Наредба №РД-16-1054 за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистриране на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи, юли 2019

Начало » Закони и наредби » Наредби » Наредба №РД-16-1054 за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистриране на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи, юли 2019

В сила от 21.10.2008 г.
Издадена от министъра на икономиката и енергетиката
Обн. ДВ. бр.91 от 21 Октомври 2008г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 18 Април 2017г., изм. ДВ. бр.12 от 6 Февруари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 9 Юли 2019г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) условията за одобряване на типа на цифровите и интелигентните тахографи и картите за цифрови и интелигентни тахографи;
2. изискванията за монтаж, проверка и ремонт на монтираните в моторните превозни средства тахографи;
3. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) изискванията за изтегляне на данни от паметта на цифровия и интелигентния тахограф;
4. изискванията към оборудването, помещенията, мерките за сигурност и квалификацията на сервизните техници в сервизите за тахографи;

 

5. условията и редът за регистрация на лица, извършващи монтаж, проверка и/или ремонт на тахографи;
6. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) задълженията на регистрираното лице, отговорника на сервиза и сервизните техници;
7. контролът за спазване задълженията на лицата, които монтират, проверяват и/или ремонтират тахографи.

Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2017 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Тахографите, с които се оборудват моторните превозни средства съгласно чл. 78, ал. 1 от Закона за автомобилните превози, тахографските листове, принтерната хартия и картите за цифрови и интелигентни тахографи трябва да отговарят на функционалните и техническите изисквания, определени в Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт (ОВ, L 60, 28.02.2014 г., стр. 1), наричан по-нататък „Регламент 165/2014“, и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/799 на Комисията от 18 март 2016 г. за прилагане на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на изискванията за конструкцията, изпитването, монтирането, експлоатацията и ремонта на тахографите и техните компоненти, наричан по-нататък „Регламент 2016/799“.

Чл. 3. (1) Монтираните в моторните превозни средства тахографи отговарят на изискванията по тази наредба, когато:

 

1. са от одобрен тип от компетентен орган на държава – членка на ЕС;
2. (изм. – ДВ, бр. 31 от 2017 г.) носят знаци за одобрен тип съгласно изискванията на Регламент 165/2014;
3. (изм. – ДВ, бр. 31 от 2017 г.) имат фабрична табела съгласно изискванията на Регламент 165/2014;
4. имат монтажна табела по чл. 13, ал. 1, поставена от лице, одобрено от компетентен орган на държава – членка на ЕС, да извършва монтаж, проверка и/или ремонт на тахографи;
5. (нова – ДВ, бр. 31 от 2017 г.) носят знак или съдържат данни в съответствие с изискванията на чл. 22, т. 3 от Регламент 165/2014.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2017 г.) Тахографските листове отговарят на изискванията по тази наредба, ако са от одобрен тип от компетентен орган на държава – членка на ЕС, носят знаци за одобрен тип съгласно изискванията на Регламент 165/2014 и означение за одобрените типове аналогови тахографи, с които могат да се използват.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Картите за монтаж и настройки за цифрови и интелигентни тахографи отговарят на изискванията по тази наредба, ако са от одобрен тип от компетентен орган на държава – членка на ЕС, и са издадени по реда на Приложение IБ на Регламент 3821/85 и Приложение IB на Регламент 2016/799.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2017 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Принтерната хартия за цифрови и интелигентни тахографи отговаря на изискванията по тази наредба, ако е от одобрен тип от компетентен орган на държава – членка на ЕС, носи знак за одобрен тип съгласно изискванията на Регламент 165/2014 и означение за одобрените типове цифрови и интелигентни тахографи, с които може да се използва.

Раздел II.
Одобряване на типа на цифрови и интелигентни тахографи и карти за цифрови и интелигентни тахографи (Загл. изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.)

Раздел II.
Одобряване на типа на дигитални тахографи и карти за дигитални тахографи

Чл. 4. (1) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Одобряване на типа се извършва на етапа на производство на цифрови и интелигентни тахографи или карти за цифрови и интелигентни тахографи от неодобрен тип, както и при модификации или допълнения към одобрения тип.

 

(2) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Производителите на цифрови и интелигентни тахографи са длъжни преди пускането им на пазара и/или в действие да ги заявят за одобряване на типа в Българския институт по метрология.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Не подлежат на одобряване на типа цифровите и интелигентните тахографи по чл. 3, ал. 1, т. 1 и картите за цифрови и интелигентни тахографи по чл. 3, ал. 3.

Чл. 5. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2017 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Председателят на Българския институт по метрология издава удостоверение за одобрен тип на цифров и интелигентен тахограф или карта за монтаж и настройки на цифров и интелигентен тахограф по образец съгласно Приложение ІІ на Регламент 2016/799 при подадено заявление в съответствие с изискванията по чл. 12 от Регламент 165/2014 и представени:
1. сертификат за функционалност по чл. 12, т. 4, буква „б“ от Регламент 165/2014;
2. сертификат за сигурност по чл. 12, т. 4, буква „а“ от Регламент 165/2014;
3. сертификат за оперативна съвместимост по чл. 12, т. 4, буква „в“ от Регламент 165/2014.
(2) Всяка модификация на одобрения тип, включително софтуерна, се одобрява от органа, извършил първоначалното одобряване на типа.
(3) Обновяването на софтуера на тахографи в експлоатация се извършва на отговорността на производителя и не трябва да води до заличаване на данни за дейността на водачите.
(4) Документацията от одобряването на типа се съхранява в Българския институт по метрология.

Чл. 6. (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2017 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Производителят е длъжен върху всеки тахограф от одобрен тип да постави посочения в удостоверението по чл. 5, ал. 1 знак за одобрен тип по образец съгласно т. I от Приложение II на Регламент 2016/799 и при спазване на изискванията на същото приложение.

