Допълнителни разпоредби

Начало » Закон за движението по пътищата » Допълнителни разпоредби

§ 1. (1) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Към Министерския съвет се създава „Държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата“ за координиране на действията между държавните органи и обществеността във връзка с проблемите на безопасността на движението по пътищата.

(2) (Нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Комисията по ал. 1:
1. подпомага Министерския съвет при вземане на решения, свързани с безопасността на движението по пътищата;
2. дава становища и разработва проекти на закони и подзаконови нормативни актове, имащи отношение към безопасността на движението по пътищата;
3. анализира информацията и изготвя ежегоден доклад за състоянието на безопасността на движението по пътищата, който се разглежда от Министерския съвет;
4. изготвя национални програми за подобряване състоянието на безопасността на движението по пътищата, които се приемат от Министерския съвет;
5. дава предложение за необходимите държавни и общински разходи за осигуряване безопасността на движението;
6. координира и предприема мерки за изпълнението на международните програми по безопасността на движението;
7. участва в работната група „Безопасност на движението“ към Комитета по вътрешен транспорт при Европейската икономическа комисия на ООН.
(3) (Предишна ал. 2, доп. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Съставът, финансирането, функциите, задачите и редът за осъществяване на дейността на органа по ал. 1 се определят от Министерския съвет.
(4) (Нова – ДВ, бр. 10 от 2011 г.) Създава се Фонд за безопасност на движението, управляван от министъра на вътрешните работи:
1. във Фонда за безопасност на движението постъпват средствата от глоби за нарушения, установени с технически средства и системи, както и средства от дарения и други приходи, предвидени в нормативен акт;
2. средствата от фонда се разходват за дейности по контрола на движението по пътищата и подобряване на пътната безопасност;
3. редът и условията за управление на средствата от фонда се определят с акт на Министерския съвет.
(5) (Нова – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Министърът на финансите по предложение на министъра на вътрешните работи одобрява по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за разходи на Фонда за безопасност на движението по ал. 4 до размера на постъпилите във фонда приходи от глоби.
(6) (Нова – ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Превишението в края на годината на приходите над разходите по фонда се предоставя за ползване за същите цели през следващата бюджетна година по реда на ал. 5.
§ 1а. (1) (Нов – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., предишен текст на § 1а – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Областните управители и кметовете на общините набелязват мерки за подобряване на състоянието по безопасността на движението по пътищата на своите територии, като за целта разработват програми съгласувано с комисията по § 1, ал. 1.
(2) (Нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Към областните управители и кметовете на общини се създават областни и общински комисии по безопасност на движението по пътищата.
(3) (Нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Областните и общинските комисии по безопасност на движението по пътищата координират и контролират проблемите по безопасността на движението, изготвят ежегоден доклад за състоянието на безопасността на движението и приемат мерки за нейното подобряване.
§ 2. (1) (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) Снетите от отчет пътни превозни средства се считат за отпадъци по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Министерският съвет определя условията и реда за събиране, предаване, съхраняване и разкомплектоване на пътните превозни средства по ал. 1.
(3) Дейността по ал. 2 може да се осъществява от търговци върху собствени или наети терени въз основа на разрешение, издадено от министъра на околната среда и водите.
(4) Общините се задължават да отреждат терени за осъществяване на дейността по ал. 2, когато тя се извършва от търговски дружества с общинско участие.
§ 3. По всички проекти, свързани с организиране на движението по пътищата, при направено искане от страна на заинтересуваните лица съответните служби на Министерството на вътрешните работи са длъжни в едномесечен срок да дадат писмено становище.
§ 4. (Изм. – ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. – ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г.) Министърът на образованието и науката осигурява чрез съответните учебни планове задължителното изучаване от учениците в системата на средното образование на правилата за движение по пътищата.
§ 5. Лицата, които се обучават за водачи на моторни превозни средства в организирани по съответния ред форми на обучение, не носят отговорност по този закон за пътнотранспортни произшествия, както и за последиците от тях, станали по време на практически занятия, освен ако са действали умишлено.
§ 6. По смисъла на този закон:
1. „Път“ е всяка земна площ или съоръжение, предназначени или обикновено използвани за движение на пътни превозни средства или на пешеходци. Към пътищата се приравняват и улиците.
2. „Пътна лента“ е надлъжна част от пътя, очертана или не с маркировка и осигуряваща движението на недвуколесни пътни превозни средства в една посока едно след друго.
3. „Платно за движение“ е общата широчина на пътните ленти. Пътят може да има няколко платна за движение, видимо отделени едно от друго.
4. „Граница на платното за движение“ е линията, очертана или не с пътна маркировка, която отделя платното за движение от другите конструктивни елементи на пътното платно – банкет, тротоар, лента за принудително спиране и други. Линията, с която се очертава „BUS“-лентата, също е граница на платното за движение.
5. „Пътен банкет“ е надлъжна част от пътя, ограничаваща платното за движение. Банкетът може да бъде укрепен или неукрепен.
6. „Тротоар“ е изградена, оградена или очертана с пътна маркировка надлъжна част от пътя, ограничаваща платното за движение и предназначена само за движение на пешеходци.
7. „Пътно платно“ е общата широчина на банкетите, тротоарите, платното за движение и островите на платното за движение.
8. „Кръстовище“ е място, където два или повече пътя се пресичат, разделят се или се събират на едно ниво.
9. (изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. – ДВ, бр. 79 от 2005 г., изм. – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) „Одобряване на типа“ е процедура, с която се удостоверява, че даден тип превозно средство, система, компонент или отделен технически възел отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания, определени в приложим регулаторен акт.
10. (доп. – ДВ, бр. 54 от 2010 г.) „Пътно превозно средство“ е съоръжение, придвижвано по пътя на колела и използвано за превозване на хора и/или товари. Към пътните превозни средства се приравняват трамваите, тракторите и самоходните машини, когато се придвижват по пътищата.
11. „Моторно превозно средство“ е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства.
12. „Автомобил“ е недвуколесно безрелсово моторно превозно средство, което се използва за превозване на пътници и товари или за теглене на други пътни превозни средства. Към автомобилите се приравняват и тролейбусите. В зависимост от предназначението си автомобилите биват:
а) леки – за превозване на пътници, в които броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 8;
б) товарни – за превозване на товари и/или за теглене на ремарке;
в) автобуси – за превозване на пътници с повече от 8 места за сядане без мястото на водача;
г) специални – с постоянно монтирана апаратура, съоръжения или машини, които не позволяват използването им за други цели.
13. (изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2010 г.) „Мотоциклет“ е двуколесно пътно превозно средство с кош или без кош, което има двигател с работен обем над 50 cm3. Към мотоциклетите се приравняват и моторните превозни средства с три колела, чиято маса без товар не надвишава 400 kg, както и двуколесните пътни превозни средства, които имат двигател с работен обем до 50 cm3 и чиято конструктивна максимална скорост надвишава 45 km/h.
14. (изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2010 г.) „Мотопед“ е дву- или триколесно пътно превозно средство, което има двигател с работен обем до 50 cm3 и чиято конструктивна максимална скорост не надвишава 45 km/h.
15. „Трактор“ е моторно превозно средство, предназначено за извършване на специфични дейности, както и за теглене на товарни ремаркета. В движението по пътищата се допускат само колесните трактори. Към колесните трактори се приравняват и самоходните шасита.
16. (изм. – ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2010 г.) „Самоходна машина“ е съоръжение или машина, предназначена за извършване на специфични дейности и движеща се или придвижвана по пътищата само по изключение. Такива са: електрокарите, мотокарите и самоходната земеделска и горска техника по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, строителните машини, верижните специални и верижните бронирани машини от Българската армия и Министерството на вътрешните работи и други подобни. Самоходната машина е малогабаритна, когато е с теглително усилие до 200 kg, максималната и скорост на движение е до 25 km/h, колеята – до 900 mm, и масата без товар – до 900 kg.
17. „Ремарке“ е пътно превозно средство, предназначено да бъде теглено от моторно превозно средство. Към ремаркетата се приравняват и полуремаркетата.
18. „Полуремарке“ е пътно превозно средство, което се прикачва към моторно превозно средство така, че част от него лежи върху моторното превозно средство и значителна част от неговата маса и от масата на неговия товар се носи от моторното превозно средство.
18а. (нова – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) „Регистрация“ е административно разрешение за превозното средство да участва в пътното движение, включващо идентификацията на превозното средство и издаването на табели с регистрационен номер.
19. „Велосипед“ е пътно превозно средство най-малко с две колела, което се привежда в движение с мускулната сила на лицето, което го управлява, с изключение на инвалидните колички.
20. „Състав от пътни превозни средства“ са механично свързани пътни превозни средства, които участват в движението по пътищата като едно цяло.
21. „Категория на моторно превозно средство“ е група моторни превозни средства, обединени съобразно предназначението им и конструктивните им особености.
