Наредба №7 за одобряване на типа на земеделски и горски превозни средства, 2018

Начало » Закони и наредби » Наредби » Наредба №7 за одобряване на типа на земеделски и горски превозни средства, 2018

В сила от 09.01.2018 г.
Издадена от министъра на земеделието, храните и горите
Обн. ДВ. бр.4 от 9 Януари 2018г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се урежда редът за:
1. одобряване типа на земеделски и горски превозни средства от категории съгласно чл. 4 от Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства (OB, L 60 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 167/2013“;
2. одобряване типа на системи, компоненти и отделни технически възли, части и оборудване за превозните средства по т. 1.
(2) Наредбата не се прилага за:
1. индивидуално одобряване на земеделски и горски превозни средства;
2. национално одобряване типа на ремаркета (категория R) и сменяема прикачна техника (категория S);
3. техниката по чл. 2, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 167/2013.

Глава втора.
ЕС ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА

Чл. 2. (1) За ЕС одобряване типа на превозно средство, система, компонент и отделен технически възел производителят подава заявление до министъра на земеделието, храните и горите съгласно чл. 9а, ал. 1 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ) и представя образци от техниката съгласно чл. 9а, ал. 3 ЗРКЗГТ.
(2) Документите по чл. 22 от Регламент (ЕС) № 167/2013, които се прилагат към заявлението по ал. 1, се представят по образеца съгласно приложение I от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/504 на Комисията от 11 март 2015 г. за изпълнение на Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с административните изисквания към одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства, (ОВ, L 85 от 28 март 2015 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/504“.

Чл. 3. (1) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед определя комисия, която да го подпомага при осъществяване на процедурите по одобряване на типа съгласно Регламент (ЕС) № 167/2013.
(2) Комисията по ал. 1 подпомага министъра на земеделието, храните и горите при предприемането на:
1. процедурата по глава V от Регламент (ЕС) № 167/2013 и предприемане на действия съгласно Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014 на Комисията от 19 септември 2014 г. за допълнение и изменение на Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на конструкцията на превозните средства и общите изисквания за одобряването на земеделски и горски превозни средства (ОВ, L 364, 18 декември 2014 г.), наричан по-нататък „Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014“;
2. процедурата по нотифициране съгласно глава ХVI от Регламент (EС) № 167/2013;
3. мерки за проверка на съответствието на производството по чл. 28 от Регламент (ЕС) № 167/2013 и приложение IV от Делегиран регламент (ЕС) № 1322/2014.
(3) Министърът на земеделието, храните и горите със заповедта по ал. 1 определя правилата за работа на комисията.
(4) Комисията по ал. 1 осъществява дейностите по чл. 9а, ал. 5 ЗРКЗГТ и изготвя доклад, въз основа на който министърът на земеделието, храните и горите издава или отказва издаване на ЕС сертификат за одобряване на типа.

Чл. 4. (1) За издаване на разрешение за предоставяне на пазара, регистрацията или пускането в употреба на превозни средства, чието ЕС одобряване на типа е станало невалидно съгласно чл. 32 от Регламент (ЕС) № 167/2013, като последни от дадена серия, при условията, сроковете и количествените ограничения, определени в чл. 39 от Регламент (EС) № 167/2013, производителят подава заявление до министъра на земеделието, храните и горите на български език, а когато е на друг език, се придружава с легализиран превод на български език.
(2) Заявлението по ал. 1 се подава лично, по електронен път, чрез лицензиран пощенски оператор или чрез упълномощено лице и към него се прилагат:
1. информация за типа на превозните средства, търговското наименование, вариантите и версиите (ако е приложимо) и номера на ЕС одобряването на типа, за което се иска изключение;
2. описание на причината, поради която ЕС одобряването на типа е станало невалидно;
3. техническа и икономическа обосновка, поради които превозните средства по ал. 1 не могат да отговорят на новите изисквания за одобряване на типа;
4. списък на превозните средства по номер на рама, за които се иска да бъдат предоставени на пазара, регистрирани или пуснати в употреба като последни от дадена серия;
5. ЕС сертификати за съответствие за превозните средства по т. 4.
(3) При установяване на непълноти и/или несъответствия в заявлението по ал. 1 и приложените към него документи по ал. 2 комисията по чл. 3, ал. 1 уведомява заявителя, като определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни.

