди предаването на теста. могат да правят корекции на отбелязаните отговори;
4. съобщава допустимия брой грешни отговори;
5. съобщава на изпитваните времето, което им се предоставя за решаване на теста.
(2) При решаване на тестовете се допуска кандидатите да използват Приложение № 6.

Чл. 48. (1) Лицето. определено за провеждане на изпита приканва кандидатите да впишат единния си граждански номер в определеното за това поле на екрана и стартират програмата за запознаване със системата.
(2) Лицето, определено за провеждане на изпита, дава следните указания за реда на предаване на тестовете и електронните устройства:
1. възможността за решаване на тестовете се преустановява автоматично след изтичане на определеното време за решаване на тестовете; лицата могат да предават тестовете преди изтичане на времето и могат да прегледат решените от тях тестове;
3. електронните устройства се връщат след изтичане на времето. определено за решаване на тестовете.
(3) Лицето, определено за провеждане на изпита обявява началото на изпита и стартира възможността за решаване на електронните тестове.

Чл. 49. (1) Лицето. определено за провеждане на изпита, обявява края на изпита, когато изтече времето, определено за провеждането му, или когато всички изпитвани са предали изпитните си тестове и поканва кандидатите да предадат електронното устройство.
(2) Кандидатите могат да се запознаят с резултатите от изпита чрез номера на ваучера в информационната система.

Чл. 50. (1) При прекъсване на работата на електронното устройство за решаване на тестовете (когато няма резервно устройство) лицето, определено за провеждане на изпита, предлага на кандидата да остане в кабинета до възстановяване на работата на устройството. Когато до 20 минути от началото на изпита работата на електронното устройство за решаване на тестовете не е възстановена, на кандидата се предоставя тест на хартиен носител.
(2) В случаите по ал. 1 и при невъзможност за стартиране на електронното устройство за решаване на тестове лицето определено да проведе изпита:
1. отразява в информационната система, че лицето ще решава тест на хартиен носител (чрез техническото устройство за присвояване и проверка на тестовете и ваучерите);
2. предоставя възможност на кандидата да изтегли тест на хартиен носител и ориентира теста към имената на кандидата (присвоява теста);
3. дава следите указания за решаването на теста:
а) верният отговор се отбелязва със знака „Х“;
6) не се допуска изтриване или зачертаване на погрешно нанесен отговор;
в) не се допускат предварителни отбелязвания върху отговорите.
4. след приключване на решаването, проверява/сканира теста и съобщава резултата на кандидата.

Чл. 51. При технически проблем, който прави невъзможно провеждането на изпитите по електронен начин (невъзможност за стартиране или прекъсване на работата на техническото устройство за присвояване на ваучерите и оценяване на тестовете), лицето определено за провеждане на изпита:
1. поканва кандидатите да изтеглят тестове по реда, по който са записани в протокола на хартиен носител; вписва в протокола срещу името на съответния кандидат номера на теста, който той е изтеглил.
2. дава указания за решаване на теста на хартиен носител по чл. 50, т. 3;
3. след като кандидатите са решили изпитните тестове или след изтичане на определеното за решаване време събира тестовете и ги поставя в специалния плик заедно с неприсвоените ваучери и протоколите от проведения изпит и запечатва плика (при работещи камери, без да напуска залата);
4. предава на ръководителя на регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ специалния плик (с тестовете и ваучерите).

Чл. 52. В случаите по чл. 50 и 51 лицето, определено за провеждане на изпита, не по-късно от следващия работен ден изготвя доклад за конкретния случай до ръководителя на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Чл. 53. (1) За оценяването на тестовете по чл. 51 се съставя комисия от трима служители, като председател на комисията е ръководителят на съответното регионално звено, един от членовете на комисията е лицето. провело изпита, а третият служител се определя чрез жребий.
(2) Комисията отваря специалните пликове, при работещи камери в помещението, оборудвано с камери за видео наблюдение на изпитите.
(3) Комисията ориентира тестовете, на основание вписаните в протокола номера, към съответните кандидати, присвоява ваучери, като вписва в протокола номерата на ваучерите срещу имената на съответните кандидати и сканира решените тестове. Ваучерите се поставят в плик заедно с протокола и при поискване от съответния кандидат му се предоставя ваучера с номера, вписан срещу неговото име.
(4) Използваните специални пликове се съхраняват към документите от проведения изпит.

