НАРЕДБА № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити

Начало » Закони и наредби » Наредби » НАРЕДБА № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити

Издадена от министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 42 от 21.05.2004 г., в сила от 21.05.2004 г., изм. и доп., бр. 38 от 9.05.2006 г., в сила от 1.06.2006 г., изм., бр. 44 от 30.05.2006 г., изм. и доп., бр. 4 от 15.01.2008 г., в сила от 15.01.2008 г., бр. 97 от 11.11.2008 г., бр. 18 от 5.03.2010 г., изм., бр. 50 от 2.07.2010 г., в сила от 2.07.2010 г., изм. и доп., бр. 33 от 26.04.2011 г., в сила от 19.01.2013 г., бр. 80 от 14.10.2011 г., бр. 95 от 4.12.2012 г., бр. 31 от 4.04.2014 г., бр. 70 от 11.09.2015 г., бр. 64 от 16.08.2016 г., изм., бр. 91 от 18.11.2016 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за провеждането на:

1. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства (МПС) от
категориите по чл. 150а, ал. 2 и 3 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП);

2. (изм. – ДВ, бр. 31 от 2014 г.) изпитите на лицата, чието чуждестранно национално свидетелство не отговаря на изискванията по чл. 162, ал. 4 ЗДвП;

3. изпитите на лицата, на които временно е отнето свидетелството за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква „в“ ЗДвП.

Чл. 2.

(1) (Доп. – ДВ, бр. 31 от 2014 г.) До изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС се допускат лица, преминали обучение в съответствие с учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС по чл. 153, т. 1 ЗДвП, при условията и по реда, определени в Наредба № 37 за условията и реда за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (ДВ, бр. 82 от 2002 г.) (Наредба № 37).
(2) Лицата, които се явяват на изпит в случаите на чл. 162, ал. 5 и по реда чл. 171, т. 1,
буква „в“ ЗДвП, не подлежат на задължително обучение.
Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Лицата, успешно
положили изпита по чл. 2, ал. 1, както и тези в случаите на чл. 162, ал. 5 ЗДвП придобиват
правоспособност за управление на МПС от съответната категория, за която се издава
свидетелство за управление по реда на чл. 159 ЗДвП.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) На лицата, успешно положили
изпита по чл. 1, т. 3, се връща свидетелството за управление на МПС от съответната
категория, отнето по реда на чл. 171, т. 1, буква „в“ ЗДвП.
Чл. 4. (1) (Доп. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм., бр. 31 от 2014 г.) За придобиване на
правоспособност за управление на МПС кандидатите се представят на изпит от лицата,
притежаващи разрешение за обучение.
(2) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Когато резултатът от теоретичния изпит е
отрицателен, за повторно и всяко следващо явяване, както и в случаите по чл. 1, т. 2 и 3 и в
случаите, когато кандидатите не подлежат на вътрешен теоретичен изпит, те могат да
подават документите си за явяване на теоретичен изпит сами.
(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Изпитът се провежда на територията на
областта, за която е валидно съответното разрешение за обучение на лицето по ал. 1.
Чл. 5. (1) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) С изпита за
придобиване на правоспособност за управление на МПС от определена категория и изпита
на лицата по чл. 162, ал. 5 ЗДвП се оценяват знанията, уменията и поведението за
безопасно управление на кандидата и съответствието им с изискванията към водачите на
МПС от съответната категория, определени в наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 1 ЗДвП.
(2) С проверочния изпит се оценяват знанията на лицата, на които временно е отнето
свидетелството за управление на МПС за извършване на немаловажно нарушение на
правилата за движение поради незнание.