Чл. 5. (1) В срок три месеца от получаване на заявлението по чл. 4, ал. 1 министърът на земеделието, храните и горите издава:
1. разрешение за предоставяне на пазара, регистрацията или пускането в употреба на превозни средства, чието ЕС одобряване на типа е станало невалидно съгласно чл. 32 от Регламент (ЕС) № 167/2013, като последни от дадена серия, при условията, сроковете и количествените ограничения, определени в чл. 39 от Регламент (EС) № 167/2013;
2. заповед за отказ за издаване на разрешение по т. 1, или
3. заповед за прекратяване на производството по издаване на разрешение по т. 1.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече до отстраняване на несъответствията или непълнотите по чл. 4, ал. 3.
(3) В разрешението по ал. 1, т. 1 се посочва максималният брой превозни средства, чиято регистрация може да бъде извършена на територията на Република България съгласно чл. 39 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
(4) Актовете по ал. 1 се изпращат на съответната областна дирекция „Земеделие“ и на заявителя.
(5) Когато се разрешава предоставянето на пазара, регистрация или пускане в употреба на превозни средства като последни от дадена серия, върху ЕС сертификата за съответствие на превозните средства се поставя специален запис, обозначаващ превозното средство като „последно от дадена серия“, с печат на Министерството на земеделието, храните и горите.

Чл. 6. (1) Министърът на земеделието, храните и горите отказва със заповед да издаде разрешение по чл. 5, ал. 1, т. 1, когато:
1. не е представена техническа и икономическа обосновка по чл. 4, ал. 2, т. 3;
2. е представен неистински документ или документ с невярно съдържание;
3. превозните средства по чл. 4, ал. 1 нямат валидно ЕС одобряване на типа по време на производството им;
4. превозните средства по чл. 4, ал. 1 не са били на територията на Европейския съюз преди датата, от която ЕС одобряването на типа е станало невалидно.
(2) Заповедта по ал. 1 се мотивира и може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Чл. 7. (1) Министърът на земеделието, храните и горите прекратява със заповед производството по издаване на разрешение по чл. 4, ал. 1 в случаите, когато заявителят не е отстранил непълнотите и/или несъответствията в заявлението и приложените към него документи в срока по чл. 4, ал. 3.
(2) Заповедта по ал. 1 се мотивира и може да бъде обжалвана по реда на АПК.

Чл. 8. Министърът на земеделието, храните и горите или упълномощени от него длъжностни лица осъществяват ефективен контрол за броя на превозните средства, които се предоставят на пазара, регистрират или пускат в употреба като последни от дадена серия, съгласно ограниченията по чл. 39, пар. 4 от Регламент (ЕС).

Глава трета.
ИЗКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ОДОБРЯВАНЕ ТИПА НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

Чл. 9. (1) За национално одобряване на тип превозни средства, произвеждани в малки серии, производителят подава заявление до министъра на земеделието, храните и горите съгласно чл. 37 от Регламент (ЕС) № 167/2013, в което се посочва единният идентификационен код за търговците и клоновете на чуждестранните търговци, вписани по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР).
(2) Заявлението по ал. 1 се подава лично, по електронен път, чрез лицензиран пощенски оператор или чрез упълномощено лице и към него се прилагат:
1. документ за регистрация, издаден от компетентен орган от държавата по регистрация – когато производителят не е регистриран в Република България;
2. техническа документация по чл. 22 от Регламент (ЕС) № 167/2013;
3. документ за платена държавна такса по тарифата по чл. 17, ал. 1 ЗРКЗГТ.
(3) При установяване на непълноти и/или несъответствия в заявлението по ал. 1 и приложените към него документи по ал. 2 комисията по чл. 3, ал. 1 уведомява заявителя, като определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни.

