Допълнителни разпоредби

Начало » Правилник за прилагане на ЗДвП » Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този правилник:
1. „Пътна лента“ е надлъжна част от пътя, очертана или не с маркировка и осигуряваща движението на недвуколесни пътни превозни средства в една посока едно след друго.

2. „Платно за движение“ е общата широчина на пътните ленти. Пътят може да има няколко платна за движение, видимо отделени едно от друго.

3. „Граница на платното за движение“ е линията, очертана или не с пътна маркировка, която отделя платното за движение от другите конструктивни елементи на пътното платно-банкет, тротоар, лента за принудително спиране и други. Линията, с която се очертава „ВUS“-лентата, също е граница на платното за движение.

4. „Пътен банкет“ е надлъжна част от пътя, ограничаваща платното за движение. Банкетът може да бъде укрепен или неукрепен.

5. „Тротоар“ е изградена, оградена или очертана с пътна маркировка надлъжна част от пътя, ограничаваща платното за движение и предназначена само за движение на пешеходци.

6. „Пътно платно“ е общата широчина на банкетите, тротоарите, платното за движение и островите на платното за движение.

7. „Остров на платното за движение“ е изградена, оградена или очертана с пътна маркировка ограничена площ от платното за движение, която не е предназначена за движение на пътни превозни средства.

8. „Разделителна ивица“ е надлъжна част от пътя, която го разделя на отделни платна за движение и не е предназначена за движение на пътни превозни средства.

9. „Обхват на пътя“ включва платното (платната) за движение, банкетите, тротоарите, разделителните ивици, отводнителните окопи, откосите и ивиците, ограничаващи пътя.

10. „Пътни съоръжения“ са изкуствените конструкции (водостоци, мостове, виадукти, естакади, надлези, подлези, тунели, укрепителни и подпорни стени и други подобни), чрез които пътят преодолява различни препятствия.

11. „Пътни принадлежности“ са техническите средства за регулиране на движението и други съоръжения (предпазни огради, снегозащитни съоръжения и други подобни), монтирани или изградени в обхвата на пътя, които служат за оформянето му като транспортно-съобщително съоръжение и за създаване на условия за безопасно и безпрепятствено движение.

12. „Автомагистрала“ е път, на който действат специални правила за движение; не се пресича на едно ниво с други пътища, железопътни и трамвайни линии; има самостоятелни платна за движение във всяка посока; не обслужва крайпътни територии и е обозначен със съответни пътни знаци.

13. „Автомобилен път“ е път, предназначен за движение само на моторни превозни средства, с изключение на самоходните машини, който е обозначен със съответни пътни знаци.

14. „Стеснен участък от пътя“ е пътен участък с ограничена дължина, в който едностранно или двустранно е намалена широчината на платното за движение.

15. „Кръстовище“ е място, където два или повече пътя се пресичат, разделят се или се събират на едно ниво.

16. „Пътен възел“ е място, където два или повече пътя се пресичат на различни нива с възможност за преминаване от единия път в другия.

17. „Пешеходна пътека“ е част от платното за движение, очертана или не с пътна маркировка и сигнализирана с пътни знаци, предназначена за преминаване на пешеходци. На кръстовищата пешеходни пътеки са продълженията на тротоарите и банкетите върху платното за движение.

18. „Железопътен прелез“ е пресичане на едно ниво на път с железопътна линия.

19. „Препятствие на пътя“ е нарушаване целостта на пътното покритие, както и предмети, вещества или други подобни, които се намират на пътя и създават опасност за
движението.

20. „Намалена видимост“ е намаляване разстоянието на видимост при здрач, мъгла, валеж, запрашеност, задименост и други подобни.

21. „Ограничена видимост“ е намаляване разстоянието на видимост при вертикални и хоризонтални криви на пътя, както и от наличието на крайпътни насаждения, сгради, пътни съоръжения и препятствия в обхвата на пътя.

22. „Населено място“ е застроена територия, която се обозначава със съответни пътни знаци на входовете и изходите й.

