2. Изисквания към пътните превозни средства

Начало » Правилник за прилагане на ЗДвП » 2. Изисквания към пътните превозни средства

Чл. 9. Разрешава се движението на пътно превозно средство по пътищата, ако то отговаря
на определените от производителя изисквания за експлоатация, на този правилник и на наредбите
по чл. 8, ал. 3 и чл. 36, ал. 3 от Закона за движението по пътищата.

Чл.10. (1) Моторно превозно средство или тегленото от него ремарке е технически неизправно, ако има някоя от следните повреди или неизправности:
1. по основната спирачна уредба:
а) не се осигурява равномерно спиране на всички колела, както и необходимите спирачни усилия за всяко колело;
б) има лошо закрепени възли или части;
в) има триене на тръбопроводи и гумени съединения в други конструктивни елементи на превозното средство;
г) има изтичане на спирачна течност или на въздух;
д) ефективността на работа на колесните спирачни механизми не съответства на нормативните изисквания;
е) ремаркетата, които нямат работна спирачка, са без допълнителна връзка или тя е неизправна;
ж) има износени спирачни накладки;
2. по хидравличната спирачна уредба, освен посочените в т. 1 неизправности:
а) свободният ход на педала е различен от предписаните нормативни стойности;
б) нивото на спирачната течност в резервоара е под нормата;
в) не работи вакуумният усилвател;
г) има неизправности по главния спирачен цилиндър, по някой от колесните спирачни цилиндри, по тръбопроводите или по техните връзки;
д) неизправен е регулаторът за налягането на отделните колесни спирачни механизми;
3. по пневматичната спирачна уредба, освен посочените в т. 1 неизправности:
а) компресорът не осигурява необходимото налягане на въздуха за захранване на уредбата;
б) неизправно е устройството за отнемане на влагата в сгъстения въздух;
в) има неизправен, нерегулиран или изолиран: четирипътен кран; регулатор на
налягането; главен спирачен кран; кран за регулиране на спирачното усилие на състава от пътни превозни средства в зависимост от натоварването или кран „влекач-ремарке“;
г) има неизправни, нерегулирани или изолирани колесни спирачни механизми;
д) връзката за подаване на въздух между влекача и ремаркето не отговаря на съответните изисквания на стандартизационните документи;
е) има недопустимо износване на шарнирите и на тресчотките на колесните спирачни механизми;
ж) ходът на ексцентрика на някой от колесните спирачни механизми не съответства на предписаните нормативни стойности;
з) има неизправни или изолирани блокиращи цилиндри;
4. по спирачната уредба за паркиране – ефективността на работа на спирачната уредба не съответства на предписаните нормативни стойности;
5. по кормилната уредба:
а) хлабината на кормилния механизъм не съответства на предписаните нормативни стойности;
б) усилията при въртене на кормилното колело не съответстват на предписаните нормативни стойности;
в) има незакрепени, неосигурени против саморазвиване или повредени възли и части;
г) неизправен е пневмо- или хидроусилвателят;
д) има възли или части, ремонтирани чрез заваряване, нагряване или запояване;
е) стойностите на монтажните ъгли на управляемите колела не съответстват на предписаните норми;
6. по рамата, кабината, каросерията и допълнителното оборудване:
а) има повреди или деформации по рамата, кабината или каросерията, които могат да окажат влияние на безопасността на движението на моторното превозно средство;
б) има неизправни брави или фиксатори на ключалките на вратите, а на товарните автомобили – неизправни ключалки на капаците;
в) има счупени или повредени външни стъкла или стъкла, които не отговарят на съответните изисквания на стандартизационните документи;
г) има неизправности по механизмите за управление;
д) за автомобилите, за които са предвидени, липсват или са повредени обезопасителните колани или елементи за тяхното закрепване;
е) липсват или са повредени предписаните огледала за виждане назад;
ж) не работят стъклочистачките;
з) не работи стъклоумивателното устройство;
и) на моторните превозни средства, които извършват обществен превоз, е неизправен или непломбиран километропоказателят или тахографът;
к) неизправен е скоростомерът;
л) неизправно е устройството за звуков сигнал;
м) неизправно е теглително-прикачното устройство на автомобила или ремаркето или опорно-прикачното устройство на влекача или полуремаркето;
н) повредени са престилките на задните калници на товарните автомобили, автобусите, тролейбусите и ремаркетата;
о) повредени или нечетливи са табелите с регистрационния номер;
п) няма пожарогасител или е неизправен;
р) няма аптечка;
с) няма светлоотразителен триъгълник или е неизправен;
т) няма необходимите опознавателни знаци;
7. по силовото предаване:
а) не е изправен съединителят;
б) има включващи се трудно или самоизключващи се предавки;
в) повреден е карданният вал или полуваловете;
г) повредено е главното предаване или диференциалът;
8. по окачването – има повреден ресор, амортисьор или някой от елементите на пневматичното окачване;
9. по колелата и гумите:
а) гумата не съответства по размер, налягане, допустимо натоварване и скорост на марката и модела на моторното превозно средство;
б) гумата има разкъсвания;
в) джантата е повредена или деформирана, липсва или е повреден елемент за закрепваен на джантата към главината на колелото;
г) дълбочината на протекторния рисунък на гумите на автомобилите и на мотоциклетите
е по-малка от 1,6 мм;
д) има вулканизирани или регенерирани предни гуми;
е) не са балансирани колелата на лекия автомобил;
10. по двигателя:
а) съдържанието на вредни вещества в отработилите газове, а при дизеловите двигатели – и степента на димност, не съответстват на предписаните нормативни стойности;
б) нивото на шума не съответства на предписаните нормативни стойности;
в) има изтичане на гориво;
г) радиосмущенията не съответстват на предписаните нормативни стойности;
11. по електрическата уредба- има повредени проводници или предпазителите не отговарят на нормативните изисквания;
12. по осветителната уредба:
а) изменени са броят, типът, цветът и разположението на предписаните светлини, с изключение на светлините за мъгла;
б) светлините не са регулирани;
в) не светят дългите, късите, габаритните светлини или стоп-светлините;
г) пътепоказателите не работят;
д) липсват предвидените светлоотразители;
е) недостатъчно осветена е задната табела с регистрационния номер.
(2) Моторно превозно средство за обществен превоз на пътници е технически неизправно, когато освен посочените в ал. 1 има и някоя от следните повреди или неизправности:
1. неизправни са управлението или механизмите за автоматично отваряне и затваряне на вратите;
2. неизправни са седалките, липсват или са повредени елементи за закрепването им;
3. повредени са подът или стъпалата на каросерията;
4. неизправни са отоплението или вентилацията или се отделят вредни газове в салона;
5. неизправна е системата за аварийно напускане или не е оборудвана в съответствие с изискванията на производителя.