 

Чл. 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2017 г.) Председателят на Българския институт по метрология мотивирано отказва одобряването на типа, когато не са спазени изискванията по чл. 5, ал. 1, и уведомява заявителя за това в съответствие с чл. 18 от Регламент 165/2014.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2017 г.) Одобряването на типа подлежи на отмяна по реда и на основанията, определени в чл. 16 от Регламент 165/2014.
(3) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване по Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 8. (1) Българският институт по метрология изпраща копие от удостоверението за одобрен тип или отказа за одобряване на типа на компетентните органи на държавите – членки на Европейския съюз, в 30-дневен срок от издаването му, придружено от съответните технически спецификации.
(2) Българският институт по метрология поддържа публичен регистър на одобрените типове тахографи от държавите – членки на Европейския съюз.

Раздел III.
Монтаж, проверка и ремонт на тахографи

Чл. 9. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2017 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Тахографите в моторните превозни средства се монтират в съответствие с изискванията на т. V от Приложение I на Регламент 165/2014 за аналогови тахографи, т. V от Приложение IБ на Регламент 3821/85 за цифрови тахографи и т. 5 от Приложение IB на Регламент 2016/799 за интелигентни тахографи.
(2) При монтажа по ал. 1 се спазват указанията на производителя във връзка със съответния тип тахограф и с функционирането на моторното превозно средство и на устройството за ограничаване на скоростта.

Чл. 10. (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2017 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) След монтажа по чл. 9 се извършва проверка за установяване на съответствие с максималните допустими грешки при монтаж съгласно т. III, буква „е“ от Приложение I на Регламент 165/2014 за аналогови тахографи, т. III, т. 2.1 и 2.2 от Приложение IБ на Регламент 3821/85 за цифрови тахографи и т. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 и 3.3 от Приложение IB на Регламент 2016/799 за интелигентни тахографи.

Чл. 11. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2017 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Монтираните в моторните превозни средства тахографи подлежат на проверки, както следва:
1. най-малко веднъж на две години;
2. след всеки ремонт на тахографа;
3. след всяка промяна на характеристичния коефициент на превозното средство;
4. при промяна на действителната обиколка на търкаляне на гумите;
5. когато часовникът, показващ координираното универсално време, е неточен с повече от 20 минути;
6. когато е променен регистрационният номер;
7. когато липсва или е повредена монтажната табела.
(2) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Проверките по ал. 1 се извършват в съответствие с изискванията на т. VI от Приложение I на Регламент 165/2014 за аналогови тахографи, т. VI от Приложение IБ на Регламент 3821/85 за цифрови тахографи и т. 6 от Приложение IB на Регламент 2016/799 за интелигентни тахографи.
(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Проверките по ал. 1 включват:
1. проверка, че пломбите са правилно поставени, в добро състояние, техните идентификационни номера са валидни (производител на пломбите с позоваване на базата данни на ЕК) и че техните идентификационни номера съответстват на маркировките върху монтажната табела;
2. сравняване на информацията от монтажната табела с данните от тахографа;
3. проверка за отсъствие на манипулативни устройства, свързани между монтирания в моторното превозно средство блок на тахографа и датчика за движение;
4. проверка за наличие на знак за одобрен тип;
5. правилното функциониране на тахографа, включително функцията за записване на данни в тахографските карти на цифрови и интелигентни тахографи и комуникацията с четците за връзка с цел ранно откриване от разстояние на интелигентните тахографи;
6. определяне на размера на гумите и на действителната обиколка на гумите на двигателните колела;
7. проверка за съответствие с информацията, записана в паметта за данни на тахографа на серийния номер на датчика за движение и номера на одобрението му, ако са отпечатани върху корпуса на датчика за движение;
8. сравнение на идентификационните данни, отбелязани върху указателната табелка на външното устройство за GNSS, ако има такова, с тези, записани в паметта за данни на бордовото устройство;
9. проверка за съответствие със съответните максимални допустими грешки съгласно т. III, буква „е“ от Приложение I на Регламент 165/2014 за аналогови тахографи, т. III, т. 2.1 и 2.2 от Приложение IБ на Регламент 3821/85 за цифрови тахографи и т. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 и 3.3 от Приложение IB на Регламент 2016/799 за интелигентни тахографи.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Лицата, които извършват проверка, са длъжни:
1. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) да водят записи за констатирани по ал. 3, т. 1 нарушения;
2. (изм. – ДВ, бр. 31 от 2017 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) незабавно да уведомят Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в случаите на констатирани нарушения по ал. 3, т. 2 и 3 и да ги отразят в протокола от проверката;
3. (изм. – ДВ, бр. 31 от 2017 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) да не поставят пломби и монтажна табела, преди системата да бъде възстановена съгласно изискванията на Регламент 165/2014 при установени нарушения по ал. 3, т. 3.

Чл. 12. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2017 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Измерванията за определяне на грешките на тахографа при проверките се извършват при условията, определени в т. VI, т. 4 на Приложение I на Регламент 165/2014 за аналогови тахографи, в т. VI, т. 5 на Приложение IБ на Регламент 3821/85 за цифрови тахографи и т. 6.5 от Приложение IB на Регламент 2016/799 за интелигентни тахографи.
(2) Температура на околната среда, измерена в непосредствена близост до тахографа, при определяне на грешките по ал. 1 трябва да бъде в интервала от 0 до 40 °C.
(3) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Проверката по отношение на максимално допустимата грешка за скорост за аналогов тахограф се извършва при симулиран пробег за три скорости в обхвата на тахографа, като резултатите от измерването трябва да могат да се проверят с шаблона по чл. 28, ал. 2, т. 5 и да попадат в нормираните допустими грешки.

