5. Права и задължения на службите за контрол

Начало » Закон за движението по пътищата » 5. Права и задължения на службите за контрол
Чл. 165. (1) Определени от министъра на вътрешните работи служби:
1. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2017 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) контролират спазването на правилата за движение от участниците в движението, техническата изправност и обезопасяването на товарите на движещите се по пътя пътни превозни средства, като за целта служебните лица са длъжни да извършат проверката по безопасен начин, осигурявайки необходимата видимост;
2. при необходимост регулират движението по пътищата;
3. (изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) следят за състоянието на пътя и пътните принадлежности и издават писмени предупреждения, сигнални писма или разпореждания до собствениците или до администрацията, управляваща пътя, и до фирмата, поддържаща пътния участък, за отстраняване на установени неизправности по тях;
4. регистрират и водят отчет на пътнотранспортните произшествия;
5. (нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) извършват анализ на пътнотранспортните произшествия и предоставят информация на държавни органи, общини, обществени организации и на средствата за масово осведомяване;
6. (нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) водят националните регистри за водачите и техните нарушения и наказания, моторните превозни средства и пътнотранспортните произшествия и създават информационни фондове за съхраняване на данните;
7. (нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) извършват превантивна дейност за ограничаване на пътнотранспортните произшествия и последиците от тях;
8. (нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) въвеждат временна организация на движението съвместно със собственика или администрацията, управляваща пътя;
9. (нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) могат да въвеждат временни промени в организацията на движението при внезапно появила се опасност за движението – аварийно възникнало препятствие по пътя, заснежаване или заледяване, пътнотранспортни произшествия, като незабавно уведомяват собственика или администрацията, управляваща пътя.
10. (нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., доп. – ДВ, бр. 85 от 2004 г.) осъществяват контрол по изпълнение на учебните програми за извършване на допълнително обучение по чл. 157, ал. 3, като извършват проверки по документи и на място;
11. (нова – ДВ, бр. 6 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2015 г., в сила от 22.12.2015 г., доп. – ДВ, бр. 11 от 2017 г., в сила от 31.01.2017 г., изм. – ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) осъществяват контрол по спазване на задължението за движение на пътните превозни средства по пътищата, включени в обхвата на платената пътна мрежа, след заплащане на таксата по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата;
12. (нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) предотвратяват нарушения, свързани с опазването на пътя, на пътните съоръжения и пътните принадлежности.
13. (нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г., отм. – ДВ, бр. 69 от 2008 г.)
14. (нова – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) изпълняват наказателните постановления или решенията на съда, с които е постановено временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност.
(2) При изпълнение на функциите си по този закон определените от министъра на вътрешните работи служби:
1. (доп. – ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) имат право да спират пътните превозни средства, да проверяват документите за самоличност и свидетелството за управление на водача, както и всички документи, свързани с управляваното превозно средство, и с извършвания превоз и със заплащането на таксата по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата;
2. (нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., доп. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) имат право да изземват и задържат документите по т. 1, както и да отнемат табелите с регистрационен номер в допустимите от закона случаи;
3. (предишна т. 2 – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г., изм. – ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) не допускат управлението на моторно превозно средство от водач, който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребил алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда и/или наркотични вещества или техни аналози;
4. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) не допускат движение на пътно превозно средство, което има някоя от повредите или неизправностите, посочени в чл. 101, ал. 3;
5. (предишна т. 4 – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) имат право да отвеждат в поделенията на Министерството на вътрешните работи участници в пътнотранспортно произшествие, когато това е необходимо за разследване на произшествието;
6. (нова – ДВ, бр. 85 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г.) имат право за установяване на нарушенията на правилата за движение по пътищата да използват технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и/или регистрационния номер на моторното превозно средство;
7. (нова – ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2017 г.) имат право да извършват контрол по спазване на правилата за движението по пътищата с автомобили, оборудвани със средства за аудиозапис и видеозаснемане, като контролът се осъществява само в обхвата на средствата за видеозаснемане;
8. (нова – ДВ, бр. 19 от 2015 г., отм. – ДВ, бр. 54 от 2017 г.)