Глава втора
УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ

Чл. 6. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г.) Изпитът за придобиване на правоспособност за
управление на МПС и изпитът на лицата по чл. 162, ал. 5 ЗДвП е теоретичен и/или
практически.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г.) Теоретичният изпит се състои в решаване на тест.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г.) Практическият изпит се състои в управление на МПС
на учебна площадка и/или по пътища в населено място.
Чл. 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., отм., бр.
31 от 2014 г.).
(2) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Лицата, които
кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС, категории ВЕ,
С1Е и D1Е, полагат само практически изпит.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., изм. и доп., бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.,
доп., бр. 31 от 2014 г.) Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за
управление на МПС от категории „АМ“, „А“, „В“, „С“, „D“, „СЕ“, „DЕ“, „Ткт“, „Ттм“, „А1“,
„А2“, „В1“, „С1“ и „D1“, полагат теоретичен и практически изпит.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., изм. и доп., бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.)
Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС
от категории „А“, „Ткт“, „Ттм“, „А1“, „А2“ и притежават правоспособност за управление на
МПС от категория „В“, полагат само практически изпит.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Лицата, които
кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория
„D“ и притежават правоспособност за управление на МПС от категория „D1“, полагат само
практически изпит.
(6) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Лицата, които
кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория
„СЕ“ и притежават правоспособност за управление на МПС от категория „DЕ“, полагат
само практически изпит.
(7) (Нова – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Лицата, които кандидатстват
за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А“ и притежават
правоспособност за управление на МПС от категория „А2“ и имат две години стаж като
водачи на МПС от тази категория, полагат само практически изпит.
(8) (Нова – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Лицата, които кандидатстват
за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А2“ и
притежават правоспособност за управление на МПС от категория „А1“ и имат две години
стаж като водачи на МПС от тази категория, полагат само практически изпит.
(9) (Нова – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., изм., бр. 31 от 2014 г.) Лицата,
които желаят да управляват МПС от категория „В“ с прикачено ремарке с допустима
максимална маса над 750 kg, когато допустимата максимална маса на състава надвишава
3500 kg, полагат само съответния практически изпит.
(10) (Нова – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., отм., бр. 31 от 2014 г.).
(11) (Нова – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., изм., бр. 31 от 2014 г.)
Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на
тролейбус и притежават правоспособност за управление на МПС от категория „D“, полагат
само практически изпит.
Чл. 8. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., бр. 97 от 2008 г.) Практическият изпит на
кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория
„Ткт“ се провежда само на учебна площадка.
(2) (В сила от 15.09.2004 г. – ДВ, бр. 42 от 2004 г., изм., бр. 4 от 2008 г., бр. 97 от 2008
г., бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., доп., бр. 31 от 2014 г.) Практическият изпит на
кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории АМ,
А, ВЕ, СЕ, DЕ, А1, А2, С1Е и D1Е се провежда на учебна площадка и по пътища в
населено място.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Практическият
изпит на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от
категории В1, В, С1, С, D1, D и Ттм се провежда само по пътища в населено място.
(4) (Нова – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., изм., бр. 70 от 2015 г.)
Изпитът за придобиване на права за управление на МПС от категория „В“ с прикачено
ремарке с допустима максимална маса над 750 kg, когато допустимата максимална маса на
състава не надвишава 4250 kg, се провежда на учебна площадка и по пътища в населено
място.
Чл. 9. (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г.) Проверочният изпит е теоретичен.
Чл. 10. (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г.) (1) Когато за придобиване на правоспособност за
управление на МПС изпитът е теоретичен и практически, теоретичният изпит предхожда
практическия изпит.
(2) Теоретичният и практическият изпит се провеждат в различни дни.
(3) Когато е изминала повече от една година от успешното полагане на теоретичния
изпит, за допускане до практически изпит кандидатите полагат нов теоретичен изпит.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) За организиране и провеждане на изпитите за
придобиване на правоспособност за управление на МПС се събират следните такси
съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на
транспорта, приета с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ, бр. 41 от
2000 г.):
1. (изм. – ДВ, бр. 70 от 2015 г., бр. 64 от 2016 г.) такса за всеки кандидат за изпит;
2. (отм. – ДВ, бр. 64 от 2016 г.);
3. (доп. – ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 1.06.2014 г.) такса за всеки кандидат за
практически изпит – когато групата е формирана от Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“;
4. (нова – ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 1.06.2014 г.) такса за всяка група за
практически изпит – когато групата е формирана от учебен център.
(5) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2011 г., изм., бр. 31 от 2014 г., в сила от 1.06.2014 г., бр. 70 от
2015 г., бр. 64 от 2016 г.) В случаите по ал. 4, т. 3 и 4 за всеки явил се/изпитан кандидат се
заплаща и стойността на консумативите за провеждане на изпита.
(6) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 1.06.2014 г.) Таксите се заплащат от
учебните центрове чрез информационната система по чл. 27, ал. 7 от Наредба № 37
(информационната система) с изключение на таксите, заплащани от кандидатите по чл. 4,
ал. 2. Допуска се документът, удостоверяващ плащането, да е за платените такси на повече
от един кандидат.
(7) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна ал. 5, бр. 80 от 2011 г., предишна ал. 6, бр.
31 от 2014 г.) Когато кандидатът не е положил успешно практическия изпит, за повторно и
всяко следващо явяване на практически изпит преминава допълнително обучение по
управление на моторно превозно средство от категорията, за която ще се явява, както
следва:
1. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., доп., бр. 31 от 2014 г.) за
категории АМ, А1, А2, С1, С1Е, D1, D1E, А, Ткт, ВЕ, С, СЕ, D и DE – не по-малко от 2
учебни часа;
2. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) за категории В1, В и Ттм – не
по-малко от 4 учебни часа.
Чл. 11. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., бр. 80 от 2011 г., бр. 95 от 2012 г., отм., бр. 64
от 2016 г.).
(2) (Отм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г.).
(3) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., бр. 97 от 2008 г., доп., бр. 18 от 2010 г., изм., бр. 31 от
2014 г., бр. 64 от 2016 г.) Теоретичният изпит се провежда в кабинети на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“.
(4) (Доп. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., изм., бр. 97 от 2008 г., отм., бр. 18 от 2010 г.).
Чл. 12. (1) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2008 г.) Помещението за провеждане на теоретичния
изпит да отговаря на следните изисквания:
1. светлата височина на помещението е не по-малко от 2,40 м и има осигурена
естествена светлина;
2. общата площ на помещението е не по-малко от 20 кв. м;
3. в помещението се поддържа температура не по-ниска от 18 С°;
4. към помещението има осигурен санитарен възел.
(2) В помещението трябва да има:
1. учебна дъска с площ не по-малко от 0,7 кв. м;
2. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) работно място за лицето, определено да проведе
изпита;
3. (изм. – ДВ, бр. 64 от 2016 г., в сила от 1.03.2017 г.) обособено работно място за
всеки изпитван, изолирано по начин, непозволяващ физически и визуален контакт между
изпитваните лица по време на изпита.
(3) (Отм. – ДВ, бр. 64 от 2016 г.).
(4) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 1.07.2010 г.) Помещението за провеждане на
теоретичните изпити е оборудвано със система за видеонаблюдение. Минималните
изисквания към техническите характеристики на системата са съгласно приложение № 3а,
като:
1. системата по ал. 4 осигурява записи на изображенията, звука, датата и часа с
възможност за последващо разглеждане и прослушване на записите от съответния изпит;
2. разположението на камерите е такова, че осигурява запис на действията на всички
участници в изпита;
3. системата осигурява непрекъснат запис по време на теоретичните изпити; при
прекъсване на записа автоматично се включва светлинен и звуков сигнал;
4. осигурява наблюдение на изпита в реално време и е осигурен свободен достъп до
монитора.
(5) (Нова – ДВ, бр. 95 от 2012 г., отм., бр. 64 от 2016 г.).
(6) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна ал. 5, бр. 95 от 2012 г., изм., бр. 31 от 2014
г., отм., бр. 64 от 2016 г.).
(7) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм., бр. 80 от 2011 г., предишна ал. 6, изм., бр. 95 от
2012 г., отм., бр. 64 от 2016 г.).
(8) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2011 г., предишна ал. 7, изм., бр. 95 от 2012 г., отм., бр. 64 от
2016 г.).
(9) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2011 г., предишна ал. 8, изм., бр. 95 от 2012 г., отм., бр. 64 от
2016 г.).
Чл. 13. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., доп., бр. 18 от 2010 г., изм., бр. 33 от 2011 г., в
сила от 19.01.2013 г., бр. 95 от 2012 г., доп., бр. 31 от 2014 г.) Практическият изпит за
придобиване на правоспособност за управление на МПС от категориите АМ, А, А1, А2,
ВЕ, СЕ, C1E, DE и D1E, както и за управление на състава по чл. 155, ал. 9 от Закона за
движението по пътищата се провежда на пътищата в населено място, притежаващо
съответните условия за провеждане на изпита и е с над 18 000 жители, на територията на
областта, за която е валидно разрешението за обучение на лицето, представило
кандидатите за изпит.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., бр. 95 от 2012
г., доп., бр. 31 от 2014 г.) Практическият изпит за придобиване на правоспособност за
управление на моторно превозно средство от категориите „В“, „С“, „D“, „Ттм“, „В1“, „С1“
и „D1“, както и практическият изпит на водачите по чл. 155, ал. 10 от Закона за
движението по пътищата се провежда на пътищата в населено място, което е областен
административен център на областта, за която е валидно разрешението за обучение на
лицето, представило кандидатите за изпит. Практически изпити може да се провеждат и в
градове с население над 30 000 жители, които се намират на разстояние над 30 км от
областния център на областта, в която се намира градът, както и в градове с население над
18 000 жители, които се намират на разстояние над 80 км от областния център на областта,
в която се намира градът. Кандидатите се представят за изпит от лица, притежаващи
разрешение за обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторно
превозно средство, валидно за територията на съответната област.
Чл. 14. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г.) Учебната площадка за провеждане на
практическите изпити трябва да е включена в списък към разрешение за обучение на
учебните центрове, издадено по реда на Наредба № 37 за условията и реда на обучение на
кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно
средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г.) Учебната площадка за провеждане на практическите
изпити трябва да отговаря на следните изисквания:
1. упражненията за провеждане на изпита са очертани и сигнализирани съгласно
изискванията на методиката за съответната категория, утвърдена от изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;
2. упражненията за съответната категория са подредени съобразно
последователността на изпълнението им и размера на превозното средство;
3. състоянието на настилката на учебната площадка позволява изпълнението на
упражненията;
4. (нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) осигурени са условия за безопасно изпълнение на
упражненията по време на изпитите.
Чл. 15. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., предишен текст на чл. 15, бр. 18 от 2010 г.,
изм., бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., бр. 31 от 2014 г.) Пътните превозни средства,
с които се провежда практическият изпит за придобиване на правоспособност за
управление на МПС от съответните категории, трябва да са включени в списъците към
разрешенията за обучение на учебните центрове, издадени по реда на Наредба № 37 за
условията и реда на обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за
управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за
тяхното обучение и отговарят на следните изисквания:
1. (изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., бр. 18 от 2010 г., бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.,
бр. 31 от 2014 г.) за категория А – мотоциклет без кош от категория А, чиято маса в
ненатоварено състояние е над 180 kg и с мощност не по-малка от 50 kW (допуска се
цитираната маса да бъде до 5 kg по-малка); ако мотоциклетът се задвижва от двигател с
вътрешно горене, работният обем на двигателя е не по-малък от 600 cm3 (допуска се
работният обем на двигателя да бъде с до 5 cm3 по-малък); ако мотоциклетът се задвижва
от електродвигател, отношението мощност/тегло на превозното средство трябва да бъде не
по-малко от 0,25 kW/kg;
2. (изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., бр. 95 от 2012 г., бр. 31 от 2014
г.) за категория А2 – мотоциклет без кош от категория А2 с мощност не по-малка от 20
kW, но не по-голяма от 35 kW и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,2
kW/kg; ако мотоциклетът се задвижва от двигател с вътрешно горене, работният обем на
двигателя е не по-малък от 400 cm3 (допуска се работният обем на двигателя да бъде с до 5
cm3 по-малък); ако мотоциклетът се задвижва от електродвигател, отношението
мощност/тегло на превозното средство трябва да бъде не по-малко от 0,15 kW/kg; допуска
се отклонение от 5 cm3 под изисквания минимален работен обем на двигателя;
3. (нова – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., изм., бр. 31 от 2014 г.) за
категория А1 – мотоциклет от категория А1 без кош с мощност не по-голяма от 11 kW и с
отношение мощност/тегло, което не превишава 0,1 kW/kg, и с допустима максимална
скорост не по-малка от 90 km/h; ако мотоциклетът се задвижва от двигател с вътрешно
горене, работният обем на двигателя е не по-малък от 120 cm3 (допуска се работният обем
на двигателя да бъде с до 5 cm3 по-малък); ако мотоциклетът се задвижва от
електродвигател, отношението мощност/тегло на превозното средство трябва да бъде не
по-малко от 0,08 kW/kg;
4. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна т. 3, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.)
за категория „В“ – МПС с четири колела от категория „В“, с допустима максимална
скорост не по-малка от 100 км/час;
5. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна т. 4, изм., бр. 33 от 2011 г., в сила от
19.01.2013 г., бр. 31 от 2014 г., доп., бр. 70 от 2015 г.) за категория „ВЕ“ – състав от пътни
превозни средства с теглещо МПС по т. 4 и ремарке с допустима максимална маса не
по-малка от 1000 кг, с допустима максимална скорост не по-малка от 100 км/час, който не
попада в категория „В“ (допустимата максимална маса на състава е не по-малка от 4250
kg); товарното отделение на ремаркето е с формата на затворена кутия от непрозрачен
материал, с широчина и височина не по-малки от тези на теглещия автомобил; по време на
изпита общата маса на ремаркето е не по-малко от 800 кг;
6. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна т. 5, изм., бр. 33 от 2011 г., в сила от
19.01.2013 г.) за категория „В1“ – триколесно или четириколесно моторно превозно
средство от категория „В1“, с допустима максимална скорост не по-малка 60 км/час;
7. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна т. 6, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.,
изм., бр. 31 от 2014 г.) за категория „С“ – МПС от категория „С“ с допустима максимална
маса не по-малка от 12 000 кг и дължина не по-малко от 8 м, широчина не по-малко от 2,40
м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; с антиблокираща система на
спирачната уредба, с предавателна система с ръчно избиране на предавките от водача;
оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и
работата на екипажите (тахограф); товарното отделение е с формата на затворена кутия от
непрозрачен материал с широчина и височина не по-малки от тези на кабината на
автомобила; по време на изпита общата маса на автомобила трябва да бъде не по-малко от
10 000 кг; освен мястото на водача автомобилът има още две места за сядане;
8. (предишна т. 7, изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) за категория
„СЕ“:
а) (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., бр. 31 от 2014 г.) съчленено пътно превозно средство с
допустима максимална маса не по-малка от 20 000 кг и дължина не по-малко от 14 м,
широчина не по-малко от 2,40 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80
км/час; с антиблокираща система на спирачната уредба на автомобила и на полуремаркето,
с предавателна система с ръчно избиране на предавките от водача, която осигурява не
по-малко от осем предавателни отношения при движение напред; оборудвано с контролен
уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите
(тахограф); товарното отделение е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал
с широчина и височина не по-малки от тези на кабината на автомобила; по време на изпита
общата маса на превозното средство трябва да бъде не по-малко от 15 000 кг; освен
мястото на водача има още две места за сядане;
б) (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. и доп., бр. 31 от 2014 г.) състав от пътни превозни
средства с теглещо МПС по т. 7 и прикачено ремарке с дължина не по-малко от 7,5 м,
включително дължината на теглително-прикачното устройство, оборудвано с
антиблокираща система на спирачната уредба; съставът от пътни превозни средства трябва
да има допустима максимална маса не по-малка от 20 000 кг, широчина не по-малко от
2,40 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; товарното отделение на
ремаркето е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал с широчина и височина
не по-малки от тези на теглещия автомобил; по време на изпита общата маса на състава
трябва да бъде не по-малко от 15 000 кг;
9. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна т. 8, изм., бр. 33 от 2011 г., в сила от
19.01.2013 г.) за категория „С1“ – моторно превозно средство от категория „С1“, с
допустима максимална маса не по-малка от 4000 кг, с дължина не по-малко от 5 м, с
допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; с антиблокираща система на
спирачната уредба, оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за
движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф); товарното отделение е с
формата на затворена кутия от непрозрачен материал с широчина и височина не по-малки
от тези на кабината на автомобила; освен мястото на водача има още две места за сядане;
10. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна т. 9, изм., бр. 33 от 2011 г., в сила от
19.01.2013 г., бр. 31 от 2014 г.) за категория С1Е – състав от пътни превозни средства с
теглещо МПС по т. 9 с прикачено ремарке с допустима максимална маса не по-малка от
1250 кг; съставът трябва да бъде с дължина не по-малко от 8 м, с допустима максимална
скорост не по-малка от 80 км/час; товарното отделение на ремаркето е с формата на
затворена кутия от непрозрачен материал, с широчина и височина не по-малки от тези на
теглещия автомобил; по време на изпита общата маса на ремаркето трябва да бъде не
по-малко от 800 кг;
11. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна т. 10, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013
г.) за категория „D“ – МПС от категория „D“ с дължина не по-малко от 10 м, широчина не
по-малко от 2,40 м, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; с
антиблокираща система на спирачната уредба, оборудвано с контролен уред за
регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите
(тахограф);
12. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна т. 11, изм., бр. 33 от 2011 г., в сила от
19.01.2013 г., бр. 31 от 2014 г.) за категория „DЕ“ – автобус по т. 11 с прикачено ремарке с
допустима максимална маса не по-малка от 1250 кг, широчина не по-малко от 2,40 м;
съставът от пътни превозни средства трябва да е с допустима максимална скорост не
по-малка от 80 км/час; товарното отделение на ремаркето е с широчина не по-малко от 2 м
и височина не по-малко от 2 м; по време на изпита общата маса на ремаркето трябва да
бъде не по-малко от 800 кг;
13. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна т. 12, изм., бр. 33 от 2011 г., в сила от
19.01.2013 г.) за категория „D1“ – моторно превозно средство от категория „D1“, с
допустима максимална маса не по-малка от 4000 кг, с дължина не по-малко от 5 м, с
допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; с антиблокираща система на
спирачната уредба, оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за
движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф);
14. (изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна т. 13, изм., бр. 33 от 2011 г., в сила от
19.01.2013 г., бр. 31 от 2014 г.) за категория D1Е – състав от пътни превозни средства с
теглещо МПС по т. 13 с прикачено ремарке с допустима максимална маса не по-малка от
1250 кг, с допустима максимална скорост не по-малка от 80 км/час; товарното отделение
на ремаркето е с широчина не по-малко от 2 м и височина не по-малко от 2 м; по време на
изпита общата маса на ремаркето трябва да бъде не по-малко от 800 кг;
15. (предишна т. 14 – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) за категория „Ткт“ –
колесен трактор с прикачено двуосно товарно ремарке с допустима максимална маса не
по-малка от 4000 кг;
16. (отм., предишна т. 15 – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) за категория
„Ттм“ – ППС от съответната категория;
17. (нова – ДВ, бр. 31 от 2014 г.) за категория Ттм – трамвайна мотриса;
18. (нова – ДВ, бр. 31 от 2014 г.) за категория АМ – мотопед от категория АМ.
(2) (Нова – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., изм. и доп., бр. 31 от 2014 г.)
Изпитът за придобиване на права за управление на МПС от категория „В“ с прикачено
ремарке с допустима максимална маса над 750 kg, когато допустимата максимална маса на
състава надвишава 3500 kg, се провежда със състав с допустимата максимална маса над
3500 kg, включен в списък към разрешение за обучение, издадено по реда на Наредба № 37
от 2002 г.
(3) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 1.07.2010 г., предишна ал. 2, бр. 33 от 2011
г., в сила от 19.01.2013 г.) Моторното превозно средство, с което се провеждат
практическите изпити, с изключение на мотоциклетите, е оборудвано с техническо
средство за видеонаблюдение на пътя пред и на участниците в изпита, което осигурява:
1. видимост на действията на всички участници в изпита, които са в превозното
средство;
2. видимост на пътна лента с ъгъл на заснемане не по-малък от 120°;
3. записи на изображенията, звука, датата и часа с възможност за последващо
разглеждане и прослушване на записите от съответния изпит;
4. възможност за непрекъснат запис; при прекъсване на записа да се включва
светлинна сигнализация;
5. възможност за последващо разглеждане на маршрута по време на изпита
(позициониран на интерактивна географска карта, чрез GPS координати);
6. да се създава един файл за двете камери и звука и GPS;
7. възможност в цифровата памет на картата да се въведе № на протокола и поредният
номер на кандидата от протокола за изпит в името на файловете, генерирани по време на
изпита.
(4) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишна ал. 3, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013
г.) Когато по време на практическия изпит на мястото с допълнителното оборудване на
моторното превозно средство седи членът на комисията, превозното средство (с
изключение на мотоциклетите) е оборудвано с техническо средство, което включва
звукова и светлинна сигнализация при докосването на допълнително монтираните педали,
като за състоянието на техническото средство „включено/изключено“ има индикация,
поставена на видно място.
(5) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2011 г., доп., бр. 31 от 2014 г.) Автомобилът по чл. 48а, ал. 3,
т. 1, който следва кандидата по време на практическия изпит за придобиване на
правоспособност за категории „АМ“, „А1“, „А2“ или „А“, е оборудван с техническо
средство за видеонаблюдение по ал. 3.
(6) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Изпитът за придобиване на права за управление на
тролейбус се провежда с тролейбус, включен в списък към разрешение за обучение,
издадено по реда на Наредба № 37 от 2002 г.

