7. Административнонаказателна отговорност

Начало » Закон за движението по пътищата » 7. Административнонаказателна отговорност
Чл. 174. (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта, установена с медицинско и химическо изследване и/или с техническо средство, определящо концентрацията на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух:
1. над 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда включително – за срок от 6 месеца и глоба 500 лв.;
2. над 0,8 на хиляда до 1,2 на хиляда включително – за срок от 12 месеца и глоба 1000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от една до три години и глоба от 1000 до 2000 лв.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) Водач на моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина, който откаже да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване употребата на алкохол в кръвта и/или с тест за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози или не изпълни предписанието за изследване с доказателствен анализатор или за медицинско изследване и вземане на биологични проби за химическо лабораторно изследване за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта му, и/или химико-токсикологично лабораторно изследване за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от две години и глоба 2000 лв.
(4) (Доп. – ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г., изм. – ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 03.01.2018 г.) Редът, по който се установява концентрацията на алкохол в кръвта на водачите на моторни превозни средства, трамваи или самоходни машини и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози, се определя с наредба на министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи и министъра на правосъдието.
(5) (Нова – ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 03.01.2018 г.) По реда на наредбата по ал. 4 се установява и концентрацията на алкохол в кръвта на участниците в пътнотранспортни произшествия и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози.
Чл. 175. (1) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 до 6 месеца и с глоба от 50 до 200 лв. водач, който:
1. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) управлява моторно превозно средство, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места;
2. (изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) е поставил или използва устройство за подаване на светлинен или звуков сигнал, предвиден за автомобил със специален режим на движение, без да има това право;
3. откаже да предаде документите си на органите за контрол или по какъвто и да е начин осуети извършването на проверка от органите за контрол;
4. откаже да изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението;
5. наруши задълженията си като участник в пътнотранспортно произшествие;
6. при пътнотранспортно произшествие, в което няма участие, откаже необходимото съдействие с моторното превозно средство.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) За повторно нарушение по ал. 1 наказанието е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от 1 месец до 1 година и глоба от 150 до 300 лв.
(3) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 до 12 месеца и с глоба от 200 до 500 лв. водач, който управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер.
(4) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) За повторно нарушение по ал. 3 наказанието е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от една до две години и глоба от 600 до 1500 лв.
(5) (Нова – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от три месеца и с глоба от 1000 лв. водач, който откаже да изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението при въведена временна организация на движението или временна забрана за движение.
Чл. 175а. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) (1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок 12 месеца и глоба 3000 лв. водач, който организира или участва в нерегламентирани състезания по пътищата, отворени за обществено ползване, или ги ползва за други цели, освен в съответствие с тяхното предназначение за превоз на хора и товари.
(2) За повторно нарушение по ал. 1 наказанието е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от три години и глоба 5000 лв.
Чл. 176. (1) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок до 6 месеца или с глоба от 200 до 300 лв. водач, който управлява моторно превозно средство с опасен товар без документ за необходимата професионална компетентност за превоз на този товар.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) За повторно нарушение по ал. 1 наказанието е лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок от 3 месеца до 1 година и глоба от 300 до 400 лв.
Чл. 177. (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) (1) Наказва се с глоба от 100 до 300 лв.:
1. който управлява моторно превозно средство, след като е лишен от това право по съдебен или административен ред;
2. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 03.01.2018 г.) който управлява моторно превозно средство, без да е правоспособен водач, без да притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него моторно превозно средство, или след като е загубил правоспособност по реда на чл. 157, ал. 4, или след като свидетелството му за управление на моторно превозно средство е временно отнето по реда на чл. 171, т. 1 или 4 или по реда на чл. 69а от Наказателно-процесуалния кодекс, или е обявено за невалидно, тъй като е изгубено, откраднато или повредено;
3. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г., изм. – ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 03.01.2018 г.) собственик, длъжностно лице или водач, който допуска или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице, което:
а) не е правоспособен водач, не притежава свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от него моторно превозно средство, или което е лишено от право да управлява моторно превозно средство по съдебен или административен ред, или свидетелството му за управление е временно отнето по реда на чл. 171, т. 1 или 4 или по реда на чл. 69а от Наказателно-процесуалния кодекс, или свидетелството му е обявено за невалидно, тъй като е изгубено, откраднато или повредено;
б) е с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е употребило наркотични вещества или техни аналози;
4. (доп. – ДВ, бр. 54 от 2010 г.) който управлява моторно превозно средство, спряно от движение или състав от пътни превозни средства, в който е включено спряно от движение пътно превозно средство, без разрешение на службата за контрол на Министерството на вътрешните работи;
5. който без съответното разрешение провежда курсове за подготовка или допълнително обучение на водачи;
6. който постави върху пътните знаци, пътните светофари и другите средства за сигнализиране предмети или устройства, които нямат отношение към средствата за сигнализиране и към целта, за която се използват;
7. който постави плакати, агитационни материали, светещи тела, както и други средства за привличане на вниманието, които наподобяват пътни знаци или други средства за регулиране на движението, намаляват видимостта или ефективността на пътните знаци и другите средства за регулиране на движението или заслепяват участниците в движението;
8. който с превозно средство прегради път с цел да попречи на нормалното движение по него или на манифестация, процесия, състезание и други подобни;
9. който постави пътни знаци или други средства за сигнализиране в нарушение на реда, определен с наредбата по чл. 3, ал. 3;
10. длъжностно лице, което е предупредено и не предприеме незабавно мерки за обезопасяване и отстраняване на препятствие от пътя, застрашаващо движението;
11. който, без да има право на това, постави пътен знак, пътна маркировка или друго средство за организиране движението по пътищата.
(2) Наказва се с глоба от 100 до 500 лв.:
1. (отм. – ДВ, бр. 39 от 2011 г.)
2. който премахне, премести и повреди или унищожи поставен на пътя пътен знак, без да е създадена опасност за живота или имуществото на трети лица.
(3) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм. – ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г., изм. – ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2017 г.) Наказва се с глоба от 500 до 3000 лв. водач, който, без да спазва установения за това ред:
1. управлява пътно превозно средство с размери, маса или натоварване на ос, които надвишават нормите, определени от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
2. навлиза след пътен знак, забраняващ навлизането на моторно превозно средство с размери, маса или натоварване на ос над означените.
(4) (Нова – ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Който управлява пътно превозно средство с неукрепен товар в нарушение на изискванията на наредбата по чл. 127, ал. 4, се наказва с глоба от:
1. петстотин лева – при констатирани незначителни неизправности при укрепването на товара;
2. хиляда лева – при констатирани значителни неизправности при укрепването на товара;
3. хиляда и петстотин лева – при констатирани опасни неизправности при укрепването на товара.
(5) (Предишна ал. 3, доп. – ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., предишна ал. 4, доп. – ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Когато нарушението по ал. 1, т. 1, 2 и 3 и ал. 2 е извършено повторно, наказанието е глоба от 300 до 1500 лв., а за повторно нарушение по ал. 3 и 4 наказанието е глоба от 1000 до 5000 лв.
(6) (Нова – ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 27.12.2017 г., предишна ал. 5 – ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) На лице, което не изпълни задължение по чл. 144, ал. 3 или по чл. 145, ал. 2, се налага глоба или имуществена санкция в размер 200 лв.
Чл. 178. (1) (Предишен текст на чл. 178 – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2011 г.) Наказва се с глоба от 2000 до 7000 лв.:
1. (отм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.)
2. който, без да спазва установения ред, комплектува с основни агрегати от различни модели или изменя конструкцията на моторно превозно средство;
3. който нареди да се ремонтира път или да се постави съоръжение или препятствие по него, без да е взел мерки за осигуряване на безопасността на движението;
4. (отм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.)
5. (нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., отм. – ДВ, бр. 54 от 2010 г.)
