Наредба за организиране на движението по пътищата, март 2019

Начало » Закони и наредби » Наредби » Наредба за организиране на движението по пътищата, март 2019

Наредба №1 от 17 януари 2001г. за организиране на движението по пътищата, март 2019

 

Издадена от Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Обн. ДВ. бр.13 от 10 Февруари 2001г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 8 Март 2019г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за организиране на движението по пътищата, отворени за обществено ползване.

Чл. 2. (1) Организирането на движението по пътищата трябва да осигурява:
1. бърз, безопасен и икономичен транспорт на пътници и товари;
2. удобство на участниците в пътното движение;
3. ефективно използване на пропускателната способност на изградената пътна мрежа и нейното обзавеждане;
4. спазване на изискванията за опазване на околната среда и ограничаване на вредните въздействия от автомобилния транспорт, в т.ч. въздействия от шум, вибрации, газове и др.;
5. пълна и достоверна информация на участниците в пътното движение за пътнотранспортната обстановка.
(2) Изискванията на ал. 1 се постигат чрез:
1. разделяне и разпределение на транспортните и пешеходните потоци по вид, място и време;
2. канализиране на движението по предназначение и цели чрез пътеуказателна сигнализация;
3. регламентиране на транспортния и пешеходния достъп до притегателните обекти, обслужвани от пътищата, отворени за обществено ползване;
4. осигуряване на оптимални режими за паркиране на пътните превозни средства;
5. ефективен контрол върху движението и паркирането.
(3) За организиране на движението по пътищата се използват самостоятелно или съчетани помежду си пътна маркировка, пътни знаци, светлинни сигнали и други средства за сигнализиране и обзавеждане на пътя.

Чл. 3. Не са обект на наредбата:
1. планирането и проектирането на комуникационно-транспортните системи на населените места;
2. условията и редът за създаване на временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата;
3. условията и редът за сигнализиране на дейности в обхвата на пътя при аварии, зимно поддържане, масови мероприятия, в т.ч. провеждане на шествия, демонстрации, спортни състезания и др.;
4. контролът по спазването на създадената организация на движение.

Чл. 4. (1) Стопанинът на пътя възлага проектирането на организацията на движението и отговаря за изпълнението и поддържането й в съответствие с проекта.
(2) Стопанинът на пътя по основното му направление отговаря за проектирането на организацията на движението, за изпълнението и поддържането й на кръстовища, в които се пресичат, разделят или събират на едно ниво пътища с различни стопани.

Чл. 5. (1) Стопанинът на крайпътен обект за обслужване на пътници сигнализира територията на обекта с пътни знаци и маркировка.
(2) Стопанинът на пътя съгласува сигнализацията на крайпътния обект по ал. 1 с компетентните органи на Министерството на вътрешните работи.

Глава втора
ПРОЕКТИРАНЕ, СЪГЛАСУВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ГЕНЕРАЛНИТЕ ПЛАНОВЕ И ПРОЕКТИТЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
Раздел I
Проектиране

Чл. 6. За организиране на движението по пътищата се изготвят:
1. генерални планове за организация на движението (ГПОД) в населени места;
2. проекти за организация на движението (ПОД) извън границите на населени места.

Чл. 7. (1) Генерален план за организация на движението се разработва при реализиране на етапите на утвърдената комуникационно-транспортна система на населеното място или самостоятелно, когато населеното място няма утвърдена комуникационно-транспортна система.
(2) Проект за организация на движението се разработва и е неразделна част от основния проект при строителство на нов или при реконструкция на съществуващ път извън границите на населено място.

Чл. 8. 1) (Предишен текст на чл. 8 – ДВ, бр. 20 от 2019 г.) Актуализация на ГПОД и ПОД се извършва при:
1. промяна в пътнотранспортната обстановка в резултат на променена с повече от 30 на сто интензивност на транспортните и пешеходните потоци;
2. нарастване на пътнотранспортната аварийност;
3. увеличаване въздействието на автомобилния транспорт върху околната среда над допустимите норми за шум, вибрации, газове и други вредни емисии;
4. несъответствие на съществуващата организация на движението с изискванията на действащата нормативна уредба.
(2) (Нова – ДВ, бр. 20 от 2019 г.) Проверка за установяване обстоятелствата по ал. 1 се извършва от стопанина на пътя на 5 години или в по-кратък срок при възникване на някое от тези обстоятелства.
(3) (Нова – ДВ, бр. 20 от 2019 г.) Доклад за резултатите от проведената проверка и оценка за необходимостта от актуализация на ПОД и ГПОД се представя за одобрение на министъра на регионалното развитие и благоустройството или на съответния общински съвет в зависимост от стопанина на пътя.

Чл. 9. (1) Генерален план за организация на движението се разработва за цялата територия на населеното място или за част от него – район, зона, жилищен комплекс, и обхваща всички комуникационно-транспортни площи, обслужващи движението на пътните превозни средства, превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, пешеходното и велосипедното движение и паркирането.
(2) Генералният план за организация на движението за част от населено място се разработва въз основа на:
1. утвърдени схеми за режими на движение по първостепенната улична мрежа за цялата територия на населеното място;
2. утвърдени цели, транзитно и товарно движение за цялата територия на населеното място при липса на утвърдени схеми по т. 1.
(3) Генерален план за организация на движението се изработва със срок на валидност до 5 години.
(4) Проектът за организация на движението се разработва:
1. цялостно – при строителство на нов път;
2. частично – при реконструкция на отделен пътен участък.

