9. Пътни знаци

Чл. 38. Пътните знаци са:
1. предупредителни за опасност – група „А“;
2. с предписания за участниците в движението:
а) група „Б“ – относно предимството;
б) група „В“ – за въвеждане на забрана и за отменяне на въведена забрана;
в) група „Г“ – със задължителни предписания;
г) група „Д“ – със специални предписания;
3. указателни:
а) група „Е“ – даващи допълнителна информация;
б) група „Ж“ – за направления, посоки, обекти и др.;
4. допълнителни табели – група „Т“.

Чл. 39. (1) Пътните знаци имат определени форма, размери, цвят и символи.
(2) Размерите на пътните знаци трябва да бъдат такива, че да са видими и лесноразбираеми както през деня, така и през нощта.
(3) При необходимост надписите в пътните знаци може да бъдат повторени с латински букви.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Пътните знаци от групи „А“, „Б“, „В“, „Г“, „Д“ и допълнителните средства за сигнализиране от група „С“, когато се поставят на пътни участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия, могат да имат допълнителен контур или правоъгълна основа с жълтозелен флуоресцентен светлоотразителен фон. Когато пътни знаци от тези групи се използват при временна организация и безопасност на движението по пътя поради строителство или ремонт, дейности по поддържане, аварийни ситуации и други подобни, допълнителният контур или правоъгълната основа могат да имат жълт флуоресцентен светлоотразителен фон.
(5) (Нова- ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Пътните знаци от групи „Ж“ и „Т“, използвани при временна организация и безопасност на движението по пътя поради
строителство или ремонт, дейности по поддържане, аварийни ситуации и други подобни, могат да имат жълт фон.
(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Символите в отделен пътен знак периодично може да се променят.
(7) (Предишна ал. 6 – ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) При изобразяването на пътни знаци с помощта на светещи елементи се допуска тъмният цвят да бъде заменен със светъл, като съответно светлият цвят бъде заменен с тъмен. Червеният цвят не може да бъде променян.
(8) (Предишна ал.7 – ДВ, бр.13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) За изобразяване на превозни средства в пътните знаци се използват следните символи:
– моторно превозно средство, с изключение на мотоциклетите без кош и мотопедите;
– товарен автомобил;
– автобус;
– тролейбус;
– трамвай;
– влак;
– ремарке, с изключение на полуремаркетата и едноосните ремаркета;
– ремарке;
– трактор и самоходна машина;
– мотоциклет и мотопед;
– светлоотразяващи.

Раздел I.
Предупредителни пътни знаци за опасност – група „А“

Чл. 42. (1) (Доп. – ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Предупредителните пътни знаци за опасност имат формата на равностранен триъгълник, една от страните на който е разположена хоризонтално, а срещуположният й връх- вертикално над нея. Знаците имат бял фон, червена гранична ивица и символи в черен цвят, като знак А23 е с жълт фон, а знак А40 – с жълтозелен флуоресцентен фон. Различно оформление имат пътни знаци: А24, А34.1, А34.2,
А35.1, А35.2 и А35.3.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Предупредителните пътни знаци
за опасност имат следните изображения и наименования:
А1 Опасен завой надясно
А2 Опасен завой наляво
А3 Последователни опасни завои, първият от които е надясно
А4 Последователни опасни завои, първият от които е наляво
А5 Стръмен наклон при спускане
А6 Стръмен наклон при изкачване
А7 Платно за движение, стеснено от двете страни
А8 Платно за движение, стеснено отдясно
А9 Платно за движение, стеснено отляво
А10 Подвижен мост или ферибот
А11 Пътят води до кей или бряг
А12 Неравности по платното за движение
А13 Изкуствени неравности по платното за движение
А14 Опасен пътен банкет
А15 Опасност от хлъзгане
А16 Възможно е изхвърляне на малки камъни
А17 Опасност от срутване или наличие на паднали камъни
А18 Пешеходна пътека
А19 Деца
А20 Велосипедисти
А21 Възможна е поява на домашни животни
А22 Възможна е поява на диви животни
А23 Участък от пътя в ремонт
А24 Светофар
А25 Кръстовище на равнозначни пътища
А26 Кръстовище с път без предимство
А27 Кръстовище с път без предимство отдясно
А28 Кръстовище с път без предимство отляво
А29 Кръстовище с кръгово движение
А30 Двупосочно движение
А31 Пресичане на трамвайна линия
А32 Железопътен прелез с бариери
А33 Железопътен прелез без бариери
А34.1. Железопътен прелез с един коловоз
А34.2. Железопътен прелез с два и повече коловоза
А35 Бализ
А36 Възможно е ниско прелитане на самолети
А37 Възможна е поява на силен страничен вятър
А38 Тунел
А39 Внимание! Други опасности
А40 Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия
(3) Символът в пътен знак А24 се състои от3 кръга с червен, жълт и зелен цвят, разположени един под друг.
(4) Пътни знаци А35.1, А35.2 и А35.3 имат форма на правоъгълник, на който дългата страна е разположена вертикално, с бял фон, с черна гранична линия и съответно с три, две и една червени наклонени ленти, насочени към платното за движение.
Чл.43. (1) Пътен знак А15, поставен с допълнителна табела Т14, предупреждава за опасност от хлъзгане поради овлажняване или заледяване на платното за движение в резултат на специфични атмосферни условия.
(2) Пътен знак А18 предупреждава за обозначена с пътен знак Д17 пешеходна пътека.
(3) Пътен знак А19 предупреждава за опасност от внезапна поява на деца на платното за движение.
(4) Пътен знак А30 се поставя пред пътен участък, където от пътно платно с еднопосочно движение се преминава в пътно платно с двупосочно движение. Когато платно за еднопосочно движение с дължина, по-голяма от 500 м, се използва временно за двупосочно движение, знакът се повтаря на интервали не по-големи от 500 м.
(5) Пътен знак А31 се поставя на път, който се пресича с трамвайна линия.
(6) Пътен знак А39 се използва за сигнализиране на опасности, за които не са предвидени пътни знаци. Той се използва и за предупреждение за приближаване към железопътен прелез, където движението на влакови композиции се извършва с много ниска скорост. В този случай, когато през прелеза преминава влак, пътното движение се регулира със сигнали, подавани от железопътен служител, придружаващ влака.