Глава трета
ИЗПИТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чл. 16. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 1.06.2014 г., бр. 70 от 2015 г.) За
организиране и провеждане на изпита за придобиване на правоспособност за управление
на МПС лицата, притежаващи разрешението за обучение, вписват имената на кандидатите,
които те предлагат за допускане до изпит на съответната дата, в информационната
система.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2015 г.) В групите за изпит на кандидатите за придобиване на
правоспособност за управление на МПС се включват:
1. (изм. – ДВ, бр. 70 от 2015 г.) лица, за които в информационната система е отразено,
че са преминали теоретично и/или практическо обучение по реда на Наредба № 37 за
условията и реда на обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за
управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за
тяхното обучение;
2. (отм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.);
3. (изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., отм., бр. 70 от 2015 г.);
4. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) лица, чието чуждестранно национално свидетелство не
отговаря на изискванията по чл. 162, ал. 4 ЗДвП;
5. кандидати, които съгласно изискванията на учебната документация не подлежат на
задължително обучение;
6. (нова – ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 1.06.2014 г.) лицата, положили успешно
вътрешния си изпит по реда на Наредба № 37 от 2002 г., което е отбелязано съгласно чл.
19г, ал. 1 от същата наредба в информационната система.
(3) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., изм., бр. 95 от 2012 г., изм. и доп., бр. 31 от 2014 г., в
сила от 1.06.2014 г., изм., бр. 70 от 2015 г.) Лицата по ал. 2, т. 1 и 6 се допускат до
теоретичен или практически изпит, ако от последното им явяване на съответния изпит или
от отбелязването в информационната система на преминатото теоретично и/или
практическо обучение, или от отбелязването по чл. 19г, ал. 1 от Наредба № 37 от 2002 г. са
изминали не повече от шест месеца.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., доп., бр. 18 от 2010 г., отм., бр. 70 от 2015 г.).
(5) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 1.07.2010 г., изм., бр. 80 от 2011 г., отм., бр.
64 от 2016 г.).
(6) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 1.06.2014 г.) Когато групата за
практическия изпит е заявена и формирана от учебен център, към списъка по ал. 1 се
прилага и документ за платена такса по чл. 10, ал. 4, т. 4.
(7) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 1.06.2014 г., изм., бр. 64 от 2016 г.)
Учебните центрове, заявили и формирали група за практически изпит, избират датата на
изпита чрез информационната система.
Чл. 17. (1) (Предишен текст на чл. 17 – ДВ, бр. 4 от 2008 г., изм., бр. 33 от 2011 г., в
сила от 19.01.2013 г., бр. 95 от 2012 г.) До изпит за придобиване на правоспособност за
управление на МПС от различните категории се допускат само кандидати, навършили
минималната възраст за управление на моторно превозно средство от съответната
категория, съгласно изискванията на чл. 151 ЗДвП.
(2) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г.) Допуска се на теоретичен изпит кандидатите да се
явяват до един месец преди навършване на възрастта по ал. 1.
Чл. 18. (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., изм. и доп., бр. 97 от 2008 г., бр. 18 от 2010 г., изм.,
бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., бр. 80 от 2011 г., бр. 95 от 2012 г., бр. 31 от 2014 г.,
в сила от 1.06.2014 г.) За допускане до теоретичен изпит за придобиване на
правоспособност за управление на МПС кандидатите по чл. 4, ал. 2 представят:
1. заявление за допускане до изпит (приложение № 2);
2. документ за платена такса за теоретичен изпит съгласно Тарифа № 5 за таксите,
които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията;
3. декларация, че отговарят на изискванията за допускане до изпит (приложение №
2а).
Чл. 18а. (Нов – ДВ, бр. 4 от 2008 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от
1.06.2014 г.) Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно
превозно средство по чл. 4, ал. 2 представят заявлението по чл. 18, ал. 1, т. 1 при първото и
при всяко следващо явяване на изпит.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2015 г.) Когато кандидатът не се е явил на теоретичен изпит 6
месеца след отбелязването в информационната система, че обучението е преминато или са
изминали повече от 6 месеца от последното явяване на теоретичен изпит, кандидатът се
допуска до изпит, когато в информационната система е отразено, че е положил нов
вътрешен изпит.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2015 г.) При повторно или всяко следващо явяване на
практически изпит, в срок до 6 месеца от последното явяване, кандидатът се допуска до
изпит, ако в системата е отразено, че е преминал съответното допълнително обучение по
управление на МПС.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2015 г.) При повторно или всяко следващо явяване на
практически изпит, когато са изминали повече от 6 месеца от последното явяване,
кандидатът се допуска до изпит, ако в системата е отразено, че е преминал допълнително
обучение по управление на МПС и че след изтичане на посочените срокове е положил нов
вътрешен изпит.
(5) (Нова – ДВ, бр. 97 от 2008 г., изм., бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., бр. 31
от 2014 г., в сила от 1.06.2014 г.) За кандидатите за придобиване на правоспособност за
управление на моторно превозно средство по чл. 16, ал. 2, т. 6 обстоятелствата по ал. 2 – 4
се отразяват в информационната система.
Чл. 19. (1) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., бр. 4 от 2008 г., бр. 31 от 2014 г., в сила от
1.06.2014 г.) Кандидатите по чл. 4, ал. 2 подават заявленията и приложените към тях
документи в съответната регионална дирекция „Автомобилна администрация“.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., отм., бр. 31 от 2014 г., в сила от 1.06.2014 г.).
(3) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., доп., бр. 18 от 2010 г., отм., бр. 31 от 2014 г., в сила от
1.06.2014 г.).
(4) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., доп., бр. 31 от 2014 г., в сила от 1.06.2014 г., изм., бр.
70 от 2015 г.) За първо явяване на теоретичен и/или практически изпит кандидатите се
представят от учебния център, направил отбелязването в информационната система, че
кандидатът е преминал съответното обучение.
(5) (Отм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г.).
(6) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., доп., бр. 31 от 2014 г., в сила от 1.06.2014 г., отм., бр.
70 от 2015 г.).
(7) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., бр. 31 от 2014 г., в сила от 1.06.2014 г., бр. 70 от 2015
г.) За първо явяване на теоретичен и/или практически изпит се допуска кандидатите да се
представят от учебен център, различен от посочения в ал. 4, когато кандидатите се явяват
на изпит в област, различна от тази, в която са се обучавали.
(8) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г., отм., бр. 31 от 2014 г., в сила от 1.06.2014 г.).
Чл. 20. (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2012 г., бр. 31 от 2014 г., в
сила от 1.06.2014 г., бр. 70 от 2015 г.) Лицата, притежаващи чуждестранно свидетелство по
чл. 162, ал. 5 от Закона за движението по пътищата, и кандидатите, които съгласно
изискванията на учебната документация не подлежат на вътрешни изпити, се предлагат за
допускане до практически изпит от лицата, притежаващи разрешение за обучение.
(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 1.06.2014 г., изм., бр. 70 от 2015 г.)
При прекратяване на правата, произтичащи от разрешението за извършване на обучение на
кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС на учебния център,
отразил в информационната система преминатото теоретично и/или практическо обучение,
кандидатите се представят от друг учебен център.
Чл. 21. (1) (Предишен текст на чл. 21 – ДВ, бр. 4 от 2008 г.) За явяване на проверочен
изпит документите се подават от лицата, към които е приложена принудителната
административна мярка.
(2) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г.) Датата за провеждане на проверочния изпит се
определя при подаване на документите.
Чл. 22. (1) (Предишен текст на чл. 22 – ДВ, бр. 4 от 2008 г.) Лице, което е лишено по
съдебен или административен ред от правото му да управлява МПС, не се допуска до
изпит до изтичане срока на наказанието.
(2) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г.) Лице, на което е наложена административна мярка
отнемане на правоспособност в случая на чл. 157, ал. 3 от Закона за движението по
пътищата, не се допуска до изпит до изтичане на шестмесечния срок.
Чл. 23. На лицата, които се явяват на изпит за придобиване на правоспособност по
реда на чл. 157, ал. 5, за която се изисква стаж, се зачита съответният стаж, придобит
преди загубата на правоспособността.
Чл. 24. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., бр. 4 от 2008 г., бр. 31 от 2014 г., в сила от
1.06.2014 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 70 от 2015 г.) За провеждане на теоретичните и
практическите изпити съответното регионално звено на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“ изготвя електронен график с датите, броя на комисиите за
провеждане на практическите изпити и броя на лицата за провеждане на теоретичните
изпити (които се отбелязват с поредни номера), броя на групите за теоретичните изпити и
часовете за провеждане на изпитите.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2015 г.) Едно и също лице, определено по реда на чл. 28, ал.
2, в един и същи ден може да проведе теоретичния изпит най-много на 7 групи кандидати.
Една и съща комисия за практически изпит в един и същи ден може да проведе
практическия изпит само на една група кандидати.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2015 г., бр. 64 от 2016 г.) В графика за изпитите се посочват
датите и номерата на комисиите за практическите изпити на групите, формирани от
учебните центрове, и съответно номерата на комисиите за практическите изпити и на
лицата за провеждане на теоретичните изпити на групите, формирани от регионалното
звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 70 от 2015 г.) Групите за провеждане на изпитите се формират чрез
информационната система, като учебните центрове:
1. (изм. – ДВ, бр. 64 от 2016 г.) избират и запазват предпочитаните от тях дати и
номера на комисии за провеждане на практически изпити, като отбелязват поредния номер
на комисията от незаетите в електронния график и определени за провеждане на изпити на
групи, формирани от учебните центрове, или
2. вписват имената на кандидатите, които предлагат за изпит, в незаетите места на
предпочитаните от тях дати и номера на комисии, съответно лица, определени за
провеждане на изпитите на групи, формирани от регионалното звено на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“.
(5) (Нова – ДВ, бр. 70 от 2015 г.) Вписването на кандидатите в групите за изпит се
преустановява:
1. в група, формирана по реда на ал. 4, т. 1 – до 17 ч. в последния работен ден преди
деня на изпита;
2. в група, формирана по реда на ал. 4, т. 2 – до 2 дни преди изпита.
(6) (Нова – ДВ, бр. 70 от 2015 г.) Броят на комисиите, съответно на лицата за
провеждане на изпитите, включени в графика, е съобразно административния капацитет на
съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
(7) (Нова – ДВ, бр. 70 от 2015 г., отм., бр. 64 от 2016 г.).
(8) (Нова – ДВ, бр. 70 от 2015 г.) При практическите изпити учебните площадки и
кабинетите, които ще бъдат използвани за даване на указанията на кандидатите и в които
кандидатите изчакват реда си за явяване на изпит, се осигуряват от учебните центрове и се
определят в информационната система:
1. за групи, формирани по реда на ал. 4, т. 1 – от учебния център, избрал и запазил
датата и номера на комисията за изпита;
2. за групи, формирани по реда на ал. 4, т. 2 – от служителя на съответното
регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
(9) (Нова – ДВ, бр. 70 от 2015 г.) При вписване в информационната система на
кандидат за практически изпит учебните центрове посочват регистрационния номер,
марката и модела на моторното превозно средство, с което ще се проведе изпитът по
управление.
(10) (Нова – ДВ, бр. 70 от 2015 г.) Графикът за всяка календарна седмица се
публикува в информационната система в предпоследния петък преди началото на
седмицата, за която се отнася. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“ със заповед определя конкретния час за публикуването на
графика в информационната система за всяко регионално звено на агенцията.
(11) (Нова – ДВ, бр. 70 от 2015 г.) Промени в публикуваните графици се правят по
ред, определен със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“.
Чл. 25. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., изм. и доп., бр. 31 от 2014 г., в сила от 1.06.2014
г., отм., бр. 70 от 2015 г.).
(2) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., бр. 31 от 2014 г., в сила от 1.06.2014 г.) За кандидатите
по чл. 4, ал. 2 съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“:
1. проверява заявлението и приложения към него документ за платена такса;
2. регистрира заявлението в деловодната система на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“;
3. уведомява кандидата за адреса на кабинета, в който ще се проведе теоретичният
изпит или съответно от който ще започне практическият изпит, или за адреса на учебната
площадка – когато практическият изпит се провежда на учебна площадка;
4. (нова – ДВ, бр. 70 от 2015 г.) вписва кандидата чрез информационната система в
група за изпит, формирана по реда на чл. 24, ал. 4, т. 2.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 1.06.2014 г., отм., бр. 70 от 2015 г.).
(4) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., отм., бр. 31 от 2014 г., в сила от 1.06.2014 г.).
(5) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г, отм., бр. 31 от 2014 г., в сила от 1.06.2014 г.).
(6) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., доп., бр. 18 от 2010 г., изм., бр. 31 от 2014 г., отм., бр.
70 от 2015 г.).
(7) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., отм., бр. 70 от 2015 г.).
Чл. 26. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., изм., бр. 31 от 2014 г., доп., бр. 70 от
2015 г.) За провеждане на изпитите регионалното звено на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“ предварително изготвя протоколи по образец (приложение
№ 4 и приложение № 4а). За всяка група за изпит се изготвя отделен протокол.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г.).
(3) (Отм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г.).
(4) (Отм. – ДВ, бр. 31 от 2014 г.).
(5) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., отм., бр. 31 от 2014 г.).
(6) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., бр. 31 от 2014 г.) Два екземпляра на протокола от
проведените изпити се заверяват от ръководителя на съответното регионално звено на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – единият остава в регионалното
звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, а другият се изпраща в
регионалната дирекция на Министерството на вътрешните работи, която издава
свидетелствата за управление на МПС.
(7) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г.) Не се разрешават поправки в протокола за изпит на
резултатите, нанесени от председателя на изпитната комисия. Допуснатите явни
фактически грешки се отстраняват с вписване на забележка, която се заверява с подписа на
председателя на комисията.
(8) Протоколът за проведения изпит е отчетен документ и се съхранява 50 години.