Чл. 13. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2017 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) След всяка проверка по чл. 10 и чл. 11, ал. 1 върху тахографа или в близост до него се поставя монтажна табела в съответствие с изискванията на т. V, т. 3 от Приложение I на Регламент 165/2014 за аналогови тахографи, т. V, т. 2 на Приложение IБ на Регламент 3821/85 за цифрови тахографи и т. 5.2 от Приложение IB на Регламент 2016/799 за интелигентни тахографи.
(2) Монтажната табела съдържа най-малко следните данни:
1. име/наименование на лицето, адрес и идентификационен номер на сервиза;
2. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) дата на определянето на характеристичния коефициент на моторното превозно средство и на измерването на действителната обиколка на гумите на двигателните колела;
3. идентификационен номер на превозното средство;
4. характеристичен коефициент на моторното превозно средство във вида „w = … rev/km“ или „w = … imp/km“;
5. константа на тахографа във вида „k = … imp/km“;
6. действителна обиколка на гумите на двигателните колела във вида „l =…mm“;
7. размер на гумите;
8. (нова – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) наличието или липсата на външно устройство за GNSS и устройство за връзка от разстояние;
9. (нова – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) серийния номер на външното устройство за GNSS;
10. (нова – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) серийния номер на външното устройство за връзка от разстояние;
11. (нова – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) серийния номер на всички поставени пломби;
12. (нова – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) частта на превозното средство, на която е монтиран адаптерът, ако има такъв;
13. (нова – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) частта на превозното средство, на която е монтиран датчикът за движение, ако не е свързан с предавателната кутия или не се използва адаптер;
14. (нова – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) описание на цвета на кабела между адаптера и тази част на превозното средство, която изработва входящите за адаптера импулси;
15. (нова – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) серийния номер на вградения в адаптера датчик за движение.
(3) Когато табелата представлява саморазрушаващ се при сваляне стикер, той трябва да е подходящ за тази употреба и данните върху него да се четат в продължение на две години от датата на поставяне.

Чл. 14. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2017 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Лицата, които извършват монтаж и проверки на тахографи, поставят пломби със своя идентификационен номер в съответствие с т. V, т. 4 от Приложение I на Регламент 165/2014 за аналогови тахографи и т. V, т. 3 от Приложение IБ на Регламент 3821/85 за цифрови тахографи. За пломбиране на интелигентни тахографи се използват само пломби на производители, включени в базата данни на ЕК в съответствие с т. 5.3 от Приложение IB на Регламент 2016/799.
(2) Механизмът на тахографа се пломбира само от производителя на тахографите или от лицето, което извършва ремонт.

Чл. 15. (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) (1) Ремонт се извършва съгласно указанията на производителя и включва всеки ремонт на датчик за движение, на бордово устройство или на кабел, който налага прекъсване на неговото електрическо захранване, прекъсване на връзката с други компоненти на тахографа или отваряне на тахографа или бордовото устройство. Ремонт на тахограф може да се извършва само от упълномощено от производителя лице. (2) Лицето, което ремонтира тахографи, е длъжно да:
1. поставя пломби със своя идентификационен номер в съответствие с т. V, т. 4 от Приложение I на Регламент 165/2014 за аналогови тахографи и т. V, т. 3 от Приложение IБ на Регламент 3821/85 за цифрови тахографи; за пломбиране на интелигентни тахографи се използват само пломби на производители, включени в базата данни на ЕК в съответствие с т. 5.3 от Приложение IB на Регламент 2016/799;
2. съставя протокол за извършения от него ремонт, който да съдържа най-малко следната информация:
а) дата на извършения ремонт;
б) данни, идентифициращи превозвача;
в) данни, идентифициращи моторното превозно средство;
г) данни, идентифициращи тахографа;
д) описание на извършения ремонт;
е) номер на издадения протокол от проверка след монтаж на ремонтирания тахограф;
3. съхранява протоколите по т. 2 за срок от три години.

Чл. 16. (1) Лицата, които извършват монтаж и проверки на тахографи, издават протокол за резултатите от тях и са отговорни за достоверността на попълнените данни.
(2) Протоколите по ал. 1 съдържат най-малко следната информация:
1. (доп. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) пореден идентификационен номер в хронологичен ред във вида, определен в удостоверението по чл. 35, ал. 3;
2. дата на извършване на проверката;
3. вид на дейността (монтаж, калибриране, проверка, ремонт);
4. причина за проверката (настройване на параметрите, коригиране на монтажа, периодична проверка и др.);
5. име на собственика на моторното превозно средство (съгласно свидетелството за регистрация);
6. име/наименование на превозвача (ако е различен от собственика);
7. данни за моторното превозно средство (марка, модел, регистрационен номер, идентификационен номер);
8. идентификация на тахографа (марка, тип, сериен номер, номер на одобрения тип);
9. идентификация на датчика за движение (марка, тип, сериен номер и номер на одобрения тип);
10. показания на сумиращия брояч за изминатото разстояние;
11. стойности на метрологичните параметри (характеристичния коефициент „w = … rev/km или imp/km“, константата на тахографа „k = … rev/km или imp/km“, действителната обиколка на гумите на двигателните колела на моторното превозно средство „l = … mm“);
12. обозначение на размера на двигателните гуми;
13. налягане на гумите;
14. резултат от извършената проверка или предприетите действия, вкл. поставяне на монтажна табела;
15. допустима скорост на устройството за ограничаване на скоростта;
16. (нова – ДВ, бр. 31 от 2017 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) стойностите на измерените или изчислени грешки на тахографа за: скорост, разстояние и време;
17. (предишна т. 16 – ДВ, бр. 31 от 2017 г.) наблюдения и аномалии, открити по време на дейностите, вкл. състояние на фабричната табела, неоторизиран достъп или повреда на тахографа;
18. (нова – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) сериен номер на външното устройство за GNSS;
19. (нова – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) сериен номер на устройството за връзка от разстояние;
20. (нова – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) серийните номера на всички поставени пломби;
21. (нова – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) резултат от теста на външното устройство за GNSS – да или не;
22. (нова – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) резултат от теста на външното устройство за връзка от разстояние – да или не;
23. (предишна т. 17 – ДВ, бр. 31 от 2017 г., предишна т. 18 – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) име и подпис на техника, извършил дейностите;
24. (предишна т. 18 – ДВ, бр. 31 от 2017 г., предишна т. 19 – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) печат на регистрираното лице.