6. (нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) който нарушава установените с нормативен акт предписания във връзка със състоянието на материалната база и с изпълнението на учебните програми в учебните форми за подготовка на водачи на моторни превозни средства, получили разрешение по реда на чл. 152, ал. 3;
7. (нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) длъжностно лице, което не е взело своевременно мерки за отстраняване или сигнализиране по установения начин на препятствие на пътя или неизправност на пътните принадлежности, които могат да застрашат безопасността на движението;
8. (нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) който променя въведената организация на движение без съгласуване с органите на Министерството на вътрешните работи и администрацията, стопанисваща пътя;
9. (нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) който не изпълни дадено му по реда на чл. 165, ал. 1, т. 3разпореждане;
10. (нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) който не осигури достъп на контролните органи до обектите за контрол или откаже да им предостави документи, отнасящи се до дейността на контролирания обект;
11. (нова – ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 03.01.2018 г.) който манипулира и/или измени показанията на километропоказателя на моторно превозно средство.
(2) (Нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., доп. – ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Когато нарушението по ал. 1, т. 6 и 10 е извършено повторно, наказанието е глоба от 1000 до 5000 лв. и отнемане на разрешението.
Чл. 178а. (Нов – ДВ, бр. 54 от 2010 г.) (1) Наказва се с глоба или с имуществена санкция в размер 5000 лв. лице, което издава документи за извършени периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства без издадено разрешение по чл. 148, ал. 2.
(2) Наказва се с глоба или с имуществена санкция в размер 3000 лв. лице, което не осигури на контролните органи по чл. 166 възможност за проверка на материалната база, съоръженията и средствата за измерване, както и ако не им предостави за проверка документацията, свързана с извършването на периодични прегледи за техническата изправност на пътните превозни средства.
(3) Когато нарушението по ал. 2 е извършено повторно, наказанието е глоба или имуществена санкция в размер 5000 лв.
(4) Налага се имуществена санкция в размер 1000 лв. на лице, получило разрешение по реда на чл. 148, ал. 2, което:
1. не изпрати уведомление или документ, свързани с дейността по извършването на периодични прегледи до съответните компетентни органи;
2. в резултат на неправилно съхранение на документи, с които се удостоверява извършването на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, е допуснало тяхната загуба, кражба или унищожаване.
(5) Когато нарушението по ал. 4 е извършено повторно, имуществената санкция е в размер 2000 лв.
(6) Който в рамките на своите задължения съобразно изискванията на наредбата по чл. 147, ал. 1не е създал необходимата организация или не е упражнил контрол за спазване на нейните изисквания, се наказва с имуществена санкция в размер 2000 лв.
(7) Наказва се с глоба 1500 лв.:
1. председател на комисия, извършваща прегледи, или технически специалист, който допусне извършването на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство в нарушение на изискванията, определени с наредбата по чл. 147, ал. 1, или със съоръжения или средства за измерване, които не отговарят на изискванията, определени с наредбата по чл. 147, ал. 1;
2. председател на комисия, извършваща прегледи, или технически специалист, който не въведе данните от извършен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство съобразно изискванията на наредбата по чл. 147, ал. 1;
3. технически специалист, който не провери изправността на оборудването, частите, агрегатите, уредбите, механизмите, елементите и характеристиките на пътните превозни средства, които подлежат на преглед за проверка на техническата изправност, по методите, определени с наредбата по чл. 147, ал. 1;
4. технически специалист, който квалифицира техническа неизправност в противоречие с изискванията, определени с наредбата по чл. 147, ал. 1, или даде неправилно заключение в документите за извършен периодичен преглед за проверка на техническата изправност;
5. технически специалист, който работи с оборудване, уреди и средства за измервания, които са неизправни или ги използва неправилно, или манипулира или изменя техните показания;
6. (доп. – ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 03.01.2018 г.) технически специалист, председател на комисия, извършваща прегледи, или технически специалист, който не уведоми Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в определения с наредбата по чл. 147, ал. 1 срок, че индивидуалният му печат е изгубен, откраднат или унищожен;
7. (нова – ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) председател на комисия, извършваща прегледи, който не въведе в информационната система по чл. 147 точното показание на километропоказателя на моторно превозно средство.
(8) Когато нарушението по ал. 7 е извършено повторно, наказанието е глоба 3000 лв.
(9) (Изм. – ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 03.01.2018 г.) Председател на комисия, извършваща прегледи, или технически специалист, който вследствие на неправилно съхраняване на индивидуален печат допусне неговата загуба, кражба или унищожаване, се наказва с глоба 1000 лв.
(10) За нарушения на изискванията за извършване на периодични прегледи за техническата изправност на пътните превозни средства и на изискванията за водене на свързаната с тях документация, за които не е предвидено друго наказание, виновните се наказват с глоба или с имуществена санкция в размер 500 лв.
(11) (Нова – ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 03.01.2018 г.) На лице, което извършва периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства с уреди или техника, на които е нарушена маркировката или пломбата, се налага глоба или имуществена санкция в размер 3000 лв.
Чл. 178б. (Нов – ДВ, бр. 54 от 2010 г.) (1) Наказва се с глоба или с имуществена санкция в размер 5000 лв. лице, което извършва обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство без издадено разрешение по чл. 152, ал. 3.
(2) Наказва се с глоба или с имуществена санкция в размер 3000 лв. лице, което не осигури на контролните органи по чл. 166 възможност за проверка на материалната база, както и ако не им предостави за проверка цялата документация, свързана с извършването на обучението на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.
(3) Когато нарушението по ал. 2 е извършено повторно, наказанието е глоба или имуществена санкция в размер 5000 лв.
(4) Наказва се с глоба или с имуществена санкция в размер 1000 лв. лице, получило разрешение по реда на чл. 152, ал. 3, което:
1. не осигури воденето на регистъра на кандидатите за придобиване на правоспособност и на документацията в съответствие с изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите по чл. 153, т. 1;
2. неправилно съхранява регистъра за вписване на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, в резултат на което е настъпила загуба, кражба или унищожаване на регистъра;
3. разпореди или допусне извършване на дейността с ръководител на учебната дейност, който не отговаря на изискванията, определени с наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 3;
4. разпореди или допусне организиране на дейността в офис, който не отговаря на изискванията, определени с наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 3;
5. не осигури условия за провеждане на теоретичните или практическите изпити;
6. не предостави записите от видеонаблюдението след провеждане на теоретичните изпити в учебния център;
7. (нова – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) провежда или е провело обучение на кандидат за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория С, D, Ттб, Ттм и подкатегория С1 и D1, без кандидатът да притежава валидно удостоверение за психологическа годност.
(5) Наказва се с глоба 500 лв. ръководител на учебната дейност в учебните центрове за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, който:
1. не осигури спазването на изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност по чл. 153, т. 1 при извършване на обучението;
2. не издава своевременно и не води съответните документи във връзка с обучението;
3. при организиране на обучението разпореди или допусне нарушение на:
а) дневната натовареност на обучаваните;
б) дневната натовареност на преподавателите;
в) нарушение на графика за провеждане на теоретичното обучение;
г) задължението за уведомяване за индивидуално обучение;
д) провеждането на междинните и вътрешните изпити;
4. не обявява и не актуализира информацията относно таксите за провеждане на обучението и изпитите;
5. допуска издаването на удостоверение за допускане до изпит на лице, което не е преминало необходимото обучение и/или не е положило успешно съответните вътрешни изпити;
6. допуска нарушение при воденето на документите във връзка с обучението.