9. (нова – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г., изм. – ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) не допускат управлението на моторно превозно средство от водач, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози, или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор, показващ концентрацията на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух и отчитащ съдържанието на алкохол в горните дихателни пътища, или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му и/или за употребата на наркотични вещества или техни аналози; в случай че при осъществяването на контрол с техническо средство или тест е установена концентрация на алкохол над 1,2 на хиляда и/или употреба на наркотични вещества или техни аналози, длъжностното лице от службата за контрол съпровожда лицето до мястото за извършване на медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо изследване;
10. (нова – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) прекратяват служебно регистрацията на регистрирано пътно превозно средство;
11. (нова – ДВ, бр. 11 от 2017 г., в сила от 31.01.2017 г., отм. – ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)
12. (нова – ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 01.05.2019 г.) имат право да обработват картови плащания на дължими глоби чрез терминални устройства ПОС.
(3) (Нова – ДВ, бр. 19 от 2015 г. (*)) Условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.
Чл. 166. (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 22 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ контролира:
1. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2010 г.) спазването на правилата за извършване на обществен превоз и превоз за собствена сметка на пътници и товари, както и всички документи, свързани с извършването на превоза;
2. дейността на лицата, получили разрешение по реда на чл. 148 да извършват периодичен преглед за техническа изправност на регистрираните пътни превозни средства;
3. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2010 г.) състоянието на материалната база и изпълнението на учебната документация в учебните центрове за подготовка на водачи на моторни превозни средства, получили разрешение по реда на чл. 152, ал. 1, т. 3;
4. (нова – ДВ, бр. 54 от 2010 г.) състоянието на материалната база и спазването на условията и реда за извършване на психологически изследвания от лицата по чл. 153б, ал. 1;
5. (нова – ДВ, бр. 54 от 2010 г.) съответствието с изискванията към техническите служби по чл. 138б.
6. (нова – ДВ, бр. 11 от 2017 г., в сила от 31.01.2017 г., отм. – ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)
(2) (Изм. – ДВ, бр. 22 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) При изпълнение на функциите си по този закон определените от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията служби:
1. (доп. – ДВ, бр. 54 от 2010 г., доп. – ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) имат право да спират пътните превозни средства, предназначени за извършване на обществен превоз и превоз за собствена сметка, да проверяват документите за самоличност и свидетелството за управление на водача, всички документи, свързани с управляваното превозно средство и с извършвания превоз, както и техническата изправност, обезопасяването на превозваните товари и транспортната годност на пътните превозни средства;
2. имат право да изземват и задържат документите по т. 1 в допустимите от закона случаи;
3. (изм. – ДВ, бр. 22 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2010 г.) дават предписания във връзка със състоянието на материалната база и с изпълнението на учебната документация в учебните центрове за подготовка на водачи на моторни превозни средства; при необходимост правят предложения до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за отнемане на разрешението за обучение, издадено по реда на чл. 152, ал. 1, т. 3;
4. (изм. – ДВ, бр. 22 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) дават предписания във връзка с периодичната проверка на техническата изправност на моторните превозни средства; при необходимост правят предложения до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за отнемане на разрешението, издадено по реда на чл. 148;
5. (нова – ДВ, бр. 85 от 2004 г.) имат право да проверяват документите за самоличност на пътниците, превозвани с моторни превозни средства, предназначени за извършване на обществен превоз на пътници или за извършване на превоз за собствена сметка;
6. (нова – ДВ, бр. 85 от 2004 г., доп. – ДВ, бр. 54 от 2010 г.) не допускат движение на пътно превозно средство, предназначено за извършване на обществен превоз и превоз за собствена сметка на пътници или товари, което има някоя от повредите или неизправностите, посочени в чл. 101, ал. 3;