Чл. 17. (1) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Протоколите по чл. 16 се издават с поредни номер и дата, подредени в хронологичен ред, и се съхраняват за срок три години.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Протоколите от проверка на аналогови тахографи се съхраняват заедно с контролните тахографски листове, а протоколите от проверка на цифрови и интелигентни тахографи се съхраняват заедно със съответните контролни разпечатки.
(3) Екземпляри от протоколите по ал. 1 се изпращат ежемесечно в ДАМТН до 5-о число на месеца, следващ месеца на издаване.

Чл. 18. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Данните от картата за монтаж и настройки се копират в електронен регистър след всяка контролна проверка, архивират се и се съхраняват за срок от три години.

Раздел IV.
Изтегляне на данни от паметта на цифровия и интелигентния тахограф (Загл. изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.)

Раздел IV.
Изтегляне на данни от паметта на дигиталния тахограф

Чл. 19. (1) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) В сервизите за тахографи трябва да са създадени условия за изтегляне на данните от паметта на цифровите и интелигентните тахографи и за предоставянето им на съответните превозвачи.
(2) Във всички сервизи трябва да се поддържа система за опазване в тайна на информацията, получена при изтегляне на данните по ал. 1, както и да не се използва извън предназначението и.

Чл. 20. (1) Данните от паметта на тахографа се обработват само със съгласието на техния собственик.
(2) Собственикът на данните се установява чрез картата на превозвача, с която са регистрирани данните в тахографа за съответния период.

Чл. 21. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2017 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Когато при проверка на цифров и интелигентен тахограф се установи необходимост от замяна на тахографа, трябва:
1. да се изтеглят данните от паметта на тахографа, записани след последното изтегляне, и да се попълни удостоверение за това по образец (приложение № 1);
2. да се установят чрез информацията, записана в тахографа, наименованието, адресът и номерът на картата на последния регистриран превозвач, собственик на данните;
3. писмено да се уведоми техният собственик за наличните изтеглени данни;
4. да се гарантира запазването на автентичността и целостта на данните;
5. изтеглените данни да се съхраняват в продължение на една година, считано от датата на изтегляне, при ограничен достъп и спазване на изискванията за защита на данни;
6. при поискване от контролен орган данните да се предоставят във формат, който позволява проверката им.
(2) Екземпляри от удостоверенията по ал. 1, т. 1 се представят в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор до 5-о число на месеца, следващ издаването им.

Чл. 22. (1) Ако не е възможно изтегляне на данните, поради което не може да се установи собственикът им, се издава удостоверение за това на последния водач на превозното средство.
(2) Ако собственикът на данните може да се установи, но те могат само частично да се изтеглят, удостоверение се издава за частта, чието изтегляне е невъзможно.

Чл. 23. (1) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Данните от цифровия и интелигентния тахограф се изтеглят с подходящи и одобрени съгласно чл. 28, ал. 4 оборудване и софтуер.
(2) Електронните данни се архивират, за да се предотврати загубата им при повреда на оборудването.

Чл. 24. Данните се предоставят на собственика им в криптиран вид само при писмено искане от негова страна и по съгласуван между двете страни начин.

Чл. 25. Изтеглените от паметта на тахографа данни, както и архивираното копие, се унищожават незабавно след изтичане на срока по чл. 21, ал. 1, т. 5.

Чл. 26. (1) Записите, които доказват изпращането на данните на съответния превозвач, се съхраняват в продължение на една година.
(2) Записите по ал. 1 включват:
1. писменото искане, получено от превозвача;
2. пълномощното за получаване на данните, когато е необходимо;
3. информация за картата на превозвача, на който са изпратени данните (номер на картата, наименование на предприятието, адрес, държава издател, период на валидност);
4. дата на изпращане на данните;
5. метод на изпращане;
6. запис, удостоверяващ получаването на данните;
7. запис за унищожаване на данните в случаите по чл. 25;
8. запис за предоставяне на данните на контролен орган в рамките на едногодишния период от датата на изтегляне.

Чл. 27. (1) Изискванията по този раздел се прилагат и при монтаж на тахографи – втора употреба.
(2) Когато тахографът не е демонтиран в сервиза, преди монтажа от паметта му се изтеглят данните, включително неговият фабричен номер и последният въведен регистрационен номер на автомобил.
(3) Ако данните по ал. 2 след последното регистриране на карта на превозвач са с давност по-малка от година, превозвачът се уведомява за изтеглените данни.
(4) В случаите по ал. 2 съответните записи за извършената дейност допълнително се маркират за проверка от контролен орган.

Раздел V.
Изисквания към оборудването, помещенията, мерките за сигурност и квалификацията на персонала на сервизите за тахографи