Чл. 10. Стопанинът на пътя възлага изработването на ГПОД и ПОД при условията и по реда на Закона за обществените поръчки.

Чл. 11. (1) Генералният план за организация на движението се разработва в две фази:
1. предварителен проект;
2. окончателен проект.
(2) Проектът за организация на движението се разработва в две фази:
1. предпроектни проучвания;
2. работен проект.

Чл. 12. (1) Фаза „Предварителен проект на ГПОД“ съдържа следните части:
1. обяснителна записка;
2. предварителни проучвания, в т.ч. анализи на изходните данни;
3. схемни проектни решения за:
а) транспортно райониране на населеното място;
б) организация на транзитното движение;
в) режими за движение на определени видове пътни превозни средства;
г) режими за движение на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;
д) режими за движение на пешеходци и велосипедисти;
е) посочност и предимство на движение;
ж) режими за престой, паркиране и изпреварване;
з) скоростни режими за движение;
4. списък на организационни и инженерно-технически мероприятия.
(2) Фаза „Окончателен проект на ГПОД“ съдържа следните части:
1. всички части на предварителния проект по ал.1;
2. обобщена схема на основните пътни знаци, необходими за реализирането на схемите по ал. 1, т. 3.
(3) Инженерно-техническите мероприятия, определени с ГПОД, се реализират с отделни проекти, които са обект на отделно възлагане и проектиране.

Чл. 13. (1) Фаза „Предпроектни проучвания на ПОД“ съдържа следните части:
1. обяснителна записка;
2. предварителни проучвания, в т.ч. анализи на:
а) пътните елементи;
б) целите;
в) интензивността на движението;
г) аварийността – при съществуващи пътища.
(2) Фаза „Работен проект на ПОД“ съдържа следните части:
1. обяснителна записка;
2. проект за сигнализация с пътни знаци и маркировка;
3. проект за временна организация на движението – при извършване на строителство и ремонт на съществуващи пътища.

Раздел II
Съгласуване и одобряване

Чл. 14. (1) Стопанинът на пътя внася ГПОД във фаза „Предварителен проект“ за разглеждане, съгласуване и приемане от общинския (районния) експертен съвет по устройство на територията при съответната община (район).
(2) За участие в състава на експертния съвет по ал. 1 се поканват представители на съответните компетентни органи на Министерството на вътрешните работи, на областното пътно управление, на Националната служба „Пожарна и аварийна безопасност“ и на Хигиенно-епидемиологичната инспекция.
(3) Всеки упълномощен от съответното ведомство представител по ал. 2 изказва мотивирано становище, дава предложение в рамките на определения ред за работа на съответния общински (районен) експертен съвет по устройство на територията и съгласува проекта.
(4) При внасяне на значителни промени в проекта по ал. 1 в съответствие с протокола от заседанието на общинския (районния) експертен съвет по устройство на територията той се съгласува повторно.

Чл. 15. Окончателният проект на ГПОД се одобрява от кмета на съответната община (район).

Чл. 16. (1) Стопанинът на пътя внася ПОД във фаза „Работен проект“ за разглеждане, съгласуване и приемане, както следва:
1. за автомагистрали и републикански пътища I клас – от експертния технико-икономически съвет при Изпълнителната агенция „Пътища“;
2. за републикански пътища II и III клас – от експертния технико-икономически съвет при съответните областни пътни управления;
3. за местни пътища – от общинския експертен съвет по устройство на територията при съответната община.
(2) За участие в състава на експертния технико-икономически съвет или на общинския експертен съвет по устройство на територията се поканват представители на съответните компетентни органи на Министерството на вътрешните работи, на Националната служба „Пожарна и аварийна безопасност“ и на Хигиенно-епидемиологичната инспекция, а в случая по ал. 1, т. 3 – и представител на съответното областно пътно управление.
(3) Всеки упълномощен от съответното ведомство представител по ал. 2 изказва мотивирано становище, дава предложение в рамките на определения ред за работа на съответния експертен технико-икономически съвет или на общинския експертен съвет по устройство на територията и съгласува проекта.
(4) При внасяне на значителни промени в проекта по ал. 1 в съответствие с протокола от заседанието на експертния технико-икономически съвет или на общинския експертен съвет по устройство на територията той се съгласува повторно.
(5) Проектът за организация на движението се разглежда, съгласува и приема:
1. съвместно с проекта за строителство или реконструкция на пътя във фаза „Технически проект“ или „Работен проект“ – когато представлява негова неразделна част;
2. самостоятелно – при актуализация на ПОД.

Чл. 17. Проектът за организация на движението се одобрява, както следва:
1. за автомагистрали и републикански пътища I клас – от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Пътища“;
2. за републикански пътища II и III клас – от директора на съответното областно пътно управление;
3. за местни пътища – от кмета на съответната община.

Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Стопанин на пътя“ е собственикът или администрацията, която управлява пътя.
2. „Път“ е всеки отворен за обществено ползване път и улиците в населените места.

Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 3, ал. 3 от Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.).
§ 3. Указания по прилагане на наредбата дава министърът на регионалното развитие и благоустройството съгласувано с изпълнителния директор на Изпълнителната агенция „Пътища“.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!