Чл. 10. (1) В едномесечен срок от подаване на заявлението по чл. 9, ал. 1 министърът на земеделието, храните и горите издава:
1. сертификат за национално одобряване на тип превозно средство, произвеждано в малки серии;
2. заповед за отказ, или
3. заповед за прекратяване на производството по издаване на сертификат по т. 1.
(2) Актовете по ал. 1 се съобщават на заявителя.
(3) Срокът по ал. 1 спира да тече до отстраняване на несъответствията или непълнотите в документите.
(4) Министърът на земеделието, храните и горите издава сертификат по ал. 1, т. 1, когато са изпълнени изискванията на чл. 28 от Регламент (ЕС) № 167/2013 и типът техника:
1. съответства на данните, посочени в техническата документация;
2. удовлетворява изискванията на чл. 37, пар. 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
(5) Сертификатите по ал. 1, т. 1 се издават при спазване на изискванията на чл. 37, пар. 4 и 5 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
(6) Министърът на земеделието, храните и горите признава сертификати за одобряване на типа на системите, компонентите или отделните технически възли, издадени съгласно делегираните актове, изброени в приложение І от Регламент (ЕС) № 167/2013 за целите на национално одобряване на типа на превозни средства, произведени в малки серии.

Чл. 11. (1) Министърът на земеделието, храните и горите отказва със заповед да издаде сертификат по чл. 10, ал. 1, т. 1, когато:
1. типът на превозното средство не съответства на данните, посочени в техническата документация, и не са изпълнени правилата за съответствие на производството съгласно чл. 28 от Регламент (ЕС) № 167/2013;
2. се установи, че типът превозно средство създава риск за безопасността при експлоатация, за безопасните условия на труд и опазването на околната среда.
(2) Заповедта по ал. 1 се мотивира и може да бъде обжалвана по реда на АПК.

Чл. 12. (1) Министърът на земеделието, храните и горите прекратява със заповед производството по издаване на сертификат по чл. 10, ал. 1, т. 1 в случаите, когато заявителят не е отстранил непълнотите и/или несъответствията в заявлението и приложените към него документи в срока по чл. 4, ал. 3.
(2) Заповедта по ал. 1 се мотивира и може да бъде обжалвана по реда на АПК.

Чл. 13. (1) Сертификатът за национално одобряване на типа за превозни средства, произвеждани в малки серии, издаден от министъра на земеделието, храните и горите, има валидност само на територията на Република България.
(2) Производител на превозните средства по ал. 1 може да подаде искане до министъра на земеделието, храните и горите за признаване на сертификат за национално одобряване на типа превозни средства, произвеждани в малки серии, издаден от компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз. Искането се подава лично, по електронен път, чрез лицензиран пощенски оператор или чрез упълномощено лице.
(3) Министърът на земеделието, храните и горите може със заповед да признае или да откаже да признае валидността на сертификата по ал. 2 по реда, условията и срока на чл. 37 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
(4) Министърът на земеделието, храните и горите уведомява за решението си по ал. 3 органа по одобряването на типа, който го е издал.
(5) Заповедта за отказ по ал. 3 се мотивира и може да бъде обжалвана по реда на АПК.

Чл. 14. (1) Министърът на земеделието, храните и горите може да издаде временен сертификат за ЕС одобряване на типа по изключение на основание нови технологии и концепции при условията и по реда на чл. 35, пар. 2 и 4 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
(2) Временен сертификат за ЕС одобряване на типа по ал. 1 се издава въз основа на заявление по чл. 9а, ал. 1 ЗРКЗГТ, към което се прилагат документите по чл. 9а, ал. 1 ЗРКЗГТ и информацията по чл. 35, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 167/2013. В заявлението се посочва единният идентификационен код за търговците и клоновете на чуждестранните търговци, вписани по реда на ЗТР.
(3) Временният сертификат за ЕС одобряване на типа по ал. 1 съдържа информацията по чл. 35, пар. 6 от Регламент (ЕС) № 167/2013 и е валиден не по-малко от 36 месеца.
(4) Когато Европейската комисия откаже да издаде разрешение по чл. 35, пар. 3 от Регламент (ЕС) № 167/2013, министърът на земеделието, храните и горите уведомява притежателя на временния сертификат за одобряване на типа по ал. 1. В уведомлението се посочва, че временният сертификат се отменя 6 месеца след датата на решението на Европейската комисия.
(5) В случаите по ал. 4 превозните средства, произведени въз основа на издаден временен сертификат за одобряване на типа, преди да бъде отменен, могат да бъдат пуснати на пазара и регистрирани в Република България.
(6) Министърът на земеделието, храните и горите може да признае със заповед временен сертификат за одобряване на типа по чл. 35, пар. 4 от Регламент (ЕС) № 167/2013, издаден от орган по одобряването на друга държава – членка на Европейския съюз, за валиден на територията на Република България.

