17. Преминаване през железопътен прелез

Начало » Правилник за прилагане на ЗДвП » 17. Преминаване през железопътен прелез

Чл.106. При приближаване към железопътен прелез участниците в движението са
длъжни да се движат с повишено внимание, а водачите на пътни превозни средства- и с такава
скорост, която да им позволи при необходимост да спрат пред прелеза.
Чл.107. При преминаване през железопътен прелез участниците в движението се
ръководят от указанията на прелезопазача, от положението на бариерите, от светлинната и
звуковата сигнализация и от пътните знаци.
Чл.108. Водачът не трябва да предприема пресичане на релсовия път, ако не е
предварително убеден, че няма да се наложи спиране върху релсите или на разстояние, по-малко
от2 м от тях, поради техническите особености на превозното средство, условията на движение
или други предвидими причини.
Чл.109. Спирането на пътните превозни средства пред железопътен прелез е
задължително при:
1. липса на бариери и на съоръжения за подаване на звукова и светлинна сигнализация;
2. спуснати, започнали да се спускат или да се вдигат бариери;
3. мигаща червена светлина на светофара и/или включена звукова сигнализация
независимо от положението на бариерите;
4. вдигнати бариери и липса на сигнал на светофара и на звуковата сигнализация, ако към
прелеза приближава релсово превозно средство.
Чл.110. Пред железопътния прелез пътните превозни средства спират на маркираната
стоп-линия, а когато няма такава- на не по-малко от1 м пред бариерите. При липса на бариери
пътните превозни средства спират на линията, на която са поставени пътните знаци Б2, А34.1 или
А34.2, а при липса и на пътни знаци – на не по-малко от 2 м пред първата релса.
Чл. 111. Преди да потегли за пресичане на релсовия път, водачът е длъжен отново да се
убеди, че към прелеза не се приближава релсово превозно средство.
Чл. 112. Забранено е:
1. пресичането на релсов път извън железопътните прелези;
2. самоволното вдигане на бариера или заобикалянето й;
3. превключването на предавките на превозното средство на железопътен прелез и
преминаването му при изключени предавки;
4. навлизането на прелеза, ако от другата му страна няма достатъчно място поради
задръстване и след преминаването му не може да се осигури минимално разстояние от2 м от
последната релса;
5. движението назад на железопътен прелез.
Чл. 113. В случай на принудително спиране на превозното средство върху релсите или на
разстояние, по-малко от 2 м преди първата или след последната релса, водачът е длъжен:
1. да изведе пътниците извън превозното средство на безопасно разстояние;
2. да вземе мерки за извеждането на превозното средство извън обсега на релсовия път, а
ако това е невъзможно- да направи всичко необходимо за предупреждаване на водачите на
релсовите превозни средства от двете посоки за създалата се опасност.
Чл.114. Предупреждението за спиране на релсово превозно средство през деня се
извършва с кръгово движение на ръката, в която се държи ясно забелязващ се предмет с ярък
цвят, а през нощта – фенер или запалена факла.
Чл. 115. (1) На железопътен прелез движението на пътните превозни средства може да се
регулира от железопътен служител, който подава следните сигнали за спиране на пътните
превозни средства пред прелеза:
1. през деня- изпъната хоризонтално напред и напречно на оста на пътя дясна ръка с
червен флаг;
2. през нощта – описваща полукръг червена светлина.
(2) Сигналите на железопътните служители са задължителни за водачите на пътни
превозни средства, приближаващи прелеза и от двете му страни.

Търсиш друг закон?

 

  Нормативна база