(6) Наказва се с глоба 500 лв. преподавател по теоретично и/или практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, който:
1. не спазва изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност по чл. 153, т. 1 при извършване на обучението;
2. допуска нарушение при воденето на документите във връзка с обучението;
3. не вписва своевременно данните в документите във връзка с обучението;
4. нарушава определената дневна натовареност на преподавателите;
5. при провеждане на обучението допуска нарушение на:
а) дневната натовареност на обучаваните;
б) графика за провеждане на теоретичното обучение;
в) продължителността на учебните часове;
г) провеждането на междинните и вътрешните изпити;
6. като член на изпитна комисия нарушава реда за провеждане на теоретичните или практическите изпити.
(7) За нарушения на изискванията за провеждане на обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и на изискванията при водене на свързаната с тях документация, за които не е предвидено друго наказание, виновните се наказват с глоба или с имуществена санкция в размер 500 лв.
Чл. 178в. (Нов – ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) (1) Наказва се с глоба или имуществена санкция в размер 3000 лв. физическо или юридическо лице, което:
1. организира и провежда психологически изследвания по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 без издадено удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на психологически изследвания;
2. организира и провежда психологически изследвания по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2, след като регистрацията му за организиране и провеждане на психологически изследвания е била заличена или след като му е приложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 7;
3. отказва достъп на служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, изпълняващи функции по извършване на методическо ръководство и контрол на психологическите изследвания, до психологическата лаборатория по време на провеждането на психологическо изследване и водената за него документация.
(2) Наказва се с глоба или имуществена санкция в размер 1500 лв. физическо или юридическо лице, притежаващо удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на психологически изследвания, което:
1. не уведоми Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за промяната на адреса, броя на помещенията, работните места и оборудването на психологическите лаборатории в списъка към удостоверението в срока, определен с наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2;
2. използва методиките, определени за провеждане на психологическо изследване за цели, различни от определените в наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2;
3. разгласява методиките, определени за провеждане на психологическо изследване;
4. организира и извършва подготовка на лицата, подлежащи на психологическо изследване, преди провеждането му;
5. разпореди допускането до психологическо изследване на лица извън списъка от графика за провеждане на психологическо изследване;
6. (доп. – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 27.02.2017 г.) разпореди или допусне даването на заключение за психологическа годност и/или издаването на удостоверение за психологическа годност въз основа на липсващи данни с изключение на случаите, в които е дадено заключение „не се допуска“ при повече от един невалиден тест за познавателната сфера и/или невалиден личностов тест или въз основа на несъответстващи на определените с методиките резултати от психологическото изследване;
7. не изпълни разпореждания и/или препоръки на органи за контрол и/или на служителите от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, изпълняващи функции по методическо ръководство и контрол на психологическите изследвания;
8. (нова – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 27.02.2017 г.) разпореди или допусне започване на психологическото изследване в час, различен от предварително определения в графика;
9. (нова – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 27.02.2017 г.) разпореди или допусне неспазването на изискванията за водене на документацията във връзка с организирането и провеждането на психологическите изследвания;
10. (нова – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 27.02.2017 г.) разпореди или допусне провеждането на психологическото изследване в помещение, различно от регистрираното в протокола за оглед на лабораторията;
11. (нова – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 27.02.2017 г.) разпореди или допусне провеждането на психологическото изследване на чужденец при отсъствие на преводач или при липса на декларация от преводача, че преводът ще бъде направен коректно;
12. (нова – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 27.02.2017 г.) разпореди или допусне провеждане на психологическо изследване на лице, което не е представило документите, определени с наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2.
(3) Наказва се с глоба в размер 500 лв. психолог, който при провеждане на психологическо изследване:
1. допусне до изследване лице извън списъка от графика за провеждане на психологическо изследване;
2. (изм. – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 27.02.2017 г.) започне психологическото изследване в час, различен от предварително обявения в графика час;
3. наруши последователността и/или броя на методиките за провеждане на психологическото изследване от утвърдените указания;
4. (доп. – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 27.02.2017 г.) даде заключение за психологическа годност и/или издаде удостоверение за психологическа годност въз основа на липсващи данни (с изключение на случаите, в които е дадено заключение „Не се допуска“ при повече от един невалиден тест за познавателната сфера и/или невалиден личностов тест) или въз основа на несъответстващи на определените с методиките резултати от психологическото изследване;
5. (доп. – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 27.02.2017 г.) даде заключение за психологическа годност и/или издаде удостоверение за психологическа годност, без да е проведено психологическо изследване;
6. (нова – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 27.02.2017 г.) не спази изискванията за водене на документацията във връзка с организирането и провеждането на психологическите изследвания;
7. (нова – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 27.02.2017 г.) проведе психологическото изследване в помещение, различно от регистрираното в протокола за оглед на лабораторията;
8. (нова – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 27.02.2017 г.) проведе психологическо изследване на чужденец при отсъствие на преводач или при липса на декларация от преводача, че преводът ще бъде направен коректно;
9. (нова – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 27.02.2017 г.) проведе психологическо изследване на лице, което не представи документите, определени с наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2, и/или не архивира копия от тях.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 27.02.2017 г.) Налага се глоба или имуществена санкция в размер 200 лв. на физическо или юридическо лице, което допусне или извърши нарушение на изискванията, определени с наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2, ако не е предвидено друго по-тежко наказание.
(5) (Доп. – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 27.02.2017 г.) Наказва се с глоба в размер 500 лв. водач, който извършва таксиметрови, превози за собствена сметка или обществени превози на пътници или товари без валидно удостоверение за психологическа годност.
(6) Когато нарушението по ал. 1 – 5 е повторно, наказанието е предвидената за съответното нарушение глоба или имуществена санкция в двоен размер.
Чл. 178г. (Нов – ДВ, бр. 54 от 2010 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) Който пуска на пазара превозно средство, за което се изисква сертификат за съответствие с одобрен тип, без да е издаден такъв, или пуска превозното средство на пазара в нарушение на приложим регулаторен акт, се наказва с глоба 2500 лв.
(2) На юридическо лице или едноличен търговец, който извърши нарушението по ал. 1, се налага имуществена санкция в размер 5000 лв.
(3) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) Който пуска на пазара компоненти или отделни технически възли, подлежащи на одобряване на типа, когато не отговарят на изискванията на приложим регулаторен акт или съответствието им с изискванията не е удостоверено по надлежния ред, се наказва с глоба 2000 лв.
(4) На юридическо лице или едноличен търговец, който извърши нарушението по ал. 3, се налага имуществена санкция в размер 4000 лв.
(5) Наказва се с глоба 3000 лв. или с имуществена санкция в размер 6000 лв., който разпореди, допусне или издаде документ с неверни данни относно:
1. съответствието на превозните средства или системите, компонентите и отделните технически възли с приложимите към тях технически изисквания за одобряване на типа, ако деянието не съставлява престъпление;
2. съответствието на превозните средства и приложимите към тях технически изисквания за индивидуално одобряване или изменение в конструкцията, ако деянието не съставлява престъпление.
(6) Който при изпитване или проверка за съответствието на нови превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли с приложимите към тях технически изисквания за одобряване на типа, както и за индивидуално одобряване на превозни средства използва оборудване, уреди или средства за измерване, които са неизправни или използва неправилно, манипулира или изменя показанията им, се наказва с глоба 3000 лв. или с имуществена санкция в размер 6000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
(7) (Изм. – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) За нарушенията, предвидени във:
1. член 13, параграф 2, буква „г“ от Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (OB, L 171/1 от 29 юни 2007 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 715/2007“;
2. член 15, параграф 2, буква „д“ от Регламент (ЕО) № 79/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. относно одобрение на типа на моторни превозни средства, задвижвани с водород, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО (OB, L 35/32 от 4 февруари 2009 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 79/2009“;
3. член 11, параграф 2, буква „г“ от Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за одобрението на типа на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI) и за достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства и за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 и Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на директиви 80/1269/ЕИО, 2005/55/ЕО и 2005/78/ЕО (OB, L 188/1 от 18 юли 2009 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 595/2009“;
4. член 76, параграф 2, буква „г“ от Регламент (ЕС) № 168/2013;
5. (В сила от 31.03.2018 г.) член 11, параграф 2, букви „г“ и „д“ от Регламент (ЕС) № 2015/758 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно изискванията за одобряване на типа по отношение на въвеждането на бордовата система eCall, основаваща се на услугата 112, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО (ОВ, L 123/77 от 19 май 2015 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 2015/758“,
на физическо лице се налага глоба в размер 4000 лв., а на юридическо лице или едноличен търговец – имуществена санкция в размер 8000 лв.