7. (нова – ДВ, бр. 85 от 2004 г.) имат право да спират учебните автомобили, с които се провежда обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства, да проверяват документите за самоличност на обучаващия и обучавания, както и техническата изправност на превозното средство, с което се извършва обучението;
8. (нова – ДВ, бр. 22 от 2007 г., доп. – ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) имат право да ползват технически средства за измерване на размерите, масата или натоварването на ос и за проверка на техническата изправност на превозните средства, предназначени за обществен превоз или за превоз за собствена сметка на пътници и товари, както и за проверка на обезопасяването на превозваните товари;
9. (нова – ДВ, бр. 54 от 2010 г.) дават задължителни предписания във връзка със състоянието на материалната база и спазването на условията и реда за извършване на психологически изследвания;
10. (нова – ДВ, бр. 54 от 2010 г.) дават задължителни предписания за отстраняване на несъответствия с изискванията към техническите служби по чл. 138б;
11 (нова – ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) имат право да извършват повторни проверки на техническата изправност на пътните превозни средства в контролно-техническите пунктове на лицата по чл. 148, ал. 2 и на пътя.
(3) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2010 г., отм. – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)
Чл. 166а. (Нов – ДВ, бр. 79 от 2005 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.06.2006 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г., изм. – ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, нейните регионални звена и звената за защита на потребителите към общинската администрация в рамките на възложените им по чл. 166 от Закона за защита на потребителите компетенции контролират спазването на изискванията за:
1. (изм. и доп. – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) наличие на валиден сертификат за съответствие на пуснатите на пазара нови моторни превозни средства, различни от категория L, и ремаркета;
2. (доп. – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) обозначения на пуснатите на пазара нови компоненти или отделни технически възли за моторни превозни средства, различни от категория L, и ремаркета;
3. (изм. – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) спазването на изискването за предоставяне на информация на потребителите, когато предоставянето и се изисква по силата на регулаторен акт;
4. осигуряване изпълнението на мерките, свързани с провеждането на кампании по изтегляне от пазара;
5. контролиране спазването на изискванията за пускането на пазара и търговията с одобрени части и оборудване, които могат да създадат значителен риск за правилното функциониране на основни системи, свързани с безопасността на превозните средства при движението им по пътищата или с техните екологични характеристики.
(2) (Нова – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) Председателят на Комисията за защита на потребителите е компетентният орган за надзор на пазара по смисъла на чл. 6, т. 1 от Регламент (ЕС) № 168/2013. Председателят на Комисията за защита на потребителите организира и извършва дейности по надзор на пазара на превозни средства от категория L, както и на системи, компоненти или отделни технически възли за тях, в съответствие с чл. 8 от Регламент (ЕС) № 168/2013 и глава III от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L 218/30 от 13 август 2008 г.), което включва извършването на проверки за:
1. наличието на валиден сертификат за съответствие;
2. наличието на задължителните табели и маркировки за одобряване на типа, нанесени върху превозни средства, компоненти или отделни технически възли в съответствие с чл. 39 от Регламент (ЕС) № 168/2013;
3. нанесено наименование на производителя, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адреса в Европейския съюз върху произведените от него превозни средства, компоненти или отделни технически възли, предоставяни на пазара, или, ако това не е възможно, върху опаковката или в документ, който придружава компонента или отделния технически възел;
4. предприетите мерки от икономическите оператори по глава II и глава XII на Регламент (ЕС) № 168/2013 в случаите, в които задължението се отнася за органа по надзор на пазара;
5. съответствието на предоставените на пазара превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли с одобрения тип;
6. предоставянето на информация на потребителите съгласно Регламент (ЕС) № 168/2013, включително делегираните актове и актовете за изпълнение, издадени на основание на този регламент;
7. осигуряване изпълнението на мерки, свързани с провеждането на кампании по изтегляне от пазара, в случаите, в които съгласно Регламент (ЕС) № 168/2013 се изисква участие на органа по чл. 166а, ал. 2;
8. частите и оборудването, които могат да изложат на сериозен риск правилното функциониране на основни системи, свързани с безопасността на превозните средства при движението им по пътищата или с техните екологични характеристики.