23. „Пътно превозно средство“ е съоръжение, придвижвано по пътя на колела и използвано за превозване на хора и/или товари. Към пътните превозни средства се приравняват трамваите и самоходните машини, когато се придвижват по пътищата.

24. „Моторно превозно средство“ е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства.

25. „Автомобил“ е недвуколесно безрелсово моторно превозно средство, което се използва за превозване на пътници и товари или за теглене на други пътни превозни средства. Към автомобилите се приравняват и тролейбусите. В зависимост от предназначението си автомобилите биват:
а) леки- за превозване на пътници, в които броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 8;
б) товарни – за превозване на товари и/или за теглене на ремарке;
в) автобуси- за превозване на пътници с повече от8 места за сядане без мястото на
водача;
г) специални- с постоянно монтирана апаратура, съоръжения или машини, които не позволяват използването им за други цели.

26. „Мотоциклет“ е двуколесно пътно превозно средство с кош или без кош, което има двигател с работен обем над 50 куб. см. Към мотоциклетите се приравняват и моторните превозни средства с три колела, чиято маса без товар не надвишава400 кг, както и двуколесните пътни превозни средства, които имат двигател с работен обем до50 куб. см и чиято максимална конструктивна скорост надвишава 50 км/ч.

27. „Мотопед“ е дву- или триколесно пътно превозно средство, което има двигател с работен обем до 50 куб. см и чиято максимална конструктивна скорост не надвишава 50 км/ч.

28. „Трактор“ е моторно превозно средство, предназначено за извършване на специфични дейности, както и за теглене на товарни ремаркета. В движението по пътищата се допускат само колесните трактори. Към колесните трактори се приравняват и самоходните шасита.

29. „Самоходна машина“ е съоръжение или машина, предназначена за извършване на специфични дейности и движеща се или придвижвана по пътищата само по изключение. Такива са: електрокарите, мотокарите, селскостопанските и строителните машини и други подобни. Самоходната машина е малогабаритна, когато е с теглително усилие до 200 кг, максималната й скорост на движение е до 25 км/ч, колеята – до 900 мм, и масата без товар – до 900 кг.

30. „Ремарке“ е пътно превозно средство, предназначено да бъде теглено от моторно превозно средство. Към ремаркетата се приравняват и полуремаркетата.

31. „Полуремарке“ е пътно превозно средство, което се прикачва към моторно превозно средство така, че част от него лежи върху моторното превозно средство и значителна част от неговата маса и от масата на неговия товар се носят от моторното превозно средство.

32. „Велосипед“ е пътно превозно средство най-малко с две колела, което се привежда в движение с мускулната сила на лицето, което го управлява, с изключение на инвалидните колички.

33. „Състав от пътни превозни средства“ е механично свързани пътни превозни средства, които участват в движението по пътищата като едно цяло.

34. „Съчленено пътно превозно средство“ е състав от пътни превозни средства, състоящ се от моторно превозно средство и полуремарке.

35. „Категория на моторно превозно средство“ е група моторни превозни средства, обединени съобразно предназначението и конструктивните им особености.

36. „Товароносимост“ е максималната обща маса на товара или максималният брой пътници, които пътното превозно средство конструктивно е предназначено да превозва.

37. „Маса без товар“ е масата на пътното превозно средство без водач, пътници или товар, но с цялото количество гориво, необходимия комплект инструменти и принадлежности.

38. „Маса с товар“ е общата маса на пътното превозно средство, товара, водача и пътниците в него.

39. „Максимално допустима маса“ е масата с товар, определена за допустима от компетентните органи.

40. „Натоварване на ос“ е частта от масата с товар, която се носи от всяка ос на пътното превозно средство.

41. „Пешеходец“ е участник в движението, който се намира на пътя извън пътно превозно средство и не извършва работа по пътя. За пешеходци се считат и лицата:
а) които бутат или теглят детска или инвалидна количка или друго пътно превозно средство без двигател и с широчина, по-малка от 1 м;
б) които бутат велосипед, мотопед или мотоциклет;
в) инвалиди, които се придвижват с инвалидни колички, задвижвани посредством тяхната мускулна сила или от двигател, ако се движат със скоростта на пешеходец.

