29. Задължения за съгласуване

Начало » Правилник за прилагане на ЗДвП » 29. Задължения за съгласуване

Чл. 205. (1) Юридическите и физическите лица са длъжни да съгласуват предварително с
органите на Министерството на вътрешните работи:
1. проектите за стандарти, отраслови нормали и други нормативни актове, свързани с
безопасността на движението;
2. проектите за организация на движението при извършване на строителни и ремонтни
работи в обхвата на пътя;
3. откриването, прекатегоризирането и закриването на железопътни прелези;
4. прекатегоризирането и закриването на пътища;
5. проектите и местата за откриване на търговски и други обекти в обхвата на пътя;
6. местата за поставяне на рекламни, агитационни и други материали в обхвата на пътя;
7. проектите за осветление в обхвата на пътя;
8. маршрутите и спирките на превозните средства от редовните линии за обществен
превоз на пътници.
(2) Не се съгласуват предварително с органите, посочени в ал. 1:
1. въвеждането на временни ограничения и забрани за движение в случаите на аварийно
възникнали повреди, препятствия и опасности за движението (заледяване, заснежаване,
наводняване и пропадане на настилката, срутване, повреди на различни съоръжения,
пътнотранспортни произшествия и други подобни). В тези случаи компетентните органи се
уведомяват в срок до 12 часа;
2. текущият ремонт и поддържането на пътищата, пътните съоръжения и
принадлежности и на железопътните прелези.

Търсиш друг закон?

 

  Нормативна база