Чл.44. (1) Извън населените места предупредителните пътни знаци за опасност се поставят на разстояние от 100 до 150 м преди началото на опасния участък, а в населени места – на разстояние от 50 до 100 м. При необходимост знаците се поставят на друго разстояние, което се указва с допълнителна табела Т1. При необходимост от предупреждаване за опасност по дълъг пътен участък разстоянието до края на участъка се означава с допълнителна табела Т2.
(2) Извън населени места пътни знаци А11 и А19 задължително се повтарят на разстояние не по-малко от 50 м преди опасността.
(3) (Изм.- ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Пътни знаци А26, А27 и А28 се поставят само извън населени места, когато на пресичаните пътища са поставени пътни знаци Б1 или Б2.
(4) Пътни знаци А34.1 и А34.2 се поставят непосредствено пред железопътен прелез.
(5) Пътни знаци А35.1, А35.2 и А35.3 указват разстоянието от мястото, където са поставени, до железопътен прелез, подвижен мост или ферибот и се поставят, както следва:
А35.1- на 240 м, А35.2- на 160 м, и А35.3- на 80 м преди опасността. Над пътен знак А35.1 в зависимост от естеството на опасността задължително се поставят пътни знаци А10, А11 и А32 или А33.
(6) Предупредителните пътни знаци за опасност се повтарят при необходимост.

Раздел II.
Пътни знаци относно предимството – група „Б“

Чл.45. (1) Пътните знаци относно предимството определят реда за преминаване на пътните превозни средства през кръстовища и стеснени участъци от пътя.
(2) Пътните знаци относно предимството имат следните изображения и наименования:
Б1 Пропусни движещите се по пътя с предимство!
Б2 Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!
Б3 Път с предимство
Б4 Край на пътя с предимство
Б5 Пропусни насрещно движещите се пътни превозни средства!
Б6 Премини, ако пътят е свободен!
(3) Пътен знак Б1 има формата на равностранен триъгълник, една от страните на който е разположена хоризонтално, а срещуположният й връх – вертикално под нея. Фонът на знака е бял, а граничната ивица – червена. Върху знака не се поставят надписи и символи.
(4) Пътен знак Б2 има формата на правилен осмоъгълник. Фонът на знака е червен, а символът „STOP“ и граничната линия са бели.
(5) Пътен знак Б3 има формата на квадрат, единият от диагоналите на който е разположен вертикално. Централното поле е жълто, рамката – бяла, а граничната линия – черна.
(6) Пътен знак Б4 има формата и изображението на пътен знак Б3, върху което е поставена черна лента, разположена перпендикулярно на долната лява и горната дясна страна на квадрата.
(7) Пътен знак Б5 има формата на кръг, с бял фон и червена гранична ивица. Символът на знака се състои от две успоредни стрелки – лявата, насочена надолу, е черна, а дясната, насочена нагоре – червена.
(8) Пътен знак Б6 има формата на квадрат със син фон. Символът на знака се състои от две успоредни стрелки – лявата, насочена надолу, е червена, а дясната, насочена нагоре – бяла.