(3) (Нова – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) При осъществяване на дейностите по надзор на пазара по ал. 2, т. 5, 7 и 8 на пътни превозни средства от категория L, както и на системи, компоненти или отделни технически възли за тях органът по чл. 166а, ал. 2 може да изисква необходимата му информация за осъществяване на надзора от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и от органа по регистрацията на пътните превозни средства в страната.
(4) (Предишна ал. 2, доп. – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) При осъществяване на контролната си дейност органите по ал. 1 и 2 имат право:
1. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2010 г.) на свободен достъп до обектите, в които са пуснати на пазара и се извършва търговия с нови моторни превозни средства, ремаркета, компоненти или отделни технически възли за тях;
2. (изм. – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) да изискват валиден сертификат за съответствие;
3. (доп. – ДВ, бр. 54 от 2010 г.) да проверяват за наличие на необходимите маркировки и обозначения върху компоненти или отделни технически възли за моторни превозни средства и ремаркета;
4. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2010 г.) да вземат образци и мостри от компоненти или отделни технически възли, предназначени за монтиране в моторни превозни средства и ремаркета, за извършване на лабораторни изследвания за проверка на съответствието с одобрения тип;
5. да привличат при необходимост експерти в съответната област;
6. да дават задължителни предписания за отстраняване на несъответствия и нормативни нарушения;
7. да съставят актове за установяване на нарушения.
(5) (Предишна ал. 3, доп. – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) Органите по ал. 1 и 2 са длъжни да:
1. (доп. – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) установяват фактите при извършвания от тях контрол или надзор на пазара;
2. опазват служебната, производствената и търговската тайна и да не разгласяват данни от проверките преди тяхното приключване, както и да не използват получената при проверките информация извън предназначението и;
3. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2010 г.) уведомяват Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, когато са констатирани нарушения при пускането на пазара и извършването на търговия с нови моторни превозни средства, ремаркета, компоненти и/или отделни технически възли за тях;
4. (изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. – ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) уведомяват Министерството на земеделието, храните и горите, когато е констатирано нарушение на изискванията към нови компоненти или отделни технически възли за колесни трактори;
5. (изм. и доп. – ДВ, бр. 54 от 2010 г.) ползват акредитирани лаборатории или да привличат при констатиране на нарушения и извършване на проверки органите за контрол за изследване на съответствието на нови компоненти или отделни технически възли за моторни превозни средства и ремаркета с одобрения тип.
(6) (Предишна ал. 4, доп. – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) Органите по ал. 1 и 2 осъществяват контрол или надзор на пазара върху търговията с употребявани резервни части за моторни превозни средства съвместно с органите на Министерството на вътрешните работи.
(7) (Нова – ДВ, бр. 54 от 2010 г., предишна ал. 5, доп. – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) При осъществяване на функциите по ал. 1 и 2 Комисията за защита на потребителите ползва данни от националната информационна система по чл. 138а, ал. 4.
Чл. 166б. (Нов – ДВ, бр. 79 от 2005 г.) (1) Когато въз основа на резултатите от проведени изпитвания са констатирани несъответствия на пуснати на пазара нови системи, компоненти или отделни технически възли за моторни превозни средства с одобрения тип, разходите за изпитванията, както и взетите образци и мостри, са за сметка на неизправната страна.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.06.2006 г.) Когато резултатите от проведени изпитвания на нови системи, компоненти или отделни технически възли за моторни превозни средства са удовлетворителни и не са констатирани техни несъответствия с изискванията за одобрения тип, разходите за изпитванията, както и взетите образци и мостри, са за сметка на Комисията за защита на потребителите.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 99 от 2005 г., в сила от 10.06.2006 г.) В 7-дневен срок от приключване на изпитванията за съответствие на нови системи, компоненти или отделни технически възли за моторни превозни средства с одобрения тип Комисията за защита на потребителите уведомява писмено лицето – обект на контрол, за резултатите, като му предоставя и копие от издадения протокол.