(8) (Нова – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) За нарушенията, предвидени във:
1. член 13, параграф 2, букви „а“ и „в“ от Регламент (ЕО) № 715/2007;
2. член 13, параграф 2, букви „а“ и „в“ от Регламент (ЕО) № 78/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. относно типовото одобрение на моторни превозни средства по отношение на защитата на пешеходците и на останалите уязвими участници в движението по пътищата, за изменение на Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на директиви 2003/102/ЕО и 2005/66/ЕО (OB, L 35/1 от 4 февруари 2009 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 78/2009“;
3. член 15, параграф 2, букви „а“ и „в“ от Регламент (ЕО) № 79/2009;
4. член 11, параграф 2, букви „а“ и „в“ от Регламент (ЕО) № 595/2009;
5. член 16, параграф 2, букви „а“ и „в“ от Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (OB, L 200/1 от 31 юли 2009 г.);
6. член 76, параграф 2, букви „а“ и „в“ от Регламент (ЕС) № 168/2013;
7. (В сила от 31.03.2018 г.) член 11, параграф 2, букви „а“ и „в“ от Регламент (ЕС) № 2015/758,
на физическо лице се налага глоба в размер 3000 лв., а на юридическо лице или едноличен търговец – имуществена санкция в размер 6000 лв.
(9) (Нова – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) За нарушенията, предвидени във:
1. член 13, параграф 2, буква „б“ от Регламент (ЕО) № 715/2007;
2. член 13, параграф 2, буква „б“ от Регламент (ЕО) № 78/2009;
3. член 15, параграф 2, буква „б“ от Регламент (ЕО) № 79/2009;
4. член 11, параграф 2, буква „б“ от Регламент (ЕО) № 595/2009;
5. член 16, параграф 2, буква „б“ от Регламент (ЕО) № 661/2009;
6. член 76, параграф 2, буква „б“ от Регламент (ЕС) № 168/2013;
7. (В сила от 31.03.2018 г.) член 11, параграф 2, буква „б“ от Регламент (ЕС) № 2015/758,
на физическо лице се налага глоба в размер 4000 лв., а на юридическо лице или едноличен търговец – имуществена санкция в размер 8000 лв.
(10) (Нова – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) За нарушенията, предвидени във:
1. член 13, параграф 2, буква „д“ от Регламент (ЕО) № 715/2007;
2. член 13, параграф 2, буква „г“ от Регламент (ЕО) № 78/2009;
3. член 15, параграф 2, буква „г“ от Регламент (ЕО) № 79/2009;
4. член 11, параграф 2, буква „д“ от Регламент (ЕО) № 595/2009;
5. член 76, параграф 2, буква „д“ от Регламент (ЕС) № 168/2013,
на физическо лице се налага глоба в размер 2000 лв., а на юридическо лице или едноличен търговец – имуществена санкция в размер 4000 лв.
Чл. 178д. (Нов – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Наказва се с глоба в размер 200 лв. лице, което, без да има това право, паркира на място, определено за превозно средство, обслужващо хора с трайни увреждания, или за превозно средство, приспособено и управлявано от хора с трайни увреждания.
Чл. 178е. (Нов – ДВ, бр. 37 от 2015 г.) Наказва се с глоба от 50 до 200 лв. лице, което паркира пътно превозно средство в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населените места извън разрешените за това места.
Чл. 178ж. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от три месеца и глоба 1000 лв. водач, който се движи в лентата за принудително спиране по автомагистрала, без да са налице изключенията по чл. 58, т. 3 или в платното за насрещно движение по автомагистрала и скоростен път.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено повторно, наказанието е лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 6 месеца и глоба 4000 лв.
Чл. 179. (1) (Предишен текст на чл. 179 – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Наказва се с глоба в размер 150 лв.:
1. водач, който не е означил по установения начин принудително спряло на платното за движение пътно превозно средство или не е взел мерки за своевременното отстраняване на превозното средство от платното за движение, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението;
2. който изхвърля, оставя или разпилява по пътя предмети или вещества, които създават опасност за движението;
3. собственик или длъжностно лице, което допуска в движението по пътищата пътно превозно средство, чиято конструкция е изменена без съответното за това разрешение;
4. (отм. – ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)
5. (доп. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) който не спазва предписанието на пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране, правилата за предимство, за разминаване, за изпреварване или за заобикаляне, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението;
6. който не осигури път за безпрепятствено преминаване на превозно средство, сигнализиращо със специален звуков и специален светлинен сигнал, или на съпровожданите от него превозни средства.
(2) (Нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Който поради движение с несъобразена скорост, неспазване на дистанция или нарушение по ал. 1 причини пътнотранспортно произшествие, се наказва с глоба в размер 200 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
(3) (Нова – ДВ, бр. 6 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 105 от 2018 г. (*)) Водач, който управлява пътно превозно средство по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, за което е дължима, но не е заплатена такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, се наказва с глоба в размер 300 лв.
(3а) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 16.08.2019 г.) Водач, който управлява пътно превозно средство от категорията по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, за което не са изпълнени съответните задължения за установяване на изминатото разстояние, съгласно изискванията на Закона за пътищата, за участъка от път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, който е започнал да ползва, или няма закупена маршрутна карта за същата, съобразно категорията на пътното превозно средство, се наказва с глоба в размер 1800 лв.
(3б) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 16.08.2019 г.) Собственик на пътно превозно средство от категорията по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата, за което изцяло или частично не е заплатена дължимата такса по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата, включително в резултат на невярно декларирани данни, посочени в чл. 10б, ал. 1 от Закона за пътищата, се наказва с глоба в размер 2500 лв. Глобата се налага на вписания ползвател на пътното превозното средство, ако има такъв. Ако собственикът или вписаният ползвател е юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер 2500 лв.
(3в) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) За нарушения по ал. 3 в случаите, в които е нечетлив или закрит по какъвто и да е начин регистрационният номер на пътното превозно средство, на водача се налага глоба в размер 500 лв., а за нарушения по ал. 3а и 3б – в размер 3000 лв. В тези случаи не се прилага чл. 183, ал. 4, т. 11.
(3г) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 16.08.2019 г.) Ако пътното превозно средство има монтирано устройство за целите на подаване на декларирани тол данни, което не функционира, и ако при извършена на място проверка от контролните органи се установи, че неподаването на декларирани тол данни не се дължи на умишлена намеса във функционирането на посоченото устройство, наказание по ал. 3а не се налага, ако е спазена процедурата за уведомяване на Агенция „Пътна инфраструктура“ за преустановено подаване на данни и впоследствие е подадена декларация за ползваните участъци от пътя при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 10, ал. 7 от Закона за пътищата.
(3д) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) В случаите на ал. 3, 3а или 3б движението по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, от едно и също пътно превозно средство в рамките на един и същ календарен ден се счита за едно нарушение и се налага едно наказание в размера, определен съответно в ал. 3, 3а или 3б. Движението по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, чрез същото пътно превозно средство от 00,00 часа до 23,59 часа на следващия календарен ден се счита за отделно административно нарушение, за което се налага отделно наказание. Когато с едно и също пътно превозно средство от категорията по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата в рамките на един календарен ден е осъществено движение по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, и при извършени нарушения по ал. 3а и 3б, наказание се налага само по ал. 3а.