Глава четвърта
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ПРОВЕЖДАТ
ИЗПИТИТЕ

(Загл. изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.)
Чл. 26а. (Нов – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) (1) (Отм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.).
(2) (Отм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.).
(3) (Изм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) За провеждане на теоретичните изпити могат да бъдат
определяни лица, които отговарят на следните изисквания:
1. имат завършено най-малко средно образование;
2. са на възраст не по-малко от 28 години.
Чл. 27. (1) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Практическият изпит за придобиване на
правоспособност за управление на МПС се провежда от комисия в състав: председател и
член на комисията.
(2) Председателят на изпитната комисия отговаря за спазването на изискванията,
условията и реда за провеждането на изпитите.
(3) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г.) Членовете на изпитните комисии спазват
изискванията, условията и реда за провеждане на изпита.
Чл. 28. (1) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ със заповед определя лицата, които могат да бъдат
определяни за провеждане на теоретичните и/или практическите изпити за придобиване на
правоспособност.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., бр. 80 от 2011 г., доп., бр. 31 от 2014 г.) Лицата за
провеждане на теоретичните изпити и председателите на изпитните комисии за
провеждане на практическите изпити се определят в деня на изпита чрез жребий. Жребият
се изтегля по електронен начин.
Чл. 29. (1) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., в сила от 1.07.2010 г.) За председатели на
изпитни комисии за провеждане на практическите изпити за придобиване на
правоспособност за управление на МПС се определят само лица, които:
1. притежават удостоверение за професионална квалификация за провеждане на
изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС,
придобито след преминаване на специализирано обучение при условия и по ред,
определени съгласно чл. 153, т. 3 от Закона за движението по пътищата;
2. са преминали необходимото периодично обучение по чл. 153а от Закона за
движението по пътищата;
3. притежават свидетелство за управление на МПС от категория В не по-малко от 5
години;
4. притежават свидетелство за управление на МПС от категорията, за която ще
провеждат изпити;
5. са на възраст не по-малко от 28 години;
6. притежават висше образование;
7. отговарят на изискванията за психологическа годност, определени в наредбата по
чл. 152, ал. 1, т. 2, буква „б“ ЗДвП;
8. притежават застраховка за имуществени и неимуществени вреди, нанесени на трети
лица при и по време на провеждане на изпита за придобиване на правоспособност за
управление на МПС;
9. не са осъждани за престъпления от общ характер по реда на глава втора
„Престъпления против личността“ или по реда на глава единадесета, раздел II
„Престъпления против транспорта и съобщенията“ от особената част на Наказателния
кодекс, както и да нямат наложено наказание „Лишаване от право да упражнява
определена професия или дейност“ по реда на чл. 37, ал. 1, т. 7 от общата част на
Наказателния кодекс.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., изм., бр. 18 от 2010 г., в сила от 1.07.2010 г., бр. 33 от
2011 г., в сила от 19.01.2013 г., доп., бр. 31 от 2014 г.) За провеждане на практическите
изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории АМ, А1,
С1, С1Е, D1, D1Е, А, С, СЕ, D, DЕ председателите на изпитни комисии следва не по-малко
от 3 години да са провеждали изпити за придобиване на правоспособност за управление на
МПС от категория В. Допуска се изключение от това изискване при условие, че лицето
може да предостави доказателства за най-малко 5 години управление на превозно средство
от съответната категория.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., бр. 91 от 2016 г.) Не могат да бъдат определяни за
провеждане на теоретичните изпити и за председатели на изпитни комисии при
провеждане на практическите изпити:
1. лица, които са регистрирани като еднолични търговци или участват в търговски
дружества с предмет на дейност обучение на кандидати за придобиване на
правоспособност управление на МПС;
2. лица, които работят като преподаватели/учители и обучават кандидати за
придобиване на правоспособност за управление на МПС;
3. лица, които са в трудовоправни отношения с еднолични търговци или търговски
дружества с предмет на дейност обучение на кандидати за придобиване на
правоспособност управление на МПС;
4. лица, съпрузи и намиращи се в родство по права линия и по съребрена линия до
втора степен с лицата по т. 2 и 3, когато работят на територията на областта, на която се
провежда изпитът.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., бр. 80 от 2011 г.) Лицето, определено за провеждане
на теоретичните изпити и председателят на изпитната комисия за провеждане на
практическите изпити не могат да участват при провеждането на изпити на лица, с които
са в родство по права и по съребрена линия до втора степен включително.
Чл. 29а. (Нов – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 26.04.2011 г.) (1) Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“ периодично извършва анализ на резултатите от изпитите
по управление на превозно средство, проведени от всяко от лицата по чл. 28, ал. 1.
(2) На всеки 5 години се извършва проверка по време на провеждане на практически
изпити за всяко от лицата по чл. 28, ал. 1. Трябва да бъдат проверени изпитите на не
по-малко от 8 кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС.
Проверката обхваща изпитите за всички категории на МПС, за които лицето притежава
професионална квалификация.
(3) Когато при проверките по ал. 2 са констатирани неправилни действия от страна на
председателя на изпитната комисия, съответното лице подлежи на допълнително
обучение. Обучението се извършва при условия и по ред, определени в наредбата по чл.
153, т. 3 от Закона за движението по пътищата.
(4) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ със заповед определя лицата, които извършват проверка на дейността на
председателите на изпитни комисии.
Чл. 30. (1) (Доп. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Членовете на изпитната комисия за
провеждане на практическите изпити се определят от лицата, които представят за изпит
пред тази комисия кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на
МПС.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2008 г., отм., бр. 18 от 2010 г.).
(3) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2008 г., отм., бр. 18 от 2010 г.).
Чл. 31. (Отм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.).