Чл. 46. (1) Пътен знак Б1 указва на водачите на пътни превозни средства, че са длъжни да пропуснат движещите се по пътя с предимство, което може да стане и без спиране.
(2) Пътен знак Б2 указва на водачите на пътни превозни средства, че са длъжни да спрат на „стоп-линията“, очертана с пътна маркировка, или ако няма такава- на линията, на която е поставен знакът. Преди да потеглят отново, водачите са длъжни да пропуснат пътните превозни средства, които имат предимство.
(3) (Попр.- ДВ, бр. 72 от 1996 г.) При необходимост от предварително сигнализиране за кръстовище с път с предимство преди пътен знак Б1 се поставя същият пътен знак с
допълнителна табела Т1, а преди пътен знак Б2 – пътен знак Б1 с допълнителна табела Т8.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Пътен знак Б3 в населени места се поставя пред всяко кръстовище на улица с предимство. На другите пътища с настилка, които пресичат или се вливат в пътя с предимство, задължително се поставя пътен знак Б1 или Б2. Поставянето им не е задължително, ако тези пътища са без настилка.
(5) Когато пътят с предимство променя направлението си в кръстовището, това се указва с допълнителна табела Т13.
(6) Пътен знак Б5 указва на водачите на пътните превозни средства, че е забранено навлизането в пътния участък, ако преминаването по него е невъзможно, без насрещно
движещите се пътни превозни средства да бъдат принудени да спрат.
(7) Пътни знаци Б5 и Б6 се поставят в двата края на стеснен пътен участък, където разминаването е затруднено и който е ясно видим по цялата му дължина.

Раздел III.
Пътни знаци за въвеждане на забрана и за отменяне на въведена забрана – група „В“

Чл.47. (1) Пътните знаци за въвеждане на забрана имат формата на кръг с бял фон, с гранична червена ивица и със символи в черен цвят. Пътни знаци В14, В21, В22, В23 и В30 имат червена лента, диаметрално разположена от горния ляв към долния десен квадрант. Различно оформление имат пътни знаци В1, В13, В27 и В28.
(2) Пътните знаци за отменяне на въведена забрана В31, В32, В33 и В34 имат формата на кръг с бял фон, с черна гранична ивица, черни символи и с три успоредни черни ленти от горния десен към долния ляв квадрант.
(3) Пътните знаци за въвеждане на забрана и за отменяне на въведена забрана имат следните изображения и наименования:
В1 Забранено е влизането на пътни превозни средства
В2 Забранено е влизането на пътни превозни средства в двете посоки
В3 Забранено е влизането на моторни превозни средства, с изключение на мотоциклети без кош и мотопеди
В4 Забранено е влизането на товарни автомобили
В5 Забранено е влизането на моторни превозни средства с ремаркета, освен с полуремаркета или единични едноосни ремаркета
В6 Забранено е влизането на моторни превозни средства с ремаркета
В7 Забранено е влизането на трактори и самоходни машини
В8 Забранено е влизането на мотоциклети и мотопеди
В9 Забранено е влизането на велосипеди
В10 Забранено е влизането на пътни превозни средства, теглени от животни
В11 Забранено е влизането на колички за превоз на товари, теглени или бутани от хора
В12 Забранено е влизането на пешеходци
В13 Забранено е влизането на пътни превозни средства, превозващи опасни товари
В14 Забранено е влизането на изобразените пътни превозни средства
В15 Забранено е влизането на пътни превозни средства с широчина, включително и товара, по-голяма от означената
В16 Забранено е влизането на пътни превозни средства с височина, включително и товара, по-голяма от означената
В17 Забранено е влизането на пътни превозни средства или състав от пътни превозни средства с дължина, включително и товара, по-голяма от означената
В18 Забранено е влизането на пътни превозни средства с маса с товар, по-голяма от означената
В19 Забранено е влизането на пътни превозни средства с натоварване на която и да е от осите, по-голямо от означеното
В20 Забранено е движението на пътни превозни средства едно след друго на разстояние, по-малко от означеното
В21 Забранено е завиването надясно
В22 Забранено е завиването наляво
В23 Забранено е завиването в обратна посока
В24 Забранено е изпреварването на автомобили и мотоциклети с кош
В25 Забранено е изпреварването на автомобили и мотоциклети с кош от товарни
автомобили с максимално допустима маса над 3,5 тона
В26 Забранено е движение със скорост, по-висока от означената
В27 Забранени са престоят и паркирането
В28 Забранено е паркирането
В29 Забранено е преминаването без спиране (Попр. – ДВ, бр. 72 от 1996 г.)
В30 Забранена е употребата на звуков сигнал
В31 Край на въведената с пътен знак забрана за изпреварване на автомобили и мотоциклети с кош
В32 Край на въведената с пътен знак забрана за изпреварване от товарни автомобили с максимално допустима маса над 3,5 тона
В33 Край на въведената с пътен знак забрана за движение със скорост, по-висока от означената
В34 Край на забраните, въведени с пътни знаци
(4) Пътен знак В1 има формата на кръг с червен фон и бяло правоъгълно поле,
разположено хоризонтално в центъра.
(5) Символът в пътен знак В13 е в черен и оранжев цвят.
(6) Пътен знак В27 има син фон, червена гранична ивица и две червени ленти,
диаметрално разположени съответно от горния ляв към долния десен квадрант и от горния десен
към долния ляв квадрант.
(7) Пътен знак В28 има син фон, червена гранична ивица и червена лента, диаметрално
разположена от горния ляв към долния десен квадрант.