22. „Натоварване на ос“ е частта от масата с товар, която се носи от всяка ос на пътното превозно средство.
23. (изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) „Извънгабаритно пътно превозно средство“ е пътно превозно средство (или състав от пътни превозни средства), което с товар или без товар надвишава допустимите размери или маса, определени по реда на чл. 139, ал. 1, т. 2.
24. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2010 г.) „Бавнодвижещо се пътно превозно средство“ е пътно превозно средство, което по конструктивни причини не може да се движи със скорост, по-висока от 30 km/h. Към бавнодвижещите се пътни превозни средства се приравняват и тези, които поради характера на превозвания от тях товар не могат да се движат със скорост, по-висока от 30 km/h.
25. „Водач“ е лице, което управлява пътно превозно средство или води организирана група пешеходци, което води или кара впрегатни, товарни или ездитни животни или стада по пътищата.
25а. (нова – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) „Нов водач“ е водач, който придобива за първи път правоспособност за управление на моторно превозно средство.
26. „Пътник“ е лице, което се намира във или на пътно превозно средство, но не участва в управлението му.
27. „Участник в пътнотранспортно произшествие“ е всеки, който е пострадал при произшествието или с поведението си е допринесъл за настъпването му.
28. „Участник в движението“ е всяко лице, което се намира на пътя и със своето действие или бездействие оказва влияние на движението по пътя. Такива са водачите, пътниците, пешеходците, както и лицата, работещи на пътя.
29. „Обществен превоз“ е този, който се извършва с превозно средство срещу заплащане.
30. „Пътнотранспортно произшествие“ е събитие, възникнало в процеса на движението на пътно превозно средство и предизвикало нараняване или смърт на хора, повреда на пътно превозно средство, път, пътно съоръжение, товар или други материални щети.
31. „Предимство“ е правото на един участник в движението да премине преди друг през дадено място от пътното платно.
32. „Маловажно“ е нарушението, което, макар и с незначителни отклонения от нормативно предписаното поведение на участника в движението, при друга пътна обстановка би могло да доведе до настъпване на пътнотранспортно произшествие.
33. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.) „Повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок, а в случаите по чл. 174, ал. 2 – в двегодишен срок, от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение, включително и когато първото наказание му е било наложено като нов водач.
34. (нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) „Технически допустима максимална маса“ е максималната маса на пътното превозно средство в натоварено състояние, посочена от производителя, допустима за неговата конструкция и производствено изпълнение.
35. (нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) „Допустима максимална маса“ е разрешената максимална маса на пътното превозно средство в натоварено състояние, определена за допустима от компетентните органи.
36. (нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) „Повишена проходимост“ е налице, когато моторните превозни средства отговарят на определени условия за преодоляване на наклон, задвижващи оси, преден и заден ъгъл на проходимост, блокиране на диференциала, просвет и други.
37. (нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) „Препятствие на пътя“ е нарушаване целостта на пътното покритие, както и предмети, вещества или други подобни, които се намират на пътя и създават опасност за движението.
38. (нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) „Светлинен сигнал“ е светлина с определен цвят, излъчвана от светещо поле с определени форма и размери.
39. (нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) „Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия“ е участък от пътя, на който за даден период са настъпили повече от определен брой пътнотранспортни произшествия.
40. (нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) „Първа долекарска помощ“ е прилагането на подходящи животоподдържащи действия и мероприятия за предотвратяване на усложненията, получени при травми, свързани с пътнотранспортни произшествия, на място или в близост до него, от водачи на моторни превозни средства и други участници в движението до идването на екип от Спешна медицинска помощ.
41. (нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) „Тип превозно средство“ са превозните средства, спадащи към една категория, произведени от един и същ производител, обозначени от него по унифициран начин (производствена марка, VIN-код на превозното средство, търговска марка и други), които не се различават по съществените си характеристики.
42. (нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., отм. – ДВ, бр. 101 от 2016 г., в сила от 21.01.2017 г.)
43. (нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) „Пускане на пазара“ е преминаването към етапа на разпространение и/или използване, безплатно или срещу заплащане на моторно превозно средство, ремарке, система, компонент или отделен технически възел, след етапа на производство или внос за първи път в страната.
44. (нова – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) „Пускане в действие“ е моментът, при който компонентът или отделният технически възел преминава в етап на първо ползване от крайния потребител.
45. (нова – ДВ, бр. 61 от 2006 г.) „Изоставено регистрирано моторно превозно средство“ е излязло от употреба моторно превозно средство, което се намира върху имот – държавна или общинска собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред.
46. (нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 54 от 2010 г.) „Обичайно пребиваване в Република България“ е мястото, където дадено лице обикновено живее повече от 185 дни през последните 12 последователни месеца поради лични или трудови връзки, или ако лицето няма трудови връзки – поради лични връзки, които сочат тясна обвързаност на лицето с мястото, където то живее.
За обичайно пребиваване на лице, чиито трудови връзки са на различно място от личните му връзки и което вследствие на това последователно пребивава на различни места в две или повече държави членки, се смята мястото, където са личните му връзки, при условие че лицето редовно се връща там. Спазването на последното условие не е необходимо, ако лицето пребивава в дадена държава членка за изпълнение на задача с определена продължителност. Следването в университет или в друго учебно заведение не се смята за смяна на обичайно пребиваване.
47. (нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) „Обезопасителен колан“ (колан за седалка, колан) е комплект от ленти с осигуряваща ключалка, регулиращи устройства и присъединителни приспособления, които могат да се закрепват към моторното превозно средство и са предназначени да намалят риска от увреждане на потребителя чрез ограничаване подвижността на тялото му в случай на сблъскване или внезапно намаляване скоростта на превозното средство. Такъв комплект обикновено се определя като „комплект колан“, понятие, обхващащо и всяко устройство за преобразуване на енергия или прибиране на колан.
48. (нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) „Система за обезопасяване на деца“ е комплект от компоненти, които могат да включват комбинация от ленти или гъвкави компоненти с осигурителна ключалка, регулиращи устройства, присъединителни приспособления и в някои случаи допълнителен стол и/или екран срещу удар, които могат да бъдат закрепвани към превозното средство. Тя е предвидена да намали риска от увреждане на пътника в случай на удар или рязко спиране на превозното средство посредством ограничаване подвижността на тялото на пътника.
49. (нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) „Населено място“ е застроена със сгради територия, при която началото и краят са обозначени със съответни пътни знаци.
50. (нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) „Железопътен прелез“ е пресичане на едно ниво на път с железопътна линия.
51. (нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) „Охраняем железопътен прелез“ е прелезът, който е снабден с бариери. Светлините на прелезите са сигнали, а не белег за охраняемост.
52. (нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) „Автомагистрала“ е автомобилен път, който не обслужва пряко прилежащата територия, предназначен е за високи скорости при специални правила за движение, с разделени платна за движение в двете посоки, не пресича пътища, железопътни и трамвайни линии и пешеходни пътеки на едно ниво и е обозначен със знаци за автомагистрала.
52а. (нова – ДВ, бр. 47 от 2012 г.) „Скоростен път“ е път, който отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 8 от Закона за пътищата.
53. (нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) „Съчленено превозно средство“ е комбинация от превозни средства, състояща се от моторно превозно средство и свързано с него полуремарке.
54. (нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) „Пешеходна пътека“ е част от платното за движение, очертана или не с пътна маркировка и сигнализирана с пътни знаци, предназначена за преминаване на пешеходци. На кръстовищата пешеходни пътеки са продълженията на тротоарите и банкетите върху платното за движение.
55. (нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) „Намалена видимост“ е налице при здрач, мъгла, валеж, запрашеност, задименост и други подобни.
56. (нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) „Ограничена видимост“ е налице при стръмнини, завои и други препятствия, които пречат на видимостта.
57. (нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) „Тахограф“ е средство за измерване по смисъла на Закона за измерванията, предназначено да бъде монтирано в моторно превозно средство, за да регистрира или показва в автоматичен или полуавтоматичен режим данни за движението на автомобила и за определените периоди на управление, прекъсване и почивка на водачите.
58. (нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) „Изкуствена неравност“ е изпъкнала или вдлъбната повърхност над нивото на пътя, предназначена за намаляване скоростта на пътното превозно средство.
59. (нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) „Дневни светлини“ са светлини, предназначени за подобряване на възприемането и видимостта на предната част на пътно превозно средство при движението му.
60. (нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) „Пътно-комендантски подразделения“ са специални военни подразделения от Българската армия, отговорни за регулиране придвижването на войскови колони и единични машини независимо от тяхната националност.