(4) Плащанията по ал. 1 се извършват в 14-дневен срок от датата на уведомлението по ал. 3.
Чл. 167. (1) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Лицата, които стопанисват пътя, го поддържат в изправно състояние, сигнализират незабавно препятствията по него и ги отстраняват във възможно най-кратък срок. Те не могат да предоставят на трети лица ползването на част от обхвата на пътя, когато това ще затруднява участниците в движението. В населените места тротоарите могат да се използват за търговски и други цели само ако е запазена площ за преминаване на пешеходците с широчина не по-малка от 2 метра.
(2) Служби за контрол, определени от кметовете на общините:
1. (доп. – ДВ, бр. 51 от 2007 г., доп. – ДВ, бр. 54 от 2010 г.) контролират в населените места изправността и състоянието на пътната настилка, пътните съоръжения, пътната маркировка, средствата за организация и регулиране, както и спазването на правилата за паркиране от водачите на пътни превозни средства, на правилата за движение от пешеходците и на правилното използване на алармените инсталации, монтирани в пътни превозни средства за тяхната охрана;
2. (изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 37 от 2015 г.) използват техническо средство за принудително задържане на пътното превозно средство, за което не е заплатена дължимата цена за паркиране по чл. 99, ал. 3, до заплащане на цената и на разходите по прилагане на техническото средство;
3. (нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 61 от 2006 г.) контролират на територията на общината спазването на изискванията на Закона за управление на отпадъците по отношение на изоставените или снетите от отчет моторни превозни средства;
4. (нова – ДВ, бр. 85 от 2004 г.) регистрират пътните превозни средства с животинска тяга.
(3) (Нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г., доп. – ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 75 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.) Службите за контрол, определени от собствениците или администрацията, управляваща пътя извън населените места, контролират състоянието и изправността на пътната настилка, пътните съоръжения, средствата за сигнализация и маркировка. Общата маса, осовото натоварване и габаритните размери на пътните превозни средства се контролират от длъжностни лица на Агенция „Митници“ и на Агенция „Пътна инфраструктура“ с оглед правилната експлоатация на пътищата и предпазването им от разрушаване. Агенция „Митници“ осъществява контрол върху превозвачите и контролира спазването на маршрутите от превозвачите, влизащи или излизащи от страната.
(3а) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 16.08.2019 г.) По отношение на пътните превозни средства, които напускат Република България, Агенция „Митници“ контролира маршрутите на превозвачите, като за тази цел може да проверява съответствието им с декларираните тол данни.
(3б) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Длъжностни лица от Агенция „Митници“:
1. осъществяват контрол върху заплащането на таксите по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата за съответната категория моторно превозно средство, което е пристигнало на граничен контролно-пропускателен пункт в направление излизане от територията на Република България, както и предоставят възможност за заплащане по банков път, чрез картово плащане или в брой на таксите по чл. 10, ал. 2чл. 10а, ал. 2 и чл. 10б, ал. 5 от Закона за пътищата;
2. съставят и връчват актове за установяване на административни нарушения по чл. 179, ал. 3 и 3а;
3. не допускат напускане от територията на Република България на моторно превозно средство, за което не е заплатена съответната такса по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата;
4. изземват и задържат свидетелства за регистрация на моторно превозно средство в предвидените от закона случаи.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2000 г., предишна ал. 3 – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Глобите, събирани при констатиране на нарушения във връзка с контрола по ал. 2, постъпват в бюджета на общината. В бюджета на общината се предвиждат средства за:
1. (доп. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) усъвършенстване на организацията и безопасността на движението;
2. подпомагане издръжката на общинските органи, осъществяващи контрол по този закон;
3. други дейности, свързани с изпълнението на този закон.