Глава пета
ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТА

Чл. 32. (1) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., изм. и доп., бр. 4 от 2008 г., изм., бр. 18 от
2010 г., бр. 80 от 2011 г.) За всяка група за провеждане на практическите изпити броят на
кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се определя
съобразно продължителността на практическите изпити за отделните категории.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.).
(3) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Допуска се в определена група да се включват
кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от различни
категории.
(4) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2014 г., изм. и доп., бр. 70 от 2015 г.) Броят на кандидатите в
групите за теоретичен изпит се определя в зависимост от броя на оборудваните места в
кабинета за провеждане на изпита, но не повече от 16. При наличие на по-голям брой
технически средства за провеждане и оценяване на теоретичните изпити се допуска в
групите за изпит да се включват до 24 кандидати.
(5) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2014 г.) Ръководителите на регионалните звена на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ осигуряват оптимално използване
на административния капацитет при формиране на групите за изпит, като не се изисква
учебните центрове да представят минимален брой кандидати за изпит.
Чл. 33. (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г.) Теоретичните и практическите изпити се
провеждат при спазване на методика за провеждане на изпитите за придобиване на
правоспособност за управление на МПС, утвърдена от изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
Чл. 34. (1) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., предишен текст на чл. 34, бр. 80 от 2011 г.)
Лицето, определено за провеждане на теоретичните изпити, и председателят на изпитната
комисия за провеждане на практическите изпити получават срещу подпис документите във
връзка с изпита и се явява на мястото за провеждане на изпита, обявено в изпитния
протокол, не по-късно от 10 минути преди началото на изпита.
(2) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Лицето, определено за провеждане на теоретичните
изпити, получава срещу подпис техническите средства за провеждане и оценяване на
изпита.
(3) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2011 г., изм. и доп., бр. 31 от 2014 г., в сила от 1.06.2014 г.)
Председателят на изпитната комисия за провеждане на практическите изпити получава
срещу подпис техническото устройство по чл. 15, ал. 3 за видеонаблюдение на
практическите изпити и техническо устройство за нанасяне на резултатите.
Чл. 35. (1) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2008 г., бр. 18 от 2010 г.) Лицето, определено за
провеждане на теоретичните изпити, или председателят на изпитната комисия за
провеждане на практическите изпити проверява съответно условията в помещението за
провеждане на теоретичния изпит, състоянието на учебната площадка и МПС за
провеждане на изпита за съответствие с изискванията на тази наредба.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., бр. 64 от 2016 г.) Лицето, определено за провеждане
на теоретичните изпити, и председателят на изпитната комисия за провеждане на
практическите изпити дават съответните предписания за отстраняване на несъответствието
на учебната площадка и МПС за провеждане на изпита или уведомяват ръководителя на
съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за
предприемане на действия за отстраняване на несъответствието на кабинета за изпит. В
случаите, когато несъответствието не е отстранено до един час, изпитът не се провежда
или започнатият изпит се прекратява.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., бр. 31 от 2014 г.) Председателят на изпитната комисия
след пристигане на мястото на изпита проверява удостоверението за годност на ППС, за
провеждане на практическия изпит, удостоверението на преподавателя, на членовете на
изпитната комисия и вписва в протокола имената на членовете на комисията.
(4) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г., доп., бр. 95 от 2012 г.) Преди започване на
теоретичния изпит лицето, определено за провеждане на изпита, се убеждава, че системата
за видеонаблюдение по чл. 12, ал. 4 е включена и функционира.
(5) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм., бр. 31 от 2014 г.) Преди започване на изпита по
управление председателят на изпитната комисия монтира в превозното средство, с което
ще провежда изпита, техническото устройство по чл. 15, ал. 3.
Чл. 35а. (Нов – ДВ, бр. 64 от 2016 г., в сила от 1.03.2017 г.) В кабинета за изпит
изпитваните лица нямат право да ползват и/или държат у себе си други електронни
устройства освен електронното устройство, предназначено за провеждане на изпита.
Преди да заемат работните си места, изпитваните лица подлежат на проверка с техническо
устройство за наличието на електронни устройства у тях.
Чл. 36. (1) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Преди започване на изпита лицето,
определено за провеждане на теоретичните изпити, или председателят на изпитната
комисия за провеждане на практическите изпити:
1. (изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г.) запознава изпитваните с техните права и задължения;
2. дава указания относно условията и реда за провеждане на изпита;
3. (изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г.) проверява самоличността на кандидатите, включени в
протокола за изпита;
4. проверява свидетелството за управление на МПС на лицата, които вече имат
правоспособност;
5. (нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., отм., бр. 18 от 2010 г.);
6. (нова – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) уведомява кандидатите, че изпитът се провежда под
постоянно видеонаблюдение;
7. (нова – ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 1.06.2014 г.) проверява копието на
легализирания превод на свидетелството на лицата, чието чуждестранно национално
свидетелство за управление на моторно превозно средство не отговаря на изискванията по
чл. 162, ал. 4 от Закона за движението по пътищата;
8. (нова – ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 1.06.2014 г.) проверява копието на документ
за застраховка на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на
моторно превозно средство от категории АМ, А, А2 и А1 (валидна към датата на
практическия изпит).
(2) Не се допускат до изпит лица без документ за самоличност и лица, които се явяват
след неговото започване.
Чл. 37. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., бр. 97 от 2008 г., доп., бр. 18 от 2010 г., изм., бр.
31 от 2014 г., отм., бр. 70 от 2015 г.).
(2) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., бр. 97 от 2008 г., бр. 18 от 2010 г., бр. 80 от 2011 г., бр.
31 от 2014 г., отм., бр. 70 от 2015 г.).
(3) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., изм., бр. 18 от 2010 г.) Лицата, които не владеят
български език, осигуряват преводач на разбираем за тях език при даване на указанията по
чл. 36, ал. 1.
(4) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2010 г., отм., бр. 64 от 2016 г.).
Чл. 38. (1) (Предишен текст на чл. 38, изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., бр. 33 от 2011 г., в
сила от 19.01.2013 г.) За изготвяне на тестове за провеждане на теоретичните изпити за
различните категории изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“ утвърждава изпитни въпроси по съдържанието на модулите за теоретично
обучение съгласно изискванията на съответната учебна документация по чл. 153, т. 1
ЗДвП.
(2) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., относно изискването за
провеждане на изпитите по електронен начин, изм., бр. 95 от 2012 г., в сила от 1.03.2013 г.)
Теоретичните изпити се провеждат чрез решаване на тест на хартиен или на електронен
носител (електронен тест), като резултатите от тях се отчитат по електронен начин.
Тестовете за различните категории обхващат само темите за съответната категория. Тестът
на всеки кандидат е индивидуален и обозначен с уникален номер.
(3) (Нова – ДВ, бр. 95 от 2012 г., в сила от 1.03.2013 г.) Електронните устройства за
решаване на електронни тестове осигуряват запазване на решените тестове и прилагане
към тях на три снимки в произволно избрани моменти от изпита на кандидата. Записите се
съхраняват 2 години.
(4) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., предишна ал. 3, бр. 95 от 2012 г., в сила от 1.03.2013 г.,
доп., бр. 31 от 2014 г.) Теоретичният изпит на лица, които не владеят български език, се
провежда с електронни тестове на английски език.
Чл. 39. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., изм. и
доп., бр. 80 от 2011 г.) Тестовете за провеждане на теоретичните изпити на кандидатите за
придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории „В“ и „В1“ съдържат
45 въпроса. Максималният брой точки, от правилни отговори на всички изпитни въпроси,
е 97. Теоретичният изпит е успешно положен, когато кандидатът има не по-малко от 87
точки.
(2) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., изм., бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., изм. и
доп., бр. 80 от 2011 г., изм., бр. 31 от 2014 г.) Тестовете за провеждане на теоретичните
изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от
категории А1, А2 и А съдържат 40 въпроса. Максималният брой точки, от правилните
отговори на всички изпитни въпроси, е 90. Теоретичният изпит е успешно положен, когато
кандидатът има не по-малко от 81 точки.
(3) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., изм. и доп., бр. 80 от 2011 г.) Тестовете за провеждане
на теоретичните изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление
на МПС от категория „Ткт“ съдържат 39 въпроса. Максималният брой точки, от
правилните отговори на всички изпитни въпроси, е 87. Теоретичният изпит е положен
успешно, когато кандидатът има не по-малко от 78 точки.
(4) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., изм., бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., изм. и
доп., бр. 80 от 2011 г.) Тестовете за провеждане на теоретичните изпити на кандидатите за
придобиване на правоспособност за управление на МПС от категориите „АМ“ и „Ттм“ и за
проверочните изпити съдържат 37 въпроса. Максималният брой точки, от правилните
отговори на всички изпитни въпроси, е 84. Теоретичният изпит е успешно положен, когато
кандидатът има не по-малко от 75 точки.
(5) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 4 от 2008 г., доп., бр. 31 от 2014 г.) За решаване на
изпитния тест по ал. 1 – 4 на кандидатите се предоставят 40 минути.
(6) (Предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., отм., бр. 80 от 2011 г.).
Чл. 40. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., доп., бр. 80 от 2011 г.) Тестовете за провеждане
на теоретичните изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление
на МПС от категория „С“ съдържат 30 въпроса. Максималният брой точки, от правилните
отговори на всички изпитни въпроси, е 66.
(2) За решаване на изпитния тест на кандидатите се предоставят 30 минути.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., бр. 80 от 2011 г.) Теоретичният изпит се счита за
успешно положен, когато кандидатът има не по-малко от 57 точки от правилни отговори
на изпитните въпроси.
Чл. 41. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., доп.,
бр. 80 от 2011 г., изм., бр. 95 от 2012 г., бр. 31 от 2014 г.) Тестовете за провеждане на
теоретичните изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на
МПС от категория „С“, когато кандидатите притежават правоспособност за управление на
МПС от категория „С1“, както и тестовете за провеждане на теоретичните изпити за
категории „С1“, „D“, „D1“, „С+Е“ и „D+Е“, съдържат 15 въпроса, като:
1. максималният брой точки от правилните отговори на всички изпитни въпроси в
тестовете за категория „С“, когато кандидатите притежават правоспособност за управление
на МПС от категория „С1“, е 31; теоретичният изпит се счита за успешно положен, когато
кандидатът има не по-малко от 27 точки от правилни отговори на изпитните въпроси;
2. максималният брой точки от правилните отговори на всички изпитни въпроси в
тестовете за категория „С1“ е 35; теоретичният изпит се счита за успешно положен, когато
кандидатът има не по-малко от 30 точки от правилни отговори на изпитните въпроси;
3. максималният брой точки от правилните отговори на всички изпитни въпроси в
тестовете за категории „D“ и „D1“ е 32; теоретичният изпит се счита за успешно положен,
когато кандидатът има не по-малко от 28 точки от правилни отговори на изпитните
въпроси;
4. максималният брой точки от правилните отговори на всички изпитни въпроси в
тестовете за категории „С+Е“ и „D+Е“ е 29; теоретичният изпит се счита за успешно
положен, когато кандидатът има не по-малко от 26 точки от правилни отговори на
изпитните въпроси.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 31 от 2014 г.) За решаване на изпитния тест по ал. 1 на кандидатите
се предоставят 20 минути.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., бр. 80 от 2011 г., отм., бр. 95 от 2012 г.).
Чл. 42. (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г.) (1) До практически изпит се допускат само
кандидатите, успешно издържали теоретичния изпит.
(2) Изпитите по управление по път в населено място с изключение на изпитите по чл.
13, ал. 1 започват от кабинет, намиращ се на територията на областния център.
(3) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2014 г., в сила от 1.06.2014 г.) Грешките, които кандидатите
допускат по време на практическите изпити, се отразяват в контролна карта на хартиен
носител или чрез електронни устройства.
Чл. 43. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г.) Когато практическият изпит се състои от
управление на МПС на учебна площадка и по пътища в населено място, до управление на
МПС в населено място се допускат само кандидати, издържали успешно управление на
МПС на учебна площадка.
(2) Когато лицата, положили успешно управление на МПС на учебна площадка,
получат отрицателна оценка на управление на МПС в населено място, при всяко следващо
явяване полагат само управление на МПС в населено място.
Чл. 44. (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г.) Когато лицата, положили успешно теоретичния
изпит, получат отрицателна оценка на практическия изпит, при всяко следващо явяване
полагат само практически изпит, освен в случаите по чл. 10, ал. 3.
Чл. 45. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., бр. 4 от 2008 г., бр. 18 от 2010 г., доп., бр. 31 от
2014 г.) По време на теоретичния изпит освен лицето, определено за провеждане на
теоретичните изпити, и изпитваните в кабинета могат да присъстват и служители на
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, на които са възложени функции по
осъществяване на методическо ръководство и контрол на дейността по провеждане на
изпитите и лица, определени със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“.
Чл. 46. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г.) Учебният кабинет, учебната площадка и