Чл. 28. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2017 г.) Оборудването на сервизите за тахографи трябва да позволява извършване на дейностите съгласно изискванията на Регламент 165/2014.
(2) Основното оборудване включва:
1. (доп. – ДВ, бр. 31 от 2017 г.) отсечка с дължина най-малко 20 m или одобрен контролен стенд и процедура/инструкция, позволяваща да се извършат с еквивалентна точност изпитванията по време на монтажа и проверките;
2. уреди за проверка и настройка на тахографи в комплект с необходимите приспособления и софтуер за различните типове тахографи;
3. уред за проверка на часовника, ако оборудването по т. 2 няма възможности за проверка на часовника;
4. оптичен уред за анализ на тахографски листове;
5. шаблон за разчитане на всички видове тахографски листове;
6. комплект за автоматично измерване на отсечка (ако се използва отсечка);
7. уред за определяне на действителната обиколка на гумите на двигателните колела;
8. шублер/дълбокомер;
9. ролетка 30 m;
10. компресор за сгъстен въздух;
11. манометър за автомобилни гуми с обхват до 1,2 МРа;
12. стабилизатор на напрежение 12 V и 24 V;
13. комплект електрически и механични инструменти за монтаж и демонтаж на тахографи;
14. пломбажни клещи с матрици;
15. сервизен печат с номера на сервиза;
16. (нова – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) кабел за директно свързване на монтирания в превозното средство блок на тахографа и датчика за движение, без да се минава през съществуващите кабели.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) За монтаж и проверка на цифрови и интелигентни тахографи е необходимо да се разполага допълнително със:
1. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) карти за монтаж и настройка;
2. средства за изтегляне на данни от паметта на тахографа;
3. информационна техника за обработка и съхранение на данните, за която да са осигурени:
3.1. защита на оборудването и данните чрез използване на парола;
3.2. защитен достъп при използване на компютър в мрежа;
3.3. мерки за безопасност при изпращане на данните по Интернет;
3.4. четец на карти;
3.5. интерфейс за прехвърляне на изтеглените данни от тахографа до компютъра;
3.6. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) подходящ софтуер за проверка на тахографи, изтегляне и пренасяне на данни и архивиране на данните, които са достъпни и видими, за целите на осъществявания контрол от лицата по чл. 44, ал. 1.
4. (отм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.)
(4) Оборудването по ал. 2, т. 2 и софтуерът по ал. 3, т. 3.6 трябва да бъдат одобрени от компетентен орган на държава – членка на ЕС.
(5) Оборудването по ал. 2, т. 2, 3 и 7 се подлага на калибриране в акредитирани лаборатории на всеки 24 месеца.
(6) Оборудването по ал. 2, т. 9 и 11 се подлага на калибриране в акредитирани лаборатории на всеки 36 месеца.

Чл. 29. (1) Във всеки сервиз за тахографи се обособява зона (зони) с ограничен достъп, в която се монтират:
1. сейф за съхранение на тестовото оборудване, пломбиращите приспособления и материали, сервизните карти, монтажните табели и др. материали, свързани със сигурността на извършваните дейности;
2. заключващ се шкаф за съхранение на всички отчетни документи, сертификати и др.;
3. информационната техника за обработка и съхранение на данните.
(2) Достъпът и работата в обособените зони и свързаните с тях отговорности на персонала се осъществяват съгласно писмени правила.

Чл. 30. В зоната, достъпна за външни лица, на видно място се поставя копие на удостоверението за регистрация по чл. 35, ал. 3.

Чл. 31. (1) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) В сервизите за тахографи се предприемат мерки, които да гарантират сигурността на данните, картите за монтаж и настройки, пломбажните клещи, монтажните табели, документите, средствата за съставяне и поддържане на записите и документите по раздели III и IV.
(2) Мерките за сигурност по ал. 1 трябва да обхващат и местата, в които се съхраняват тахографите преди монтаж или ремонт.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Картите за монтаж и настройки не трябва да напускат помещенията на сервиза, освен в случаите на извършване на проверка в превозно средство от съответния техник.

Чл. 32. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2017 г., предишен текст на чл. 32 – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Квалификацията на сервизните техници трябва да позволява извършване на всички дейности, свързани с монтажа и проверката на тахографи съгласно изискванията на Регламент 165/2014, и да съответства на актуалното развитие на техниката.
(2) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Обучението на сервизните техници се извършва от производител на тахографи или от лице, упълномощено от производител на тахографи, или от компетентен орган на държава – членка на ЕС.
(3) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Упълномощените лица по ал. 2 представят в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор документи за предоставените им права и обхвата на упълномощаване, придружени със заверен превод на български език.

Раздел VI.
Условия и ред за регистрация на лица, извършващи монтаж, проверка и/или ремонт на тахографи

Чл. 33. (1) (Доп. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Лицата, които кандидатстват за регистрация, трябва да отговарят на изискванията по чл. 89а, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, както и техните представители, членовете на управителните и надзорните органи да познават действащото българско и европейско законодателство, регламентиращо задълженията и изискванията във връзка с производството, монтирането, използването, изпитването, проверките и ремонта на тахографи и техните компоненти, използвани в автомобилния транспорт.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Лицата по ал. 1 трябва да разполагат с квалифициран персонал, притежаващ най-малко средно образование и нает по трудово правоотношение, с трудови договори, регистрирани по реда на чл. 62 от Кодекса на труда, и с материално-технически условия, които включват:
1. помещение с точен адрес и прилежаща инфраструктура към него, осигуряваща извършването на дейността, и снабдени с мерки за сигурност;
2. оборудване, което отговаря на изискванията на тази наредба.
(3) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Лицата по ал. 1 определят отговорник на сервиза, отговарящ за организацията на изпълнението на всички дейности в обхвата на удостоверението за регистрация, включително за сигурността на изтеглените данни и за сигурността и управлението на картите за монтаж и настройки.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Удостоверения за извършване на ремонт се издават на лица, които са получили право за ремонт от съответните производители на тахографи или от упълномощени от тях лица и разполагат с подходящо обучен персонал.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Удостоверения за извършване на монтаж и проверка на цифрови и интелигентни тахографи, включително изтегляне на данни от паметта и извеждане от употреба, се издават на лица, които разполагат с необходимите условия по ал. 2 за обслужване на всички типове цифрови или цифрови и интелигентни тахографи.