Чл. 167а. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1) Агенция „Пътна инфраструктура“ осъществява контрол върху заплащането на съответната такса по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата чрез електронната система за събиране на пътни такси.
(2) При изпълнение на функциите си по този закон определените от председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ длъжностни лица:
1. спират движещи се моторни превозни средства чрез сигнал със стоп-палка с червена светлина, описваща полукръг, като сигнал за спиране може да бъде подаден и от движещ се автомобил на Агенция „Пътна инфраструктура“, означен като контролна единица на Националното тол управление, чрез постоянно светещ или мигащ надпис „НАЦИОНАЛНО ТОЛ УПРАВЛЕНИЕ – СЛЕДВАЙ МЕ!“; проверяват документите за самоличност на водача, както и всички документи, свързани с управляваното превозно средство;
2. за установяване на нарушенията по чл. 179, ал. 3 – 3в използват технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и/или табелата с регистрационния номер на пътното превозно средство, както и такива за измерване на размерите, масата или натоварването на ос на моторните превозни средства;
3. осъществяват контрол по спазване на задълженията за заплащане на таксите по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата;
4. предоставят възможност за картово плащане на съответните такси по чл. 10, ал. 2 и чл. 10а, ал. 2 от Закона за пътищата;
5. (отм. – ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.)
6. (отм. – ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 30.07.2019 г.)
7. проверяват създадените записи по ал. 3 и на тяхна основа съставят актове за установяване на административни нарушения при спазване на разпоредбите на чл. 189е и чл. 189ж;
8. съставят и връчват актове за установяване на административни нарушения и връчват електронни фишове за нарушения по чл. 179, ал. 3 – 3в.
(3) Електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищатасъздава доклади за всяко установено нарушение по чл. 179, ал. 3 – 3в, към които автоматично се прилагат статични изображения във вид на снимков материал и/или динамични изображения – видеозаписи. Докладите, заедно с приложените към тях статични изображения във вид на снимков материал и/или динамични изображения – видеозаписи, представляват доказателства за отразените в тях обстоятелства относно пътното превозно средство, неговата табела с регистрационен номер, датата, часа и мястото на движение по участък от път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, и местонахождението на техническото средство – част от системата.
(4) Агенция „Пътна инфраструктура“ създава и поддържа информационна система, в която се издават и съхраняват докладите по ал. 3 и електронните фишове за нарушения по чл. 179, ал. 3 – 3в. Правилата за изграждане и функциониране на информационната система се приемат с решение на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.
В информационната система могат да се съхраняват и съставени, но невръчени покани за съставяне на актове за установяване на административни нарушения, актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления за нарушения по чл. 179, ал. 3 – 3в, ако същите отговарят на изискванията за електронен документ и са подписани с квалифициран електронен подпис.
(5) Органите по чл. 165 и чл. 167, ал. 3 – 3б имат достъп до електронната система по ал. 3 и до информационната система по ал. 4 за целите на осъществявания контрол върху спазването на задължението за заплащане на съответната такса по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата.
(6) Определените от управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ длъжностни лица имат право на достъп до водените от Министерството на вътрешните работи регистри за установяване на собствеността, ползването, вида, категорията, обща техническа допустима максимална маса, броя оси и екологична категория на заснети от системата по ал. 1 пътни превозни средства.
(7) Обменът на информация, условията и редът за достъп до електронната система по ал. 3, до информационната система по ал. 4 и до водените от Министерството на вътрешните работи регистри се урежда с инструкция, която се издава съвместно от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на вътрешните работи и министъра на финансите.