61. (нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) „Идентификационен номер на превозното средство“ е подредена комбинация от знаци, поставена върху превозното средство от производителя с цел идентифицирането му.
62. (нова – ДВ, бр. 10 от 2011 г., предишна т. 61 – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) „Системно“ е нарушението, извършено три или повече пъти в едногодишен срок от влизането в сила на първото наказателно постановление или на първия електронен фиш, с който на нарушителя се налага наказание за същото по вид нарушение.
63. (нова – ДВ, бр. 10 от 2011 г., предишна т. 62 – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., доп. – ДВ, бр. 19 от 2015 г.) „Електронен фиш“ е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи.
64. (нова – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм. – ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) „Човек с трайно увреждане“ е лице по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на Закона за хората с увреждания.
65. (нова – ДВ, бр. 19 от 2015 г.) „Автоматизирани технически средства и системи“ са уреди за контрол, работещи самостоятелно или взаимно свързани, одобрени и проверени съгласно Закона за измерванията, които установяват и автоматично заснемат нарушения в присъствие или отсъствие на контролен орган и могат да бъдат:
а) стационарни – прикрепени към земята и обслужвани периодично от контролен орган;
б) мобилни – прикрепени към превозно средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес.
66. (нова – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) „Регулаторен акт“ са:
а) наредбите по чл. 138, ал. 4;
б) Регламент (ЕО) № 715/2007, включително актовете за прилагането му;
в) Регламент (ЕО) № 78/2009;
г) Регламент (ЕО) № 79/2009;
д) Регламент (ЕО) № 595/2009, включително актовете за прилагането му;
е) Регламент (ЕО) № 661/2009, включително актовете за прилагането му;
ж) Регламент (ЕС) № 168/2013, включително актовете за изпълнение и делегираните актове;
з) правило на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации, приложено към Спогодбата за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на Одобрения, издавани на основата на тези предписания, подписана в Женева на 20 март 1958 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 95 от 1999 г.) (ДВ, бр. 1 от 2000 г.);
и) регламентите, посочени в част I от приложение IV на Директива 2007/46/ЕО, включително техните актове за изпълнение;
к) Наредба № Н-3 от 2013 г. за изменение в конструкцията на регистрираните пътни превозни средства и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите – членки на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (обн., ДВ, бр. 21 от 2013 г.; изм., бр. 31 от 2014 г. и бр. 17 от 2015 г.);
л) (В сила от 31.03.2018 г.) Регламент (ЕС) № 2015/758.
67. (нова – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 27.02.2017 г.) „Историческо превозно средство“ е механично задвижвано пътно превозно средство, което е минимум 30-годишно, не се използва за ежедневен транспорт, запазено и поддържано в исторически коректно състояние, част е от световното техническо и културно наследство и за което има издадена идентификационна карта от Международната федерация за старинни автомобили или от друга упълномощена от нея организация на територията на държава – членка на Европейския съюз;
68. (нова – ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 06.06.2018 г.) „Временно отнемане на регистрация“ е отбелязване в автоматизираната информационна система в случаите по чл. 143, ал. 17, че неизправното превозно средство е спряно от движение и не е разрешено да се използва в пътното движение.
69. (нова – ДВ, бр. 97 от 2017 г.) „Прекратяване на регистрация“ е отмяна на разрешението превозното средство да се използва в пътното движение.
70. (нова – ДВ, бр. 97 от 2017 г.) „Възстановяване на прекратена регистрация“ е възстановяване на отмененото разрешение на превозното средство да се използва в пътното движение.
71. (нова – ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) „Незначителни неизправности„, включително при укрепването на товара, са откритите по време на проверка неизправности, които са без значителни последствия за безопасността на превозното средство или без значително въздействие върху околната среда, както и други незначителни несъответствия.
72. (нова – ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) „Значителни неизправности„, включително при укрепването на товара, са откритите по време на проверка неизправности, които могат да засегнат безопасността на превозното средство или да имат въздействие върху околната среда, или да породят риск за други участници в движението по пътищата, както и други по-значителни несъответствия.
73. (нова – ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.) „Опасни неизправности„, включително при укрепването на товара, са откритите по време на проверка неизправности, които представляват пряк и непосредствен риск за безопасността на движението по пътищата или имат въздействие върху околната среда.
§ 6а. (Нов – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. – ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. – ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г., изм. – ДВ, бр. 14 от 2015 г.) За издаване на разрешения и други документи по този закон се заплащат такси, определени в тарифи, приети от Министерския съвет по предложения на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на вътрешните работи, министъра на регионалното развитие и благоустройството или на министъра на здравеопазването.
§ 6б. (Нов – ДВ, бр. 9 от 2017 г., в сила от 26.01.2017 г.) За целите на този закон се използват и приложимите определения по чл. 3 от Регламент (ЕС) № 168/2013.
§ 6в. (Нов – ДВ, бр. 97 от 2017 г.) Този закон въвежда изискванията на Директива 2014/46/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. за изменение на Директива 1999/37/ЕО на Съвета относно документите за регистрация на превозни средства (ОВ, L 127/129 от 29 април 2014 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 7. (Изм. – ДВ, бр. 54 от 2010 г.) Водачите, получили право за управление на моторно превозно средство от категория М преди 1 юни 1996 г., имат право да управляват и моторни превозни средства от категория А с работен обем на двигателя до 50 cm3.
§ 7а. (Нов – ДВ, бр. 22 от 2003 г.) (1) Колесните трактори, теглените от тях ремаркета и самоходните шасита, придобити до 1999 г., при непълнота на документите за произход или собственост, или на данни за техниката, както и когато данните са различни от установените върху техниката, се регистрират в срок до 30 септември 2004 г. след представяне от собственика на нотариално заверена декларация, съдържаща обстоятелствата по придобиването и причините за несъответствието на данните.
(2) При липса на номер на рамата (шасито) се определя и нанася нов номер.
§ 8. Нарушенията, извършени до 1 януари 2000 г., не се вземат предвид при въвеждане на точковата система по чл. 157.
§ 9. Този закон отменя Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 53 от 1973 г.; изм. и доп., бр. 22 от 1976 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 от 1983 г., бр. 36 от 1986 г., бр. 55 и 73 от 1987 г., бр. 26 от 1988 г., бр. 21 от 1990 г., бр. 32 от 1991 г., бр. 21 и 34 от 1994 г., бр. 45 от 1996 г., бр. 87 от 1997 г., бр. 11 и 79 от 1998 г.).
§ 10. Подзаконовите актове по прилагането на отменения Закон за движението по пътищатазапазват действието си, доколкото не противоречат на този закон.
§ 11. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 74 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г., изм. – ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. – ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 02.08.2013 г., изм. – ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. – ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Изпълнението на закона се възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на министъра на вътрешните работи, на министъра на регионалното развитие и благоустройството, на министъра на образованието и науката, на министъра на здравеопазването, министъра на земеделието, храните и горите и министъра на икономиката, министъра на правосъдието, министъра на финансите, министъра на околната среда и водите, областните управители и кметовете на общини.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) За прилагането на този закон и на ратифицираните международни договори в областта на движението по пътищата министрите по ал. 1 издават наредби и инструкции.
(3) (Нова – ДВ, бр. 51 от 2007 г.) В рамките на своите компетенции органите по ал. 1 ежегодно разработват и изпълняват мерки за прилагане на закона и за ограничаване на броя на пострадалите от пътнотранспортните произшествия.
§ 11а. (Нов – ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 27.05.2002 г., отм. – ДВ, бр. 115 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., нов – ДВ, бр. 88 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. – ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)
§ 12. (Нов – ДВ, бр. 76 от 2002 г., доп. – ДВ, бр. 92 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Режимът по чл. 91, както и правомощията по чл. 165, ал. 2, т. 1 от този закон, се ползват и от специализирани контролни органи на Агенция „Митници“ при упражняване на определените им по Закона за митниците и Закона за акцизите и данъчните складове правомощия и при спазване на изискванията по чл. 170 от този закон.
§ 12а. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 09.04.2011 г., изм. – ДВ, бр. 60 от 2012 г., доп. – ДВ, бр. 55 от 2018 г.) Режимът по чл. 91, както и правомощията по чл. 165, ал. 2, т. 1 се ползват и от лицата по чл. 197 и 198 от Закона за горите при упражняване на правомощията им по опазване и контрол на горските територии, както и от оправомощените служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури по чл. 54, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите при упражняване на контролните им правомощия върху ползването и опазването на рибните ресурси, и при спазване изискванията на чл. 170.
§ 13. (Предишен § 12 – ДВ, бр. 76 от 2002 г.) Законът влиза в сила от 1 септември 1999 г., с изключение на разпоредбите на чл. 143, ал. 6 и чл. 157, които се прилагат от 1 януари 2000 г.
––––––––-
Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 18 февруари 1999 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Допълнителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