(3е) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Нарушението по ал. 3 – 3в се счита за извършено там, където е установено движението по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, от контролните органи при извършване на проверка на пътното превозно средство. Ако актът за установяване на административно нарушение е съставен въз основа на данните от системата по чл. 167а, ал. 2, за място на извършване на нарушението се счита първото място, на което е установено движение по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, от пътното превозно средство в рамките на всеки отделен 24-часов период в съответствие с ал. 3д.
(3ж) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 16.08.2019 г.) При въвеждане на временна забрана за обществено ползване на път съгласно чл. 9, ал. 3 – 5 от Закона за пътищата, когато този път е включен като част от маршрут на пътно превозно средство по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата, в декларирани тол данни, посочени в маршрутна карта, на собственика, на вписания ползвател и на водача на пътното превозно средство не се налагат наказания по ал. 3а и 3б за ползването на сигнализирания и указан обходен маршрут съгласно Закона за пътищата.
(4) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2011 г., отм. – ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)
(5) (Нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г., предишна ал. 4 – ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Водач, който управлява моторно превозно средство, което не е било спряно от движение и на което не е поставен валиден стикер съгласно чл. 100, ал. 3, и не носи валиден контролен талон от знака, издаден от Гаранционния фонд, за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите по чл. 487, ал. 1 от Кодекса за застраховането, се наказва с глоба 50 лв.
(6) (Нова – ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) Който управлява технически неизправно пътно превозно средство, се наказва с глоба от:
1. петдесет лева – при констатирани незначителни неизправности;
2. двеста лева – при констатирани значителни неизправности;
3. петстотин лева – при констатирани опасни неизправности.
Чл. 180. (1) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. водач, който:
1. (доп. – ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) наруши правилата за използване светлините на пътно превозно средство, за престой или за паркиране, за използване на пътното платно, когато в резултат на нарушението е създадена непосредствена опасност за движението;
2. (изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) откаже превоз на представител на службите за контрол по този закон с моторно превозно средство за обществен превоз, с изключение на леките таксиметрови автомобили;
3. (нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2017 г.) наруши правилата за движение по обособено платно за движение на релсово пътно превозно средство или правилата за преминаване през железопътен прелез.
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на:
1. праводателя, който при отчуждаване на регистрирано пътно превозно средство не съобщи в определения срок на службата, издала регистрационния номер на отчужденото превозно средство, данните на приобретателя; същото наказание се налага и на приобретателя на регистрирано пътно превозно средство, който в определения срок не съобщи по местоживеене на службата за регистрация за придобитата собственост;
2. собственика на моторно превозно средство с алармена инсталация, която се включва без основателна причина или сигналите на която наподобяват на тези, подавани от пътните превозни средства със специален режим на движение.
Чл. 181. (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2017 г.) Наказва се с глоба 50 лв.:
1. собственик или длъжностно лице, което без уважителни причини не представи в определения срок превозно средство за технически преглед;
2. водач, който използва устройство, смущаващо действието на уредите, използвани за измерване скоростта на движение на моторните превозни средства;
3. (доп. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) водач, който не носи определените за носене документи във връзка с извършвания превоз или те не отговарят на съответните изисквания;
4. водач, който управлява моторно превозно средство за обществен превоз повече от законоустановеното работно време, както и водач, който управлява моторно превозно средство в болестно или друго състояние, което създава опасност за движението;
5. водач, който не спре двигателя, когато моторното превозно средство е в престой или е паркирано, освен ако работата му е необходима за извършване на товарно-разтоварна или друга технологична дейност;
6. (отм. – ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)
7. (нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) водач на моторно превозно средство, който превозва пътници над определения брой места.
Чл. 182. (Изм. – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) (1) Водач, който превиши разрешената максимална скорост в населено място, се наказва, както следва:
1. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за превишаване с 10 km/h – с глоба 20 лв.;
2. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за превишаване от 11 до 20 km/h – с глоба 50 лв.;
3. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2010 г.) за превишаване от 21 до 30 km/h – с глоба 100 лв.;
4. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване от 31 до 40 km/h – с глоба 400 лв.;
5. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване над 40 km/h – с глоба 600 лв.;
6. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване над 50 km/h – с глоба 700 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.
(2) Водач, който превиши разрешената скорост извън населено място, се наказва, както следва:
1. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за превишаване с 10 km/h – с глоба 20 лв.;
2. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за превишаване от 11 до 20 km/h – с глоба 50 лв.;
3. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за превишаване от 21 до 30 km/h – с глоба 100 лв.;
4. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване от 31 до 40 km/h – с глоба 300 лв.;
5. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване от 41 до 50 km/h – с глоба 400 лв.;
6. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване над 50 km/h – с глоба 600 лв., като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.
(3) Водач на моторно превозно средство за обществен превоз на пътници и опасни товари, който превиши разрешената скорост, се наказва, както следва:
1. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за превишаване с 10 km/h – с глоба 20 лв.;
2. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за превишаване от 11 до 20 km/h – с глоба 50 лв.;
3. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г.) за превишаване от 21 до 30 km/h – с глоба 150 лв.;
4. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване от 31 до 40 km/h – с глоба 500 лв.;
5. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване от 41 до 50 km/h – с глоба 800 лв.;
6. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) за превишаване над 50 km/h – с глоба 1000 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 кm/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г.) Когато нарушението по ал. 1, т. 1 – 5, ал. 2 и ал. 3, т. 1 – 5 е повторно, наказанието е предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размер, а за повторно нарушение по ал. 1, т. 6 и ал. 3, т. 6 – предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размер и лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок три месеца.
(5) (Нова – ДВ, бр. 10 от 2011 г.) Когато нарушението по ал. 1, т. 4 – 6, ал. 2, т. 4 – 6 и ал. 3, т. 4 – 6 е системно, водачът се наказва с предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размер и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок 6 месеца.
Чл. 183. (1) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Наказва се с глоба 10 лв. водач, който:
1. (изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) не носи определените документи – свидетелство за управление, контролен талон и свидетелство за регистрация на управляваното моторно превозно средство;
2. (нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) не носи документ за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, ако водачът е изпълнил задължението си по чл. 100, ал. 3 и поставеният от него стикер е валиден към датата на установяване на нарушението;
3. (предишна т. 2 – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) неправилно използва звуков сигнал в населено място.
4. (отм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., предишна т. 3 – ДВ, бр. 51 от 2007 г., отм. – ДВ, бр. 88 от 2008 г.)
5. (нова – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) управлява велосипед без светлоотразителна жилетка в нарушение на чл. 80, т. 1.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Наказва се с глоба 20 лв. водач, който:
1. неправилно престоява или е паркирал неправилно;
2. нарушава правилата за разположение на пътно превозно средство върху платното за движение;
3. (изм. – ДВ, бр. 97 от 2017 г.) не спира на пътен знак „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“, неправилно се включва в движението, неправилно се престроява или не спазва предимството на друг участник в движението;
4. (отм. – ДВ, бр. 85 от 2004 г.)
5. (отм. – ДВ, бр. 85 от 2004 г.)
6. (отм. – ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)
7. (отм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.)
8. управлява превозно средство с необозначен по определения ред товар, който излиза отстрани на превозното средство с повече от 0,20 метра, а отпред или отзад – с повече от 1 метър;
9. (нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., отм. – ДВ, бр. 85 от 2004 г.)
10. (нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г., отм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г.)
11. (нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) нарушава правилата за движение назад.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Наказва се с глоба 30 лв. водач, който:
1. (отм. – ДВ, бр. 85 от 2004 г.)
2. (отм. – ДВ, бр. 37 от 2015 г.)
3. (отм. – ДВ, бр. 85 от 2004 г.)
4. (отм. – ДВ, бр. 85 от 2004 г.)
