14. Маневри и сигнали

Чл.76. „Маневра“ е изменение на положението на пътното превозно средство спрямо
пътя и останалите участници в движението, като: потегляне, преминаване в съседна пътна лента,
завиване и други подобни.
Чл.77. (1) Водач, който има намерение да извърши маневра, е длъжен да се убеди, че
няма забрана за маневрата, че няма да застраши останалите участници в движението и преди да
започне маневрата – да подаде своевременно ясен и достатъчен за възприемане сигнал.
(2) Сигналът за извършване на маневра се подава със светлинни пътепоказатели, а за
превозните средства, които нямат светлинни пътепоказатели или те са повредени – с ръка.
(3) При извършване на маневра, свързана с излизане- частично или напълно, от
заеманата пътна лента, водачът е длъжен да подаде сигнал, съответстващ на страната на пътното
платно, към която се извършва маневрата.
Чл. 78. (1) Сигналите, подавани от водачите при маневри, са:
1. ляв пътепоказател или лява ръка, изпъната хоризонтално встрани- сигнализира
потегляне от крайната дясна част на пътното платно, преминаване в съседна лява пътна лента,
завой наляво, завиване в обратна посока или спиране за престой или паркиране в крайната лява
част на пътното платно;
2. десен пътепоказател, дясна ръка, изпъната хоризонтално встрани, или лява ръка,
сгъната в лакътя и насочена нагоре- сигнализира потегляне от крайната лява част на пътното
платно, преминаване в съседна дясна пътна лента, завой надясно или спиране за престой или
паркиране в крайната дясна част на пътното платно;
3. лява или дясна ръка, изпъната нагоре – сигнализира спиране.
(2) Сигналът, подаван от водача със светлинен пътепоказател, се прекратява
непосредствено след приключване на маневрата. Сигналът, подаван с ръка, може да бъде
прекратен непосредствено преди започване на маневрата.
Чл.79. Подаденият от водача сигнал за маневра не му предоставя предимство и не го
освобождава от задължението да предприеме всички необходими мерки за безопасност, преди да
започне нейното изпълнение.
Чл. 80. (1) Звуковият сигнал в населените места е забранен, освен за предотвратяване на
пътнотранспортно произшествие.
(2) Като допълнителен сигнал при маневра водачът може да използва превключването на
светлините, а извън населените места – и звуков сигнал.
(3) За предупреждаване на участниците в движението за опасност водачът може да
подава авариен сигнал чрез едновременно включване на всички пътепоказатели.
Раздел I.
Престрояване
Чл. 81. (1) Престрояването е преминаване от една пътна лента в друга, за да се продължи
движението направо, да се завие или да се излезе от платното за движение.
(2) Преди престрояване водачът е длъжен да пропусне пътните превозни средства,
движещи се в лентата, в която той навлиза. Когато се извършва едновременно престрояване на
пътни превозни средства от две съседни пътни ленти, сигнализирани с пътен знак Д1, първи се
престроява водачът, който се намира в дясната пътна лента.
Раздел II.
Завиване надясно или наляво
Чл.82. (1) Завиването надясно се извършва от най-дясната пътна лента по посока на
движението, а когато лентите са обозначени за движение в съответна посока- от лента,
предназначена за завиване надясно.
(2) При завиване надясно за навлизане в път с двупосочно движение водачът на пътното
превозно средство завива така, че да навлезе в дясната част на пътя по посока на движението.
(3) Когато радиусът на завиване на пътното превозно средство е по-голям от радиуса на
завоя, завиването може да започне и от друга част на платното за движение, но водачът на
завиващото превозно средство е длъжен да пропусне пътните превозни средства, преминаващи от
двете му страни.
Чл.83. (1) Завиването наляво се извършва от най-лявата пътна лента по посока на
движението, а когато лентите са обозначени за движение в съответна посока- от лента,
предназначена за завиване наляво.
(2) При завиване наляво за навлизане в път с двупосочно движение водачът на пътното
превозно средство завива така, че да навлезе по възможно най-краткия път в дясната част на
пътното платно по посока на движението.
Чл. 84. (1) При завиване за навлизане в друг път водачът на нерелсовото пътно превозно
средство е длъжен да пропусне пешеходците, пресичащи платното за движение на другия път.
(2) При завиване наляво за навлизане в друг път водачът на завиващото нерелсово пътно
превозно средство е длъжен да пропусне насрещнодвижещите се пътни превозни средства. От
същото правило помежду си се ръководят и водачите на релсовите пътни превозни средства.
(3) Водачът на нерелсово пътно превозно средство, завиващо наляво или надясно за
навлизане в крайпътна територия, като двор, предприятие, гараж, паркинг, бензиностанция и
други подобни, е длъжен да пропусне пътните превозни средства и пешеходците, движещи се по
пътя, който той напуска.
(4) Водачът на пътно превозно средство, излизащо на път от крайпътна територия, като
двор, предприятие, гараж, паркинг, бензиностанция и други подобни, е длъжен да пропусне
пешеходците и пътните превозни средства, които се движат по този път.
Раздел III.
Завиване в обратна посока
Чл. 85. (1) Завиването в обратна посока се извършва само наляво.