(ОБН. – ДВ, БР. 43 ОТ 2002 Г., В СИЛА ОТ 26.04.2002 Г.)
§ 77. Навсякъде в закона думите:
1. „министърът на транспорта“, „министъра на транспорта“ и „Министерството на транспорта“ се заменят съответно с „министърът на транспорта и съобщенията“, „министъра на транспорта и съобщенията“ и „Министерството на транспорта и съобщенията.“
2. „стопанина на пътя“, „стопанинът на пътя“ и „стопаните на пътя“ се заменят съответно със „собственика или администрацията, управляваща пътя“, „собственикът или администрацията, управляваща пътя“ и „собствениците или администрацията, управляваща пътя“.

Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

(ОБН. – ДВ, БР. 43 ОТ 2002 Г., В СИЛА ОТ 26.04.2002 Г.)
§ 78. (1) В срок един месец от влизането в сила на този закон министърът на образованието и науката предава на министъра на транспорта и съобщенията регистъра за издадените и отнетите разрешения за обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и подадените заявления за издаване на разрешения за извършване на обучение на водачи на моторни превозни средства.
(2) Срокът по чл. 152, ал. 1, т. 3 за издаване на разрешение за обучение на водачи на моторни превозни средства се удължава с 30 дни за заявленията, постъпили до влизането в сила на този закон.
§ 79. Въвеждането на свидетелство за регистрация на моторните превозни средства по чл. 141, ал. 1 се извършва при първоначална регистрация, промяна в регистрацията и в съответствие с изискванията на Европейския съюз.
§ 80. В шестмесечен срок от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема правилник за прилагането на закона.
§ 81. Наредбите, предвидени в този закон, се издават в шестмесечен срок от влизането му в сила.
§ 82. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 17 и § 76, т. 2, които влизат в сила един месец след обнародването му.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(ОБН. – ДВ, БР. 45 ОТ 2002 Г.)
§ 93. (1) Наложените глоби по чл. 186 от Закона за движението по пътищата се събират по реда на Данъчния процесуален кодекс.
(2) Незаплатени глоби по издадени до влизането в сила на този закон фишове по реда на чл. 186от Закона за движението по пътищата се заплащат в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон в данъчното подразделение по местоживеене, без да се изпраща покана за доброволно изпълнение. След изтичането на 6-месечния срок издаденият фиш се счита за влязло в сила наказателно постановление и наложената глоба се събира по реда на Данъчния процесуален кодекс.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2005 Г.

(ОБН. – ДВ, БР. 115 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2005 Г.)
§ 82. Законът влиза в сила от 1 януари 2005 г.

Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

(ОБН. – ДВ, БР. 92 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 18.11.2005 Г.)
§ 31. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:
1. разпоредбата на § 4 относно чл. 6, ал. 1, т. 1 – 4, която влиза в сила от 1 януари 2006 г.;
2. разпоредбата на § 4 относно чл. 6, ал. 1, т. 5, която влиза в сила две години след датата на влизане в сила на този закон;
3. разпоредбата на § 14, т. 1 относно чл. 24, ал. 2, която влиза в сила, както следва:
а) за автомобили с първа регистрация до 1 януари 1990 г. – от 1 юли 2006 г.;
б) за автомобили с първа регистрация след 1 януари 1990 г. – от 1 януари 2007 г.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 99 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 10.06.2006 Г.)
§ 34. Законът влиза в сила 6 месеца след обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на чл. 3, ал. 3чл. 159 и 160, които влизат в сила от датата на присъединяването на Република България към Европейския съюз.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

(ОБН. – ДВ, БР. 103 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)
§ 28. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на:
1. член 45, ал. 3чл. 47глава четвъртачл. 71, ал. 4чл. 77, ал. 5чл. 80, ал. 5чл. 88, ал. 3чл. 89чл. 99, ал. 4чл. 112 – 116чл. 127137139 – 149глава седемнадесетаглава двадесет и вторачл. 254, ал. 1, т. 2чл. 256чл. 258, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, 3 и 5чл. 282, ал. 2 и § 13, т. 2, буква „б“, т. 3, т. 4, буква „в“ и т. 5 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от датата на влизането в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз;
2. член 254, ал. 2, който влиза в сила от датата на Решението на Европейската комисия, след като бъдат предоставени сведения за сключване на споразумение между Националното бюро на българските автомобилни застрахователи и бюрата на автомобилните застрахователи на държавите членки в съответствие с чл. 2, ал. 2 от Директива 72/166/ЕИО за сближаване на законите на държавите членки, свързани със застраховането срещу гражданска отговорност по отношение на използването на моторни превозни средства и за налагане на задължение за застраховане срещу такава отговорност;
3. член 266, който влиза в сила от 11 юни 2012 г.;
4. член 282, ал. 4 и чл. 284 – 286, които влизат в сила от датата на Решението на Европейската комисия, след като бъдат предоставени сведения за сключване на споразумение между Националното бюро на българските автомобилни застрахователи и компенсационните органи на държавите членки в съответствие с чл. 6, ал. 3 от Директива 2000/26/ЕО за сближаване на законите на държавите членки, свързани със застраховането срещу гражданска отговорност по отношение на използването на моторни превозни средства и за изменение на директиви на Съвета 73/239/ЕИО и 88/357/ЕИО. До влизането в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз Националното бюро на българските автомобилни застрахователи създава организацията за изпълнение на функциите като компенсационен орган;
5. член 288, ал. 2, който влиза в сила от 11 юни 2007 г. и се прилага за всички заведени претенции за обезщетение, по които към тази дата управителният съвет на Гаранционния фонд не се е произнесъл; до датата на влизането в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз Гаранционният фонд заплаща обезщетения само когато пътнотранспортното произшествие е настъпило на територията на Република България; Гаранционният фонд създава организацията за изпълнение на функциите на Информационен център в срок 6 месеца от влизането в сила на кодекса.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(ОБН. – ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)
§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3чл. 183, ал. 9§ 10, т. 1, буква „д“ и т. 4, буква „в“§ 11, т. 1, буква „б“ и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

(ОБН. – ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)
§ 40. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43, 45 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г. и бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г.) навсякъде думите „Закона за административното производство“ се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс“.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:
1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 – относно отмяната на глава трета, раздел II „Обжалване по съдебен ред“, § 9, т. 1 и 2§ 11, т. 1 и 2§ 15§ 44, т. 1 и 2§ 51, т. 1§ 53, т. 1§ 61, т. 1§ 66, т. 3§ 76, т. 1 – 3§ 78§ 79§ 83, т. 1§ 84, т. 1 и 2§ 89, т. 1 – 4§ 101, т. 1§ 102, т. 1§ 107§ 117, т. 1 и 2§ 125§ 128, т. 1 и 2§ 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34§ 35, т. 2§ 43, т. 2§ 62, т. 1§ 66, т. 2 и 4§ 97, т. 2 и § 125, т. 1 – относно замяната на думата „окръжния“ с „административния“ и замяната на думите „Софийския градски съд“ с „Административния съд – град София“, които влизат в сила от 1 март 2007 г.;
2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;
3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

(ОБН. – ДВ, БР. 34 ОТ 2006 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 80 ОТ 2006 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 53 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)
§ 56. (Изм. – ДВ, бр. 80 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 53 от 2007 г.) Този закон влиза в сила от 1 януари 2008 г., с изключение на § 2 и § 3, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

(ОБН. – ДВ, БР. 85 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 20.10.2006 Г.)
§ 43. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Допълнителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

(ОБН. – ДВ, БР. 51 ОТ 2007 Г.)
§ 63. Навсякъде в закона думите „Министерството на транспорта и съобщенията“, „министърът на транспорта и съобщенията“ и „министъра на транспорта и съобщенията“ се заменят съответно с „Министерството на транспорта“, „министърът на транспорта“ и „министъра на транспорта“.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“

(ОБН. – ДВ, БР. 109 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)
§ 44. Законът влиза в сила от 1 януари 2008 г.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 36 ОТ 2008 Г.)
§ 81. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43, 45 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г. и бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г.) навсякъде думите „министъра на земеделието и горите“ и „Министерството на земеделието и горите“ се заменят съответно с „министъра на земеделието и продоволствието“ и „Министерството на земеделието и продоволствието“.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

(ОБН. – ДВ, БР. 88 ОТ 2008 Г.)
§ 7. В случаите, предвидени в закона, електронната обработка и подаването на заявления и декларации по електронен път се прилагат след създаване на техническите и организационните условия и програмните средства.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 9. Параграф 6 влиза в сила от 1 януари 2009 г.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ С ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР 112

(ОБН. – ДВ, БР. 102 ОТ 28.11.2008 Г.)
§ 7. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69 и 88 от 2008 г.) навсякъде думите „Министерството на държавната политика при бедствия и аварии“ се заменят с „Министерството на извънредните ситуации“.

Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 74 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 15.09.2009 Г.)
§ 21. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92 и 99 от 2005 г., бр. 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г.) навсякъде думите „министърът на образованието и науката“ и „министъра на образованието и науката“ се заменят съответно с „министърът на образованието, младежта и науката“ и „министъра на образованието, младежта и науката“.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 48. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 1, който влиза в сила от 15 септември 2009 г., и § 47, който влиза в сила от 1 октомври 2009 г.

Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 82 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 16.10.2009 Г.)
§ 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. – ДВ, БР. 93 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 25.12.2009 Г.)
§ 77. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г. и бр. 74, 75 и 82 от 2009 г.) се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. В останалите текстове на закона думите „министърът на транспорта“, „министъра на транспорта“ и „Министерството на транспорта“ се заменят съответно с „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ и „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 100. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 12, 213639414445495051535556575962636465, 70 и 91,които влизат в сила от деня на обнародването му.

Допълнителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

(ОБН. – ДВ, БР. 54 ОТ 2010 Г.)
§ 34. Навсякъде в закона означенията на единиците за измерване „км/ч“, „кг“, „куб. см“, „т“, „км/час“ и „мм“ се заменят съответно с „km/h“, „kg“, „cm3„, „t“, „km/h“ и „mm“.
§ 35. Този закон въвежда изисквания на:
1. Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (OB, L 263/1 от 9 октомври 2007);
2. Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 март 2002 г. относно типовото одобрение на дву- и триколесни моторни превозни средства и за отмяна на Директива 92/61/ЕИО на Съвета;
3. Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г.относно свидетелства за управление на превозни средства.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

(ОБН. – ДВ, БР. 54 ОТ 2010 Г., ИЗМ. И ДОП. – ДВ, БР. 60 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 07.08.2012 Г.)
§ 36. Разпоредбата на § 14 относно чл. 147, ал. 8 влиза в сила от 1 януари 2011 г.
§ 37. Разпоредбите на § 15 относно чл. 148, ал. 4, т. 2 и ал. 9 – 14 влизат в сила три месеца след датата на обнародването на този закон в „Държавен вестник“.
§ 38. Разпоредбите на § 19 относно чл. 150а и § 20 относно чл. 151 влизат в сила от 19 януари 2013 г., с изключение на разпоредбите на чл. 151, ал. 5, 6, 7 и 9.
§ 39. (1) При подмяна, издаване на дубликат и издаване на свидетелство за управление след придобиване на нова категория категория М се приравнява на категория АМ.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Всички права за управление на моторно превозно средство, придобити преди 19 януари 2013 г., се запазват.
(3) (Нова – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г.) Лицата, които притежават правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория Ттб, преминават обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория D до 19 януари 2013 г.
§ 40. Разпоредбите на чл. 166а, ал. 1, т. 5 относно частите и оборудването, които могат да създадат значителен риск за правилното функциониране на основни системи, свързани с безопасността на превозните средства при движение по пътищата или с неговите екологични характеристики, се прилагат след определяне от Европейската комисия на изискванията към тях.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

(ОБН. – ДВ, БР. 98 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.)
§ 121. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г. с изключение на:
1. параграфи 116202930323334354244§ 56, т. 1 и 2§ 656870768081909296§ 102, т. 3, 4, 5, 7 и 8§ 105, т. 1, 3 и 5§ 107, т. 1, 2, 3, 4, 6, буква „а“, т. 7, 10, 11, 13 и 15, буква „а“§ 109110112113§ 115, т. 5§ 116, т. 4 и 6§ 117, т. 5 и 7 и § 118, т. 1, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“;
2. параграф 102, т. 1, 2 и 6, които влизат в сила от 1 март 2011 г.;
3. параграфи 22, т. 1 (относно чл. 36, ал. 1, изречение второ), § 37§ 48, т. 2§ 51 и 59, които влизат в сила от 1 юли 2011 г.;
4. параграф 107, т. 15, буква „б“, който влиза в сила от 30 септември 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИЯ ПОДПИС

(ОБН. – ДВ, БР. 100 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2011 Г.)
§ 54. Законът влиза в сила от 1 юли 2011 г. с изключение на разпоредбата на § 31 относно чл. 38, ал. 4, която влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

(ОБН. – ДВ, БР. 10 ОТ 2011 Г.)
§ 11. За нарушения, установени до влизането в сила на този закон, се прилага досегашният ред.

Преходни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 19 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 09.04.2011 Г.)
§ 42. Законът влиза в сила в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на:
1. параграф 3§ 9, ал. 9 – 11 и § 16, т. 41, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“;
2. чл. 14, ал. 1, т. 2чл. 115, ал. 1, т. 2чл. 116, ал. 2чл. 183, ал. 2, т. 3 и чл. 249, ал. 5, т. 3, които влизат в сила от 1 януари 2016 г.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ВОЕННАТА ПОЛИЦИЯ

(ОБН. – ДВ, БР. 48 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 24.06.2011 Г.)
§ 12. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 53 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 13.07.2012 Г.)
§ 35. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на разпоредбите на:
1. член 10, ал. 3 и 6чл. 11, ал. 1чл. 19, ал. 5чл. 38, ал. 4 и чл. 39, ал. 3, които влизат в сила две години след влизането в сила на закона;
2. член 33, ал. 4 и чл. 34, които влизат в сила от 1 януари 2013 г.;
3. член 49, ал. 8, която влиза в сила от 1 януари 2015 г.

Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

(ОБН. – ДВ, БР. 60 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 07.08.2012 Г.)
§ 30. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 1, който влиза в сила една година след обнародването на закона в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

(ОБН. – ДВ, БР. 75 ОТ 2012 Г.)
§ 6. (1) Параграф 1 влиза в сила от 19 януари 2013 г.
(2) Издадените преди 19 януари 2013 г. свидетелства за управление на моторни превозни средства са валидни за срока, посочен в тях.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

(ОБН. – ДВ, БР. 15 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)
§ 123. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 115, който влиза в сила от 1 януари 2013 г., и § 18§ 114§ 120§ 121 и § 122, които влизат в сила от 1 февруари 2013 г.

Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЛАДЕЖТА

(ОБН. – ДВ, БР. 68 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 02.08.2013 Г.)
§ 21. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) навсякъде думите „министърът на образованието, младежта и науката“ и „министъра на образованието, младежта и науката“ се заменят съответно с „министърът на образованието и науката“ и „министъра на образованието и науката“, думите „министърът на регионалното развитие и благоустройството“ и „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят съответно с „министърът на регионалното развитие“ и „министъра на регионалното развитие“ и думите „министърът на икономиката, енергетиката и туризма“ и „министъра на икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят съответно с „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 55. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2015 Г.

(ОБН. – ДВ, БР. 107 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2015 Г.)
§ 21. Законът влиза в сила от 1 януари 2015 г. с изключение на § 19, който влиза в сила от 1 декември 2014 г.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАБРАНА НА ХИМИЧЕСКОТО ОРЪЖИЕ И ЗА КОНТРОЛ НА ТОКСИЧНИТЕ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ ПРЕКУРСОРИ

(ОБН. – ДВ, БР. 14 ОТ 2015 Г.)
§ 40. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г.) навсякъде думите „министърът на икономиката и енергетиката“ и „министъра на икономиката и енергетиката“ се заменят съответно с „министърът на икономиката“ и „министъра на икономиката“, а думите „министърът на регионалното развитие“ и „министъра на регионалното развитие“ се заменят съответно с „министърът на регионалното развитие и благоустройството“ и „министъра на регионалното развитие и благоустройството“.

Допълнителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

(ОБН. – ДВ, БР. 19 ОТ 2015 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 37 ОТ 2015 Г.)
§ 11. Навсякъде в закона думите „министъра на регионалното развитие“ и „министърът на регионалното развитие“ се заменят съответно с „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ и „министърът на регионалното развитие и благоустройството“.
§ 12. Този закон въвежда изискванията на:
1. Директива за изпълнение 2014/37/ЕС на Комисията от 27 февруари 2014 г. за изменение на Директива 91/671/ЕИО на Съвета относно задължителното използване на обезопасителни колани и на системи за обезопасяване на деца в превозните средства (ОВ, L 59/32 от 28 февруари 2014 г.).
2. (изм. – ДВ, бр. 37 от 2015 г.) Директива 2015/413/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 г. за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата (OB, L 68/9 от 13 март 2015 г.).

Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

(ОБН. – ДВ, БР. 19 ОТ 2015 Г.)
§ 13. Министърът на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице представя на Европейската комисия изчерпателен доклад за напредъка на националните дейности за улесняване на трансграничния обмен на информация за нарушенията по чл. 189б в срок до 6 май 2016 г.
§ 14. Министърът на вътрешните работи в срок до три месеца от влизането в сила на този закониздава наредбата по чл. 165, ал. 3.
§ 15. Разпоредбата на § 9 относно чл. 189д влиза в сила от 7 май 2016 г.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 79 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2016 Г.)
§ 60. Законът влиза в сила от 1 август 2016 г., с изключение на:
1. член 22, ал. 2, т. 3, 4 и 13 и ал. 3глава шеста, раздели III и III и § 58, които влизат в сила един месец след обнародването на закона в „Държавен вестник“;
2. глава седма, която влиза в сила два месеца след обнародването на закона в „Държавен вестник“;
3. глава шестнадесета, която влиза в сила от 1 януари 2017 г.;
4. параграф 46, т. 1, буква „а“, която влиза в сила от 1 август 2022 г.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 92 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)
§ 81. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г. с изключение на § 26, т. 1, буква „г“, който влиза в сила от 1 февруари 2016 г.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКАТА ТЕХНИКА

Преходни и Заключителни разпоредби

(ОБН. – ДВ, БР. 95 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)
§ 47. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г.

Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА

(ОБН. – ДВ, БР. 101 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 22.12.2015 Г.)
§ 21. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

(ОБН. – ДВ, БР. 102 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)
§ 50. (1) Този кодекс влиза в сила от 1 януари 2016 г., с изключение на чл. 574, ал. 8, който влиза в сила от 1 юли 2016 г.
(2) До 1 юли 2016 г. обменът на данни по чл. 574, ал. 3 – 7 се извършва ежеседмично, като всеки първи работен ден от седмицата:
1. Министерството на вътрешните работи и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ предоставят на Информационния център актуалните данни по чл. 574, ал. 3 и 4;
2. Информационният център предоставя на Министерството на вътрешните работи и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ актуалните данни по чл. 574, ал. 5 – 7.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

(ОБН. – ДВ, БР. 13 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 15.04.2016 Г.)
§ 29. Законът влиза в сила от 15 април 2016 г., с изключение на:
1. член 39, който влиза в сила от 1 юли 2017 г., а по отношение на централните органи за покупки – от 1 януари 2017 г.;
2. член 40:
а) алинея 1 и ал. 3, т. 1 – 4 и т. 10, които влизат в сила от 1 юли 2017 г.;
б) алинея 3, т. 5 – 9, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.;
3. член 41, ал. 1 – относно техническа съвместимост и свързаност, и ал. 2, които влизат в сила от 1 юли 2017 г.;
4. член 59, ал. 4, която влиза в сила от 1 юли 2018 г.;
5. член 67:
а) алинея 4 – относно задължителното представяне на ЕЕДОП в електронен вид, която влиза в сила от 1 април 2018 г.;
б) алинея 8, т. 2, която влиза в сила от 1 юни 2018 г.;
6. член 97, който влиза в сила от 1 януари 2017 г.;
7. член 232, който влиза в сила от 1 септември 2016 г.;
8. параграф 26, ал. 1 и § 27, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 50 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2016 Г.)
§ 60. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на разпоредбите на:
1. параграф 15, който влиза в сила от 1 януари 2018 г.;
2. параграф 18, т. 2 и 3, които влизат в сила от 1 юни 2017 г.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. – ДВ, БР. 81 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г., ДОП. – ДВ, БР. 98 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г.)
§ 102. Законът влиза в сила от 1 януари 2017 г., с изключение на:
1. параграфи 6 – 8§ 12, т. 1, 2 и 4§ 13§ 14§ 18 – 20§ 23§ 26 – 31§ 32, т. 1 и 4§ 33 – 39§ 41 – 48§ 49 относно чл. 187, ал. 3, изречение първо, § 50 – 59§ 61 – 65§ 81 – 85§ 86, т. 4 и 5§ 87, т. 3§ 90, т. 1§ 91, т. 2 и 3§ 92§ 93 и § 97 – 101, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“;
2. параграф 32, т. 2 и 3§ 49 относно чл. 187, ал. 3, ново изречение второ, § 69 – 72§ 76относно лицата по § 70§ 78 по отношение на служителите по § 69 и § 70§ 79 по отношение на служителите по § 69 и § 70§ 91, т. 1 и § 94, които влизат в сила от 1 февруари 2017 г.;
3. (нова – ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) параграф 22§ 73 – 75§ 76 относно лицата по § 75§ 77§ 78 по отношение на лицата по § 73§ 79 по отношение на лицата по § 73§ 80 и § 89, т. 2 – 5, които влизат в сила от 1 януари 2018 г.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2017 Г.

(ОБН. – ДВ, БР. 98 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г.)
§ 20. Законът влиза в сила от 1 януари 2017 г.

Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

(ОБН. – ДВ, БР. 101 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 21.01.2017 Г.)
§ 41. Законът влиза в сила един месец след обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 20, който влиза в сила от 1 юли 2017 г.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

(ОБН. – ДВ, БР. 9 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 26.01.2017 Г.)
§ 25. Удостоверенията за определяне на технически служби, издадени до влизането в сила на този закон, запазват действието си до изтичане на валидността им.
§ 26. Заявленията за издаване на удостоверение за определяне на техническа служба, постъпили до влизането в сила на този закон, се разглеждат по досегашния ред.
§ 27. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:
1. параграф 13, т. 1 и § 20, които влизат в сила един месец след обнародването на закона в „Държавен вестник“;
2. параграфи 89 и § 23, т. 3, които влизат в сила 6 месеца след обнародването на закона в „Държавен вестник“;
3. параграф 21, т. 3 относно ал. 7, т. 5, § 21, т. 4 относно ал. 8, т. 7 и ал. 9, т. 7 и § 23, т. 2относно т. 66, буква „л“, които влизат в сила от 31 март 2018 г.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА

(ОБН. – ДВ, БР. 11 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 31.01.2017 Г.)
§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 3, т. 1 относно чл. 10а, ал. 3, изречение първо и трето в частта „тримесечна“, изречение четвърто в частта „три месеца“, както и за едногодишния срок на валидност на годишната винетка от деня на нейното закупуване, и т. 4 относно ал. 14, които влизат в сила от 1 януари 2018 г.

Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 58 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 18.07.2017 Г.)
§ 17. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г. и бр. 9 и 11 от 2017 г.) се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Навсякъде в закона думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 76. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

(ОБН. – ДВ, БР. 77 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 26.09.2017 Г.)
§ 16. Лицата, завършили основно образование или завършили X клас по реда на отменения Закон за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86 от 1991 г.; изм., бр. 90 от 1996 г., бр. 36, 124 и 153 от 1998 г., бр. 67 и 68 от 1999 г., бр. 90 и 95 от 2002 г., бр. 71, 86 и 114 от 2003 г., бр. 40 от 2004 г., бр. 28, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 41 и 105 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 50 от 2008 г., бр. 35, 36 и 74 от 2009 г., бр. 50 и 78 от 2010 г., бр. 9, 23 и 99 от 2011 г., бр. 102 от 2012 г., бр. 68, 84 и 109 от 2013 г., бр. 61 от 2014 г.; отм., бр. 79 от 2015 г.; доп., бр. 80 от 2015 г.) до влизането в сила на този закон, получават свидетелство за управление на моторни превозни средства по досегашния ред.
§ 17. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на:
1. параграфи 56 и 7 и § 13, т. 2, които влизат в сила три месеца след обнародването на закона в „Държавен вестник“;
2. параграф 11, който влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Преходни и Заключителни разпоредби

(ОБН. – ДВ, БР. 97 ОТ 2017 Г.)
§ 56. (1) Параграфи 46111214§ 34, т. 1, буква „б“ и т. 2§ 40, 41§ 51, т. 1, т. 2 относно изречение второ, т. 7, буква „б“ и т. 12, буква „б“ и § 52 влизат в сила от 1 януари 2018 г.
(2) Параграф 44, т. 11 влиза в сила от 1 януари 2017 г.
(3) Параграф 45, т. 4 влиза в сила от 1 август 2017 г.
(4) Параграф 47, т. 2 и т. 14, буква „г“§ 51, т. 2 относно изречение първо, т. 3, буква „б“ и т. 14, буква „а“ относно т. 68 влизат в сила 6 месеца след обнародването на закона в „Държавен вестник“.

Допълнителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

(ОБН. – ДВ, БР. 2 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 03.01.2018 Г.)
§ 25. Този закон въвежда изискванията на:
1. Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО (ОВ, L 127/51 от 29 април 2014 г.);
2. Директива 2014/47/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, които се движат на територията на Съюза, и за отмяна на Директива 2000/30/ЕО (ОВ, L 127/134 от 29 април 2014 г.).

Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

(ОБН. – ДВ, БР. 2 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 03.01.2018 Г.)
§ 26. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:
1. параграф 1§ 2§ 4§ 5§ 7, т. 1 и 2, т. 3 – относно ал. 3, т. 1 – 4, т. 5, буква „а“ и т. 6, и т. 4 – 8, § 8, т. 1, 5 и т. 6, буква „в“§ 13§ 14§ 17, т. 2 – 4§ 19, т. 1, буква „б“§ 20§ 21§ 22§ 23и § 24, които влизат в сила от 20 май 2018 г.;
2. параграф 6, т. 2 и 3, които влизат в сила от 6 юни 2018 г.;
3. параграф 7, т. 3 – относно ал. 3, т. 5, буква „б“, която влиза в сила от 1 януари 2023 г.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД

(ОБН. – ДВ, БР. 62 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 28.01.2019 Г.)
§ 9. Законът влиза в сила в 6-месечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:
1. член 4, ал. 4§ 6 и § 8, които влизат в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“;
2. параграф 2 относно минималния складов капацитет на данъчните складове за съхранение на втечнен нефтен газ (LPG), който влиза в сила две години от обнародването му в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

(ОБН. – ДВ, БР. 77 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)
§ 156. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на:
1. параграфи 411141620303174 и § 105, т. 1 относно изречение първо и т. 2, които влизат в сила от 10 октомври 2019 г.;
2. параграфи 38 и 77, които влизат в сила два месеца след обнародването на този закон в „Държавен вестник“;
3. параграф 79, т. 1, 2, 3, 5, 6 и 7§ 150 и 153, които влизат в сила от деня на обнародването на този закон в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Преходни и Заключителни разпоредби

(ОБН. – ДВ, БР. 86 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2019 Г.)
§ 141. Законът влиза в сила от 1 март 2019 г., с изключение на:
1. параграфи 959798100102136 и 138, които влизат в сила от деня на обнародването на този закон в „Държавен вестник“;
2. параграф 14, т. 3§ 22§ 24 относно отмяна на чл. 40 и 41§ 42, т. 2§ 43, т. 2§ 44, т. 2§ 47515253§ 69, т. 2§ 127 и 137, които влизат в сила от 18 октомври 2018 г.;
3. параграф 10, т. 4§ 12§ 14, т. 1 и т. 2§ 1617182021§ 23 относно чл. 39а, ал. 1, ал. 2, т. 1 – 4, 8, 10 и 11 и ал. 4 – 11§ 24 относно отмяна на чл. 43§ 25§ 39, т. 1§ 42, т. 1§ 43, т. 1§ 44, т. 1§ 656768§ 69, т. 1§ 707376§ 81, т. 2§ 8485§ 86, т. 3§ 8890§ 91, т. 2§ 9499§ 105, т. 1, буква „г“§ 109, т. 3§ 122 относно чл. 256в и § 130, които влизат в сила от 1 ноември 2019 г.;
4. параграф 19 относно чл. 36а, ал. 5 и § 23 относно чл. 39а, ал. 2, т. 5 – 7 и 9 и ал. 3, които влизат в сила от 1 януари 2021 г.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

(ОБН. – ДВ, БР. 105 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г., ДОП. – ДВ, БР. 60 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 30.07.2019 Г.)
§ 18. Специалните пътни превозни средства на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи преминават на преглед за проверка на техническата им изправност в срок до 1 юли 2019 г.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 21а. (Нов – ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 16.08.2019 г.) Разпоредбите на чл. 139, ал. 7чл. 167, ал. 3ачл. 179, ал. 3а, 3б, 3г и 3ж не се прилагат до прилагането на таксуването с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата.
§ 21б. (Нов – ДВ, бр. 60 от 2019 г., в сила от 16.08.2019 г.) (1) Разпоредбата на чл. 179, ал. 3 не се прилага за пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона. До прилагането на таксуването с таксата по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата водач, който управлява пътно превозно средство с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона по път, включен в обхвата на платената пътна мрежа, за което е дължима, но не е заплатена винетна такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от същия закон, се наказва с глоба 2000 лв.
(2) Административните нарушения по ал. 1 се установяват от съответните длъжностни лица на службите за контрол по чл. 165чл. 167, ал. 3 – 3б и чл. 167а, съобразно компетентността им.
(3) Наказателните постановления за административните нарушения по ал. 1 се издават от председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ или от оправомощени от него длъжностни лица. Членове 187а и 189е се прилагат съответно.
§ 22. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на:
1. параграф 21, т. 1, буква „в“, която влиза в сила от 1 март 2019 г.;
2. параграф 4, т. 2 относно чл. 139, ал. 7§ 10 относно чл. 167, ал. 3а и § 14, т. 2 относно чл. 179, ал. 3а, 3б, 3г и 3ж, които влизат в сила от 16 август 2019 г.;
3. параграф 14, т. 1 относно чл. 179, ал. 3 по отношение на пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона, която влиза в сила от 16 август 2019 г.;
4. параграф 8, т. 2, буква „в“, която влиза в сила от 1 май 2019 г.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

(ОБН. – ДВ, БР. 105 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)
§ 28. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г., с изключение на:
1. член 73, ал. 3 и § 16 и 18, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.;
2. параграф 7, ал. 6, която влиза в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“;
3. параграфи 12 и 13, които влизат в сила от 1 януари 2021 г.

Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО РЕГУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ НЕФТЕН ПРОИЗХОД

(ОБН. – ДВ, БР. 13 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 28.01.2019 Г.)
§ 12. Законът влиза в сила от 28 януари 2019 г.

Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА

Преходни и Заключителни разпоредби

(ОБН. – ДВ, БР. 60 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 30.07.2019 Г.)
§ 10. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:
1. параграф 1, т. 1§ 2§ 8 и § 9, т. 3, които влизат в сила от 16 август 2019 г.;
2. параграф 7, т. 7, който влиза в сила от 15 юли 2019 г.
Приложение към чл. 99а, ал. 1
(Ново – ДВ, бр. 60 от 2012 г., в сила от 07.08.2012 г., изм. – ДВ, бр. 17 от 2018 г.)
1. Картата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, е с размери: височина 106 мм и широчина 148 мм.
2. (изм. – ДВ, бр. 17 от 2018 г.) Цветът на картата за паркиране е светлосин с изключение на белия знак за „лице с увреждания“, който е на тъмносин фон.
3. Картите за преференциално паркиране задължително са ламинирани.
4. Полетата на предната и задната част на картата за преференциално паркиране са разделени вертикално на две части.
Лявата част отпред съдържа:
– символ на инвалидна количка в бяло на тъмносин фон;
– дата на изтичане на картата за паркиране;
– серийния номер на картата за паркиране;
– името и печата на издаващия орган/организация.
Дясната част отпред съдържа:
– с главни букви думите „КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“ на български език, а на подходящо отстояние с малък шрифт думите „Карта за паркиране“ на други езици;
– думите „Модел на Европейските общности“ на български език;
– като фон отличителния код на Република България – BG, заобиколен от кръг от 12 звезди, символизиращи Европейския съюз.
Лявата част на гърба съдържа:
– фамилията на притежателя;
– първото (първите) име (имена) на притежателя;
– подписа на притежателя или друг идентифициращ знак;
– снимка на притежателя.
Дясната част на гърба съдържа:
– твърдението, че тази карта дава право на притежателя и да ползва място за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания;
– твърдението, че при употреба картата се поставя в предната част на превозното средство, така че лицевата и част да се вижда изцяло с цел проверка.
Данните са на български език.