Чл. 54. (1) Когато хартиен тест не може да бъде оценен в регионалното звено (запълване или изтриване на квадратчета за нанасяне на отговорите на въпросите, разкъсани, смачкани или зацапани тестове, неприсвоен или неправилно присвоен номер на теста), специалният плик и докладът на лицето, провело изпита, се изпращат в отдел „Правоспособност и професионална компетентност“ за извършване на проверка.

Чл. 55. Ръководителят на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация“ утвърждава изпитните протоколи в деня на провеждане на изпита.

Раздел III
Провеждане на изпитите за удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари

Чл. 56. (1) В деня на изпита ръководителят на съответното регионално звено предоставя на председателят на комисията за провеждане на изпита по чл. 1. ал. 1. т. 3 и 4 плика с документите за провеждане на изпита.
(2) Председателят на комисията разпечатва плика, съдържащ документацията за провеждане на изпита (тестовете и казуси) в присъствието на кандидатите за изпит и члена на комисията.

(3) На лицата, определени за провеждане на изпитите, се предоставят малки и големи пликове, бланките за вписване на необходимите данни и бели листове хартия, съответни на броя на кандидатите в групата за изпит.

Чл. 57. (1) За всяка част от изпита председателят и членът на комисията предоставят на всеки кандидат малък плик, голям плик и бланка, в която кандидатите да впишат необходимите данни (трите си имена, ЕГН, подпис, номер и дата на протокола и модула/ите опасни товари, за които ще полагат изпит).
(2) По време на изпита кандидатите могат да използват:
1. Приложения А и В на Спогодба ADR, когато върху тях не са направени допълнителни вписвания.
2. Калкулатор.
(3) Не се допуска използването на допълнителни печатни материали и средства, освен определените в ал. 2.
(4) При поискване от кандидата. председателят на комисията предоставя допълнително бели листове за решаване на казусите, подписани от председателя и члена на комисията.

Чл. 58. Председателят на комисията дава указания на кандидатите:
1. за реда на провеждане на изпита (първа част, втора част).
2. за запазването на анонимността на решените тестове и казуси (не се вписват данни, знаци или символи върху пликовете, тестовете и казусите).

Чл. 59. При провеждане на първата част на изпита, председателят на комисията:
1. проверява самоличността на кандидатите:
2. предоставя на кандидатите един малък плик, един голям плик и бланка за вписване на необходимите данни;
3. предоставя на кандидатите да изтеглят изпитните си тестове.

Чл. 60. (1) Председателят на комисията поканва кандидатите да впишат върху бланките личните си данни, номера на протокола, датата, модулите за които ще полагат изпит и да се подпишат.
(2) След вписване на данните си кандидатът поставя бланката в малкия плик и го запечатва. Пликът остава при кандидата.

Чл. 61. Председателят на комисията дава указания за съдържанието на изпита, като:
1. описва теста, който кандидатите ще решават;
2. съобщава необходимият за положителна оценка % верни отговори:
3. съобщава на изпитваните времето за решаване на теста.

Чл. 62. (1) Решаването на изпитните тестове започва след като председателят на комисията обяви началния час за работа на кандидатите.
(2) Председателят на комисията обявява последните 5 минути преди изтичане на времето за работа.
(3) След приключване на определеното време за решаване на изпитните тестове, всеки кандидат поставя малкия плик и изпитния си тест в големия плик, запечатва плика и го предава на комисията.
(4) След приключване на изпита комисията поставя протокола от изпита и всички пликове на кандидатите в общ плик, запечатва плика и се подписва върху него.