Чл. 48. (1) (Попр.- ДВ, бр.72 от 1996 г.) Под символите в пътни знаци В4, В5 и В6 с число може да се укаже масата в тонове. В този случай забраната се отнася само за превозни
средства или състав от пътни превозни средства, чиято маса с товар надвишава указаното число.
(2) Въведената с пътен знак В13 забрана се отнася за пътни превозни средства, обозначени с опознавателен знак „Опасен товар“.
(3) В горната половина на пътен знак В29 се поставя надпис, който указва конкретната причина, поради която е необходимо спирането- Контрола, Митница, Плащане и др. В долната половина на знака надписът се повтаря на френски език.
(4) Пътен знак В30 забранява употребата на звуков сигнал освен в случаите, когато е необходимо да се предотврати пътнотранспортно произшествие.

Чл.49. (1) Пътните знаци за въвеждане на забрана се поставят непосредствено пред местата или участъците от пътя, за които се отнася тази забрана.
(2) Пътни знаци В15, В16, В17, В18 и В19 се повтарят и на най-близкото кръстовище преди мястото, за което се отнася забраната, като разстоянието до него се указва с допълнителна табела Т1.
(3) Пътни знаци В27 и В28 може да се поставят и успоредно на оста на пътя.

Чл. 50. (1) (Попр.- ДВ, бр.72 от 1996 г.) Забраните, въведени с пътни знаци В20, В24, В25, В26, В27, В28 и В30, важат до следващото кръстовище или до знак, който ги отменя, или на разстояние, указано с допълнителна табела Т2.
(2) Забраните, въведени с пътни знаци:
1. В1, В2, В3, В21, В22, В23 и В27- не се отнасят за пътните превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници по утвърден от съответните власти маршрут;
2. В2 и В3 – не се отнасят за пътни превозни средства:
а) собственост на лица, живеещи в зоната, в която е въведена забраната;
б) които по утвърден от съответните власти ред обслужват обекти с местонахождение в пътните участъци, където е въведена забраната;
3. (доп. – ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) В2, В3, В14, В27 – по отношение на престоя и В28- не се отнасят за пътни превозни средства, обслужващи лица, притежаващи документ за инвалидност;
4. В27 не се отнася за пътни превозни средства, превозващи болни до или от здравно заведение, за времето, необходимо за слизане или качване на болния.
(3) Когато знак за въвеждане на забрана е поставен заедно с предупредителен пътен знак за опасност, въведената забрана важи до края на пътния участък, за който се отнася опасността.

Раздел IV.
Пътни знаци със задължителни предписания – група „Г“

Чл. 51. (1) Пътните знаци със задължителни предписания имат формата на кръг със син фон и символи в бял цвят. Различно оформление имат пътни знаци Г18 и Г20.
(2) Пътните знаци със задължителни предписания имат следните изображения и наименования:
Г1 Движение само направо след знака
Г2 Движение само надясно след знака
Г3 Движение само наляво след знака
Г4 Движение само направо или надясно след знака
Г5 Движение само направо или наляво след знака
Г6 Движение само надясно или наляво след знака
Г7 Движение само надясно пред знака
Г8 Движение само наляво пред знака
Г9 Преминаване отдясно на знака
Г10 Преминаване отляво на знака
Г11 Преминаване отдясно или отляво на знака
Г12 Кръгово движение
Г13 Пътна лента или платно за движение само на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници
Г14 Задължителен път само за велосипедисти
Г15 Задължителен път само за пешеходци
Г16 Задължителен път само за пешеходци и велосипедисти
Г17 Задължителна минимална скорост
Г18 Край на задължителната минимална скорост
Г19 Задължителни вериги за сняг най-малко на две от двигателните колела
Г20 Задължителна посока за движение на пътни превозни средства, превозващи опасни товари
(3) Пътен знак Г18 има червена лента, разположена диаметрално от горния десен към долния ляв квадрант.
(4) Пътен знак Г20 има формата на правоъгълник с бял фон, върху който е изобразен символът от пътен знак В13, а под него – пътен знак Г1, Г2 или Г3.

