4.4 Пътна маркировка

Начало » Подготовка за изпита » 4.4 Пътна маркировка

Пътната маркировка се поставя с цел да насочва водачте на пътни превозни средства, както и пешеходците. Чрез пътната маркировка се отбелязват определени площи от платното за движение, а също и обекти, които се намират в опасна близост до него. Освен това пътната маркировка дава и друга полезна информация на всички участници в движението.

Пътната маркировка се разделя условно на три групи:

  • Надлъжна  – Тази маркировка е разположена по дължината на целият път. Без значение дали е непрекъсната или прекъсната линия – всяка линия, която минава по дължината на целият път влиза в групата на надлъжно разположената пътна маркировка.
  • Напречна – Както е видно от името на този вид пътна маркировка, тя е разположена напречно на платното за движение. В тази група влиза, например, стоп линията.
  • Друга – Стрелките, указващи посоката на движение, маркировката на паркоместата и други допълнителни пътни маркировки влизат в групата на друга пътна маркировка

Всяка от тези групи пътни маркировки съдържа няколко вида маркировки, които имат особено значение и важност. За да можеш да си вземеш изпита, да караш правилно и да не предизвикваш ПТП-та, е необходимо да познаваш пътната маркировка.

НАДЛЪЖНА

М1 „Единична непрекъсната линия“

Този тип пътна маркировка се използва, за да очертава, както пътните ленти за движение на превозните средства от редовните линии за обществен транспорт (т.нар. BUS-ленти), така и границите на платното за движение. На двупосочен път с три и повече пътни ленти с М1 се разделят лентите за срещуположно движение.

Застъпването и пресичането на такъв тип пътна маркировка е забранено.

Изключение на забраната прави, когато пътната маркировка очертава границата на платното за движение.

М2 „Двойна непрекъсната линия“

На двупосочен път, с повече от три пътни ленти и при приближаване на кръстовище, пътен възел и на други места, които биха могли да представляват опасност за движението на пътните превозни средства е забранено да я застъпват и пресичат.

 

М3 „Единична прекъсната линия“

Пресичането на такъв тип пътна маркировка е разрешено. Този тип маркировка има два варианта на начертаване:

 

  1. Дължината на интервала е различна от тази на чертата – това се прави, когато тя очертава границата между съседни пътни ленти.
  2. Дължината на интервала е равна на дължината на чертата – когато маркировката служи за очертаване на път с предимство , в близост до кръстовище, пътен възел без шлюзове или специализирана лента за движение.

 

М4 „Двойна прекъсната линия“

Тази пътна маркировка се използва за очертаване на пътни ленти, чиято посока на движение се променя периодично, например с пътен светофар. Пресичането на този тип лента е разрешено, само когато се намира от дясно на посоката на движение.

 

М5 „Двойна смесена линия“

Такъв тип лента може да бъде застъпена и пресечена само от страната на прекъснатата линия. Разбира се, при започнато задминаване или изпреварване, водачът може да се върне обратно в своята лента на движение. М5 се използва, когато ограничението за преминаване в другата лента има едностранен характер.

НАПРЕЧНА

М6 „Стоплиния“

Представлява широка непрекъсната линия, поставена напречно на пътната лента. Тази линия указва мястото, където водачът трябва да приведе превозното си средство в пълен покой, при наличето на знак Б2 (знак „Стоп“).

 

М7 „Линия за изчакване“

Представлява широка прекъсната линия, поставена напречно на пътната лента. Възможно е пред нея да има начертан триъгълник, чрез който водачите биват предупредени, че приближават път с предимство. М7 се поставя там, където пътят е регулиран от знак Б1 „Пропусни движещите са по пътя с предимство“. Тази маркировка оказва мястото, където при необходимост водачът спира, за да пропусне движещите се по пътя с предимство.

 

М8.1 „Пешеходна пътека“ (тип Зебра)

Представлява широки непрекъснати линии, поставени успоредно на оста на пътя. Поставя се както на кръстовища, така и на пътни участъци между кръстовища.