Чл. 63. При провеждане на втората част на изпита, председателят на комисията:
1. проверява самоличността на кандидатите;
3. предоставя на кандидатите един малък плик. един голям плик и бланката за вписване на необходимите данни:
4. предоставя на кандидатите да изтеглят казусите по съдържанието на модула, за който се явяват.

Чл. 64. (1) Председателят на комисията поканва кандидатите да впишат върху бланките личните си данни, номера на протокола, датата, модулите за които ще полагат изпит и да се подпишат.
(2) След вписване на данните си кандидатът поставя бланката в малкия плик и го запечатва. Пликът остава при кандидата.

Чл. 65. Лицето, определено за провеждане на изпита, дава указания за съдържанието на изпита, като:
1. описва модулите, които кандидатите ще решават;
2. съобщава необходимият за положителна оценка % верни отговори;
4. съобщава на изпитваните времето за решаване на модулите.

Чл. 66. (1) Решаването на модулите започва след като председателят обяви началния час за работа на кандидатите.
(2) Председателят на комисията обявява последните 5 минути преди изтичане на времето за работа.
(3) След приключване на определеното време за решаване на модулите, всеки кандидат поставя малкия плик и листовете с решените модули в големия плик, запечатва плика и го предава на комисията.
(4) След приключване на изпита комисията поставя протокола от изпита и всички пликове на кандидатите в общ плик, запечатва плика и се подписва върху него.

Раздел IV
Оценяване на тестовете и казусите

Чл. 67. (1) В първия работен ден след провеждането на изпитите регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”” изпраща пликовете с изпитните протоколи, тестовете и казусите от проведените изпити в отдел “Правоспособност и професионална компетентност”.
(2) Комисията по оценяването, в присъствието на началника на отдел “Правоспособност и професионална компетентност”, разпечатва плика с документите от проведения изпит. Разпечатват се пликовете на всеки кандидат, като:
1. върху малкия плик и върху решения от кандидата тест се вписва един и същи пореден номер;
2. върху малкия плик и върху листа за нанасяне на оценките на решените от кандидата казуси се вписва един и същи пореден номер.
(3) Тестовете и казусите се предоставят на комисията по оценяването. Изпитните протоколи и малките пликове остават на съхранение при началника на отдел “ Правоспособност и професионална компетентност“.

Чл. 68. (1) Комисията по оценяване проверява решените от кандидатите тестове и казуси и ги оценява. Комисията ориентира решените тестове и казуси към съответния кандидат след разпечатване на малките пликовете. Бланките с данните се прикрепват към тестовете/казусите е идентичен номер.
(2) Председателят на комисията нанася оценките на кандидатите в изпитния протокол и в информационната система. като вписва номер на ваучер за всеки кандидат.
(3) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ утвърждава изпитните протоколи след вписване на оценките на кандидатите в протокола.

Чл. 69. (1) Резултатите от изпита се публикуват на електронната страница на ИА “АА” не по-късно от 30 дни от дата на провеждане на изпита.
(2) Кандидатите, които желаят да се запознаят с основанието за поставената оценка и да разгледат изпитната си работа. подават заявление до изпълнителния директор на ИА “АА”.

Глава пета
ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА И УДОСТОВЕРЕНИЯ
Раздел
Издаване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни

Чл. 73. (1) На успешно издържалите изпитите по чл. 1, ал 1, т. 1 или 2 изпълнителния директор на ИА “АА” издава свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари по образец (Приложение № 5 към чл. 26. ал.1 от Наредба № 40).
(2) При издаване на свидетелството за водач на МПС за превоз на опасни товари срокът на валидност на свидетелството се определя както следва:
1. когато кандидатът не притежава валидно свидетелство – срокът на валидност е 5 години от датата на последния успешно положен изпит за придобиване на квалификация за модул „основен“.
2. когато кандидатът притежава валидно свидетелство и е придобил квалификация за нов модул – валидността на новото свидетелство е идентична с валидността на свидетелство, което ще бъде заменено.
3. в случаите по чл. 14. ал. 4. когато кандидатът притежава валидно свидетелство за модул „основен“ и придобива квалификация за нов модул, като полага нов изпит за модул „основен“, валидността на свидетелството е 5 години от датата на последния успешно положен изпит за модул “основен“, като в свидетелството се вписват само новите модули.
(3) Когато кандидатът е издържал изпит за удължаване на срока на валидност на свидетелството за водач на МПС за превоз на опасни товари:
1. в случаите когато кандидатите се явят на изпит за удължаване на свидетелство до 12 месеца преди датата на изтичане на валидността на свидетелството, срокът на валидност е 5 години от датата на изтичане срока на валидност на свидетелството, което притежава. В свидетелството се вписват само модулите, за които успешно е положил изпит.
2. в случаите кандидатите се явят на изпит за удължаване на свидетелство, когато до изтичане на срока на валидност на свидетелството остава повече от 1 година, срокът на валидност е 5 години след датата на последния успешно положен изпит за модул “основен“, 8.2.2.8.2

Чл. 74. (1) За издаване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари, кандидатите подават заявление до изпълнителния директор на ИА “АА”, чрез ръководителя на съответното регионално звено (Приложение № 11 на Наредба № 40). Към заявлението се прилага документ за платена такса за издаване на свидетелството.
(2) Издадените свидетелства за водач на МПС за превоз на опасни товари се получават от регионалното звено, в което кандидатът е подал заявлението. За получаване на свидетелството от друго регионално звено или в деловодството на ИА “АА” на ул. “Гурко” М 5 кандидатите подават заявление, което се прикрепва към заявлението по ал. 1.
3) Свилетелството се получава от кандилата или упълномощено от него лице.

Чл. 75. (1) Всяко лице може да притежава само едно валидно свицетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари.
(2) Лице, което притежава валидно свидетелство за волач на МПС за превоз на опасни товари може да получи ново свидетелство след връщане на свидетелството, което притежава. Когато синдетелството е изгубено, откраднато или унищожено, кандидатът декларира това обстоятелство при получаване на свидетелството.
(3) В декларацията по ал. 2 се посочват обстоятелствата по загубване или унищожаване на документа. В случай на откраднато свидетелство, се прилага и документ от компетентен орган, доказващ това обстоятелство.
(4) Ръководителят на регионалното звено изпраща върнати-те свидетелства за водач на МПС за превоз на опасни товари в отдел „Правоспособност и професионална компетентност”. Върнатитс свидетелства се съхраняват в срока на валидността на съответното свидетелство.

Раздел II
Издаване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари

Чл. 76. (1) На успешно издържалите изпитите по чл. 1, ал 1, т. 3 или 4 изпълнителния директор на ИА “АА“ издава удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари (”Приложение № 2 към чл. 16 на Наредба № 40).
(2) При издаване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари срокът на валидност на удостоверението се определя както следва:
1. Когато кандидатът не притежава удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари за модулите, за които успешно е положил изпит и:
а) кандилатът е положил успешно изпит само за един молул, валидността на удостоверението е 5 години от датата на успешното полагане на изпита (датата на вписване на положителната оценка в протокола от проведения изпит) за модула, за който се издава.
б) кандидатът е положил успешно изпит за два или повече модули, валидността на удостоверението е 5 години от датата на първия успешно положен изпит за един от модулите (датата на вписване на положителната оценка в протокола от проведения изпит), за които се издава удостоверението.
2. Когато кандидатът притежава удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и е придобил квалификация за нов модул:
а) в случаите по чл. 23, ал. 5, т. 1 (кандидатът не е положил нов изпит по съдържанието на модула „общи теми”) в удостоверението се вписват всички модули, като валидността на удостоверението е идентична с валидността на удостоверението, което притежава.
6) в случаите по чл. 23, ал. 5, т. 2 (кандидатът е положил нов изпит по съдържанието на модула “общи теми”) се издава ново удостоверение, в което се вписва само последната придобита квалификация, като валидността на удостоверението е 5 години от датата на успешното полагане на изпита за модула, за който се издава.
(3) Когато кандидатът притежава удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и е издържал изпити за удължаване на срока на валидност на удостоверението срокът на валидност е 5 голини от датата на изтичане на валидността на удостоверението, което притежава. В удостоверението се вписват само модулите, за които успешно е положил изпит.

