1. Общи положения

Чл. 1. Този правилник урежда прилагането на Закона за движението по пътищата.

Чл.2. Участник в движението е всяко лице, което се намира на пътя и със своето действие или бездействие оказва влияние на движението по пътя. Такива са водачите, пътниците, пешеходците, както и лицата, работещи на пътя.

Чл. 3. Участниците в движението са длъжни:
1. да спазват правилата за движение;
2. да пазят живота и здравето на хората;
3. да не създават опасности или пречки за движението;
4. да не причиняват имуществени щети;
5. да не изхвърлят и да не оставят на пътя предмети или вещества, които застрашават другите участници в пътното движение, а когато не са успели да изпълнят това- да вземат необходимите мерки за отстраняването им или за предупреждаване на останалите участници в движението.

Чл.4. Движещото се по пътя пътно превозно средство трябва да има водач, да бъде технически изправно и регистрирано по съответния ред.

Чл.5. Водачът на моторно превозно средство трябва да притежава свидетелство за управление, валидно за категорията на моторното превозно средство, което управлява.

Чл. 6. (1) Юридическите и физическите лица, които стопанисват пътя, са длъжни:
1. да ползват за оборудване на пътищата пътни принадлежности, отговарящи на съответните изисквания на стандартизационните документи;
2. да поставят или да променят принадлежностите по т.1 само по проект, утвърден от компетентните органи;
3. да поддържат организацията на движението така, както е определена и съгласувана от компетентните органи;
4. да вземат своевременно мерки за отстраняване на препятствията по пътя и за
осигуряване на условия за безопасно движение.
(2) Пътни знаци, пътни светофари и други пътни принадлежности, чието поставяне е било наложено поради временна промяна на пътните условия или въвеждане на временни ограничения или забрани, трябва да бъдат демонтирани от съответните органи веднага след като oтпадне необходимостта от тях.

Чл. 7. (1) Върху пътните знаци, пътните светофари и другите средства за сигнализиране, както и върху конструкциите за закрепването им, е забранено поставянето на каквито и да е предмети или устройства, нямащи отношение към тях и към целта, за която се използват.
(2) Плакати, агитационни материали, светещи тела, както и други средства за привличане на вниманието се поставят само на местата, определени от стопаните на пътя, съгласувано с органите на Министерството на вътрешните работи. Тези материали трябва:
1. да не наподобяват на пътни знаци или други средства за регулиране на движението;
2. да не намаляват видимостта или ефективността на пътните знаци и другите средства за регулиране на движението;
3. да не заслепяват участниците в движението.

Чл.8. Пътните знаци, пътните светофари, пътната маркировка, допълнителните и други средства за сигнализиране трябва да отговарят на съответните изисквания на
стандартизационните документи.

Търсиш друг закон?

 

  Нормативна база