42. „Пътник“ е лице, което се намира във или на пътно превозно средство, но не участва в управлението му.

43. „Спиране“ е привеждане в неподвижно състояние на пътното превозно средство.

44. „Престояващо пътно превозно средство“ е пътно превозно средство, спряно за ограничено време, необходимо за качване и слизане на пътници или за извършване на товарно-разтоварни работи в присъствието на водача.

45. „Паркирано пътно превозно средство“ е спряно пътно превозно средство извън обстоятелствата, които го характеризират като престояващо, както и извън обстоятелствата, свързани с необходимостта да спре, за да избегне конфликт с друг участник в движението или сблъскване с някакво препятствие или в подчинение на правилата за движение.

46. „Бавнодвижещо се пътно превозно средство“ е пътно превозно средство, което по конструктивни причини не може да се движи със скорост, по-висока от 30 км/ч. Към бавнодвижещите се пътни превозни средства се приравняват и тези, които поради характера на превозвания от тях товар не могат да се движат със скорост, по-висока от 30 км/ч.

47. „Пътнотранспортно произшествие“ е събитие, възникнало в процеса на движението на пътно превозно средство и предизвикало нараняване или смърт на хора, повреда на пътно превозно средство, път, пътно съоръжение, товар или други материални щети.

48. „Предимство“ е правото на един участник в движението да премине преди друг през дадено място от пътното платно.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Отменя Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 9 от 1974 г.; изм. и доп., бр. 73 от 1976 г., бр. 26 от 1982 г., бр. 40 от 1986 г., бр. 73 от 1987 г., бр. 68 от 1988 г. и бр. 71 от 1991 г.).

§ 3. До1 юни1996 г. от светофарните уредби да бъдат отстранени светофарите с допълнителни секции и да бъде премахнато мигането на зелената светлина на светофарите.

§ 4. До1 март 1997 г. светофарните уредби, пътните знаци и пътната маркировка да се приведат в съответствие с изискванията на правилника.

§ 5. (Попр. – ДВ, бр. 72 от 1996 г.) Водачите, придобили права за управление на моторни превозни средства от категория С до влизането в сила на този правилник, запазват правата си на водачи на моторни превозни средства от категория Т – колесен трактор.

§ 6. Правилникът влиза в сила от 1 юни 1996 г.

§ 7. Изпълнението на правилника се възлага на министъра на вътрешните работи, на министъра на транспорта и на министъра на териториалното развитие и строителството в съответствие с тяхната компетентност.

Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78 ОТ 7 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(ОБН. – ДВ, БР. 32 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила на 1 януари 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 ОТ 1 ЮНИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ
АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(ОБН. – ДВ, БР. 46 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 12.06.2007 Г.)

§ 16. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Преходни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 ОТ 21 МАРТ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ
АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
(ОБН. – ДВ, БР. 34 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2008 Г.)

§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 април 2008 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 ОТ 2 ЮНИ 2008 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ
АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(ОБН. – ДВ, БР. 53 ОТ 2008 Г.)