5. навлиза след знак, забраняващ влизането на съответното пътно превозно средство, или се движи в забранената посока на еднопосочен път;
6. (доп. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) при неправилно изпреварване, не създава опасност за движението;
7. (отм. – ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)
8. (нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., отм. – ДВ, бр. 85 от 2004 г.)
(4) (Нова – ДВ, бр. 85 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Наказва се с глоба 50 лв. водач, който:
1. (отм. – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)
2. неправилно преминава покрай спирка на превозни средства за обществен превоз на пътници или покрай спиращ или спрял автобус;
3. (отм. – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)
4. управлява пътно превозно средство, което не е моторно, без необходимите светлоотразителни елементи;
5. (доп. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) управлява моторно превозно средство с износени или разкъсани гуми или в нарушение на чл. 139, ал. 1, т. 4;
6. (изм. – ДВ, бр. 19 от 2015 г.) използва мобилен телефон по време на управление на превозното средство, освен чрез устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му;
7. (доп. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска или превозва пътник, който не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска;
8. неправилно престоява или паркира в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище;
9. престоява или паркира като втори ред в активна лента за движение до спрели моторни превозни средства по посока на движението;
10. (нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) превозва деца в нарушение на изискванията на глава втора, раздел ХХV;
11. (нова – ДВ, бр. 88 от 2008 г.) управлява превозно средство с нечетлив или закрит по какъвто и да е начин регистрационен номер, включително и в нарушение на чл. 100, ал. 4, т. 1;
12. (нова – ДВ, бр. 10 от 2011 г.) управлява моторно превозно средство по пътна лента, сигнализирана за движение само на пътни превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, без да има право на това.
(5) (Нова – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Наказва се с глоба 100 лв. водач, който:
1. преминава при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването;
2. не осигури предимство, когато преминава през пешеходна пътека.
(6) (Нова – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Когато нарушението по ал. 5, т. 1 или 2 е повторно, водачът се наказва с глоба в размер 200 лв. и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок един месец.
(7) (Нова – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от един месец и с глоба от 300 лв. водач, който навлиза след знак, забраняващ влизането на съответното пътно превозно средство при въведена временна забрана за движение.
Чл. 184. (1) (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2017 г.) Наказва се с глоба 30 лв.:
1. водач на пътно превозно средство, което не е моторно, както и водач на организирана група пешеходци, на впрегатни, товарни или ездитни животни или на стада, който наруши правилата за движението по пътищата;
2. водач или пътник, който изхвърля от превозно средство предмети или вещества, които замърсяват пътя;
3. (нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) лице, на което е отнето издаденото в Република България национално свидетелство за управление на моторно превозно средство и не е върнало международното си свидетелство в съответната служба на Министерството на вътрешните работи в 7-дневен срок от влизането в сила на акта за отнемане;
4. (нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) лице, на което при пребиваване зад граница е отнето международното свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено в Република България, и не е уведомило за това съответната служба на Министерството на вътрешните работи в 7-дневен срок от влизането си в страната;
5. (нова – ДВ, бр. 85 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 81 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. относно влизането в сила от ДВ, бр. 81 от 2016 г. – ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., доп. – ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) собственик на пътно превозно средство, което е паркирано на пътя 30 дни след датата на отнемане или връщане на свидетелството за регистрация на пътното превозно средство в Министерството на вътрешните работи.
6. (нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г., отм. – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.)
(2) (Нова – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) С глоба 50 лв. се наказва пешеходец, който:
1. преминава през огражденията от парапети или вериги;
2. не спазва светлинните сигнали на пътните светофари и сигналите на регулировчика.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., предишна ал. 2, изм. и доп. – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) С глоба 20 лв. се наказва пешеходец, който наруши правилата за движение извън случаите по ал. 2.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. – ДВ, бр. 85 от 2004 г., изм. – ДВ, бр. 51 от 2007 г., предишна ал. 3 – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) С глоба 50 лв. се наказва пътник, който не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Когато в резултат на нарушения по ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2 са причинени вреди на пътното превозно средство, на пътници или на други лица, нарушителят се наказва с глоба в размер 100 лв.
Чл. 185. (Изм. – ДВ, бр. 97 от 2017 г.) За нарушение на този закон и на издадените въз основа на него нормативни актове, за което не е предвидено друго наказание, виновните се наказват с глоба 20 лв.
Чл. 186. (1) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. – ДВ, бр. 85 от 2004 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 69 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) За административни нарушения, които са установени в момента на извършването им и за които не е предвидено наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, на мястото на нарушението може да бъде наложена с фиш глоба или в минималния размер, или в размера, посочен в административнонаказателната разпоредба за съответното нарушение. Издаденият за наложената глоба фиш трябва да съдържа следните данни: за самоличността на служителя, наложил глобата; за самоличността на нарушителя; за мястото и времето на нарушението; за моторното превозно средство, с което е извършено нарушението; за нарушените разпоредби, за размера на глобата, срока, сметката и начините за доброволното и заплащане. Фишът се подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя, когато е съгласен да плати глобата. Образецът на бланката на фиша се утвърждава от министъра на вътрешните работи и указанията в нея са на български и английски език.
(2) На лице, което оспорва извършеното от него нарушение или размера на наложената му глоба или откаже да подпише фиша, се съставя акт.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай фишът се издава на собственика на моторното превозно средство, като първият екземпляр от фиша му се изпраща, а вторият и третият екземпляр остават за съхранение в службата за контрол. Към моторното превозно средство се закрепва уведомление, в което се посочват мястото и времето на нарушението, моторното превозно средство, с което е извършено нарушението, нарушените разпоредби, размерът на глобата, срокът, сметката или мястото за доброволното и заплащане. Закрепването на уведомлението към моторното превозно средство се смята за връчване на фиша.
(4) (Нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) При нарушения, установени с техническо средство или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, на собственика, на когото е регистрирано превозното средство, а когато то е собственост на юридическо лице – на управителя му, се изпраща покана с препоръчано писмо с обратна разписка да се яви в съответната служба за контрол в едномесечен срок от получаването и, за да му бъде издаден фиш или за да посочи лицето, на което е предоставило управлението на моторното превозно средство, с което е извършено нарушението. При неявяване в определения срок или при непосочване писмено на лицето, на което е предоставено управлението на моторното превозно средство, на собственика или на управителя на юридическото лице – собственик на моторното превозно средство, се издава фиш в негово отсъствие, който се смята за връчен от датата на издаване на фиша.
(5) (Нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) На лице, посочено с декларация от собственика на моторното превозно средство, с което е извършено нарушението, или от управителя на юридическото лице, когато моторното превозно средство е собственост на юридическо лице, че му е предоставено управлението на моторното превозно средство, се издава фиш по реда на ал. 4.
(6) (Нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г., отм. – ДВ, бр. 69 от 2008 г.)
(7) (Нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 51 от 2007 г., доп. – ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление и се изпраща за събиране на публичния изпълнител.
Чл. 187. Собственик или длъжностно лице, което нареди или съзнателно допусне негов подчинен да извърши нарушение по този закон, се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение.
Чл. 187а. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1) При установяване на нарушения по чл. 179, ал. 3 – 3б в отсъствие на нарушителя се счита, че пътното превозното средство е управлявано от собственика му, а в случаите, в които в свидетелството за регистрация на пътното превозно средство е вписан ползвател – от ползвателя, освен ако бъде установено, че пътното превозно средство е управлявано от трето лице.
(2) Ако собственикът на пътното превозно средство е юридическо лице или едноличен търговец, за допускане движението на пътното превозно средство, без да са изпълнени задълженията по установяване размера и заплащане на съответната такса по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата, на собственика се налага имуществена санкция, както следва:
1. по чл. 179, ал. 3 – в размер 300 лв.;
2. по чл. 179, ал. 3а – в размер 1800 лв.;
3. по чл. 179, ал. 3б – в размер 2500 лв.
