23. Специални правила за някои участници в движението

Начало » Правилник за прилагане на ЗДвП » 23. Специални правила за някои участници в движението

Раздел I.
Водачи на велосипеди
Чл.140. Водачът на велосипед е длъжен да се движи възможно най-близо до дясната
граница на платното за движение.
Чл. 141. На водача на велосипед е забранено:
1. да се движи успоредно до друг велосипедист;
2. да управлява, без да държи кормилото с ръка, както и да освобождава педалите;
3. да се движи в непосредствена близост до пътно превозно средство или да се държи за
него;
4. да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на велосипеда
или създават опасности или пречки за другите участници в движението;
5. да бъде теглен от друго пътно превозно средство;
6. да управлява велосипед по площите, предназначени за движение само на пешеходци.
Тази забрана не се отнася за децата велосипедисти.
Чл. 142. Забранено е движението на велосипедисти в група за тренировка, ако пред и зад
групата няма придружители с автомобил или мотоциклет.
Раздел II.
Водачи на пътни превозни средства с животинска тяга, на животни и на стада
Чл. 143. Водачът на пътно превозно средство с животинска тяга, на животни или на стада
е длъжен непрекъснато да контролира и да направлява животните, така че да не се създават
пречки и опасности за движението.
Чл. 144. (1) Водачите на пътни превозни средства с животинска тяга, на животни и на
стада са длъжни:
1. да карат или водят превозното средство или животните в най-дясната част на пътното
платно;
2. да карат или водят пътните превозни средства в колона не повече от две
непосредствено едно след друго;
3. при езда да не водят повече от едно животно отстрани и да не се движат успоредно с
друг ездач;
4. да не превеждат животни през пътя, ако това застрашава безопасността на движението;
5. при движение по банкетите и тротоарите в населени места да водят кучетата на къс
повод.
(2) През нощта или при намалена видимост водачът на стадото е длъжен да сигнализира
стадото отзад, откъм страната на движението със запален фенер.
Чл. 145. На водача на животни е забранено да ги оставя без надзор в обхвата на пътя и в
близост до него.
Раздел III.
Теглене на моторни превозни средства
Чл.146. Теглене на моторно превозно средство е придвижването му с използване на
теглителната сила на друго моторно превозно средство.
Чл.147. (1) Механичното свързване на моторните превозни средства при теглене се
извършва с твърда връзка (теглич) или с гъвкава връзка.
(2) Тегленето на моторно превозно средство с максимално допустима маса над5 т и на
седлови влекач с полуремарке се извършва само с твърда връзка или със специален автомобил.
Чл. 148. (1) Водачите на теглещото и на тегленото моторно превозно средство трябва да
притежават свидетелство за управление за категорията на превозното средство, което управляват.
(2) Водачите на теглещото и на тегленото моторно превозно средство са длъжни да
съгласуват предварително помежду си сигнали за взаимно разбиране по време на движение и
по-специално – сигнал за спиране.
Чл.149. При теглене максимално допустимата скорост на движение е40 км/ч, а при
теглене с твърда връзка по автомагистрала – 70 км/ч.
Чл. 150. (1) При теглене с твърда връзка тегличът трябва да е с дължина от 2 до 4 м и да е
оцветен напречно с червени и бели ивици. Тегленото моторно превозно средство трябва да бъде с
изправна кормилна уредба.
(2) При теглене с гъвкава връзка дължината й трябва да бъде от4 до6 м и поне на едно
място да бъде сигнализирана с червен флаг. Тегленото с гъвкава връзка моторно превозно
средство трябва да има изправни кормилна и спирачна уредба.
Чл. 151. По време на движение теглещото моторно превозно средство трябва да бъде с
включени къси светлини, а тегленото – с включен авариен сигнал или с поставен отзад
предупредителен светлоотразителен триъгълник.
Чл.152. При движение през нощта или в условията на намалена видимост и при
неизправна осветителна уредба тегленото моторно превозно средство трябва да има отзад в
лявата страна червена светлина.
Чл.153. При неизправна кормилна уредба или при друга повреда, която не позволява
теглене с твърда или гъвкава връзка, моторните превозни средства могат да се преместват само
със специален автомобил.
Чл. 154. Забранено е:
1. превозването на пътници в теглено моторно превозно средство;
2. превозването на пътници в автобус и в каросерията на товарен автомобил, когато те се
използват за теглене;
3. тегленето на мотоциклет без кош и на мотопед;
4. тегленето на повече от едно моторно превозно средство;
5. тегленето на моторно превозно средство от моторно превозно средство с ремарке или
обратното;
6. използването на мотоциклет за теглене;
7. тегленето при намалена видимост под 50 м;
8. тегленето с гъвкава връзка по хлъзгав път.
Раздел IV.
Шествия и състезания
Чл. 155. Организирани шествия и състезания по пътищата могат да се провеждат само
след разрешение на компетентните власти и след предварително съгласуване на маршрутите,
условията и времето на провеждането им с органите на Министерството на вътрешните работи.
Чл. 156. Движението на шествия се извършва в колона по най-дясната свободна пътна
лента. Широчината на колоната не може да бъде по-голяма от широчината на една пътна лента за
движение.
Чл. 157. Забранява се на останалите участници в движението да пресичат шествията.
Раздел V.
Моторни превозни средства със специален режим на движение
Чл.158. (1) Моторни превозни средства със специален режим на движение са
автомобилите и мотоциклетите, които при движението си подават светлинен сигнал с
пробляскваща синя и/или червена светлина и специален звуков сигнал.
(2) Специалният режим на движение се ползва само при необходимост.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 12.06.2007 г., изм. – ДВ, бр. 34 от 2008 г., в сила
от 01.04.2008 г., доп. – ДВ, бр. 44 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 53 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 45 от 2009
г., изм.- ДВ, бр.63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г., изм.- ДВ, бр.60 от 2012 г., в сила от
07.08.2012 г.) Специален режим на движение ползват моторните превозни средства на: Спешна
медицинска помощ, Държавна агенция „Национална сигурност“, главните и областните дирекции
на Министерството на вътрешните работи, Народното събрание, Националната служба за охрана,
Главна дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ на Министерството
на правосъдието“, служба „Военна полиция“ към министъра на отбраната и други структури на
Министерството на вътрешните работи, определени от министъра на вътрешните работи.
Чл. 159. (1) Водачът на моторно превозно средство със специален режим на движение
може:
1. да преминава при забраняващ сигнал на светофара или да преминава, без да спира, при
наличие на пътен знак Б2, но само след като намали скоростта достатъчно, за да извърши това
безопасно;
2. да надвишава разрешената максимална скорост на движение дотолкова, доколкото
няма да застраши нечий живот или имущество;
3. да не се съобразява с организацията на движението, въведена с пътни светофари, пътни
знаци, пътна маркировка и други средства, когато това се отнася до посока на движение и
завиване в определени направления;
4. да паркира или да престоява независимо от разпоредбите на този правилник. През това
време той може да подава само светлинни сигнали.
(2) Разпоредбите на ал.1 не освобождават водачите на моторни превозни средства със
специален режим на движение, както и водачите на съпровожданите от тях автомобили от
задължението да управляват по безопасен начин.

Търсиш друг закон?

 

  Нормативна база