§ 2. Навсякъде думите „Министерството на държавната политика при бедствия и аварии“, „Министерство на държавната политика при бедствия и аварии“, „министърът на държавната политика при бедствия и аварии“, „министъра на държавната политика при бедствия и аварии“ и „заместник-министър на държавната политика при бедствия и аварии“ се заменят съответно с „Министерството на извънредните ситуации“, „Министерство на извънредните ситуации“, „министърът на извънредните ситуации“, „министъра на извънредните ситуации“ и „заместник-министър на извънредните ситуации“ в следните нормативни актове на Министерския съвет:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата, приет с Постановление № 36 на Министерския съвет от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 1996 г.; попр., бр. 72 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г. и бр. 34 и 44 от 2008 г.);
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 238 ОТ 4 АВГУСТ 2011 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ВОЕННАТА ПОЛИЦИЯ (ОБН. – ДВ, БР. 63 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 16.08.2011 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166 ОТ 30 ЮЛИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА
ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 НА МИНИСТЕРСКИЯ
СЪВЕТ ОТ 2006 Г.
(ОБН. – ДВ, БР. 60 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 07.08.2012 Г.)
§ 73. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И
ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО
ПЪТИЩАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1996
Г.
(ОБН. – ДВ, БР. 13 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 18.05.2015 Г.)
§ 20. Подмяната на пътните знаци със светлоотразяващи по чл. 41, ал. 3 и монтирането на
устройство за отчитане на времетраенето на светлинния сигнал при кръстовища с интензивно
движение по чл. 66, т. 5 се извършва в срок до 1 май 2016 г.
§ 21. Изпълнението на постоянната маркировка по чл. 62, ал. 1 с материали, различни от
боя, за някои пътища, определени в Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна
маркировка, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството (обн., ДВ, бр.
13 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г. и бр. 54 от 2009 г.), и маркирането на пешеходна пътека
М8.2 на места с регулиране на движението със светлинни сигнали по чл.64, т.3, буква „б“ се
извършва в срок до 1 май 2017 г.
§ 22. Осигуряването на съпровод на зелената светлина със звуков сигнал на светофарите
за улесняване на незрящите пешеходци по чл. 35, ал. 5 се извършва в срок до 1 май 2020 г.
§ 23. Постановлението влиза в сила3 месеца след обнародването му в „Държавен
вестник“.
Приложение към чл. 25, ал. 1
Образец на стр. 1 – първа (челна) страница на корицата
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
REPUBLIQUE DE BULGARIE
BG
МЕЖДУНАРОДНО АВТОМОБИЛНО ДВИЖЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ
PERMIS INTERNATIONAL DE CONDUIRE
№ ……………
Конвенция за пътно движение от 8 ноември 1968 г.
Важи до
…………………………………………………………………………………………………………………..
Издадено от
………………………………………………………………………………………………………………….
в
…………………………………………………………………………………………………………………………..
дата
………………………………………………………………………………………………………………………
Номер на националното свидетелство за управление
……………………………………………………………………………………
ПОДПИС:
печат
ОБРАЗЕЦ НА СТР. 2 – втора (вътрешна) страница на корицата
Настоящото свидетелство не е валидно на територията на Република България.
То е валидно на териториите на всички останали договарящи страни. Категориите
моторни превозни средства, за управлението на които то е валидно, са отбелязани в края на
книжката.
Настоящото свидетелство не освобождава притежателя му от задължението да спазва във
всяка държава, през която пътува, законите и правилниците относно пребиваване или
упражняване на професия. Свидетелството престава да бъде валидно в държава, в която
притежателят му се установи на постоянно местожителство.
Образец на стр. 3 – на руски език
ЗАПИСИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ВОДИТЕЛЮ
Фамилия . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.
Имя . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.
Место рождения . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.
Дата рождения . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.
Местожительство . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.
КАТЕГОРИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ,
НА УПРАВЛЕНИЕ КОТОРЫМИ ВЫДАНО
УДОСТОВЕРЕНИЕ
Мотоциклы. A
Автомобили, за исключением B
упомянутых в категории А,
разрешенная максимальная
масса которых не превишает
3500 кг и число сидячих мест
которых, помимо сиденья во-
дителя, не превышает восьми.
