21. Спирки на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници

Начало » Правилник за прилагане на ЗДвП » 21. Спирки на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници

Чл.126. (1) Водачът на пътното превозно средство от редовните линии за обществен

превоз на пътници е длъжен да спира на определените и обозначени по маршрута спирки, като

осигурява възможност за безопасното качване и слизане на пътниците.

(2) Когато спирките не са оформени със специално уширение на пътното платно, водачът

на нерелсовото превозно средство от редовните линии за обществен превоз на пътници е длъжен

да спира на спирките възможно най-близо до границата на платното за движение.

(3) Когато спирката е заета от спряло или спрели пътни превозни средства от редовните

линии за обществен превоз на пътници, водачите на пристигащите след тях пътни превозни

средства са длъжни да изчакат освобождаването на спирката.

Чл. 127. На водача на пътно превозно средство от редовните линии за обществен превоз

на пътници е забранено да спира за качване и слизане на пътници извън обозначените с пътни

знаци спирки.

Чл. 128. Качването и слизането на пътници във и от превозните средства от редовните

линии за обществен превоз на пътници е разрешено само на спирките, когато превозното

средство е неподвижно.

Чл.129. При преминаване в съседна пътна лента покрай спиращо, спряло на или

потеглящо от означена с пътен знак спирка на пътно превозно средство от редовните линии за

обществен превоз на пътници водачът на нерелсовото пътно превозно средство е длъжен

своевременно да намали скоростта, а в случай на необходимост – и да спре.

Чл.130. (1) При приближаване от дясната страна на трамвай, спиращ или спрял на

означена с пътен знак спирка, водачът на нерелсовото пътно превозно средство е длъжен да спре

на един метър зад него.

(2) При приближаване към спирка, на която има остров на платното за движение, водачът

на нерелсовото пътно превозно средство е длъжен да намали скоростта и в случай на

необходимост да спре, за да позволи на пешеходците безопасно да преминат през платното за

движение между тротоара и острова.

Чл.131. При приближаване към спиращ, спрял или потеглящ автобус, означен с

опознавателен знак „Деца“, водачът на пътно превозно средство е длъжен да спре, за да осигури

безопасността на децата.

Чл.132. Водачът на пътно превозно средство е длъжен да намали скоростта, а при

необходимост и да спре, за да позволи на пътните превозни средства от редовните линии за

обществен превоз на пътници да извършат необходимите маневри, свързани с потеглянето им от

обозначените спирки. Това не освобождава водачите на пътните превозни средства от редовните

линии за обществен превоз на пътници да вземат необходимите мерки за безопасност.

Търсиш друг закон?

 

  Нормативна база