Чл. 77. (1) Удостоверенията за консултант по безопасността се получават от регионалното звено, където е проведен изпитът. За получаване на удостоверението от друго регионално звено или в деловодството на ИА “АА” на ул. “Гурко” №5 кандидатите подават заявление.
(2) Удостоверенията се получават от кандидата или упълномощено от него лице.

Чл. 78. (1) За получаване на удостоверението се представя документ за платена държавна такса за издаване на удостоверението, определена в Тарифа № 5.
(2) Допуска се документът удостоверяващ плащането да е за платените такси на повече от един кандидат. В този случай на обратната страна на документа се записват имената на кандидатите, чиито такси са включени в документа. Представителят на учебния център вписва имената си и се подписва след списъка.

Чл. 79. (1) Лице. което притежава валидно удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари за модулите, за които се издава новото удостоверение, връща удостоверението, което притежава. Когато удостоверението е изгубено, откраднато или унищожено, капдицатът декларира това обстоятелство при получаване на удостоверението.
2) В декларацията по ал. 1 се посочват обстоятелствата по загубване или унищожаване на документа. В случай на откраднато удостоверение, се прилага и документ от компетентен орган, доказващ това обстоятелство.

Чл. 80. Ръководителят на регионалното звено изпраща върнатите удостоверения в отдел „Правоспособност и професионална компетентност”. Върнатите удостоверения се съхраняват в срока на валидността на съответното удостоверение.

Раздел III
Издаване на дубликати

Чл. 81. (1) За издаване на дубликат на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари или на удостоверение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари, лицето подава заявление до изпълнителния директор на ИА „АА”, чрез ръководителя на съответното регионална звено, съответно Приложение №11 на Наредба № 40 или Приложение № 7 от тази методика, към което прилага:
1. Документ за платена такса за издаване на дубликат определена в Тарифа № 5.
2. Декларация, в която се посочват обстоятелствата по загубване или унищожаване на документа. В случай на откраднато свидетелство или удостоверение, се прилага и документ от компетентен орган, доказващ това обстоятелство.
(2) Срокът на валидност на дубликата е идентичен със срока на валидност на документа, на който се издава дубликат.

Чл. 82. Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” води регистри на издадените свидетелства за водачи на МПС за превоз на опасни товари и на удостоверенията за консултант по безопасността при превоза на опасни товари.

Преходни и допълнителни разпоредби

5 1. Тази методика влиза в сила от 16.05.2016 г.
5 2. Тази методика се издава на основание чл. 17. ал. 4 и чл. 25. ал. 3 от Наредба № 40 за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари.
5 3. Тази методика отменя Методиката за условията и реда за организиране и провеждане на изпитите за придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари и удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари, утвърдена със Заповед № РД-08-3/ 14.05.2016 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Приложение № 1. към чл. 30, ал. 3 График за провеждане на изпитите и Допълнителните комисии се обявяват в информационната система както следва:

№ ОО „АА“ час на обявяване на графиците
1. Благоевград 11:30
2. Бургас 11:30
3. Варна 11:30
4. Велико Търново 12:30
5. Видин 12:30
6. Враца 12:30
7. Габрово 12:30
8. Добрич 12:30
9. Кърджали 12:3-
10. Кюстендил 13:30
11. Ловеч 13:30
12. Монтана 13:30
13. Пазарджик 13:30
14. Перник 13:30
15. Плевен 13:30
16. Пловдив 14:30
17. Разград 14:30
18. Русе 14:30
19. Силистра 14:30
20. Сливен 14:30
21. Смолян 14:30
22. София 09:30
23. Стара Загора 15:30
24. Търговище 15:30
25. Хасково 15:30
26. Шумен 15:30
27. Ямбол 15:30

 

Приложение №2 към чл. 33, ал.1

До Изпълнителния директор
на ИА „Автомобилна администрация“
чрез Регионалното звено – гр. ….