(3) Когато в свидетелството за регистрация на пътното превозно средство е вписан ползвател, имуществената санкция по ал. 2 се налага на него. Ако вписаният ползвател е физическо лице, се прилага ал. 1.
(4) Вписаният собственик, съответно ползвател, се освобождава от административнонаказателна отговорност по ал. 1 и 2 във връзка с административни нарушения по чл. 179, ал. 3 – 3б, ако в срок от 7 дни от връчването на акта за установяване на административно нарушение или електронния фиш представи декларация, в която посочи данни за лицето, което е извършило нарушението, и копие от свидетелството му за управление на моторно превозно средство.
(5) В случаите по ал. 4 въз основа на първоначално издадения акт за установяване на административно нарушение не се издава наказателно постановление и административнонаказателното производство се прекратява, а първоначално издаденият електронен фиш се анулира. В тези случаи се образува административнонаказателно производство срещу лицето, за което са установени данни, че е извършило нарушението.
Чл. 188. (1) (Предишен текст на чл. 188 – ДВ, бр. 10 от 2011 г.) Собственикът или този, на когото е предоставено моторно превозно средство, отговаря за извършеното с него нарушение. Собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи на кого е предоставил моторното превозно средство.
(2) (Нова – ДВ, бр. 10 от 2011 г.) Когато нарушението е извършено при управление на моторно превозно средство, собственост на юридическо лице, предвиденото по този закон наказание се налага на неговия законен представител или на лицето, посочено от него, на което е предоставил управлението на моторното превозно средство.
Чл. 189. (1) Актовете, с които се установяват нарушенията по този закон, се съставят от длъжностните лица на службите за контрол, предвидени в този закон.
(2) Редовно съставените актове по този закон имат доказателствена сила до доказване на противното.
(3) Свидетел по акта може да бъде и служебно лице.
(4) (Нова – ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 19 от 2015 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2017 г.) При нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката, начините за доброволното и заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи.
(5) (Нова – ДВ, бр. 10 от 2011 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Електронният фиш по ал. 4 се връчва на лицето по чл. 188, ал. 1 или 2 с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез длъжностните лица на определените от министъра на вътрешните работи служби за контрол, при осъществяване на функциите и правомощията им. В 14-дневен срок от получаването му собственикът заплаща глобата или предоставя в съответната териториална структура на Министерството на вътрешните работи писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, и копие на свидетелството му за управление на моторно превозно средство. На лицето, посочено в декларацията, се издава и изпраща електронен фиш по ал. 4 за извършеното нарушение. Първоначално издаденият електронен фиш се анулира.
(6) (Нова – ДВ, бр. 10 от 2011 г.) В 7-дневен срок от получаването на електронния фиш може да се направи писмено възражение пред директора на съответната структура на Министерството на вътрешните работи. Директорът разглежда възражението и преценява доказателствата в 7-дневен срок от постъпването му. Издаденият електронен фиш се анулира, ако от събраните доказателства е установено, че:
1. моторното превозно средство е било обявено за издирване;
2. нарушението е извършено с моторно превозно средство със специален режим на движение.
(7) (Нова – ДВ, бр. 10 от 2011 г.) Директорът на областната дирекция на Министерството на вътрешните работи уведомява собственика на превозното средство, а когато то е собственост на юридическо лице – неговия законен представител, за решението си по ал. 6 в 7-дневен срок от датата на анулирането, съответно – на отказа за анулиране на фиша.
(8) (Нова – ДВ, бр. 10 от 2011 г., доп. – ДВ, бр. 19 от 2015 г.) Електронният фиш подлежи на обжалване по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Жалбата срещу електронния фиш се подава в 14-дневен срок от получаването му, а когато е направено възражение по ал. 6 – в 14-дневен срок от съобщаването на отказа за анулиране на фиша. В 7-дневен срок от получаване на жалбата директорът на съответната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, или оправомощено от него лице я изпраща заедно с цялата преписка на съответния районен съд, като в съпроводителното писмо посочва и доказателствата в подкрепа на обжалвания електронен фиш, както и информация за участъка от пътя с описание на мястото и географските координати, действащото ограничение на скоростта по чл. 21, посоката на движение на автомобила, разположението на автоматизираното техническо средство, неговия вид и данни за извършена метрологична проверка.
(9) (Нова – ДВ, бр. 10 от 2011 г.) При плащане на глобата, наложена с електронен фиш, в срока по ал. 8 се дължи 70 на сто от нейния размер. Глобата, наложена с електронен фиш, който е бил обжалван и потвърден от съда, се дължи в пълен размер.
(10) (Нова – ДВ, бр. 10 от 2011 г.) Влизат в сила електронните фишове, които:
1. не подлежат на обжалване;
2. не са обжалвани в срока по ал. 8;
3. са обжалвани, но са потвърдени или изменени от съда.
(11) (Нова – ДВ, бр. 10 от 2011 г.) Влезлият в сила електронен фиш се смята за влязло в сила наказателно постановление.
(12) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., доп. – ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишна ал. 4 – ДВ, бр. 10 от 2011 г.) Наказателните постановления се издават от министъра на вътрешните работи, от министъра на отбраната, от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от кметовете на общините или от определени от тях длъжностни лица съобразно тяхната компетентност.
(13) (Отм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г., предишна ал. 5, доп. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., обявена за противоконституционна с РКС № 1 от 2012 г. – ДВ, бр. 20 от 2012 г.) Не подлежат на обжалване наказателни постановления и електронни фишове, с които е наложена глоба до 50 лв. включително.
(14) (Предишна ал. 6 – ДВ, бр. 10 от 2011 г., доп. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) За неуредените в този закон случаи по съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления и фишове и по изпълнението на наложените наказания се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.
(15) (Нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г., предишна ал. 7 – ДВ, бр. 10 от 2011 г.) Изготвените с технически средства или системи, заснемащи или записващи датата, точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство, снимки, видеозаписи и разпечатки са веществени доказателствени средства в административнонаказателния процес.
(16) (Нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г., предишна ал. 8 – ДВ, бр. 10 от 2011 г.) При връчване на наказателното постановление водачът задължително представя валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство
Чл. 189а. (Нов – ДВ, бр. 19 от 2015 г.) (1) За нарушение, извършено с пътно превозно средство, регистрирано в друга държава – членка на Европейския съюз, когато нарушителят не е установен, се извършва автоматизирано търсене в националните бази данни за регистрацията на пътни превозни средства на съответната държава – членка на Европейския съюз, с цел установяване на собственика на пътното превозното средство, с което е извършено нарушението.
(2) След установяване на собственика на пътното превозно средство, с което е извършено нарушението, се изпраща уведомително писмо по образец, утвърден със заповед на министъра на вътрешните работи.
(3) Уведомителното писмо по ал. 2 задължително съдържа следните данни:
1. нарушението;
2. дата, час и място на нарушението;
3. правна квалификация на нарушението;
4. предвидената санкция за нарушението;
5. данни за уреда, с който е установено нарушението – в случаите, когато такъв е използван.
(4) Уведомителното писмо по ал. 2 се изготвя на един от официалните езици на държавата – членка на Европейския съюз, където е регистрирано пътното превозно средство.
(5) С уведомителното писмо по ал. 2 се определя срок на собственика до 60 дни от датата на получаването му да заплати глобата или да посочи данни за лицето, управлявало пътното превозно средство, с което е извършено нарушението.
(6) На лицето по ал. 5, посочено от собственика, се изпраща уведомителното писмо по ал. 2 за извършеното нарушение.