Глава четвърта.
СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Чл. 15. (1) Преди издаването на ЕС сертификат за одобряване на типа министърът на земеделието, храните и горите проверява за наличието на необходимите мерки и процедури относно съответствието на производството съгласно т. 3 от приложение IV от Регламент (ЕС) 1322/2014.
(2) Когато е издал ЕС сертификат за одобряване на типа, министърът на земеделието, храните и горите определя със заповед длъжностни лица, които да предприемат всички необходими мерки за осъществяване на контрол на съответствието на производството, съгласно чл. 28 от Регламент (ЕС) № 167/2013 и приложение IV от Регламент (ЕС) № 1322/2014.
(3) На контрол по ал. 2 подлежат всички производители на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли за тях, чийто тип е одобрен в съответствие с Регламент (ЕС) № 167/2013.

Чл. 16. Нови превозни средства, придружени от ЕС сертификат за съответствие или системи, компоненти или отделни технически възли с нанесена ЕС маркировка за одобряване, за които са установени отклонения от данните в ЕС сертификата за одобряване на типа или в техническото досие се счита, че не съответстват на одобрения тип.

Чл. 17. (1) В случаите по чл. 16, когато ЕС сертификатът за одобряване на типа е издаден от министъра на земеделието, храните и горите, той разпорежда със заповед:
1. извършване на проверка на производството;
2. предприемане на мерки за привеждане на продукцията в съответствие с одобрения тип, като определя срок за предприемането им.
(2) Когато съответствието с одобрения тип не бъде възстановено в срока, определен от министъра на земеделието, храните и горите, той отнема със заповед ЕС одобряването на типа.
(3) В случаите по ал. 2 министърът на земеделието, храните и горите:
1. издава документ съгласно приложимия образец от приложение V на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/504, съдържащ информация за отнемането на ЕС сертификата за одобряване на типа;
2. предприема действията по чл. 44, пар. 6 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
(4) Заповедта по ал. 2 се мотивира и може да бъде обжалвана по реда на АПК.

Чл. 18. Когато се установи, че ново превозно средство, с издаден ЕС сертификат за съответствие или с нанесена маркировка за ЕС одобрен тип компонент или отделен технически възел, не съответства на типа, одобрен от друга държава – членка на Европейския съюз, министърът на земеделието, храните и горите предприема действията по чл. 44, пар. 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 167/2013.

Чл. 19. (1) Когато министърът на земеделието, храните и горите получи искане от орган по одобряване на типа на друга държава – членка на Европейския съюз, по:
1. чл. 44, пар. 3 от Регламент (ЕС) № 167/2013, предприема исканите действия в срока по чл. 44, пар. 3 от Регламент (ЕС) № 167/2013;
2. чл. 44, пар. 4 от Регламент (ЕС) № 167/2013, със заповед разпорежда проверка на производството и предприемането на мерки за привеждане на продукцията в съответствие с одобрения тип в срока съгласно чл. 44, пар. 5 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
(2) Когато съответствието с одобрения тип не бъде възстановено в сроковете, определени в ал. 1, министърът на земеделието, храните и горите отнема със заповед ЕС одобряването на типа при спазване на чл. 44, пар. 6 от Регламент (ЕС) № 167/2013 и издава документ по приложимия образец съгласно приложение V от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/504, съдържащ информация за отнемане на ЕС одобряване на типа.
(3) Заповедта по ал. 2 се мотивира и може да бъде обжалвана по реда на АПК.
(4) Когато възникнат спорове между министъра на земеделието, храните и горите и органа по одобряване на друга държава – членка на Европейския съюз, относно несъответствие, за което е уведомен, се прилага чл. 44, пар. 7 от Регламент (ЕС) № 167/2013.