ЗАЯВЛЕНИЕ

от ………
ЕГН …………., тел. ……….

Желая да положа изпит за:
– придобиване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари
– удължаване срока на валидност на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари

Желая да положа изпит за квалификация по следните модули:
– модул основен
– модул цистерни
– модул Клас 1
– модул Клас 7

Желая да положа изпит:
1. на ……. /20…г.
2. в Регионалното звено на ИА „АА“ в гр. ………

Уведомен съм, че изпитът ще се проведе на ……./20..г. в Регионалото звено на ИА „АА“ в гр. …….

Прилагам:
1. документ за платена такса за явяване на изпит съгласно Тарифа № 5;
2. легализиран превод на свидетелството за водач на МПС за превоз на опасни товари, издадено от компетентен орган на страна по Спогодбата ADR (което не е издадено от държава – членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или от Конфедерация Швейцария) – когато се изисква.

Декларирам, че:
1. съм установил обичайното си пребиваване в Република България (обучавам се във висше училище по чл. 17. ал. 1 от Закона за висшето образование или в училище по чл. 26, ал. 1 от Закона за народната просвета в страната не по-малко от 6 месеца).
2. съм запознат с нормативните изисквания и с условията и реда за подаване на заявление, издаване и получаване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари;
3. цялата информация, включена в това заявление, е истинска и пълна;
4. съм съгласен Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” да записва, съхранява и предава моите лични данни за целите на издаването на свидетелството при спазване на Закона за защита на личните данни.
Уведомен съм, че нося отговорност по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс за подписаната от мен декларация.

Декларатор:…………..
Дата:………………..

Приложение № 3. към чл. 33, ал. 1

До
Изпълнителният директор
на ИА „Автомобилна администрация“
чрез Регионалното звено – гр. …..

ЗАЯВЛЕНИЕ

от …………
ЕГН…………….., тел………..

Желая да положа изпит за:
– придобиване на удистоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари
– удължаване срока на валидноср на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.

Желая да положа изпит за квалификация по следните модули:
– модул Клас 1
– модул Клас 2
– модул Клас 7
– модул товари с номер по ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и авиационно гориво, класифицирано под номер на ООН 1268 или 1863.

Желая да положа изпит:
1. на ………../20….г.
2. в Регионално звено на ИА „АА“ в гр. ………

Уведомен съм, че изпитът ще се проведе на ……./20…г. в Регионално звено на ИА „АА“ в гр. …..

Прилагам:
1. документ за платена такса за явяване на изпит съгласно Тарифа № 5
2. легализиран превод на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари, издадено от компетентен орган на страна по Спогодбата ADR (което не е издадено от държава – членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или орт КОнфедерация Швейцария) – когато се изисква;

Декларирам, че:
1. съм установил обичайното си пребиваване в Република България (обучавам се във висше училище по чл. 17, ал.1 от Закона за висшето образование или в училище по чл.26, ал.1 от Закона за наредната просвета в страната не по-малко от 6 месеца).
2. запознат съм с нормативните изисквания и с условията и реда за подаване на заявление, издаване и полчаване на свидетелство за водач на МПС за превоз на опасни товари;
3. цялата информация, включена в това заявление, е истинска и пълна;
4. съм съгласен Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” да записва, съхранява и предава моите лични данни за целите на издаването на свидетелството при спазване на Закона за защита на личните данни.
Уведомен съм, че нося отговорност по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс за подписаната от мен декларация.

Декларатор:…………..
Дата:………………..

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!