25. Превоз на товари и пътници

Начало » Правилник за прилагане на ЗДвП » 25. Превоз на товари и пътници

Раздел I.
Превоз на товари
Чл. 168. При превозване на товари масата на натовареното пътно превозно средство не
трябва да надвишава максимално допустимата маса, отразена в свидетелството му за
регистрация.
Чл. 169. (1) Превозваните товари трябва:
1. да не създават опасност за участниците в движението;
2. да бъдат укрепени и да не се влачат по пътя;
3. да не ограничават видимостта на водача и да не нарушават устойчивостта и
управляемостта на пътното превозно средство;
4. да не закриват светлините, сигналните устройства, опознавателните знаци, табелите с
регистрационни номера, огледалата за виждане назад и сигналите, подавани с ръка.
(2) Товарите, които може да бъдат ответи или разпилени, както и тези, които блестят и
създават опасност от заслепяване, трябва да бъдат покрити.
Чл. 170. Когато по време на превозването товарът падне изцяло или частично на пътя,
водачът е длъжен да вземе необходимите мерки за сигнализиране на товара и пътното превозно
средство и за почистване на пътното платно.
Чл. 171. Забранено е извършването на товарно-разтоварни работи:
1. в населени места от 22 до 6 часа, когато това предизвиква шум;
2. когато с това се създава опасност за движението или се замърсява околната среда.
Чл. 172. (1) Пътно превозно средство (или състав от пътни превозни средства), което с
товар или без товар има маса, по-голяма от38 т, дължина, по-голяма от22 м, широчина,
по-голяма от 2,5 м (за хладилните фургони и ремаркета- от 2,6 м), или височина, по-голяма от 4
м, е извънгабаритно. То се обозначава с опознавателния знак „Извънгабаритно пътно превозно
средство“.
(2) Условията и редът за движение на извънгабаритни пътни превозни средства, както и
нормите за натоварване на ос се определят от министъра на транспорта и от министъра на
вътрешните работи.
Чл.173. На водача на пътно превозно средство, обозначено с опознавателния знак
„Извънгабаритно пътно превозно средство“, е забранено да престоява на платното за движение и
да се движи при намалена видимост под 50 м.
Чл. 174. Когато товарът излиза отстрани на най-издадената част от превозното средство с
повече от 0,20 м, а отпред или отзад – с повече от 1 м, товарът се обозначава с червен флаг, а при
движение през нощта – с бял светлоотразител или с бяла светлина отпред и с червен
светлоотразител или с червена светлина отзад.
Раздел II.
Превоз на опасни товари
Чл.175. Опасни товари са предметите, изделията или веществата, които могат да
застрашат здравето или живота на хората, безопасността на движението по пътищата,
имуществото на държавата, юридическите и физическите лица, както и качеството на околната
среда.
Чл.176. (1) Опасните товари се опаковат, етикетират, маркират се и се превозват
съгласно изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по
шосе (ДВ, бр. 73 от 1995 г.).
(2) Превоз на опасен товар се извършва след издаване на разрешение от Министерството
на вътрешните работи.
Чл.177. (1) Максимално допустимата скорост на движение на моторни превозни
средства, превозващи опасен товар, в населено място е 40 км/ч, извън населено място – 50 км/ч и
по автомагистрала – 70 км/ч.
(2) Пътно превозно средство, което превозва опасен товар, се паркира само на паркинги,
определени за тази цел, а когато няма такива – извън платното за движение най-малко на 200 м от
населено място или от обозначена вододайна зона.
Чл. 178. На водача на пътно превозно средство, превозващо опасен товар, е забранено:
1. да паркира пътното превозно средство в населено място, както и на пътното платно
извън населено място;
2. да извършва превоза при дъжд, снеговалеж или мъгла, когато в резултат на това
видимостта е намалена под 50 м. В тези случаи водачът е длъжен да паркира превозното средство
на безопасно място, като спазва изискванията на чл. 177, ал. 2.
Раздел III.
Превоз на пътници
Чл. 179. При превозване на пътници водачът е длъжен:
1. да извършва превоза само с предназначени за това пътни превозни средства съобразно
товароносимостта, отразена в свидетелството за регистрация;
2. преди потегляне да се убеди, че са осигурени всички условия за безопасното им
превозване;
3. да затваря вратите на автобуса, тролейбуса или трамвая преди потегляне и да не ги
отваря по време на движение;
4. да постави на превозното средство отпред и отзад опознавателен знак „Деца!“ при
превозване на организирана група деца. Това изискване не се отнася за пътните превозни
средства от редовните линии за обществен превоз на пътници.
Чл.180. (1) Забранява се превозването на по-голям брой пътници от определения в
свидетелството за регистрация на моторното превозно средство. Допуска се в лек автомобил да се
превозват допълнително на задната седалка още две деца до 7 години или едно – до 14 години.
(2) Превозването на деца до 10-годишна възраст е забранено на задната седалка на
мотоциклет или мотопед и на предната седалка на лек автомобил, освен ако за детето е поставена
допълнителна специална седалка.
Чл.181. (1) Забранява се превозването на пътници в туристически ремаркета, товарни
ремаркета, самоходни шасита, трактори и други селскостопански машини, в каросерията на
самосвали и в товарни кошове на мотоциклети.
(2) В товарен автомобил може да се превозват лица, които товарят, разтоварват,
съпровождат, приемат или предават превозвания товар. Броят им за всеки тон полезен товар е по
един човек, но не повече от 8. Тези изисквания не се отнасят до моторните превозни средства на
Министерството на отбраната.
Чл. 182. Пътниците са длъжни:
1. да изпълняват указанията на водача и на персонала, обслужващ пътното превозно
средство;
2. да използват обезопасителните колани, монтирани в автомобила;
3. да поставят на главата си защитна каска, когато пътуват с мотоциклет или мотопед.
Чл. 183. Могат да не ползват обезопасителни колани:
1. бременните жени;
2. лица, чието физическо състояние не позволява употребата на колан;
3. (изм.- ДВ, бр.63 от2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) униформените служители от
органите за контрол по Закона за движението по пътищата- при изпълнение на служебните си
задължения.
Чл. 184. На пътниците е забранено:
1. да застават в непосредствена близост до водача и да ограничават видимостта му, да
стоят на стъпалата или на други опасни места, да отварят вратите по време на движение, да
пречат на затварянето им и да се навеждат навън от превозното средство;
2. да пътуват в моторно превозно средство, извършващо обществен превоз на пътници, с
облекло и вещи, включително и домашни животни, които могат да замърсят или да наранят
другите пътници;
3. да излизат извън превозното средство, спряно за проверка, без разрешение на
контролния орган;
4. да изхвърлят или да разпиляват предмети или вещества, които създават опасност за
движението или замърсяват пътя или околната среда.

Търсиш друг закон?

 

  Нормативна база