Чл. 11. (1) (Попр. – ДВ, бр. 72 от 1996 г.) При възникване по време на движение на някоя от техническите неизправности, посочени в чл. 10, ал. 1, т. 1, букви „г“ и „д“, т. 2, буква „г“, т. 3, букви „а“ и „в“, т.5, буква „в“, т.6, буква „е“, буква „ж“- по време на дъжд или снеговалеж, и буква „м“, т. 7, букви „а“, „в“ и „г“, т. 9, буква „в“, т. 10, буква „в“ и т. 12, буква „в“ – през нощта и при намалена видимост, водачът е длъжен да спре моторното превозно средство или ремаркето до отстраняване на неизправността.
(2) В останалите случаи на възникване на техническа неизправност по време на
движение, когато отстраняването на неизправността на място е невъзможно, на водача се
разрешава да придвижи на собствен ход моторното превозно средство или да тегли ремаркето до
гараж или сервиз. В този случай придвижването може да се осъществи само ако водачът е
осигурил необходимата безопасност на движението.

Чл. 12. Моторното превозно средство не трябва да има отвътре или отвън каквито и да е предмети, които намаляват видимостта или отвличат вниманието на водача, както и предмети с остри изпъкнали ръбове или части, които представляват опасност за водача, пътниците или другите участници в движението.

Чл. 13. Забранено е поставянето на пердета на стъклата на предните врати и на задното стъкло. Допуска се поставяне на пердета на стъклата на задните врати само при наличие на огледала за виждане назад от двете страни на автомобила.

Чл. 14. За да участва в движението по пътищата всеки велосипед трябва да има изправни:
1. спирачки;
2. звънец и да няма друг звуков сигнал;
3. устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред и червен светлоотразител отзад; допуска се поставянето на устройство за излъчване на червена светлина отзад;
4. бели или жълти светлоотразители или светлоотразяващи елементи отстрани на колелата.

Чл.15. За да участва в движението по пътищата, всяко пътно превозно средство с животинска тяга трябва да има два жълти светлоотразителя отпред, два червени светлоотразителя отзад, а през нощта- отзад вляво светещо тяло, излъчващо бяла или жълта добре различима светлина. Светлоотразителите се разполагат симетрично от двете страни на превозното средство.

Чл.16. За да участва в движението по пътищата, всяка ръчна количка, теглена или бутана, при движение през нощта и при намалена видимост трябва да има най-малко една бяла или жълта добре различима светлина отпред и най-малко една червена светлина отзад. Източникът на тези светлини може да е един, който да бъде разположен от лявата страна на количката. Светлините не са задължителни за ръчни колички с широчина, по-малка от 1 м.

Чл. 17. Всяко намиращо се на платното за движение пътно превозно средство или състав от пътни превозни средства, към които не са приложими изброените изисквания, през нощта трябва да има най-малко две бели или жълти, добре различими светлини отпред и две червени светлини отзад.