Чл. 20. (1) При провеждане на кампания по изземване съгласно чл. 47, пар. 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 167/2013, при сериозен риск за безопасността, общественото здраве и опазването на околната среда, производителят, получил ЕС сертификат за одобряване на типа за цяло превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, незабавно информира министъра на земеделието, храните и горите. Когато е издаден ЕС сертификат за одобряване на типа от компетентен орган на друга държава – членка на ЕС, производителят предоставя информация и на съответния орган.
(2) За случаите по ал. 1 производителят предлага на министъра на земеделието, храните и горите подходящи мерки съгласно чл. 47, пар. 3 от Регламент (ЕС) № 167/2013, които да неутрализират риска.
(3) Министърът на земеделието, храните и горите незабавно информира органите по одобряването на другите държави – членки на Европейския съюз, за предложените мерки. Когато не е удовлетворен от мерките, предприети от производителя, или получи информация от орган по одобряването на друга държава – членка на Европейския съюз, че мерките са незадоволителни, той предприема мерките по чл. 47, пар. 4, ал. 2 от Регламент (ЕС) № 167/2013, включително отнемане на ЕС сертификата за одобряване на типа.
(4) Министърът на земеделието, храните и горите издава заповед за отнемането по ал. 3, съдържаща информация за отказ на ЕС одобряване на типа, която се мотивира и може да се обжалва по реда на АПК.
(5) Министърът на земеделието, храните и горите следи за изпълнението на мерките по ал. 1 и 2 и при необходимост изисква предоставянето на информация от страна на производителя или предприемане на допълнителни коригиращи мерки.
(6) Производителят, на който е издаден ЕС сертификат за одобряване на типа, незабавно уведомява министъра на земеделието, храните и горите, когато има основание да се счита, че произведено от него превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, които са били пуснати на пазара или пуснати в употреба, не съответстват на изискванията на Регламент (ЕС) № 167/2013 и предприема действията по чл. 9 от Регламент (ЕС) № 167/2013.
(7) Вносителите уведомяват министъра на земеделието, храните и горите в случаите, предвидени по чл. 11 и 12 от Регламент (EС) № 167/2013.
(8) Дистрибуторите уведомяват министъра на земеделието, храните и горите в случаите, предвидени по чл. 14 от Регламент (EС) № 167/2013.

Глава пета.
ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕН ТИП

Чл. 21. (1) Притежателят на ЕС сертификат за одобряване на типа на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел уведомява министъра на земеделието, храните и горите в 14-дневен срок за всяка промяна, свързана с данните в техническото досие по чл. 24, пар. 10 от Регламент (EС) № 167/2013. Към уведомлението се прилагат:
1. документ за регистрация, издаден от компетентен орган от държавата по регистрация – когато производителят не е регистриран в Република България;
2. описание на промените в данните на техническото досие.
(2) В 14-дневен срок от уведомлението по ал. 1 министърът на земеделието, храните и горите информира притежателя на сертификата относно необходимостта от:
1. извършването на допълнителни изпитвания и проверки, или
2. издаването на нов ЕС сертификат за одобряване на типа, или
3. изменението на сертификата за ЕС одобряване на типа.
(3) Уведомлението по ал. 1 се подава до министъра на земеделието, храните и горите само ако първоначалният сертификат за ЕС одобряване на типа е издаден от него.

Чл. 22. (1) В случаите по чл. 21, ал. 2, т. 2 производителят подава заявление по реда на чл. 2.
(2) В случаите по чл. 21, ал. 2, т. 3 притежателят на сертификата за ЕС одобряване на типа подава заявление за изменение на одобряването на типа, като се посочва единен идентификационен код за търговците и клоновете на чуждестранните търговци, вписани по реда на ЗТР, и номерата на протоколите, издадени от оправомощена от министъра на земеделието, храните и горите техническа служба, извършила проверките или изпитванията по чл. 21, ал. 2, т. 1. Към заявлението се прилага документ за платена държавна такса по тарифата по чл. 17, ал. 1 ЗРКЗГТ.
(3) Заявлението по ал. 1 се подава до министъра на земеделието, храните и горите лично, по електронен път, чрез лицензиран пощенски оператор или упълномощено лице.

Чл. 23. (1) В срок до един месец от датата на подаване на заявлението по чл. 22, ал. 1 министърът на земеделието, храните и горите издава:
1. заповед за изменение на сертификат за ЕС одобряване на типа на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел по реда на съответната процедура по чл. 30 от Регламент (EС) № 167/2013;
2. заповед за отказ за издаване на заповедта по т. 1;
3. заповед за прекратяване на производството по издаване на заповедта по т. 1.
(2) При установяване на непълноти и/или несъответствия в заявлението и приложените към него документи по чл. 23, ал. 1 министърът на земеделието, храните и горите уведомява заявителя, като определя срок за отстраняването им, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни.
(3) Срокът по ал. 1 спира да тече до отстраняване на недостатъците или непълнотите в документите.

