Пътен знак Ж2 – Предварително указване на посока към населено място и селищно образувание или обект

Група Ж - за направления, посоки, обекти и други

Начало » Пътни знаци » Пътен знак Ж2 – Предварително указване на посока към населено място и селищно образувание или обект

Пътен знак Ж2 – Предварително указване на посока към населено място и селищно образувание или обект 

Този пътен знак се поставя преди кръстовище или пътен възел на път с две или повече ленти за движение в една посока или отклонение към населено място с над 30 000 жители. Може да бъде поставен и на т.нар. портални или конзолни конструкции над платното за движение на разстояние от 120м до 180м преди кръстовището или пътния възел.

Пътен знак Ж2 представлява две полета или табели – за главното направление и за отклонението. В едното поле се указва само едната посока. Когато се сигнализира с две(или повече) отделни табели, всяка от тях се поставя над пътната лента, която съответства на указаната в табелата посока на движение. Това се прави по такъв начин, че стрелките да са разположени в средата или до 1/3 от широчината ѝ.

Броят на стрелките съответства на броя на пътните ленти на входа на кръстовището.

Стрелката, обозначаваща главното направление, се изобразява вертикално с връх, насочен нагоре. Посоките за дясното и лявото направление се обозначават със стрелки, наклонени под ъгъл 45 ° и насочени надясно или наляво. Стрелката се изобразява от страната на съответното отклонение, а надписът с наименованието на целта – вляво или вдясно от нея. На знака не се изобразяват хоризонтални стрелки. Броят на надписите се определя в съответствие сизискванията по чл. 141, ал. 5.

Допуска се да се посочат номера на автомагистрали, скоростни пътища и пътища I и II клас чрез изображения на пътни знаци Ж20.1Ж20.2 или Ж21, които се поставят при крайните стрелки.

Не се указват разстоянията до целите и обектите.

 

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!