Чл.18. (1) За обозначаване на пътни превозни средства се използват следните опознавателни знаци:
1. Синя или червена пробляскваща светлина – обозначава моторно превозно средство със специален режим на движение.
2. Жълта мигаща или пробляскваща светлина- обозначава моторно превозно средство, което поради специфичния си режим на движение представлява препятствие или опасност за движението по пътя.
3. „Състав от пътни превозни средства“- състои се от три тела, излъчващи оранжева светлина и разположени над предната част на кабината на теглещото моторно превозно средство.
4. „Република България“ – знакът има формата на елипса, бял цвят, черна крайна ивица и черни букви. Поставя се на задната вертикална част до табелата с регистрационния номер на регистрираните в Република България пътни превозни средства, които напускат нейната територия.
5. „Деца“ – знакът има формата на квадрат с оранжев цвят и с черна крайна ивица, върху който с черен цвят е изобразен символът от пътен знак А19. Поставя се отпред и отзад на моторните превозни средства, които превозват организирани групи от деца.
6. „Глух или глухоням водач“- знакът има формата на кръг, с жълт цвят, черна крайна ивица и черен символ. Поставя се в долния десен ъгъл на предното стъкло и в долния ляв ъгъл на задното стъкло на моторно превозно средство, управлявано от глух или глухоням водач.
7. „Инвалид“- знакът има формата и изображението на пътен знак Д21. Поставя се на челната страница на картата, която се издава на инвалиди за ползване на улеснения при движение с моторни превозни средства, когато те са водачи или пътници. Картата се поставя в долния десен ъгъл на предното стъкло на превозното средство и се сваля, когато то не обслужва притежателя на документа.
8. „Такси“ – знакът има формата на пресечена пирамида с бял цвят, вътрешно осветление и изписан двустранно надпис с черен цвят. Надписът може да бъде повторен с латински букви „Tахi“. Поставя се перпендикулярно на надлъжната ос, върху покрива на моторното превозно средство, извършващо таксиметров превоз.
9. „Учебен автомобил“- знакът представлява табела с формата на правоъгълник със син цвят и бяла буква „У“. Поставя се на предната и задната вертикална част на моторното превозно средство, което се движи с учебна цел. На леките автомобили може да се поставя върху покрива, но трябва да бъде изписан двустранно. Знакът се използва за обозначаване и на другите превозни средства, които се движат с учебна цел.
10. „Извънгабаритно пътно превозно средство“ – знакът представлява табела с формата на правоъгълник, върху която са нанесени успоредни и наклонени червени и бели
светлоотразителни ленти и надпис „Извънгабаритен“ с черен цвят. Поставя се отпред и отзад на пътно превозно средство, което е извънгабаритно или превозва извънгабаритен товар, както и на съпровождащия го автомобил.
11. „Опасен товар“- знакът представлява табела с формата на правоъгълник със светлоотразително покритие с оранжев цвят, върху което с цифри с черен цвят се изписва
идентификационният код за степента на опасност на товара, а под него – идентификационният код за вида на опасния товар. Поставя се отпред вляво над бронята и отзад в лявата страна на превозните средства, превозващи опасни товари.
12. „Товарен автомобил или трактор с максимално допустима маса над 3,5 т и дължина над7,00 м“- знакът представлява една (А) или комбинация от две (Б или В) или четири (Г) правоъгълни табели, върху които са нанесени успоредни и наклонени червени флуоресциращи и жълти светлоотразителни ленти. Поставя се отзад на превозното средство. Броят и начинът на поставяне на табелите се определят в зависимост от конфигурацията и габаритните размери на превозното средство.
13. (Попр. – ДВ, бр. 72 от 1996 г.) „Ремарке или полуремарке“ – знакът представлява една (А) или комбинация от две (Б или В) или четири (Г) правоъгълни светлоотразителни табели с жълт цвят и червена флуоресцираща крайна ивица. Поставя се отзад на превозното средство. Броят и начинът на поставяне на табелите се определят в зависимост от конфигурацията и габаритните размери на превозното средство.
14. „Бавнодвижещо се моторно превозно средство“ – знакът представлява табела с форма на равностранен триъгълник със скосени върхове и светлоотразително покритие в червен цвят и вписан в него червен флуоресциращ триъгълник. Поставя се отзад на бавнодвижещите се моторни превозни средства, както и на прикачените към тях ремаркета.
15. „Военна колона“- знакът има формата на правоъгълник с бял цвят, надпис „Военна колона“ с червен цвят и изображението на пътен знак А39. Поставя се отпред на първото и отзад на последното превозно средство от колоната.
16. (нова- ДВ, бр.32 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) „Моторно превозно средство с монтирана автомобилна газова уредба“- знакът има формата на равностранен триъгълник със светлоотразителни жълт цвят и червена крайна ивица с вписани в него надпис с латински букви „GAS“ и знак „Внимание“. Поставя се на задното стъкло от вътрешната страна в горния ляв ъгъл или на подходящо място на челното стъкло, ако МПС няма задно стъкло.
(2) Опознавателните знаци трябва да отговарят на съответните изисквания на стандартизационните документи.
(3) Конкретното място на поставяне върху пътните превозни средства, размерите на опознавателните знаци и техническите изисквания към тях се определят от министъра на вътрешните работи съгласувано със заинтересуваните ведомства.
(4) С разрешение на министъра на вътрешните работи на моторните превозни средства може да се поставят и други табели, надписи и емблеми, различни от посочените в ал. 1.

Търсиш друг закон?

 

  Нормативна база