Чл. 34. (1) Лицата, които кандидатстват за регистрация, подават в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор заявление по образец (приложение № 2).
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. (изм. – ДВ, бр. 31 от 2017 г., отм. – ДВ, бр. 12 от 2018 г., в сила от 06.02.2018 г.)
2. (отм. – ДВ, бр. 12 от 2018 г., в сила от 06.02.2018 г.)
3. декларация, че лицето не е превозвач и не извършва превози за собствена сметка;
4. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2018 г., в сила от 06.02.2018 г.) заверени копия на документи за образование и квалификация на персонала;
5. (изм. – ДВ, бр. 31 от 2017 г.) заверени копия на документи за успешно преминати обучения на сервизните техници по чл. 32;
6. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) заверени копия на документи, удостоверяващи, че лицето разполага с подходящо оборудване, покриващо обхвата на заявените за регистрация дейности, издадени от производител на тахографи или от лице, упълномощено от производител на тахографи, от производител на оборудване за проверка и калибриране на тахографи, или от компетентен орган на държава – членка на ЕС;
7. заверени копия на удостоверения за калибриране на оборудването по чл. 28, ал. 2, т. 2, 3, 7, 9 и 11;
8. (доп. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) план на помещенията на сервиза и прилежащата инфраструктура, свързана с извършването на дейностите, за които се кандидатства, и заверено копие на разрешение по реда на чл. 26 от Закона за пътищата в случаите, в които контролната отсечка по чл. 28, ал. 2, т. 1 от тази наредба попада в обхвата на пътя и ограничителната строителна линия по смисъла на Закона за пътищата;
9. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) описание на мерките за сигурност, свързани с достъпа до обособените зони и с използването и съхраняването на картите за монтаж и настройка, съхраняване на данните, приспособленията за пломбиране, техническото оборудване, информационната техника, материалите, формулярите и записите;
10. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) копие от документ от производител на тахографи или упълномощено от него лице, удостоверяващ правото на лицето, което кандидатства за ремонт, да извършва ремонт на съответните типове тахографи;
11. копие на документ за платени такси по чл. 89а, ал. 8 от Закона за автомобилните превози;
12. (нова – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) подробно описание на реда и начина на извършване на дейностите и контрола по чл. 41, ал. 2, т. 10;
13. (нова – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) декларация, че представителите, членовете на управителните и надзорните органи на лицето, което кандидатства, познават действащото българско и европейско законодателство, регламентиращо задълженията и изискванията във връзка с производството, монтирането, използването, изпитването, проверките и ремонта на тахографи и техните компоненти, използвани в автомобилния транспорт.
(3) Когато заявителят ще извършва дейността в повече от един сервиз, заявление по ал. 1 се подава за всеки сервиз поотделно.
(4) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2017 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Заявлението по ал. 1 може да се подава по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Чл. 35. (1) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор извършва проверка по документи и на място в сервизите за установяване на съответствие с изискванията по чл. 33, ал. 1 и 2.
(2) При несъответствия, установени при проверките по ал. 1, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в едномесечен срок от подаване на заявлението писмено уведомява лицето и дава срок до три месеца за отстраняването им.
(3) В едномесечен срок от подаване на заявлението или от отстраняване на несъответствията председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощените от него длъжностни лица вписват лицето в регистъра по чл. 36 и издават удостоверение за извършване на монтаж, проверка и ремонт на тахографи по образец (приложение № 3) или мотивирано отказва регистрирането при несъответствие с изискванията по чл. 33, ал. 1 и 2.

Чл. 36. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор води публичен регистър на лицата, които извършват монтаж, проверка и ремонт на тахографи, в който се вписват следните данни:
1. номер и дата на удостоверението;
2. наименование и седалище на регистрираното лице;
3. адрес на сервиза;
4. дейност, за която е издадено удостоверението;
5. списък на сервизните техници;
6. тип на тахографите в обхвата на регистрацията;
7. идентификационен номер, определен от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
8. (нова – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) имената на отговорника на сервиза по чл. 33, ал. 3.

Чл. 37. (1) Регистрираните лица са длъжни в срок 7 дни да уведомяват Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за всяка промяна в обстоятелствата, свързани с условията на регистриране или с данните, вписани в регистъра.
(2) В случаите по ал. 1 регистрираните лица подават заявление по чл. 34, ал. 1, към което в зависимост от промяната се прилагат съответните документи по чл. 34, ал. 2.
(3) (Доп. – ДВ, бр. 31 от 2017 г.) В едномесечен срок от подаване на заявлението при спазване на изискванията по този раздел Държавната агенция за метрологичен и технически надзор вписва промяната в регистъра и издава удостоверение за това, ако тя не води до несъответствие с изискванията по чл. 33, ал. 1 и 2. Когато за вписване на промяната не се изисква проверка на място, срокът за издаване на удостоверение е 15 дни.
(4) (4) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2017 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Заявлението по ал. 2 може да се подава по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Чл. 38. (1) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица заличават лицето от регистъра по чл. 36 и обезсилват издаденото удостоверение с мотивирана писмена заповед в случаите по чл. 89в, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 31 от 2017 г., доп. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) По искане на регистрираното лице в 7-дневен срок председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица с писмена заповед спират временно или прекратяват действието на регистрацията му.
(3) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Искането за временно спиране на действието на регистрацията се подава до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, в което се посочват причините и срокът за временното спиране. Заповедта по ал. 2 съдържа причините за временното спиране на действието на регистрацията и срок на временното спиране.
(4) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Регистрираното лице може да поиска прекратяване на регистрацията, когато до изтичане на крайния срок по ал. 3 причините за временното спиране на регистрацията не са отстранени.
(5) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Когато до изтичане на срока по ал. 3 регистрираното лице не е поискало възобновяване или прекратяване на действието на регистрацията, длъжностните лица от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор извършват проверка на място за установяване на съответствие с изискванията на чл. 89а, ал. 2 и 3 от Закона за автомобилните превози.
(6) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Искането за възобновяване на действието на регистрацията се подава до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, към което се прилагат доказателства за отпадане на причините по ал. 3.
(7) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Длъжностните лица от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор извършват преглед на подадените документи и/или проверка на място за установяване на съответствие с изискванията за регистрация.
(8) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица издават заповед за възобновяване на действието на регистрацията, когато при проверката по ал. 7 се установи, че лицето отговаря на изискванията за регистрация или мотивирано отказва възобновяване на действието на регистрацията при условията на чл. 89в, ал. 1 от Закона за автомобилните превози. Отказът за възобновяване на регистрацията подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(9) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Временното спиране на действието на регистрацията се вписва в регистъра по чл. 89г от Закона за автомобилните превози. Срокът за временно спиране на действието на регистрацията, независимо от причините за това, не удължава срока на регистрацията по чл. 89а, ал. 6 от Закона за автомобилните превози.
(10) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2017 г., предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) В случаите по ал. 2, 3, 4 и 6 искането може да се заяви по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Чл. 39. Лице, на което е отнето удостоверението на основание чл. 89в, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за автомобилните превози, може да подаде заявление за регистрация не по-рано от една година от датата на обезсилване на удостоверението.

