30. Правомощия на органите за контрол

Начало » Правилник за прилагане на ЗДвП » 30. Правомощия на органите за контрол

Чл. 206. (Изм. – ДВ, бр. 63 от 2011 г., в сила от 16.08.2011 г.) Контролът по спазването на
правилата и изискванията за безопасност на движението се осъществява от органите, определени
в Закона за движението по пътищата. Този контрол може да бъде общ или изборен с използване
на явни и неявни форми.
Чл.207. При спиране на пътно превозно средство за проверка или за оказване на
съдействие служителят от органите за контрол подава своевременно ясен сигнал със стоп-палка.
През нощта сигналът за спиране може да бъде подаден и с описваща полукръг червена светлина.
Униформен полицай може да спира пътните превозни средства и чрез подаване на сигнал само с
ръка. Сигнал за спиране може да бъде подаден и от движещ се полицейски автомобил или
мотоциклет чрез постоянно светещ или мигащ надпис „ПОЛИЦИЯ-СПРИ!“
Чл.208. (1) Служителят на органите за контрол представя на спрения за проверка
участник в пътното движение полицейски знак или служебна карта.
(2) Когато е необходимо, служителят на органите за контрол може да покани спрения
водач да излезе от превозното средство.
(3) В случай на задържане на документи служителят на органите за контрол издава
съответния за това документ.
Чл.209. При съобщение за пътнотранспортно произшествие полицейските органи са
длъжни да посетят местопроизшествието, когато:
1. при произшествието има убит или ранен човек, както и ако то е със значителни
материални щети;
2. произшествието е с незначителни материални щети, но е предизвикало задръстване на
платното за движение или между участниците в произшествието има разногласие в оценката на
обстоятелствата;
3. в произшествието участва пътно превозно средство, което превозва опасен товар;
4. в произшествието участва пътно превозно средство с чуждестранна регистрация;
5. има съмнение, че участник в произшествието е под въздействието на алкохол, на
упойващо вещество или не притежава необходимите права за управление на моторно превозно
средство;
6. в пътнотранспортното произшествие участват повече от две моторни превозни
средства;
7. виновният участник в произшествието не носи необходимата бланка от протокол за
регистриране на пътнотранспортно произшествие без участието на органите на Министерството
на вътрешните работи.
Чл.210. Когато пътно превозно средство, изоставено или повредено вследствие на
пътнотранспортно произшествие, създава опасност или пречи на движението, полицейските
органи дават нареждане за неговото преместване за сметка на собственика му и го уведомяват за
новото му местонахождение.

Търсиш друг закон?

 

  Нормативна база