26. Задължения на водачите на пътни превозни средства

Начало » Правилник за прилагане на ЗДвП » 26. Задължения на водачите на пътни превозни средства

Чл. 185. Водачът на моторно превозно средство е длъжен да носи:
1. свидетелство за управление на моторно превозно средство от съответната категория;
2. свидетелство за регистрация на моторното превозно средство, което управлява;
3. документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ за моторното превозно
средство, което управлява;
4. бланка от застрахователна организация на протокол за регистриране на
пътнотранспортно произшествие без участието на органите на Министерството на вътрешните
работи;
5. съответните документи при извършване на обществен превоз;
6. съответните съпроводителни и други документи при превозване на опасен товар.
Чл. 186. При обслужване на пътното превозно средство водачът е длъжен да не нарушава
тишината с форсиране на двигателя или по друг начин в населените места и в местата за почивка
през времето от 22 ч. до 6 ч., а в празнични и почивни дни – от 22 ч. до 9 ч. и от 12 ч. до 16 ч.
Чл. 187. Водачът на пътно превозно средство е длъжен:
1. когато навлиза от земен път на път с настилка, да вземе мерки да не нанася кал и земна
маса по пътя, а ако това стане – незабавно да го почисти;
2. да не се движи със самоходни верижни машини по пътищата с настилка.
Чл. 188. (1) Водачите на автомобили, комплектувани с обезопасителни колани, са длъжни
да ги използват.
(2) Могат да не ползват обезопасителни колани:
1. бременните жени;
2. лица, чието физическо състояние не позволява употребата на колан;
3. (изм.- ДВ, бр.63 от2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) униформените служители от
органите за контрол по Закона за движението по пътищата- при изпълнение на служебните си
задължения;
4. водачите на таксиметрови автомобили;
5. инструкторите при управление на автомобила с учебна цел.
Чл. 189. Водачите на мотоциклети и на мотопеди при движение са длъжни да поставят на
главата си защитна каска, отговаряща на съответните изисквания.
Чл.190. (1) При навлизане в район на бензиностанция или на станция за зареждане с
втечнен газ водачът е длъжен:
1. да подреди в съответната посока моторното превозно средство най-малко на1 м от
друго, стоящо пред него;
2. при зареждане да изгаси двигателя и да изключи запалителната система, както и
системата за подгряване при хранителните системи с впръскване на горивото.
(2) Мотоциклетите и мотопедите се придвижват на ръка към бензиновите колонки с
изгасен двигател от разстояние най-малко15 м от тях. След зареждането те се отдалечават по
същия начин и на същото разстояние.
Чл. 191. При подаден сигнал за спиране от контролните органи водачът е длъжен да спре
плавно в най-дясната част на платното за движение или на посоченото от контролния орган място
и да изпълнява неговите указания.
Чл.192. При приближаване на моторно превозно средство със специален режим на
движение водачите на останалите пътни превозни средства са длъжни да освободят достатъчно
място на пътното платно, а при необходимост- и да спрат, за да осигурят безпрепятственото
преминаване както на сигнализиращото, така и на съпровожданите от него превозни средства.

Търсиш друг закон?

 

  Нормативна база