превозното средство за провеждане на практическия изпит се осигуряват от лицето, което
представя кандидатите на изпит.
(2) При техническа неизправност на МПС, възникнала по време на изпита, се допуска
изпитът да продължи с резервно МПС, осигурено от лицето, което представя кандидатите
на изпит. Резервното МПС се осигурява не по-късно от един час, след като възникне
необходимостта от това.
Чл. 47. (1) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Кандидат с увреждания в опорно-двигателния
апарат или учебният център осигурява за провеждане на изпита МПС с допълнително
оборудване във връзка с характера на увреждането му, съгласно заключението на
лекарската комисия, транспортната областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК) или
транспортна централна експертна комисия (ТЦЛЕК).
(2) Превозното средство по ал. 1 трябва да отговаря на изискванията към превозните
средства за обучение на Наредба № 37 за условията и реда за обучение на кандидатите за
придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията
и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., бр. 31 от 2014 г.) По време на изпита, провеждан на
път в населено място, в МПС присъстват: кандидатът за придобиване на правоспособност
за управление на МПС, председателят и членът на комисията. Мястото с допълнителното
оборудване в МПС се заема от председателя на изпитната комисия. Когато превозното
средство е оборудвано с техническо средство по чл. 15, ал. 4, мястото с допълнителното
оборудване в МПС се заема от члена на изпитната комисия. Председателят на комисията
може да допусне в МПС съобразно наличните свободни места в него и следващи по реда за
изпитване кандидати, включени в изпитната комисия.
(4) Комисията няма право да се намесва в управлението на МПС по време на изпита,
освен в случаи за предотвратяване на пътнотранспортно произшествие или ако кандидатът
особено затруднява или застрашава останалите участници в движението.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) По време на практическия изпит председателят или
членът на изпитната комисия, когато имат достъп до органите за управление, предприема
всички възможни действия за осигуряване на безопасността на изпитвания и на другите
участници в движението.
(6) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2008 г., изм., бр. 97 от 2008 г., бр. 18 от 2010 г., бр. 33 от 2011
г., в сила от 19.01.2013 г., бр. 80 от 2011 г., доп., бр. 31 от 2014 г.) По време на
практическите изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от
категории АМ, А1, А2, А, В1, B, BE, D1, D и Ттм в превозното средство, с което се
провежда изпитът, или в автомобила, който следва кандидата за придобиване на
правоспособност за категории „А1“, „А2“ или „А“, присъстват не по-малко от двама
кандидати, включени в съответната група за изпит.
Чл. 48. (1) (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., изм. и доп., бр. 4 от 2008 г., изм., бр. 97 от
2008 г., бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., доп., бр. 31 от 2014 г.) Времето за
управление на МПС на пътя при практическите изпити за категории АМ, А1, А2, А, В1, B,
BE и Ттм е не по-малко от 25 минути за всеки кандидат.
(2) (Нова – ДВ, бр. 38 от 2006 г., изм., бр. 4 от 2008 г., бр. 33 от 2011 г., в сила от
19.01.2013 г.) Времето за управление на МПС на пътя при практическите изпити за
категории С1, С, С1Е, СЕ, D1, D, D1Е и DЕ е не по-малко от 45 минути за всеки кандидат.
(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 38 от 2006 г., изм., бр. 4 от 2008 г.) Практическият изпит
се прекратява при намеса на комисията, когато действията на кандидата са опасни за
другите участници в движението и при допускане на ПТП.
(4) (Нова – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., изм., бр. 31 от 2014 г.)
Времето за управление на МПС на пътя при практическите изпити по чл. 7, ал. 7, 8, 9 и 11
е не по-малко от 20 минути за всеки кандидат.
Чл. 48а. (Нов – ДВ, бр. 97 от 2008 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от
19.01.2013 г., доп., бр. 31 от 2014 г.) По време на изпита за придобиване на
правоспособност за управление на моторно превозно средство от категории АМ, А1, А2 и
А изпитваните са с предпазна каска и ръкавици.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., доп., бр. 31 от 2014 г.) За
провеждане на изпита за придобиване на правоспособност за управление на моторно
превозно средство от категории АМ, А1, А2 и А на учебна площадка учебният център,
представил кандидата на изпит, осигурява устройство за измерване на скоростта на
движение.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г., доп., бр. 31 от 2014 г.) По
време на изпита за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно
средство от категории АМ, А1, А2 и А, провеждан на път в населено или извън населено
място:
1. председателят и членът на комисията следват кандидата с автомобил, обозначен
съгласно чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда за обучение на
кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно
средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение; автомобилът
се управлява от члена на комисията;
2. (доп. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) председателят на комисията и изпитваният
осъществяват комуникация чрез устройство за двустранна гласова връзка, осигурено от
учебния център, представил кандидата на изпит;
3. изпитваният е със светлоотразителна жилетка, на гърба на която е изобразена
буквата „У“ с черен цвят и размери не по-малки от 160 мм широчина и 200 мм височина.
(4) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2011 г., доп., бр. 31 от 2014 г.) По време на изпита за
придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от
категории „АМ“, „А1“, „А2“ и „А“, провеждан на учебна площадка, се осигурява запис с
техническо средство за видеонаблюдение в автомобила по чл. 48а, ал. 3, т. 1.
Чл. 49. (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Лицето, определено за провеждане на
теоретичните изпити, и председателят на изпитната комисия за провеждане на
практическите изпити не допускат до изпит или отстраняват от изпит кандидат за
придобиване на правоспособност, когато преди започване или по време на изпита се
установи, че кандидатът видимо е употребил алкохол или е под въздействието на друго
упойващо вещество.
Чл. 50. (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Лицето, определено за провеждане на
теоретичните изпити, и председателят на изпитната комисия за провеждане на
практическите изпити не допускат до изпит или отстраняват от изпит кандидат за
придобиване на правоспособност за управление на МПС от определена категория, когато
преди започване или по време на изпита се установят признаци на заболяване, което е в
противоречие с изискванията за физическа или психологическа годност за съответната
категория, определени съответно в наредбите по чл. 152а, т. 1 и чл. 152, ал. 1, т. 2, буква
„а“ ЗДвП.
Чл. 51. (Изм. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Лицето, определено за провеждане на
теоретичните изпити, и председателят на изпитната комисия за провеждане на
практическите изпити имат право да отстранят от изпита кандидат, който не спазва реда за
неговото провеждане. Това се отразява в изпитния протокол със забележка, която при
провеждане на практическия изпит се заверява с подписите на председателя и члена на
комисията.
Чл. 52. За кандидати, които не са се явили, не са допуснати или са отстранени от
изпит, в протокола се записва съответно „не се е явил“, „не е допуснат“ или „отстранен“.
Чл. 53. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г.) Председателят и членът на комисията оценяват
знанията, уменията и поведението на кандидатите за придобиване на правоспособност за
управление на МПС. Председателят на изпитната комисия, след обсъждане с члена на
изпитната комисия, определя оценката от практическия изпит.
(2) Резултатите от изпита се нанасят в изпитния протокол от председателя на
комисията.
Чл. 53а. (Нов – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 95 от 2012 г., отм., бр. 64 от
2016 г.).
(2) (Доп. – ДВ, бр. 95 от 2012 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“ определя със заповед лицата, които архивират и
съхраняват записите от теоретичните и практическите изпити и реда за прегледа им.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г., бр. 70 от 2015 г.) Лицето, определено за провеждане
на теоретичните изпити, предава записите на лицето по ал. 2.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Записите от теоретичните и практическите изпити се
съхраняват три месеца.
Чл. 54. (Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г., доп., бр. 4 от 2008 г., изм., бр. 18 от 2010 г., бр. 31
от 2014 г., бр. 64 от 2016 г.) Когато членът на комисията при провеждане на практическите
изпити или ръководителят на учебния център, представил кандидати за изпит, считат, че са
допуснати нарушения при провеждането на изпитите, вписват забележка в изпитния
протокол и най-късно до края на следващия работен ден писмено уведомяват
ръководителя на съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“.
Чл. 55. (1) (Отм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г.).
(2) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., бр. 97 от 2008 г., бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013
г.) Когато кандидатът за придобиване на правоспособност е положил практическия изпит с
автомобил без педал на съединителя или лост за смяна на предавките с ръчно задействане –
за категории А1, А2 и А, това обстоятелство се отбелязва в протокола срещу името на този
кандидат.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г.) За кандидат с увреждания в опорно-двигателния
апарат, положил практическия изпит на превозно средство с допълнително оборудване във
връзка с характера на увреждането му, в протокола за изпит се отбелязват органите за
управление на МПС, в които са направени промените.
Чл. 56. (Доп. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., изм., бр. 95 от 2012 г.) Изпълнителният директор
на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ анулира резултата от изпита на
кандидат за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно
средство, за когото се установи, че:
1. за допускане до изпит е представил неистински документ или документ с невярно
съдържание;
2. е лишен по съдебен или административен ред от правото да управлява моторно
превозно средство и се е явил на изпит в срока на наказанието или административната
мярка;
3. не е отговарял на изискванията за допускане до изпит;
4. е решил изпитен тест, който не е индивидуализиран и обозначен съгласно
изискванията по чл. 38, ал. 2;
5. е решил тест, който е индивидуализиран и обозначен съгласно изискванията по чл.
38, ал. 2, но предоставен за решаване от друг кандидат;
6. не е решил самостоятелно изпитния си тест.
Чл. 57. (1) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., предишен текст на чл. 57, бр. 80 от 2011 г.,
изм., бр. 31 от 2014 г.) В първия работен ден след провеждането на изпитите регионалното
звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ изпраща в съответната
служба на МВР екземпляр от изпитните протоколи, въз основа на които се издават
свидетелствата за управление на МПС на лицата, положили успешно съответните изпити.
(2) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2011 г.) Когато всички кандидати в протокола от теоретичния
изпит подлежат на практически изпит или оценките на всички кандидати от практическите
изпити са отрицателни, протоколите не се изпращат в съответната служба на МВР.
Чл. 58. (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г., бр. 31 от 2014 г., бр. 70 от 2015 г.) Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ води отчет на лицата, явили се на изпит за
придобиване на правоспособност за управление на МПС.
Чл. 59. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
издава инструкция за организирането и провеждането на изпитите на кандидатите за
придобиване на правоспособност за управление на МПС.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 152, ал. 1, т. 4 от Закона за движението по
пътищата.
§ 2. Наредбата отменя глава пета „Изпити“ на Наредба № 31 за изискванията,
условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на МПС.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
§ 4. (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Изискванията по чл. 7, ал. 3
относно теоретичната част на изпитите на кандидатите за придобиване на
правоспособност за управление на МПС от категории „С“, „D“, „СЕ“ и „DЕ“ и
подкатегории „С1“ и „D1“ влизат в сила от 15.IX.2004 г.
§ 5. (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) Изискванията по чл. 8, ал. 2
относно провеждането на практическата част на изпитите по пътища в населено място на
кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории
„ВЕ“, „СЕ“ и „DЕ“ и подкатегории „С1Е“ и „D1Е“ влизат в сила от 15.IX.2004 г.
§ 6. (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) След 15.IX.2004 г. лицата,
преминали обучение за категориите „С“, „D“, „СЕ“, „DЕ“ и подкатегории „С1“ и „D1“ по
реда на Наредба № 37 преди 15.IX.2004 г., полагат теоретичната и практическата част на
изпита.
§ 7. До 1.I.2010 г. относно допустимата максимална маса и дължината на МПС от
категория „С“ по чл. 15, т. 6 може да се прилага допустима максимална маса не по-малка
от 10 000 кг и дължина не по-малко от 7 м.
§ 8. (Изм. – ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.) До 1.I.2010 г. относно
допустимата максимална маса и дължината на МПС от категория „СЕ“ по чл. 15, т. 7 може
да се прилага допустима максимална маса не по-малка от 18 000 кг и дължина не по-малко
от 12 м.
§ 9. До 1.I.2010 г. относно дължината на МПС от категория „D“ по чл. 15, т. 10 може
да се прилага дължина не по-малка от 9 м.
§ 10. Изискването по чл. 15, т. 4, 6, 7, 8, 9, 11 и 13 относно формата, материала и
размерите на товарното отделение на ремаркето и автомобила влиза в сила на 1.I.2010 г.
§ 11. Изискването по чл. 15, т. 6, т. 7, буква „а“, т. 8, 9, 10 и 12 относно
антиблокиращата система на спирачната уредба, предавателната кутия, тахографите влиза
в сила на 1.I.2010 г.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г.
за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за
придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно
средство и реда за провеждане на проверочните изпити
(ДВ, бр. 38 от 2006 г., в сила от 1.06.2006 г.)
§ 8. Навсякъде в наредбата думите „регионален отдел на ДАИ“, „регионалния отдел на
ДАИ“, „регионалният отдел на ДАИ“ и „РОДАИ“ се заменят с „дирекция „Автомобилна
администрация“ и думите „началникът“ и „началника“ се заменят съответно с
„директорът“ и „директора“.
§ 9. Навсякъде думите „министърът на транспорта и съобщенията“ и „министъра на
транспорта и съобщенията“ се заменят съответно с „министърът на транспорта“ и
„министъра на транспорта“.
………………………………………………………………
ПРЕХОДНА И ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г.
за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за
придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно
средство и реда за провеждане на проверочните изпити
