18. Собствени средства

Глава осемнадесета.
СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА. ГРАНИЦА НА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ. ГАРАНЦИОНЕН КАПИТАЛ

Собствени средства

Чл. 208. (1) Собствените средства на застрахователя без право на достъп до единния пазар, намалени с нематериалните активи, трябва да бъдат по всяко време най-малко равни на границата на платежоспособност или на минималния размер на гаранционния капитал, когато той е по-висок от границата на платежоспособност.
(2) Собствените средства на лицето по ал. 1 се състоят от неговите активи, намалени с предвидимите задължения. Елементите, които се включват при изчисляване размера на собствените средства, се определят с наредба на комисията.
(3) Застраховател без право на достъп до единния пазар, който е взаимозастрахователна кооперация, е длъжен да поддържа собствени средства в размер на границата на платежоспособност или на минималния гаранционен капитал по чл. 210, когато той е по-висок от нея.

Граница на платежоспособност

Чл. 209. (1) Границата на платежоспособност е минималният размер, на който трябва да са равни собствените средства на застраховател без право на достъп до единния пазар, намалени с нематериалните активи, необходим за осигуряване изпълнението на договорните задължения на лицето в дългосрочен план, в съответствие с общия обем на неговата дейност.
(2) Застрахователят без право на достъп до единния пазар е длъжен да поддържа собствени средства, необходими за осигуряване изпълнението на договорните му задължения в дългосрочен план, в съответствие с общия обем на дейността му.
(3) Границата на платежоспособност и методите, по които тя се изчислява, се определят с наредбата по чл. 208, ал. 2.

Гаранционен капитал

Чл. 210. Гаранционният капитал съставлява една трета от границата на платежоспособност, но не може да бъде по-малък от:
1. четири милиона и шестстотин хиляди лева – за застраховател, получил лиценз за застраховане, който обхваща класове застраховки по т. 1 – 9 и т. 16 – 18, раздел II, буква „А“ от приложение № 1;
2. седем милиона лева – за застраховател, получил лиценз за застраховане, който обхваща класове застраховки по раздел I от приложение № 1;
3. сбора на сумите по т. 1 и 2 – за застрахователите, които извършват дейност едновременно по раздел I от приложение № 1 и по т. 1 и/или 2, раздел II, буква „А“ от приложение № 1.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!