Чл. 52. (1) Пътен знак Г11 се поставя пред препятствие на пътя, когато водачите могат да заобиколят препятствието отдясно или отляво, за да продължат движението си.
(2) След пътен знак Г12 движението се извършва само в указаната от стрелките посока.
(3) Пътни знаци от Г13 до Г16 указват, че пътят, в началото на който са поставени, се ползва само от участници в движението, чиито символи са изобразени върху съответния пътен знак, и е забранен за използване от останалите участници в движението.
(4) След пътен знак Г17 водачите са длъжни да се движат със скорост не по-ниска от указаната в знака, освен в случаите, когато това противоречи на разпоредбите на чл. 20, ал.2 от Закона за движението по пътищата.

Чл.53. (1) Пътните знаци със задължителни предписания се поставят непосредствено пред местата, за които се отнася конкретното задължение.
(2) Задълженията, въведени с пътни знаци от Г1 до Г8, не се отнасят за пътни превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници по утвърден от съответните власти маршрут.

Раздел V.
Пътни знаци със специални предписания – група „Д“

Чл.54. (1) Пътните знаци със специални предписания имат формата на квадрат или правоъгълник.
(2) (Изм.- ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Фонът на пътни знаци:
1. Д1 и Д2 е:
а) зелен – за автомагистрали;
б) син – за пътища извън населените места;
в) бял – за пътища в населените места.
2. Д3 е:
а) син – за пътища извън населените места;
б) бял – за пътища в населените места.
3. Д9 и Д10 е зелен за автомагистрали и син – за всички останали пътища.
4. Д5, Д6, Д7а и Д8а е зелен.
5. Д4, Д7, Д8, Д15, Д16, Д17, Д18, Д19, Д20, Д21, Д22, Д23 и Д24 е син.
6. Д11, Д12, Д13 и Д14 е бял.
(3) Цветът на символите и надписите е бял при зелен или син фон и черен – при бял фон.
(4) (Доп.- ДВ, бр.13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Пътни знаци Д6, Д8, Д8а, Д10, Д12 и Д16 имат червена лента, а пътен знак Д14 – черна лента, диагонално разположени от горния десен към долния ляв ъгъл.
(5) (Изм.- ДВ, бр.13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Пътните знаци със специални предписания имат следните изображения и наименования:
Д1 Брой на пътните ленти и посоки за движение по тях
Д2 Допълнителна пътна лента за бавнодвижещи се пътни превозни средства
Д3 Указател за предварително престрояване
Д4 Еднопосочно движение след знака
Д5 Автомагистрала
Д6 Край на автомагистралата
Д7 Автомобилен път
Д7а Скоростен път
Д8 Край на автомобилния път
Д8а Край на скоростния път
Д9 Тунел
Д10 Край на тунела
Д11 Начало на населено място
Д12 Край на населеното място
Д13 Начало на зоната на действие на изобразения пътен знак
Д14 Край на зоната на действие на изобразения пътен знак
Д15 Начало на жилищна зона
Д16 Край на жилищната зона
Д17 Пешеходна пътека
Д18 Болница
Д19 Паркинг
Д20 Платен паркинг
Д21 Място за паркиране на пътни превозни средства, обслужващи хора с увреждания
Д22 Трамвайна спирка
Д23 Тролейбусна спирка
Д24 Автобусна спирка