(ДВ, бр. 4 от 2008 г., в сила от 15.01.2008 г.)
§ 49. Тази наредба влиза в сила от датата на обнародването й в „Държавен вестник“ с
изключение на разпоредбата на § 28 относно чл. 38, ал. 2 относно изискването за
провеждане на изпитите по електронен начин, което влиза в сила на 1 януари 2009 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение
на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането
на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление
на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити
(ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм., бр. 50 от 2010 г., в сила от 2.07.2010 г., бр. 91 от 2016 г.)
………………………………………………………………
§ 32. (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2010 г., в сила от 2.07.2010 г.) Изискването по чл. 12, ал. 4, чл.
15, ал. 2 и чл. 16, ал. 5 относно оборудването на помещението за провеждане на
теоретичните изпити със система за видеонаблюдение, оборудването на моторното
превозно средство, с което се провеждат практическите изпити с техническо средство за
видеонаблюдение, и минималният брой кандидати за теоретичен изпит влизат в сила на 1
октомври 2010 г.
§ 33. (Изм. – ДВ, бр. 91 от 2016 г.) Изискването по чл. 29, ал. 1 и 2 относно изискванията
към председателите на изпитни комисии за провеждане на практическите изпити влиза в
сила на 1 юли 2010 г. Лицата, които към момента на влизане в сила на тази наредба
притежават удостоверение за професионална квалификация за провеждане на изпити на
кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, придобито при
условията и по реда на чл. 43 от Наредба № 31 от 1999 г. за изискванията и условията и
реда за придобиване на правоспособност за управление на МПС (обн., ДВ, бр. 69 от 1999
г.; изм., бр. 2 и 53 от 2000 г., бр. 9 от 2001 г., бр. 16 и 82 от 2002 г., бр. 17 и 42 от 2004 г.,
бр. 46 от 2006 г. и бр. 57 от 2007 г.) или чл. 153, т. 3 ЗДвП, могат да бъдат определяни за
председатели на изпитни комисии и след 1 юли 2010 г.
§ 34. До 30 септември 2013 г. може да се извършва обучение на кандидати за придобиване
на правоспособност за управление на МПС с превозни средства, които не отговарят на
изискванията на чл. 15, т. 7, буква „б“ относно дължината на ремаркето.
§ 35. Навсякъде в приложенията думата „БУЛСТАТ“ се заменя с „ЕИК/БУЛСТАТ“ и „РД
„АА“ се заменя с „ОО „КД – ДАИ“.
§ 36. Навсякъде в наредбата:
1. Думите „Регионалната дирекция „Автомобилна администрация“ и „Регионална дирекция
„Автомобилна администрация“ се заменят съответно с „Областният отдел „Контролна
дейност – ДАИ“ и „Областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“, а думите „Директора на
регионална дирекция „Автомобилна администрация“ и „Директорът на регионална
дирекция „Автомобилна администрация“ се заменят съответно с „Началника на областния
отдел „Контролна дейност – ДАИ“ и „Началникът на областния отдел „Контролна дейност
– ДАИ“.
2. Думите „министъра на транспорта“ и „министърът на транспорта“ се заменят съответно
с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „министърът
на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, а думите „Министерството
на транспорта“ и „Министерство на транспорта“ се заменят с „Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „Министерство на
транспорта, информационните технологии и съобщенията“.
………………………………………………………………
НАРЕДБА за изменение и допълнение
на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането
на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление
на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити
(ДВ, бр. 33 от 2011 г., в сила от 19.01.2013 г.)
………………………………………………………………
§ 22. В останалите текстове на наредбата думите „В+Е“, „С1+Е“, „С+Е“, „D1+Е“ и „D+Е“ се
заменят съответно с „ВЕ“, „С1Е“, „СЕ“, „D1Е“ и „DЕ“.
Допълнителна разпоредба
§ 23. С наредбата се въвеждат изисквания на Директива 2006/126/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно свидетелства за управление на
превозни средства (OB L 403, 30.12.2006 г., стр. 18 – 60).
Заключителна разпоредба
§ 24. Наредбата влиза в сила от 19 януари 2013 г., с изключение на § 13 относно чл. 29а,
който влиза в сила от деня на обнародването в „Държавен вестник“.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г.
за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за
придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно
средство и реда за провеждане на проверочните изпити
(ДВ, бр. 95 от 2012 г., изм., бр. 70 от 2015 г.)
§ 19. (1) Теоретичен изпит чрез решаване на електронен тест полагат:
1. от 1 март 2013 г. до 31 декември 2013 г. – не по-малко от 25 % от кандидатите, включени
във всеки от списъците по чл. 16, ал. 1, формиращи една група за изпит на съответната
дата;
2. от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2014 г. – не по-малко от 50 % от кандидатите,
включени във всеки от списъците по чл. 16, ал. 1;
3. от 1 януари 2015 г. до 31 декември 2015 г. – не по-малко от 75 % от кандидатите,
включени във всеки от списъците по чл. 16, ал. 1;
4. (изм. – ДВ, бр. 70 от 2015 г.) от 1 октомври 2015 г. – всички кандидати, включени в
списъците по чл. 16, ал. 1.
(2) Когато в периода по ал. 1, т. 1 в списък по чл. 16, ал. 1 са включени 4 или по-малко
кандидати, поне единият от тях полага изпита с електронен тест.
(3) Когато в периодите по ал. 1, т. 2 и 3 в списък по чл. 16, ал. 1 е включен само един
кандидат, той полага изпита с електронен тест.
(4) В периода по ал. 1, т. 1 и 2 всички кандидати, включени в списъците по чл. 16, ал. 1,
подадени след като в съответната група броят на кандидатите, които ще решават
електронен тест, е достигнал 50 % от броя на местата в учебния кабинет, в който ще се
проведе изпитът, решават тест на хартиен носител.
§ 20. Параграфи 12 и 16 влизат в сила от 1 март 2013 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение
на Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането
на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление
на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити
(ДВ, бр. 31 от 2014 г., доп., бр. 70 от 2015 г.)
………………………………………………………………
Допълнителни разпоредби
§ 38. Наредбата въвежда изискванията на раздел ІІ от Приложението към Директива
2012/36/ЕС на Комисията от 19 ноември 2012 г. за изменение на Директива 2006/126/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета относно свидетелствата за управление на превозни
средства (ОВ L 321, 20/11/2012, стр. 54 – 58) и Директива 2013/47/ЕС на Комисията от 2
октомври 2013 г. за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства (текст от значение за
ЕИП) (ОВ L 261, 03/19/2013, стр. 29).
§ 39. Навсякъде в наредбата думите „Областния отдел „Контролна дейност – ДАИ“,
„Областният отдел „Контролна дейност – ДАИ“ и „ОО „КД – ДАИ“ се заменят с
„регионалното звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, а думите
„съответния Областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“, „началника“ и „началникът“ се
заменят съответно със „съответното регионално звено на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“, „ръководителя“ и „ръководителят“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 40. (Доп. – ДВ, бр. 70 от 2015 г.) До 31 декември 2018 г. практическото обучение и
практическите изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно
превозно средство от категория А може да се провежда и с мотоциклети, отговарящи на
следните изисквания: мотоциклет без кош от категория А с маса в ненатоварено състояние,
по-малка от 180 kg, и с мощност не по-малка от 40 kW, но по-малка от 50 kW.
§ 41. Параграф 6 относно чл. 10, ал. 4 – 6, § 9 – 15, § 20, 22, 26 и § 32 – 34 влизат в сила от 1
юни 2014 г.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г.
за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за
придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно
средство и реда за провеждане на проверочните изпити
(ДВ, бр. 64 от 2016 г.)
§ 12. Параграф 3 относно чл. 12, ал. 2, т. 3 и § 7 влизат в сила от 1 март 2017 г.
Приложение № 1
към чл. 16, ал. 1
(Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г.,
в сила от 15.01.2008 г.,
бр. 18 от 2010 г.,
доп., бр. 95 от 2012 г.,
в сила от 1.03.2013 г.,
изм. и доп., бр. 31 от 2014 г.,
отм., бр. 70 от 2015 г.)
Приложение № 2
към чл. 18, т. 1
(Изм. – ДВ, бр. 38 от 2006 г.,
в сила от 1.06.2006 г.,
бр. 4 от 2008 г.,
в сила от 15.01.2008 г.,
бр. 18 от 2010 г.,
бр. 33 от 2011 г.,
в сила от 19.01.2013 г.,
бр. 80 от 2011 г.,
изм. и доп., бр. 95 от 2012 г.,
изм., бр. 31 от 2014 г.,
в сила от 1.06.2014 г.,
бр. 70 от 2015 г.)
ДО
РЪКОВОДИТЕЛЯ НА РЕГИОНАЛНО ЗВЕНО НА
ИА „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ –
ГР. ……………………..
ЗАЯВЛЕНИЕ
от г-н/г-жа ………………, ЕГН ……………………..,
лична карта № …………………….., изд. …………………….г.,
МВР – гр. ………………………….., тел. …………………….
постоянен адрес: гр. (с.) ……………………………………..,
област ………………, ж.к./ул. ………………………………..
Госпожо директор/Господин директор,
Желая да бъда допуснат/а до:
? теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория ……………
? проверочен изпит
Прилагам следните документи:
? документ за платена такса за теоретичен изпит съгласноТарифа № 5 за таксите, които се събират в системата
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
? декларация по чл. 18, т. 3;
? копие на легализиран превод на свидетелството за управление на МПС (за лица, чието чуждестранно
национално свидетелство не отговаря на изискванията по чл. 162, ал. 5 ЗДвП).
Гр. …………………….
Дата: ……………….. Подпис: ………………….
Приложение № 2а
към чл. 18, т. 3
(Ново – ДВ, бр. 31 от 2014 г.,
в сила от 1.06.2014 г.)
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ………………………………………………,
ЕГН ………………., лична карта № ……………… ,
изд. ……………. г., МВР – гр. ………………,
постоянен адрес: гр. (с.) ………………,
област ……………., ж.к./ул. …………, тел. ……………….
? желая да се явя на теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление
на МПС от категория ………………
? желая да се явя на проверочен (временно отнемане на свидетелството за управление на
МПС по чл. 171, т. 1, буква „в“).
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ отговарям на изискванията за допускане до изпит, като:
? отговарям на изискванията за физическа годност за категория …………, определени в
наредбата по чл. 152а ЗДвП;
? завършил съм най-малко основно образование и притежавам свидетелство/диплома за
завършена степен на образование (или удостоверение за завършен гимназиален етап) рег. №
…., изд. от ……………………………………………………..;
? притежавам необходимата правоспособност/свидетелство за управление на МПС от
категория ……………….;
? притежавам необходимия стаж като водач на МПС от категория ……………. не по-малко
от ………. година/и (времето, през което водачът е бил лишен от правото да управлява МПС,
не се зачита за стаж) (на лицата, загубили правоспособност по реда на чл. 157, ал. 5 ЗДвП, се
зачита съответният стаж, придобит преди загубата на правоспособността);
? притежавам необходимото валидно удостоверение за психологическа годност,
издадено по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 ЗДвП;
? съм загубил правоспособността си за управление на МПС поради загуба на контролни
точки (чл. 157, ал. 5 ЗДвП):
? преди загубата на правоспособността си по чл. 157, ал. 5 ЗДвП съм притежавал права
за управление на МПС от следните категории ……….;
? ми е наложена принудителната административна мярка временно отнемане на
свидетелството за управление на МПС по чл. 171, т. 1, буква „в“ (проверочен изпит);
? съм установил обичайното си пребиваване в Република България;
? не притежавам друго свидетелство за управление на МПС, издадено от друга страна –
членка на ЕС.
ДЕКЛАРИРАМ, че не изтърпявам наказание „лишаване от право да управлява МПС“ и
не ми е наложена административна мярка „отнемане на правоспособността за управление на
МПС“.
Гр. …………………….
Дата: ……………….. ДЕКЛАРАТОР: ………………
(подпис)
Приложение № 3
към чл. 25, ал. 3
(Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г.,
в сила от 15.01.2008 г.,
отм., бр. 31 от 2014 г.,
в сила от 1.06.2014 г.)
Приложение № 3а
към чл. 12, ал. 4
(Ново – ДВ, бр. 18 от 2010 г.,
доп., бр. 31 от 2014 г.,
бр. 70 от 2015 г.)
Минимални изисквания към техническите устройства за оборудване на
кабинетите: 1. За помещение с правилна (правоъгълна) форма до 30 кв. м – 4
бр.
камери за пълно покритие на залата. В случай че помещението е с
неправилна форма, има носещи колони или други прегради, възпрепятстващи
видимостта – се добавят камери съобразно конкретния случай. 2. Минимални
изисквания към камерите и записващите устройства:
Цветни камери, осигуряващи ясно изображение за действията на
участниците в изпита, като поне една от камерите да е оборудвана с
микрофон за запис на аудио по времето на провеждане на изпита. 3. Софтуер за
мониторинг и управление на хардуерно устройство за запис
на сигнала от камери:
Софтуер и хардуерно устройство за мониторинг и запис на всички камери в
помещението за провеждане на изпит. Дигитален архиватор. Настройка и
контрол на камерите, мониторинга, плановия запис, възпроизвеждането и
аудио-видео записа. Мултиплициращи се екранни схеми; пред- и следалармен
и ръчен запис на изображение и звук.
Едновременно наблюдение на живо, възпроизвеждане и запис, търсене по
дата, време, камера или аларма; дефиниране на потребителски достъп, отчети,
редактор на действията. Минимално дисково пространство за съхранение,
съответстващо на 72 часа запис от всички камери в помещението за провеждане
на изпит. 4. Общи изисквания към системите независимо от типа им:
– възможност за пълен контрол и наблюдение на системата чрез отдалечен
достъп по LAN/WAN, включително смяна, премахване или добавяне на потребители,
смяна на пароли, смяна на дата и час; поддръжка на най-малко 2 нива на достъп;
– Watermark на записите при експорт;
– (доп. – ДВ, бр. 31 от 2014 г.) резервирано захранване за камерите и
записващите устройства (UPS) на записите от всички камери едновременно;
– (доп. – ДВ, бр. 70 от 2015 г.) възможност за експорт на записите във
формат за последващо разглеждане на всички камери едновременно;
– техниката за запис да е монтирана в помещение с ограничен достъп в
метален анкериран шкаф, неподвижно закрепен в стена и под и заключване;
шкафът трябва да е с подходящо охлаждане според типа на техниката;
– да се генерира алармено събитие в случай на външна – неоторизирана
намеса: изменение на фокус, местоположение или прекъсване на връзката към
камерите. Приложение
№ 3б
към чл. 12, ал. 8
(Ново – ДВ, бр. 18 от 2010 г.,
изм., бр. 95 от 2012 г.,
отм., бр. 64 от 2016 г.)
Приложение № 4
към чл. 26, ал. 1
(Изм. – ДВ, бр. 4 от 2008 г.,
в сила от 15.01.2008 г.,
бр. 18 от 2010 г.,
бр. 80 от 2011 г.,
изм. и доп., бр. 31 от 2014 г.)
Утвърдил: …………………..
ПРОТОКОЛ № ……../…………
за провеждане на теоретичен изпит за придобиване на правоспособност за управление
на МПС
Начало: ……………………………. Кабинет: ………………..
Лице за провеждане на изпита: ……………………………………
Кандидатите са представени от учебен център: ………………………
1. ………………………………………………….
2. ………………………………………………….
3. ………………………………………………….
4. ………………………………………………….
5. ………………………………………………….
№ Име,
презиме,
фамилия
ЕГ
Н
Изпите
н тест
Оценк
а
да/не
Брой
грешни
отговори
Уч.
центъ
р
Кате-го
рия
Българ-ск
и/ан-глий
ски език
Хартиен/електронен
тест
Забележка
1.

