5. Свидетелство за управление на моторно превозно средство

Начало » Правилник за прилагане на ЗДвП » 5. Свидетелство за управление на моторно превозно средство

Чл. 22. На лице, което успешно е положило изпит за получаване на право за управление на моторно превозно средство, се издава свидетелство, валидно за съответната категория, по образец, утвърден от министъра на вътрешните работи.

Чл.23. (1) Заглавието на свидетелството „Свидетелство за управление на МПС“ се повтаря на френски език – „Permis de conduire“.
(2) Свидетелството съдържа опознавателния знак „Република България“ и данни в
следната последователност:
1. фамилия;
2. име и презиме;
3. дата на раждане, единен граждански номер;
4. местоживеене;
5. организация, издала свидетелството;
6. дата и място на издаване на свидетелството;
7. срок на валидност на свидетелството;
8. номер на свидетелството;
9. подпис на представител на организацията, издала свидетелството, и печат;
10. подпис на водача;
11. категорията или категориите моторни превозни средства, за които е валидно свидетелството.
(3) На свидетелството се поставят снимка на водача и печат на организацията, издала свидетелството.
(4) Данните, съдържащи се в т.1, 2, 4, 5 и6 от свидетелството, се повтарят с латински букви.

Чл.24. Свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено в друга държава, е валидно на територията на Република България, ако тази държава е договаряща страна по Конвенцията за пътното движение (Виена, 1968 г.) и при условие, че свидетелството отговаря на изискванията към свидетелствата, определени от конвенцията, или е придружено от легализиран превод.

Чл.25. (1) Международното свидетелство за управление на моторно превозно средство по образец, показан в приложението, е валидно на територията на Република България, когато е издадено от друга държава.
(2) Международно свидетелство за управление се издава на български гражданин след представяне на валидно национално свидетелство. Това свидетелство не е валидно на територията на Република България.

Търсиш друг закон?

 

  Нормативна база