Раздел VII.
Задължения на регистрираното лице, отговорника на сервиза и сервизните техници (Загл. изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.)

Раздел VII.
Изисквания за вътрешен контрол на дейността

Чл. 40. (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2017 г.) Дейностите на регистрираните лица в изпълнение на Регламент 165/2014 се извършват само на посочения в удостоверението за регистрация адрес при използване на одобрените помещения и инфраструктура.

Чл. 41. (1) Регистрираното лице отговаря за извършването на дейностите в обхвата на удостоверението за регистрация и поддържането на мерките за сигурност в сервиза в съответствие с изискванията по тази наредба.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) В зависимост от обхвата на удостоверението за регистрация регистрираното лице е длъжно да:
1. спазва условията и мерките за сигурност, одобрени при регистрацията;
2. осигури всеки сервизен техник, вписан в удостоверението за работа с цифрови и/или интелигентни тахографи, да има валидна карта за монтаж и настройки;
3. предоставя при поискване от контролните органи всички валидни карти за монтаж и настройки, издадени на сервиза;
4. осигури картите за монтаж и настройки да са налични по всяко време на територията на сервиза;
5. не допуска сервизните техници да разменят картите за монтаж и настройки при работа;
6. изисква от сервизните техници да спазват задължението си за конфиденциалност на предоставения им персонален ПИН-код;
7. изтегля информацията от картите за монтаж и настройки след извършването на всяка проверка;
8. записва резултатите след всяка извършена проверка и настройка с необходимата пълнота и точност;
9. поддържа квалификацията на одобрените при регистрацията сервизни техници и да следи за наличието на документи за обучение на сервизните техници, съответстващо на актуалното развитие на техниката и тахографите;
10. извършва периодично контрол за осигуряване на качеството на работата на сервизните техници, да съхранява записите от този контрол и при необходимост да предприема коригиращи действия.
(3) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Регистрираното лице е длъжно да осигурява оборудване по чл. 28, с което да извършва монтаж или монтаж и ремонт на всички актуални версии на типовете тахографи, за които е регистрирано.
(4) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Регистрираното лице контролира изпълнението на задължението за извършването на дейностите по монтаж или монтаж и ремонт на тахографи да се осъществява единствено на територията на сервиза и само от сервизни техници, вписани в удостоверението по чл. 89а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Чл. 42. Отговорникът на сервиза по чл. 33, ал. 3 е длъжен:
1. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) да следи за правилното съхраняване на картите за монтаж и настройки, пломбажните клещи, записите и формулярите;
2. (доп. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) незабавно да съобщи на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в случай на изгубена, открадната или повредена карта за монтаж и настройки;
3. да вземе мерки за подаване на заявленията за издаване и подновяване на сервизните карти;
4. да следи за спазване на изискванията при използване на сервизните карти;
5. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) да изисква и съхранява картите за монтаж и настройки на техниците, които са напуснали сервиза или не извършват повече регламентираната дейност;
6. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) да уведомява Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в случаите по чл. 11, ал. 3, т. 1, 2 и 3, по чл. 42, т. 5 и по чл. 43, ал. 2, т. 5.

Чл. 43. (1) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Всеки сервизен техник носи индивидуална отговорност за всяка валидна карта за монтаж и настройка и ПИН-код, които са му издадени, и за всички дейности, осъществени с негова карта за монтаж и настройка, включително в случаите, когато някои дейности се извършват под негов контрол от друго лице, което той обучава.
(2) Сервизните техници са длъжни:
1. да не издават своя ПИН-код;
2. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) да не позволят други лица да използват тяхната карта за монтаж и настройка;
3. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) след всяка проверка да изтеглят данните от картата за монтаж и настройки, за да не се загуби записана върху нея информация;
4. (доп. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) незабавно да докладват на отговорника на сервиза за загубена, открадната или повредена карта за монтаж и настройка;
5. (доп. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) да съобщават на отговорника на сервиза при съмнения за използване на картата за монтаж и настройка от друго лице;
6. да спазват мерките за сигурност;
7. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) при напускане да предоставят на отговорника на сервиза своята карта за монтаж и настройка за съхранение;
8. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) съвместно с отговорника на сервиза да предприемат действия за издаване или подновяване на картата за монтаж и настройка.

Раздел VIII.
Контрол

Чл. 44. (1) Контролът за спазване изискванията по тази наредба се осъществява от определени със заповед от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор длъжностни лица.
(2) В рамките на контрола по ал. 1 Държавната агенция за метрологичен и технически надзор може да извършва съвместни проверки с Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
(3) Контролът на регистрираните лица включва планови и извънредни надзорни проверки най-малко веднъж годишно.