Чл. 189б. (Нов – ДВ, бр. 19 от 2015 г. (*)) Редът по чл. 189а се прилага при установяване на едно или няколко от следните нарушения:
1. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г., изм. – ДВ, бр. 77 от 2017 г., в сила от 26.09.2017 г.) управление на пътно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или след употреба на наркотични вещества или техни аналози;
2. преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването;
3. управление на пътно превозно средство по пътна лента, регулирана с поставени над лентата пътни светофари, подаващи сигнал за забрана на използването на пътната лента;
4. управление на пътно превозно средство по пътна лента, сигнализирана за движение само на пътни превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, без да има право на това;
5. превишаване на разрешената максимална скорост;
6. движение в лента за принудително спиране на автомагистрала, без да има право за това;
7. използване на мобилен телефон по време на управление на пътното превозно средство освен чрез устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете;
8. неизпълнение на задължението за използване на предпазен колан или носене на каска;
9. превозване на деца в нарушение на изискванията за използване на системите за обезопасяване.
Чл. 189в. (Нов – ДВ, бр. 19 от 2015 г., изм. – ДВ, бр. 17 от 2019 г.) Получените при извършване на автоматизираното търсене по чл. 189а, ал. 1 лични данни се обработват при спазване на изискванията за защита на личните данни и съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи.
Чл. 189г. (Нов – ДВ, бр. 19 от 2015 г.) Националният център за контакт за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата, е в Министерството на вътрешните работи.
Чл. 189д. (Нов – ДВ, бр. 19 от 2015 г., в сила от 07.05.2016 г.) Министърът на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице представя на Европейската комисия на всеки две години доклад за напредъка на националните дейности за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения.
Чл. 189е. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1) Актовете за установяване на административни нарушения по чл. 179, ал. 3 – 3в се съставят от длъжностните лица на службите за контрол по чл. 165чл. 167, ал. 3 – 3б и чл. 167а съобразно тяхната компетентност.
(2) При установяване на нарушение по чл. 179, ал. 3 – 3б преди съставяне на акт за установяване на административно нарушение, контролните органи уведомяват нарушителя за възможността да заплати таксата по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата. Когато актът за установяване на нарушението се съставя в отсъствие на нарушителя, възможността за заплащане на тази такса се предоставя с връчването на акта.
(3) Таксата по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата може да бъде заплатена по банков път или чрез картово плащане, а пред органите по чл. 167, ал. 3 – 3б – и в брой, като плащането може да бъде осъществено при извършване на проверката или в срок от 14 дни от връчване на акта за установяване на административно нарушение по чл. 179, ал. 3 – 3б.
(4) В случаите, при които таксата по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата се заплаща след връчване на акта за установяване на административно нарушение, нарушителят следва в платежното нареждане да посочи номера на акта за установяване на административното нарушение.
(5) При заплащане на таксата по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата в срока и при условията на ал. 3 и 4 и след постъпване на сумата по сметката на Агенция „Пътна инфраструктура“, нарушителят се освобождава от административнонаказателна отговорност за конкретното нарушение по чл. 179, ал. 3 – 3б, установено в акта за установяване на административно нарушение. В тези случаи се освобождават от административнонаказателна отговорност собственикът, вписаният ползвател и водачът за извършеното административно нарушение по чл. 179, ал. 3 – 3б във връзка с конкретното пътно превозно средство за съответния случай на движение по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа.
(6) Ако таксата по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата е заплатена в срока и при условията на ал. 3 и 4, акт за установяване на административно нарушение по чл. 179, ал. 3 – 3б не се съставя, а когато акт е съставен, не се издава наказателно постановление и производството се прекратява.
(7) Независимо от налагането на административно наказание, нарушителят дължи заплащане на съответната такса по чл. 10а, ал. 2 или чл. 10б, ал. 5 от Закона за пътищата съобразно категорията на пътното превозно средство. Задължението се счита за изпълнено при заплащане на таксата по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата.
(8) Контролните органи могат да извършват справки в електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата, като отразените в нея данни се считат за доказателства във връзка със следните обстоятелства: мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на пътното превозно средство, както и данни, свързани с движението по участък от път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, данни за липса или наличие на декларирани тол данни и наличие или липса на заплащане на дължимите такси.
(9) По административната преписка може да се прилага справка от електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата, която има доказателствена сила за отразените в нея обстоятелства, доколкото не бъде доказано противното.
(10) За съставените актове за установяване на административно нарушение се извършва отбелязване в информационната система по чл. 167а, ал. 4 до края на работния ден, в който е установено нарушението, а за събраните такси по чл. 10, ал. 2чл. 10а, ал. 2 или съответно чл. 10б, ал. 5 от Закона за пътищата – до края на работния ден, следващ деня на тяхното събиране.
(11) Контролните органи окомплектоват акта за установяване на административното нарушение заедно с всички документи по неговото съставяне и постъпилите възражения в двуседмичен срок от съставянето на акта и в същия срок изпращат преписката на председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.
(12) Наказателните постановления за административни нарушения по чл. 179, ал. 3 – 3в се издават от председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ или оправомощени от него длъжностни лица.
(13) За съставените актове за установяване на административни нарушения и издадените наказателни постановления по този член се прилагат разпоредбите на чл. 189, ал. 1 – 3 и ал. 13 – 16.
Чл. 189ж. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1) При нарушение по чл. 179, ал. 3, установено и заснето от електронната система по чл. 167а, ал. 3, може да се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител за налагане на глоба или имуществена санкция в размер, определен за съответното нарушение. Електронният фиш съдържа данни за: мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на пътното превозно средство, собственика или вписания ползвател, описание на нарушението, нарушените разпоредби, възможността за заплащане на таксата по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата, размера на глобата, срока и начините за доброволното и заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.
(2) В 14-дневен срок от получаване на електронния фиш лицето може да заплати таксата по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата при спазване изискванията на чл. 189е, ал. 3 и 4 или да поиска анулиране на електронния фиш на основание ал. 3 с молба до председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.
(3) Електронният фиш се анулира, когато:
1. таксата по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата е заплатена;
2. пътното превозно средство е било обявено за издирване;
3. за пътното превозно средство съгласно закон или международен договор не се дължи съответната такса по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата.
(4) Председателят на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ или оправомощено от него лице уведомява лицето, подало искане по ал. 2, за решението си по ал. 3 в 7-дневен срок от датата на анулирането или от датата на отказа за анулиране на фиша.
(5) Електронният фиш подлежи на обжалване по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Жалбата срещу електронния фиш се подава в 14-дневен срок от получаването му, а когато е направено искане по ал. 3 – в 14-дневен срок от съобщаването на отказа за анулиране на фиша. В 7-дневен срок от получаване на жалбата председателят на управителни съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ или оправомощени от него длъжностни лица я изпращат на компетентния районен съд заедно с цялата преписка.
(6) Ако не бъде заплатена таксата по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата, се дължи пълният размер на посочената в електронния фиш глоба.
(7) По отношение на електронния фиш за нарушение по чл. 179, ал. 3 – 3б се прилагат разпоредбите на чл. 189, ал. 10.
Чл. 190. (1) (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2006 г.) След влизането в сила на наказателно постановление, с което се налага наказание на водач или собственик на моторно превозно средство, препис от него се предоставя на съответното структурно звено на Министерството на вътрешните работи, където се водят на отчет водачът и моторното превозно средство. Иззетите в този случай свидетелства за управление се изпращат на съответната служба на Министерството на вътрешните работи за съхранение и отчет.
(2) Наказанието „лишаване от право да се управлява моторно превозно средство“ тече от датата на изземването на свидетелството за управление.
(3) (Нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г., доп. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) Наложеното наказание „глоба“ се заплаща в едномесечен срок от влизането в сила на наказателното постановление, електронен фиш или съдебното решение или определение на съда при обжалване.

Търсиш друг закон?

 

  Нормативна база