 

М8.2 „Пешеходна пътека“

Две прекъснати линии, поствени напречно на оста на пътя. Този тип пешеходна пътека се поставя само на места, където движението се регулира със светофари.

 

М9 „Велосипедна пътека“

Очертава се с две прекъснати успоредни линии, поставени напречно на оста на пътя. Линиите се състоят от квадрати или ромбове.

 

 

ДРУГИ ВИДОВЕ ПЪТНА МАРКИРОВКАЮ

М10 „Стрелка/и за указване на посоката/ите на движение“

Поставя се пред кръстовища и пътни възли. Може да бъде поставена в:

  1. Зоната за престрояване. Служи за указване на лентата, която трябва да се заеме от водача, за да продължи в желаната посока.
  2. Зоната за изчакване. Служи за указване на задължителна посока/и на движение от съответната пътна лента.

Стрелките се разполагат в оста на съответната пътна лента.

М11 „Стрелки за предварително указване на посоките на движение“

Поставят се пред първото от две намиращи се непосредствено едно след друго кръстовища. Използват се тогава, когато изборът на посока на движение трябва да се случи преди първото кръстовище.

 

М12 „Стрелки за насочване“

Използват се, за да покажат на водачите, че трябва да преминат в съседната пътна лента, за да продължат движението в същата посока.

 

М13 „Начин за подреждане на ППС при паркиране“

Използва се, за да укаже местата и подредбата при паркиране на ППС върху платното или на обособени площи извън него. Паркирането върху пътното платно би могло да бъде:

  • Успоредно
  • Напречно
  • Косо

спрямо бордюрната линия.

Когато се паркира извън пътното платно, това се извършва в т.нар. „клетки“. Тоест, в паркоместа. Между тези паркоместа се оставя разстояние за маневриране и преминаване на ППС.

М14 „Начупена линия“

Използва се, за да укаже площ, на която паркирането е забранено. Когато този вид маркировка е допълнен със символи или надписи, посочващи определени категории ППС, забраната за паркиране не се отнася за тях.

Възможно е М14 да се използва със символа BUS, на спирките на редовните линии за обществен транспорт, TAXI, там, където е предназначено  за престой на таксиметрови превозни средства. А също така символа „Велосипед“ или този за обозначаване на паркоместа за автомобили на хора с уврежадания.

М15 „Коси успоредни линии“

Използват се за да укажат площи, на които движението на ППС е забранено. Също така, препятствия върху платното за движение и острови. М15 се използва, за разделяне или сливане на срещуположни и еднопосочни транспортни потоци.

М16 „Успоредни бели и черни линии, насочени към платното за движение“

Нанасят се върху широчината и височината на пътни съоражение, като входове на тунели, укрепителни, подпорни стени, мостове или други съоражения, ограничаващи габарита на пътя.

M17 „Изкуствени неравности на платното за движение“

Обозначават изградените върху платното за движение изкуствени неравности, които са поставени там, за да принудят водачите да намалят скоростта.

 

М18 „Символи, букви и цифри, нанесени върху платното за движение“

Регулират движението, предупреждават или насочват.

Надписите, които са поставени върху платното за движение, се използват за обозначаване на наименования на населени места; номериране на пътища; ограничнение на скоростта.

М19 „Напречна оптична маркировка“

Начертава се с квадрати пред хоризонтални криви или с правоъгълници пред кръстовища, жп прелези.

Състои се от напречни линии по ръба или в средата на лентите за движение с намаляващо разстояние между тях.

 

 

М20 „Напречна шумна маркировка“

Представлява 12 напречни линии, разположени на еднакво разстояние една от друга. Тези шумни или вибриращи линии се поставят с цел ограничаване на скоростта на движение при кръстовища, ЖП прелези. Тези линии се поставят на разстояние най-малко 300м от за застрояване със сгради и постройки. Дебелината им е 10мм.

 

 

В кръстовищата могат (но не е задължително) да бъдат поставени т.нар. „направляващи линии„.

Те се използват, за да се укаже на водачите начина, по който трябва да преминат през кръстовището или да извършат ляв завой.

< 4.3 Пътни знаци 5. Разположение върху пътя >

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!