Чл. 168. (1) (Предишен текст на чл. 168, изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г.) Определените от министъра на вътрешните работи длъжностни лица от службите за контрол и/или длъжностни лица, определени от собствениците или администрацията, управляваща пътя, могат да преместват или да нареждат да бъде преместено паркирано пътно превозно средство на отговорно пазене на предварително публично оповестено място без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач.
(2) (Нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Органите, които извършват принудително преместване на пътни превозни средства, са длъжни да укажат предварително чрез съответните знаци местонахождението на преместеното пътно превозно средство.
Чл. 169. (1) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. – ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Спазването на правилата за движение по пътищата от водачите на превозни средства на Министерството на отбраната, на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия и пътниците в тях, организираните групи от военнослужещи, както и техническото състояние на военните превозни средства се контролират и от служба „Военна полиция“ към министъра на отбраната.
(2) (Нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. – ДВ, бр. 109 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При изпълнение на контролните функции по ал. 1 органите на служба „Военна полиция“ към министъра на отбраната се ползват с правомощията по чл. 165, ал. 2 по отношение на военните превозни средства.
(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) При придвижване по пътищата на военни колони от въоръжените сили движението може да се регулира и от техни представители.
Чл. 170. (1) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., доп. – ДВ, бр. 85 от 2004 г.) Контролът по спазване на правилата за движение и на изискванията, определени от закона и издадените въз основа на него нормативни актове, се осъществява от съответните служби по тази глава. Същите налагат и предвидените в този закон наказания.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.)
(3) При спиране на пътно превозно средство за проверка или за оказване на съдействие служителят от органите за контрол подава своевременно ясен сигнал със стоп-палка. През нощта сигналът за спиране може да бъде подаден и с описваща полукръг червена светлина. Униформен полицай може да спира пътните превозни средства и чрез подаване на сигнал само с ръка. Сигнал за спиране може да бъде подаден и от движещ се полицейски автомобил или мотоциклет.
(4) Контролираните лица съдействат и осигуряват безпрепятствен достъп на представителите на службите за контрол до обектите за контрол при осъществяване на техните правомощия.
(5) Служителят, осъществяващ контрол, представя на спрения за проверка участник в пътното движение полицейски знак или служебна карта. Когато е необходимо, той може да покани спрения водач да излезе от превозното средство.
(6) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. – ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Органите за контрол по този закон могат да пътуват безплатно с всяко моторно превозно средство за обществен превоз, с изключение на леките таксиметрови автомобили, въз основа на карти, издадени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(7) (Нова – ДВ, бр. 85 от 2004 г.) За неизпълнение на задълженията си по тази глава на лицата от службите за контрол се налага дисциплинарно наказание.
Чл. 170а. (Нов – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) (1) Лицата или администрацията, управляващи пътя, са длъжни:
1. да поддържат в изправност пътя, пътните съоръжения и средствата за организация и регулиране на движението;
2. да внедряват и поддържат технически средства и системи за регулиране и управление на движението;
3. ежегодно да извършват оценка и да приемат мерки за ограничаване на пътнотранспортните произшествия и намаляване на жертвите от тях, дължащи се на техническото състояние на пътя.
(2) Администрацията, управляваща железния път, е длъжна да поддържа железопътните прелези и техните съоръжения в изправност.
Чл. 170б. (Нов – ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на вътрешните работи с наредба определят реда за служебно обследване на тежките пътнотранспортни произшествия, допуснати от водачи, придобили правоспособност за управление на моторни превозни средства от две години, и водачи на моторни превозни средства за обществен превоз или за собствена сметка на пътници и товари, и набелязване на мерки за тяхното ограничаване.
Чл. 170в. (Нов – ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. – ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министърът на вътрешните работи и министърът на образованието и науката с наредба определят реда на взаимодействие по обмен на информация, анализиране на пътнотранспортните произшествия с участие на деца и набелязване мерки за тяхното ограничаване и намаляване на последствията.

Търсиш друг закон?

 

  Нормативна база