2.

3.

….

Обобщени данни По списък: Издържа
ли:
Лице, провело
изпита:……
Явили се: Неиздър
жали:
Приложение № 4а
към чл. 26, ал. 1
(Ново – ДВ, бр. 4 от 2008 г.,
в сила от 15.01.2008 г.,
доп., бр. 80 от 2011 г.,
изм. и доп., бр. 31 от 2014 г.)
Утвърдил: …………………….
Протокол № …………../……………
за провеждане на практически изпит за придобиване на правоспособност
за управление на МПС

Начало: …………………. Кабинет: ……………….. Учебна площадка: ……………………
Днес в град ……………… Комисия в състав: Председател ……………………………………
1. ………………….. уч. център: ………………. МПС ………………… 1
2. ………………….. уч. център: ………………. МПС ………………… 2
3. ………………….. уч. център: ………………. МПС ………………… 3
4. ………………….. уч. център: ………………. МПС ………………… 4
5. ………………….. уч. център: ………………. МПС ………………… 5
6. ………………….. уч. център: ………………. МПС ………………… 6
(име, фамилия)

(рег. №, марка, модел)
Проведе изпит със следните кандидати:
Име, ЕГН Теоретичен Практически изпит Окончателен *
егор
презиме,

изпит Учебна Път в Оценка резултат №
фамилия

протокол/ площадка нас. да/не Издържал/

дата да/не място

неиздържал

да/не

По списък: Издържали:

Комисия: Председател: ……………………………
Забележка ДА/НЕ

Членове 1. ………………. 4. ……………….
Явили се: Неиздържали:

практика: 2. ………………. 5. ……………….

3. ………………. 6. …

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!