Чл. 55. (1) Пътен знак Д1 се поставя на път с две и повече пътни ленти за движение в една посока. Зоната на действие на знака е до следващото кръстовище. Изображението на знак Д1 отговаря на следните изисквания:
1. броят на стрелките в знака трябва да отговаря на броя на лентите за движение. В знака могат да бъдат указани и пътни ленти, предназначени за насрещното движение;
2. върху стрелките за съответните ленти могат да бъдат изобразени с пътни знаци конкретни предупреждения за опасности, забрани, ограничения или задължения;
3. стрелка, върху която е изобразен пътен знак Г13, определя лента, предназначена за движение само на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници.
(2) Зоната на действие на пътен знак Д4 е до следващото кръстовище.
(3) В долната част на пътен знак Д9 може да се укажат допълнително името и дължината на тунела.
(4) Ограничението на скоростта, въведено с пътен знак В26, поставен заедно с пътен знак Д11, важи за цялата територия на населеното място, освен ако с други пътни знаци е указано друго.
(5) Пътен знак Д12 може да се поставя в лявата страна на пътя, когато е поставен на обратната страна на пътен знак Д11.
(6) Пътни знаци Д13 и Д14 се поставят на входовете и изходите на територията, на която е валидно действието на изобразения пътен знак. В долната част на пътни знаци Д13 и Д14 могат да се дадат допълнителни указания за конкретни участници в движението, за конкретно време и други.
(7) Пътен знак Д17 се поставя на място, където платното за движение е предназначено за пресичане от пешеходци. Знакът се поставя от двете страни на пътя по посока на движението.
(8) Пътен знак Д18 указва на водачите на пътни превозни средства необходимостта от вземане на предпазни мерки във връзка с близост до болница или друго лечебно заведение и в частност – мерки за ограничаване на шума.
(9) В долната част на пътни знаци Д19 и Д20 или с допълнителни табели може да бъдат указани: времето, в което паркирането е разрешено, или времетраенето, до което то се ограничава; посоката и разстоянието до паркинга; видът на пътните превозни средства, за които той е предназначен, и начинът на паркиране.
(10) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Пътен знак Д21 указва мястото или местата, определени за паркиране на пътни превозни средства, обслужващи хора с
увреждания.
(11) Пътни знаци Д22, Д23 и Д24 указват началото на спирка на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници. Когато тя не е оформена със специално уширение на пътното платно, краят й се определя от края на пътна маркировка М14, или ако няма такава – където е последният указател с номерата на линиите и разписанието им, или на 50 метра след знака.

Раздел VI.
Пътни знаци, даващи допълнителна информация – група „Е“

Чл. 56. (1) (Изм.- ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Пътните знаци, даващи допълнителна информация, имат формата на правоъгълник със зелен фон за автомагистрали и със син- за пътищата в населени и извън населени места, и бяло поле, в което се изобразяват съответните символи и/или надписи в черен цвят. С бели надписи и символи в долния край на знаците може да се укаже разстояние, посока, време и др. Различно оформление имат пътни знаци Е1, Е2, Е20, Е22 и Е23.
(2) (Изм.- ДВ, бр.13 от2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Пътните знаци, даващи допълнителна информация, имат следните наименования и изображения:
Е1 Медицински пункт
Е2 Болница със звено за спешна медицинска помощ
Е3 Полиция
Е4 Телефон
Е5 Автосервиз
Е6 Автомивка
Е7 Бензиностанция
Е8 Информационно бюро за туристи
Е9 Хотел или мотел
Е10 Ресторант
Е11 Кафе
Е12 Къмпинг за палатки
Е13 Къмпинг за туристически ремаркета
Е14 Къмпинг за палатки и туристически ремаркета
Е15 Туристическа база
Е16 Място за отдих
Е17 Начало на пешеходен маршрут
Е18 Вода за пиене
Е19 Тоалетна
Е20 Такси
Е21 Пешеходен подлез или надлез
Е22 Допустими максимални скорости на движение
Е23 Проходът е отворен или затворен за движение
Е24 „Контрол с автоматизирани технически средства или системи
(3) Символът в пътен знак Е1 е в червен цвят.
(4) Пътен знак Е2 има син фон с бял символ, а под него – бяло поле със символ в червен цвят.
(5) (Отм. – ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.)
(6) Пътен знак Е20 има син фон и бял надпис. Той указва мястото, предназначено за престой на таксиметрови превозни средства.
(7) (Изм.- ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Пътен знак Е22 има син фон. В горния му край с бял цвят се поставят опознавателен знак „Република България“ и надпис
„BULGARIA“. В четирите правоъгълни бели полета, разположени едно под друго, чрез изображения на пътни знаци и символи се указват общите ограничения на скоростта, както следва: в първото поле- по пътищата в населени места; във второто поле- по пътищата извън населени места; в третото поле – по скоростните пътища; в четвъртото поле – по автомагистралите. Знакът се поставя в близост до граничните пунктове, а при необходимост- и на пътищата, които са част от международните европейски пътища.
(8) Пътен знак Е23 информира за възможностите за ползване и условията за движение по пътен участък, преминаващ през планински проход, и се поставя в началото на пътния участък, който преминава през планинския проход. Пътен знак Е23 има син фон. В горния му край се поставя надпис с бял цвят с наименованието на прохода. Надписите на табелите се повтарят на френски език, а наименованието на населеното място- с латински букви. В трите правоъгълни бели полета, разположени едно под друго, се поставят табели, които имат фон и съдържание, както следва:
1. в поле 1 при отворен проход- табела със зелен фон и надпис „ОТВОРЕН“, а при затворен проход – с червен фон и надпис „ЗАТВОРЕН“, като надписите са с бял цвят;
2. в поле 2 при отворен проход – табела с бял фон и в зависимост от състоянието на пътя – без надпис или с изображението на пътен знак Г19, а при затворен проход- табела с бял фон, върху която може да има надпис с черен цвят „ПЪТЯТ Е ОТВОРЕН ДО“;
3. в поле 3 при отворен проход- табела с бял фон без надпис, а при затворен проход- табела с бял фон, върху която може да има надпис с черен цвят с наименованието на населеното място, до където е възможно ползването на пътя.
(9) (Нова- ДВ, бр.13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Пътен знак Е24 информира за място или участък на пътя, на които се осъществява контрол по спазване на правилата за
движение чрез стационарни или нестационарни автоматизирани технически средства или системи.