(2) Завиването в обратна посока се извършва от най-лявата пътна лента по посока на
движението.
(3) При завиване в обратна посока водачът пропуска насрещно движещите се пътни
превозни средства.
(4) При недостатъчна широчина завиването в обратна посока може да започне и от друга
част на платното за движение, но водачът на завиващото пътно превозно средство е длъжен да
пропусне и попътно движещите се от лявата му страна пътни превозни средства.
(5) При завиване в обратна посока на кръстовище не се разрешава движение назад.
Чл.86. Завиването в обратна посока е забранено на пешеходна пътека, железопътен
прелез, мост, надлез, в тунел, в подлез, при ограничена видимост или при намалена видимост под
50 м.
Раздел IV.
Изпреварване
Чл. 87. (1) Пътните превозни средства се изпреварват от лявата им страна.
(2) При изпреварване водачът на пътното превозно средство напуска пътната лента, в
която се движи, навлиза в съседната пътна лента изцяло или частично, преминава покрай
движещото се в същата посока пътно превозно средство и се връща в напуснатата лента.
Чл. 88. (1) Водач, който има намерение да предприеме изпреварване, е длъжен:
1. преди да подаде сигнал, да се убеди, че движещото се след него пътно превозно
средство не е подало сигнал за изпреварване, че не го изпреварва друго пътно превозно средство
и че движещото се отпред пътно превозно средство не е подало сигнал за изменение на посоката
си на движение наляво;
2. след като е подал сигнал, да се убеди, че има видимост, свободен път на достатъчно
разстояние за изпреварване и може да заеме място в пътната лента пред изпреварваното пътно
превозно средство, без да го принуждава да намалява скоростта или да изменя посоката на
движение.
(2) Водач, който изпреварва, е длъжен по време на изпреварването да осигури достатъчно
странично разстояние между своето и изпреварваното пътно превозно средство.
Чл.89. Водачът на изпреварваното пътно превозно средство е длъжен да не увеличава
скоростта и да не пречи на изпреварването по какъвто и да е друг начин.
Чл.90. Освен в случаите на изрична забрана изпреварването на автомобили и
мотоциклети с кош е забранено:
1. при ограничена или намалена видимост;
2. на кръстовище на равнозначни пътища;
3. на железопътен прелез без бариери;
4. при използване на пътна лента за насрещно движение, когато изпреварващият не може
да се върне безпрепятствено в напуснатата пътна лента;
5. на пешеходна пътека, когато изпреварваното превозно средство закрива видимостта
към пешеходната пътека.
Раздел V.
Заобикаляне
Чл.91. (1) Заобикалянето е минаване покрай препятствие, повреди на платното за
движение или неподвижен участник в движението.
(2) Заобикалянето се извършва от лявата страна по посока на движението, а при
невъзможност или при наличие на съответния пътен знак – и от дясната.
(3) Водачът на заобикалящото пътно превозно средство е длъжен да пропусне пътните
превозни средства, движещи се по пътната лента, която ще използва за заобикалянето.
(4) При заобикаляне на спряло пред пешеходна пътека пътно превозно средство водачът
на нерелсовото пътно превозно средство е длъжен да се движи с такава скорост, която да му
позволи да спре, за да пропусне преминаващите по пешеходната пътека пешеходци.
Раздел VI.
Разминаване
Чл.92. (1) Разминаването е минаване покрай друг участник в движението, който се
движи в противоположна посока.
(2) При разминаване водачите са длъжни да осигуряват достатъчно странично разстояние
между пътните превозни средства. Ако разминаването не може да се извърши безопасно, водачът,
в чиято пътна лента има препятствие или стеснение, е длъжен да намали скоростта или да спре,
за да пропусне насрещно движещите се пътни превозни средства. Когато разминаването е
невъзможно без движение назад, тази маневра е длъжен да направи водачът, за когото тя е
по-безопасна.
Чл. 93. (1) При движение по планински пътища и по пътища с голям надлъжен наклон,
когато разминаването е невъзможно или е затруднено поради недостатъчна широчина на платното
за движение, водачът на спускащото се пътно превозно средство е длъжен да спре и да пропусне
изкачващото се. Когато разминаването е невъзможно без движение назад, тази маневра е длъжен
да направи:
1. водачът на единичното пътно превозно средство по отношение на съставите от
превозни средства и на съчленените пътни превозни средства;
2. водачът на по-лекото пътно превозно средство по отношение на по-тежкото;
3. водачът на товарния автомобил по отношение на автобуса.
(2) Когато се разминават пътни превозни средства от една и съща категория, водачът на
спускащото се превозно средство е длъжен да се придвижи назад, освен в случаите, когато това е
по-безопасно за превозното средство, което се изкачва.
Раздел VII.
Движение назад
Чл. 94. (1) Преди потегляне назад водачът е длъжен да се убеди, че тази маневра няма да
създаде затруднения за останалите участници в движението и ще бъде безопасна.
(2) При движение назад водачът е длъжен да се убеди, че пътят зад превозното средство е
свободен, а по време на движението непрекъснато да го наблюдава. Ако водачът не е в състояние
лично да извърши това, той е длъжен да осигури лице, което да му сигнализира за опасности.

Търсиш друг закон?

 

  Нормативна база