Релевантни актове от Европейското законодателство

Директиви:
ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/1106 НА КОМИСИЯТА от 7 юли 2016 година за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелствата за управление на превозни средства
ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/719 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2015 година за изменение на Директива 96/53/ЕО на Съвета относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик
ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/413 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 11 март 2015 година за улесняване на трансграничния обмен на информация относно пътнотранспортни нарушения, свързани с безопасността по пътищата
ДИРЕКТИВА 2014/47/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 3 април 2014 година относно крайпътната техническа проверка на изправността на търговски превозни средства, които се движат на територията на Съюза, и за отмяна на Директива 2000/30/ЕO
ДИРЕКТИВА 2014/46/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 3 април 2014 година за изменение на Директива 1999/37/ЕО на Съвета относно документите за регистрация на превозни средства
ДИРЕКТИВА 2014/45/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 3 април 2014 година относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40/ЕО
ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2014/37/ЕС НА КОМИСИЯТА от 27 февруари 2014 година за изменение на Директива 91/671/ЕИО на Съвета относно задължителното използване на обезопасителни колани и на системи за обезопасяване на деца в превозните средства
ДИРЕКТИВА 2009/103/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 септември 2009 година относно застраховката Гражданска отговорност при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка
ДИРЕКТИВА 2009/40/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 май 2009 година относно прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета (преработена) (отм.)
ДИРЕКТИВА 2008/68/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 24 септември 2008 година относно вътрешния превоз на опасни товари
ДИРЕКТИВА 2007/46/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 5 септември 2007 година за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива)
ДИРЕКТИВА 2006/126/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 декември 2006 година относно свидетелства за управление на превозни средства (преработена)
ДИРЕКТИВА 2003/59/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 юли 2003 година относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници, за изменение на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета и Директива 91/439/ЕИО на Съвета и за отмяа на Директива 76/914/ЕИО на Съвета
ДИРЕКТИВА 2002/24/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 март 2002 година относно типовото одобрение на дву и триколесни моторни превозни средства и за отмяна на Директива 92/61/ЕИО на Съвета (отм.)
ДИРЕКТИВА 2001/116/ЕО НА КОМИСИЯТА от 20 декември 2001 година за адаптиране към техническия прогрес на Директива 70/156/ЕИО на Съвета относно сближаването на законодателствата на държавите-членки по отношение на типовото одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета
ДИРЕКТИВА 2000/53/ЕОНА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 септември 2000 година относно излезлите от употреба превозни средства
ДИРЕКТИВА 2000/30/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 6 юни 2000 година относно крайпътните технически проверки на движещите се на територията на Общността търговски превозни средства (отм.)
ДИРЕКТИВА 2000/26/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 май 2000 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно застраховане на гражданската отговорност във връзка с използването на моторни превозни средства и за изменение на Директиви 73/239/ЕИО и 88/357/ЕИО на Съвета (Четвърта директива за автомобилното застраховане) (отм.)
ДИРЕКТИВА 1999/37/ЕО НА СЪВЕТА от 29 април 1999 година относно документите за регистрация на превозни средства
ДИРЕКТИВА 96/53/ЕО НА СЪВЕТА от 25 юли 1996 година относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик
ДИРЕКТИВА 96/35/ЕО НА СЪВЕТА от 3 юни 1996 година относно назначаването и професионалната квалификация на консултантите по безопасността на автомобилния, железопътния и вътрешния воден транспорт на опасни товари (отм.)
ДИРЕКТИВА 95/50/ЕО НА СЪВЕТА от 6 октомври 1995 година относно единните процедури за проверка на автомобилния превоз на опасни товари
ДИРЕКТИВА 94/55/ЕО НА СЪВЕТА от 3 юни 1996 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на автомобилния превоз на опасни товари (отм.)
ДИРЕКТИВА 92/53/ЕИО НА СЪВЕТА от 18 юни 1992 година за изменение на Директива 70/156/ЕИО относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно типово одобрение на моторни превозни средства и техните ремаркета
ДИРЕКТИВА 92/06/ЕИО НА СЪВЕТА от 10 февруари 1992 година относно монтирането и използването на устройства за ограничаване на скоростта за някои категории моторни превозни средства в Общността
ДИРЕКТИВА 91/671/ЕИО НА СЪВЕТА от 16 декември 1991 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка със задължителното използване на обезопасителни колани в моторните превозни средства под 3,5 тона
ДИРЕКТИВА 91/439/ЕИО НА СЪВЕТА от 29 юли 1991 година относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства (отм.)
ДИРЕКТИВА 89/459/ЕИО НА СЪВЕТА от 18 юли 1989 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение надълбочината на протекторите на гумите на някои категории моторни превозни средства и техните ремаркета
ДИРЕКТИВА 77/143/ЕЕС от 29 декември 1976 година на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно техническите прегледи на моторни превозни средства и ремаркета за тях (отм.)
ДИРЕКТИВА 76/914/ЕИО НА СЪВЕТА от 16 декември 1976 година относно минималното ниво на обучение за някои водачи в автомобилния транспорт (отм.)
Регламенти:
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1347 НА КОМИСИЯТА от 13 юли 2017 година за поправка на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на Регламент (ЕС) № 582/2011 на Комисията и на Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията и на Регламент (ЕС) № 1230/2012 на Комисията, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1154 НА КОМИСИЯТА от 7 юни 2017 година за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията и на Регламент (ЕС) № 1230/2012 на Комисията и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 и на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на емисиите в реални условия на движение от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 6)
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1151 НА КОМИСИЯТА от 1 юни 2017 година за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива (ЕО) 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008, Регламент (ЕС) № 1230/2012 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/758 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 29 април 2015 година относно изискванията за одобряване на типа по отношение на въвеждането на бордовата система eCall, основаваща се на услугата 112, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 901/2014 НА КОМИСИЯТА от 18 юли 2014 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с административните изисквания за одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 165/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 4 февруари 2014 година относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 134/2014 НА КОМИСИЯТА от 16 декември 2013 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията по отношение на екологичните характеристики и характеристиките на задвижването и за изменение на приложение V от него
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 44/2014 НА КОМИСИЯТА от 21 ноември 2013 година за допълване на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с конструкцията на превозните средства и общите изисквания към одобряването на дву-, три- и четириколесните превозни средства
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 3/2014 НА КОМИСИЯТА от 24 октомври 2013 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за безопасност при експлоатацията на превозните средства за одобряването на дву-, три- и четириколесни превозни средства
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 168/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 януари 2013 година относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три – и четириколесни превозни средства
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1230/2012 НА КОМИСИЯТА от 12 декември 2012 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията за одобрение на типа по отношение на масите и размерите на моторните превозни средства и техните ремаркета и за изменение на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 582/2011 НА КОМИСИЯТА от 25 май 2011 година за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI), и за изменение на приложения I и III към Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1073/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1072/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 661/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 13 юли 2009 година относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (текст от значение за ЕИП)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 595/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 18 юни 2009 година за одобрението на типа на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI) и за достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства и за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 и Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на директиви 80/1269/ЕИО, 2005/55/ЕО и 2005/78/ЕО
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 79/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 януари 2009 година относно одобрение на типа на моторни превозни средства, задвижвани с водород, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 78/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 14 януари 2009 година относно типовото одобрение на моторни превозни средства по отношение на защитата на пешеходците и на останалите уязвими участници в движението по пътищата, за изменение на Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на директиви 2003/102/ЕО и 2005/66/ЕО
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 765/2008 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 юли 2008 година за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 692/2008 НА КОМИСИЯТА от 18 юли 2008 година за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1370/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 715/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 20 юни 2007 година за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 12/98 НА СЪВЕТА от 11 декември 1997 година относно условията, при които превозвачи, установени извън държава-членка могат да извършват национални автомобилни пътнически транспортни услуги в границите на държава-членка (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 3315/94 НА СЪВЕТА от 22 декември 1994 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 3118/93 относно условията, при които превозвачи, установени извън държава-членка, могат да осъществяват национален автомобилен превоз на товари в тази държава-членка (Дата на изтичане на валидността: 03.12.2011 г.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3118/93 НА СЪВЕТА от 25 октомври 1993 година относно условията, при които превозвачи, установени извън държава-членка, могат да осъществяват вътрешен автомобилен превоз на товари в тази държава-членка (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 339/93 НА СЪВЕТА от 8 февруари 1993 година относно проверките за съответствие с правилата за безопасност на продуктите при продукти, внасяни от трети страни (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 684/92НА СЪВЕТА от 16 март 1992 година относно общите правила за международен превоз на пътници с автобус (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 881/92 НА СЪВЕТА от 26 март 1992 година относно достъпа до пазара при автомобилен превоз на товари в рамките на Общността до или от територията на държава-членка или при преминаване през територията на една или повече държави-членки (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3912/92 НА СЪВЕТА от 17 декември 1992 година относно контрола, осъществяван в рамките на Общността в областта на шосейния и водния транспорт по отношение на транспортните средства, регистрирани или използвани в трети страни
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 4058/89 НА СЪВЕТА от 21 декември 1989 година за определяне на тарифи за автомобилен превоз на товари между държавите-членки
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 3821/85 НА СЪВЕТА от 20 декември 1985 година относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 56/83 НА СЪВЕТА от 16 декември 1982 година относно изпълнението на Споразумението за международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси (ASOR)
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1107/70 НА СЪВЕТА от 4 юни 1970 година за отпускане на помощи за железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт (отм.)
РЕГЛАМЕНТ (ЕИО) № 1191/69 НА СЪВЕТА от 26 юни 1969 година относно действията на държавите-членки по задължения, присъщи на концепцията за обществена услуга в железопътния, автомобилния и вътрешноводния транспорт (отм.)
Решения:
РЕШЕНИЕ 93/704/ЕО НА СЪВЕТА от 30 ноември 1993 година относно създаването на база данни на Общността за пътно-транспортните произшествия
РЕШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ от 28 април 1999 година относно Споразумението за сътрудничество по производства по пътни нарушения
Правила:
ПРАВИЛО № 129 НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КОМИСИЯ за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) – Единни разпоредби относно одобрението на усъвършенстваните системи за обезопасяване на деца в моторните превозни средства (ECRS)
ПРАВИЛО № 44 НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КОМИСИЯ за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) – Единни предписания относно одобрението на устройства за обезопасяване на деца пътници в моторни превозни средства („системи за обезопасяване на деца“)

Търсиш друг закон?

 

  Нормативна база