Раздел VII.
Пътни знаци за направления, посоки, обекти и други – група „Ж“

Чл. 57. (1) Пътните знаци за направления, посоки, обекти и други имат форма на квадрат или правоъгълник.
(2) Фонът на пътните знаци:
1. Ж1, Ж2, Ж6, Ж10, Ж11, Ж14 и Ж15 е зелен за автомагистрали, син- за пътища извън населени места и бял – за пътища в населени места;
2. Ж22 е зелен за автомагистрали и син – за пътища извън населени места;
3. Ж20.1 и Ж21 е зелен;
4. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Ж9, Ж12, Ж13, Ж18, Ж19 и Ж20.2 е син;
5. Ж3, Ж4, Ж5, Ж8 и Ж16 е бял;
6. Ж7 е с цвят, съответстващ на вида на пътя, по който се достига указаната цел.
(3) (Изм.- ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Пътните знаци за направления, посоки и обекти имат следните изображения и наименования:
Ж1 Предварителен указател
Ж2 Предварително указване на посока към населено място или обект
Ж3 Предварителен указател за отклоняване на движението
Ж4 Предварителен указател за завиване
Ж5 Предварителен указател за посоката на движение на означения вид пътни превозни средства
Ж6 Указателна табела
Ж7 Указателна стрелка
Ж8 Посока към ферибот
Ж9 Място за завиване в обратна посока
Ж10 Потвърждаване на посоката към населено място
Ж11 Наименование на обект
Ж12 Пресичаният път е без изход
Ж13 Път без изход
Ж14 Начало на пътна лента
Ж15 Край на пътна лента
Ж16 Преминаване в платното за насрещно движение
Ж18 Пътна лента със съоръжение за аварийно спиране
Ж19 Препоръчителна скорост
Ж20.1. Номер на автомагистралата по националната класификация
Ж20.2. Номер на пътя по националната класификация
Ж21 Номер на пътя по международната класификация
Ж22 Километричен знак
(4) Когато пътни знаци Ж1, Ж2 и Ж6 указват цели, до които се достига по път, различен по вид от този, на който са поставени, наименованията на обектите се поставят в правоъгълни полета с цвят, съответстващ на вида на пътя, по който се достигат указаните цели.
(5) При поставяне на едно място на няколко указателни пътни знака с различен фон, както и когато в един пътен знак са указани няколко цели за една посока в полета с различни цветове, те се подреждат според цвета от горе надолу, както следва: зелен, син, бял цвят.
(6) Цветът на символите и надписите е бял – при зелен или син фон, и черен – при бял или жълт фон. Изображенията в пътни знаци Ж1, Ж3, Ж4, Ж12, Ж14, Ж15, Ж16 и Ж18 съответстват на конфигурацията на конкретната пътна обстановка.
(7) Символът на пътен знак Ж16 е в черен и червен цвят.
(8) Символът на пътен знак Ж18 е в бял и червен цвят.
(9) (Нова – ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Когато се използват за въвеждане на временна организация и безопасност на движението, пътните знаци Ж3, Ж4, Ж5, Ж7, Ж14, Ж15 и Ж16 са с жълт фон.

