2. Центрове за приемане на спешни повиквания с ЕЕН 112

Начало » Закони и наредби » 2. Центрове за приемане на спешни повиквания с ЕЕН 112

Раздел I.
Структура и функции на центровете за приемане на спешните повиквания с ЕЕН 112

 

Чл. 6. (Отм. – ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.)
Чл. 7. (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Центровете за приемане на спешни повиквания към ЕЕН 112, наричани по-нататък „центрове 112“, са териториални звена на дирекция „Национална система 112“ на Министерството на вътрешните работи (МВР)
Чл. 8. (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) (1) Центровете 112 изпълняват следните основни функции:
1. (доп. – ДВ, бр. 97 от 2017 г.) приемат, регистрират и обработват повикванията, включително „eCall“ за спешна помощ към номер 112;
2. осигуряват непрекъснат достъп до линия за връзка;
3. приемат и изясняват получените повиквания освен на български език и най-малко на два официални езика на Европейския съюз;
4. анализират и предават обработената информация в контактните точки на съответната служба за спешно реагиране, както и на други компетентни органи;
5. получават обратно информация от съответните служби за спешно реагиране за приключване на работата им в мястото на инцидента;
6. регистрират, архивират и съхраняват информация за всички спешни повиквания.
(2) Министърът на вътрешните работи утвърждава класификатор на спешните повиквания след съгласуване със службите за спешно реагиране.

 

Раздел II.
Организация на дейността и основни задължения на служителите в центровете 112

Чл. 9. Центровете 112 работят без прекъсване при гарантирано приемане на повикванията и осъществяване на връзките със службите за спешно реагиране.
Чл. 10. (Отм. – ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.)
Чл. 11. (Отм. – ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.)
Чл. 12. (1) Когато от получената информация се установи, че повикването не изисква намеса на службите за спешно реагиране, но е свързано с функциите на местната администрация или на териториалните звена на министерства или на други административни структури, информацията са предава на съответната структура за предприемане на необходимите действия.
(2) Организациите по ал. 1 са длъжни да предоставят на съответния център 112 информация за:
1. местоположението, териториалната си и функционална компетентност;
2. начина за получаване на информацията от център 112.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Въз основа на информацията по ал. 2 организациите по ал. 1 и министърът на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице подписват протоколи за сътрудничество.
Чл. 13. (Отм. – ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.)
Чл. 14. (Отм. – ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.)

 

Раздел III.
Регистър на спешните повиквания

Чл. 15. (1) Входящите и изходящите повиквания в центровете 112 се записват автоматично в електронен регистър на спешните повиквания.
(2) В регистъра по ал. 1 се вписват и данните, които операторът събира и предава по повод повикването.
(3) (Нова – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 05.07.2016 г.) Електронният регистър по ал. 1 е информационен фонд на МВР.
Чл. 16. (1) (Изм. – ДВ, бр. 58 от 2019 г.) Данните от регистъра по чл. 15 се съхраняват за срок пет години, считано от момента на постъпване на информацията.
(2) Директният достъп до данните от регистъра е наличен за срок 4 месеца от момента на постъпване на информацията. Директен достъп имат служителите от център 112 и служителите от службите за спешно реагиране, на които са предоставени съответните права на достъп чрез лично потребителско име и парола.
(3) Данните се архивират след изтичане на срока по ал. 2 и се съхраняват в специално помещение с ограничен достъп.
(4) В срока по ал. 1 службите за спешно реагиране, както и органите на съдебната власт могат при необходимост да изискват данни от регистъра във връзка с конкретен инцидент.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) След изтичането на срока по ал. 1 информацията се унищожава от комисия, назначена от министъра на вътрешните работи.
(6) Информация, за която в срока по ал. 1 е постъпило искане от орган на съдебната власт, не се унищожава до отпадане на необходимостта от нейното съхранение. Органът е длъжен да уведоми център 112 при отпадане на необходимостта от съхранение на поисканата информация.
Чл. 17. Данните от регистъра са веществени доказателствени средства.
Чл. 18. (Отм. – ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 05.07.2016 г.)

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!