Чл. 24. Министърът на земеделието, храните и горите със заповед одобрява изменението на типа превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, когато:
1. типът съответства на данните в техническата документация с оглед на извършените в тях промени, и
2. превозното средство, системата, компонентът и отделният технически възел отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) № 167/2013 и на неговите делегирани актове.

Чл. 25. (1) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед отказва да издаде сертификат за изменение на одобряването на типа на превозно средство, система, компонент или отделен технически възел, когато не са изпълнени изискванията по чл. 24.
(2) Заповедта по ал. 1 се мотивира писмено и може да бъде обжалвана по реда на АПК.

Чл. 26. (1) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед прекратява производството по издаване на разрешение по чл. 23, ал. 1, т. 1 в случаите, когато заявителят не е отстранил непълнотите и/или несъответствията в заявлението и приложените към него документи в срока по чл. 4, ал. 3.
(2) Заповедта по ал. 1 се мотивира и може да бъде обжалвана по реда на АПК.

Допълнителни разпоредби

§ 1. С тази наредба се осигурява прилагането на Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 5 февруари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства (ОВ, L 60 от 2 март 2013 г.), делегираните актове и акта за изпълнение към него.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Започналите и неприключили процедури за одобрение на типа, стартирали по реда на Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (ДВ, бр. 11 от 2006 г.), се довършват по досегашния ред.

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 9а, ал. 12 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника и чл. 7а от Закона за нормативните актове.

§ 4. Тази наредба отменя:
1. Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (ДВ, бр. 11 от 2006 г.);
2. Наредба № 2 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на предно монтирана защитна конструкция при преобръщане и за одобрение на типа на нови трактори с тясна колея по отношение на предно монтираната защитна конструкция при преобръщане (ДВ, бр. 26 от 2004 г.);
3. Наредба № 3 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане и за одобрение на типа на нови трактори с тясна колея по отношение на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане (ДВ, бр. 27 от 2004 г.);
4. Наредба № 9 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на безопасно стъкло и на механично теглително-прикачно устройство на нови трактори и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на отделни компоненти и характеристики (ДВ, бр. 40 от 2004 г.);
5. Наредба № 14 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с компресионно запалване и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на емисиите на замърсители (ДВ, бр. 49 от 2004 г.);
6. Наредба № 22 от 2003 г. за одобрение на типа на нови трактори по отношение на валовете за отвеждане на мощност и техните предпазни устройства (ДВ, бр. 54 от 2003 г.);
7. Наредба № 23 от 2003 г. за одобрение на типа на нови трактори по отношение на монтирането, местоположението, действието и идентификацията на командните органи (ДВ, бр. 54 от 2003 г.);
8. Наредба № 49 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане чрез статично изпитване и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на защитната конструкция при преобръщане чрез статично изпитване (ДВ, бр. 107 от 2003 г.);
9. Наредба № 50 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на спирачните системи (ДВ, бр. 108 от 2003 г.);
10. Наредба № 51 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на нови трактори по отношение на мерките срещу емисиите на замърсители от дизелови двигатели (ДВ, бр. 108 от 2003 г.);
11. Наредба № 52 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на нови трактори по отношение на работното пространство, достъпа до позицията за управление, вратите и прозорците (ДВ, бр. 108 от 2003 г.);
12. Наредба № 53 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на седалка на водача и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на седалката на водача (ДВ, бр. 3 от 2004 г.);
13. Наредба № 54 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на електрическо/електронно устройство и за одобрение на типа на нови колесни трактори и верижни превозни средства по отношение на електромагнитната съвместимост (ДВ, бр. 5 от 2004 г.);
14. Наредба № 55 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори по отношение на монтирането на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация и за одобрение на типа като компонент на устройства за осветяване и светлинна сигнализация (ДВ, бр. 6 от 2004 г.);
15. Наредба № 58 от 2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане чрез динамично изпитване и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на защитната конструкция при преобръщане чрез динамично изпитване (ДВ, бр. 6 от 2004 г.).

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в „Държавен вестник“.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!