Чл. 45. (1) Контролът по чл. 44 обхваща:
1. преглед на условията, при които се извършват дейностите в обхвата на регистрацията за съответствие с условията, при които е издадено удостоверението за регистрация;
2. преглед на съставените и съхраняваните по реда на тази наредба документи и записи, включително електронни;
3. проверка на изпълнението на дадените от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор предписания и указания;
4. контрол за извършване на дейностите в обхвата на регистрацията в съответствие с изискванията на тази наредба.
(2) Контролът по ал. 1, т. 4 може да включва повторни проверки на тахографи.
(3) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Когато при упражняването на контрола за спазване на изискванията на тази наредба възникне съмнение за манипулиране или злоупотреба с тахографа, длъжностните лица по чл. 44, ал. 1 имат право да насочат превозното средство към сервиз за тахографи, различен от този, в който са извършени монтажът или ремонтът на тахографа, за извършване на повторна проверка на тахографа.

Чл. 46. (1) В рамките на контрола по чл. 44 длъжностните лица:
1. дават задължителни предписания и указания;
2. съставят актове за установяване на административни нарушения.
(2) Наказателните постановления се издават от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или от определени от него длъжностни лица.
(3) Съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления и изпълнението на наложените наказания се извършват съгласно Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 47. (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) При извършване на контрола длъжностните лица се легитимират със служебните си карти, издадени от председателя на ДАМТН или от упълномощено от него длъжностно лице.

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Нов – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) По смисъла на тази наредба: 1. „Тахограф“ е уред, предназначен да бъде монтиран в пътни превозни средства по смисъла на чл. 2, т. 2, буква „а“от Регламент (ЕС) № 165/2014.
2. „Тахографски лист“ е тахографски лист по смисъла на чл. 2, т. 2, буква „д“ от Регламент (ЕС) № 165/2014.
3. „Аналогов тахограф“ е тахограф съгласно чл. 2, т. 2, буква „ж“ от Регламент (ЕС) № 165/2014.
4. „Цифров тахограф“ е тахограф по смисъла на чл. 2, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/799.
5. „Интелигентен тахограф“ е тахограф по смисъла на чл. 1, т. 2, буква „б“ от Регламент (ЕС) 2018/502.
6. „Външно устройство за GNSS“ е устройство съгласно чл. 2, т. 2 от Регламент (ЕС) 2016/799.
7. „Устройство за ранно откриване от разстояние“ е оборудването по смисъла на чл. 2, т. 6 от Регламент (ЕС) 2016/799.
8. „Компонент на тахограф“ е всеки от елементите, изброени в чл. 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) 2018/502.
9. „Карта за монтаж и настройки“ означава карта за тахограф съгласно чл. 2, т. 2, буква „к“ от Регламент (ЕС) № 165/2014.
10. „Бордово устройство“ е тахограф съгласно чл. 1, т. 2, буква „г“ от Регламент (ЕС) 2018/502.
11. „Датчик за движение“ е устройство по смисъла на т. 1, буква „аа“ на Приложение ІB от Регламент (ЕС) 2016/799.
12. „Ремонт“ означава ремонт по смисъла на т. 1, буква „лл“ на Приложение ІB от Регламент (ЕС) 2016/799.
13. „Активиране“ означава активиране по смисъла на т. 1, буква „а“ на Приложение ІB от Регламент (ЕС) 2016/799.
14. „Изтегляне на данни“ означава изтегляне на данни по смисъла на т. 1, буква „т“ на Приложение ІB от Регламент (ЕС) 2016/799.
15. „Монтиране“ е монтиране по смисъла на т. 1, буква „щ“ на Приложение ІB от Регламент (ЕС) 2016/799.
16. „Невалидна карта“ означава карта по смисъла на т. 1, буква „бб“ на Приложение ІB от Регламент (ЕС) 2016/799.
17. „Сверяване на часовника“ означава автоматично сверяване на текущото време съгласно т. 1, буква „рр“ на Приложение ІB от Регламент (ЕС) 2016/799.
18. „Калибриране“ е калибриране по смисъла на т. 1, буква „е“ на Приложение ІB от Регламент (ЕС) 2016/799.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (Предишен § 1 – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 89, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.

§ 3. (Предишен § 2 – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) (1) Издадените удостоверения по реда на раздел VI от Наредба № 12 от 2007 г. за изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и функционалните и техническите изисквания към тях (ДВ, бр. 6 от 2007 г.) са валидни за срок три години, считано от датата на издаването им.
(2) При извършване на дейностите в обхвата на удостоверенията по ал. 1 регистрираните лица са длъжни да спазват изискванията по тази наредба.
(3) Заварените производства по издаване на удостоверения по ал. 1 продължават по реда на тази наредба.

§ 4. (Предишен § 3 – ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила от 09.07.2019 г.) Наредбата влиза в сила от датата на обнародването и в „Държавен вестник“.

§ 3. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването и в „Държавен вестник“.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-16-1054 ОТ 2008 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА НА ТАХОГРАФИ И ТАХОГРАФСКИ КАРТИ И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ МОНТАЖ, ПРОВЕРКА ИЛИ РЕМОНТ НА ТАХОГРАФИ

(ОБН. – ДВ, БР. 12 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 06.02.2018 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № РД-16-1054 ОТ 2008 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТИПА НА ТАХОГРАФИ И ТАХОГРАФСКИ КАРТИ И ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ МОНТАЖ, ПРОВЕРКА ИЛИ РЕМОНТ НА ТАХОГРАФИ

(ОБН. – ДВ, БР. 54 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 09.07.2019 Г.)

§ 40. (1) Започналите производства по издаване на удостоверение за вписване в регистъра по чл. 89а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози се довършват по досегашния ред.
(2) За започнато производство по издаване на удостоверение за вписване в регистъра по чл. 89а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози се счита датата на подаване на заявление, с което кандидатът иска да бъде вписан като лице, което извършва дейности по монтаж или монтаж и ремонт на тахографи и да получи удостоверение за това.

§ 41. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в „Държавен вестник“.

§ 42. Регистрираните до влизане в сила на наредбата лица са длъжни да изпълнят изискванията и в едногодишен срок.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!