Чл. 58. (1) Пътен знак Ж1 дава предварителна информация за наименованията и посоките към населени места или други обекти и за номера на пътя, по който се достига до тях. В знака не се посочват данни за разстоянията до указаните цели. В него се изобразява схематично кръстовището или пътният възел. Информацията може да се допълни чрез включване на изображения на други пътни знаци, указващи особеностите на маршрута, условията или режима на движение в указаната посока. Знакът се поставя преди кръстовища или пътни възли. Той може да бъде повторен при необходимост. Разстоянието до кръстовището или пътния възел се указва в долния край на знака.
(2) В пътен знак Ж2 може да се посочи номерът на пътя, по който се достига дадено населено място или обект. В него не се посочват данни за разстоянията до указаните цели. Пътен знак Ж2 се поставя преди кръстовища или пътни възли, над пътната лента, предназначена за движение в посоката, указана в знака.
(3) Пътен знак Ж4 указва начина за продължаване на движението в определена посока в случаите, когато поради забрана за извършване на маневра се налага заобикаляне на жилищни квартали, зелени площи и др.
(4) Под символа на вида пътно превозно средство в пътен знак Ж5 може да бъде указана и максимално допустимата му маса.
(5) Пътен знак Ж6 указва наименованията на населени места или обекти, номера на пътя, посоките и разстоянията до тях в километри. В зависимост от броя на указаните посоки пътен знак Ж6 може да има до3 полета, разположени едно под друго. Разстоянията се указват след надписите. Знакът се поставя непосредствено пред кръстовище. Той може да се използва и като предварителен указател. В този случай в него не се посочват разстоянията до указаните цели, а на допълнителна табела Т1, поставена под знака, се указва разстоянието до кръстовището. Пътен знак Ж6 не се използва на автомагистрали.
(6) Пътен знак Ж7 се използва за указване посоката на движение към населени места и други обекти. Той съдържа номера на пътя и разстоянието до обекта, като: разстоянието се изписва откъм върха на стрелката, наименованието- в средата, а номерът на пътя- съответно преди или след него. Знакът се поставя непосредствено на изходите на кръстовищата или на отклоненията при пътни възли и може да бъде повторен в лявата страна на пътя, в разделителната ивица или на остров върху платното за движение.
(7) Пътен знак Ж9 указва специално устроени места за завиване в обратна посока извън кръстовища.
(8) В пътен знак Ж10 може да се посочват до3 наименования на населените места и разстоянията до тях. Знакът се поставя след пътни възли и кръстовища.
(9) Наименованията на целите, указани в пътни знаци Ж1, Ж2, Ж6 и Ж10, се подреждат от горе надолу по реда на достигането им.

Раздел VIII.
Допълнителни табели – група „Т“

Чл. 59. (1) (Доп.- ДВ, бр. 13 от 2015 г., в сила от 18.05.2015 г.) Допълнителните табели имат формата на квадрат или правоъгълник с бял фон, черна гранична линия и черни символи и надписи, а допълнителни табели Т7 и Т16 имат и червена линия, разположена диагонално от горния десен към долния ляв квадрант. Допълнителна табела Т17 е с жълт фон, когато се използва за въвеждане на временна организация и безопасност на движението.
(2) Допълнителните табели имат следните изображения и наименования:
Т1 Разстояние до
Т2 Дължина на
Т3 Начало на зоната на действие на пътни знаци В27 и В28
Т4 Продължаване зоната на действие на пътни знаци В27 и В28
Т5 Край на зоната на действие на пътни знаци В27 и В28
Т6 Пътно превозно средство, за което се отнася действието на пътния знак
Т7 Пътно превозно средство, за което не се отнася действието на пътния знак
Т8 Разстояние до пътен знак Б2
Т9 Стрелка
Т10 Време на действие на пътния знак
Т11 Посока към обект
Т12 Начин на паркиране на пътните превозни средства
Т13 Направление на пътя с предимство в кръстовището
Т14 При сняг и зимни условия
Т15 Работни дни
Т16 Неработни дни
Т17 Табела с текст
(3) В допълнителни табели Т3, Т4.2 и Т5.2 може да се укаже разстояние в метри.
(4) В допълнителни табели Т6 и Т7 се използват символите за превозни средства, указани в чл. 39, ал. 7. При необходимост под символа може да се укаже максимално допустима маса.
(5) Символът в допълнителна табела Т13 трябва да съответства на действителната конфигурация на кръстовището.

Чл. 60. (1) Допълнителна табела Т1 указва разстоянието от пътния знак до началото на пътния участък или мястото, за което важи този знак.
(2) Допълнителна табела Т2 указва дължината на пътния участък, за който важи пътният знак.
(3) Допълнителна табела Т9 указва, че значението на пътния знак се отнася само за пътната лента, над която е поставен.
(4) Допълнителна табела Т17 се използва за изясняване или ограничаване действието на пътен знак само в случаи, за които не са предвидени допълнителни табели.

Чл. 61. (1) Допълнителните табели се поставят заедно с други пътни знаци за указване време на действие, разстояние до началото на зоната на действие, дължина на зоната на действие, категории участници в движението и др. Когато под един пътен знак се налага поставянето на повече от една допълнителна табела, символите може да бъдат изобразени един под друг в обща табела.
(2) Допълнителни табели Т3.2, Т4.2 и Т5.2 се поставят успоредно на платното за движението.
(3) Допълнителна табела Т13 се поставя заедно с пътни знаци Б1, Б2 и Б3.

Търсиш друг закон?

 

  Нормативна база