Автомобили, предназначенные C
для перевозки грузов, разреше-
нная максимальная масса ко-
торых превышает 3500 кг.
Автомобили, предназначенные для D
перевозки пассажиров и имеющие
более восьми сидячих мест, по-
мимо сиденья водителя.
Составы транспортных средств E
с тягачом, относящимся к кате-
гориям В, C и D, которыми
водитель имеет право управлять,
но которые не входят сами в одну
из этих категорий или в эти категории.
УСЛОВИЯ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Образец на стр. 4 – на английски език
PARTICULARS CONCERNING TНE DRIVER
Surname . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.
Other names . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.
Place of birth . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.
Date of birth . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.
Нome Address . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.
CATEGORIES OF VEНICLES FOR WНICН TНE PERMIT IS
VALID
Motor cycles. A
Motor vehicles, other than those in category A, having A
permissible maximum mass not exceeding 3500 kg And
not more than eight seats in Addition to the driver’s seat.
B
Motor veghicles used for the carriage of goods And
whose permissible maximum exceeds 3500 kg.
C
Motor vehicles used for the carriage of passengers And
having more than eight seats in Addition to the driver’s
seat.
D
Combination of vehicles of which the drawing vehicle is
in category or categories for which the driver is licensed
(B And/or C And/or D), but which Are not themselves in
that category or categories.
E
RESTRICTIVE CONDITIONS OF USE
Образец на стр. 5 – на испански език
INDICACIONES RELATIVAS AL CONDUCTOR
Apellido . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.
Nombres . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.
Lugar de nacimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.
Fecha de nacimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.
Domicilo . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.
CLASES DE VEНICULOS PARA LOS CUALES VALIVO EL
PERMISO
Motorcicletas. A
Vehiculos Automotores excepto los vehiculos de la clase
„A“, cuya masa maxima Autorizada no excede de 3500
kg y que tienen Ademas del conductor in maximo de
ocho Asientos
B
Vehiculos Automotores usados Al transporte de
mercaderias, cuya masa maxima Autorizada excede de
3500 kg.
C
Vehiculos Automotores dedicados Al transporte de
personas y que tienen Ademas del Asiento del conductor,
mas de ocho Asientos.
D
Conjunto de vehiculos cuyo tractor es de la/las/ clase /s/
B, C, D para la cual/las cuales/ esta habilitado el
conductor, pero los mismos vehiculos no estan en esta /s/
clase /s/.
E
CONDICIONES QUE LIMITAN EL USO
Образец на стр. 6 – на френски език
INDICATIONS RELATIVES AU CONDUCTEUR
Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.
Prenom . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.
Lieu de naissance . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.
Date de naissance . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.
Domicile . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.
CATEGORIE DE VEНICULES POUR LESOULES LE PERMIS EST
VALABLE
Motorcycles. A
Automobiles, Autres que celles de la categorie A, dont la
masse maximale Autorisee n’excede pas 3500 kg et dont
le nombre de places Assises, outre le siege du
conducteur, n’excede pas huit.
B
Automobiles Afectees Au transport de marchandises et
dont la masse maximale Autorisee excede 3500 kg.
C
Automobiles Afectees Au transport de personnes et
Ayant plus de huit places Assises, outre le siege du
conducteur.
D
Esemble de vehicules dont le tracteur rente dans la ou les
categories B, C ou D pour lesquelles le conducteur est
habilite, mais qui ne rentrent pas eux-memes dans cette
categorie ou ces categories.
E
CONDITIONS RESTRICTIVES D’UTILISATION
ОБРАЗЕЦ НА СТР. 7 – трета (вътрешна) страница на корицата
1.
……………………………………………………………………………………………………………………….
2.
……………………………………………………………………………………………………………………….
3.
……………………………………………………………………………………………………………………….
4.
……………………………………………………………………………………………………………………….
5.
……………………………………………………………………………………………………………………….
A Sceau
B Sceau Photo
Sceau
C Sceau
D Sceau
Signature du titulaire
…………………………………………….
E Sceau
EXCLUSIONS:
Le titulare est dechu du
droit de conduire sur le
territoire de
…………………………………………………….
……………………………………………………………..
jusqu’au
………………………………………………………
A
…………………………………………………………….
le …………………………………………………………….
………………………………………………………………..
Le titulare est dechu du
droit de conduire sur le
territoire de
………………………………………………..
……………………………………………………………..
jusqu’au
………………………………………………………
A
…………………………………………………………….
le …………………………………………………………….
………………………………………………………………..

Търсиш друг закон?

 

  Нормативна база