4. Компетенции на държавните органи

КОМПЕТЕНЦИИ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЦИ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 52 ОТ 2019 Г.)

Глава четвърта.
КОМПЕТЕНЦИИ НА ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИТЕ ТЪРГОВЦИ

Чл. 11. Министърът на здравеопазването:
1. организира създаването, функционирането и ръководството на националната система за мониторинг на шума в урбанизираните територии в съответствие със Закона за здравето;
2. организира извършването на оценка на вредните ефекти на шума върху здравето на населението;
3. организира извършването на измерването, оценката, управлението и контрола на шума в околната среда, предизвикан от локални източници на шум;
4. ежегодно изготвя обобщен национален доклад за шума в околната среда и в срок 6 месеца след изтичането на календарната година го представя на министъра на околната среда и водите във връзка с изготвянето на ежегодните доклади за състоянието на околната среда по чл. 11, т. 8 от Закона за опазване на околната среда;
5. (доп. – ДВ, бр. 52 от 2019 г.) съвместно с министъра на околната среда и водите издава наредба, с която се определят показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум в околната среда, както и методите за оценка на вредните ефекти от шума върху здравето на населението;
6. съвместно с министъра на околната среда и водите издава наредба за реда и начина за създаване на мрежите и за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда, и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от източниците на шум в околната среда;
7. (изм. – ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г., доп. – ДВ, бр. 52 от 2019 г.) съвместно с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и с министъра на регионалното развитие и благоустройството издава наредба за изискванията за създаването, поддържането и съдържанието на регистрите по чл. 13 и 14.
Чл. 12. Министърът на околната среда и водите:
1. организира извършването на измерването, оценката, управлението и контрола на шума, излъчван от промишлените инсталации и съоръжения, включително за категориите промишлени дейности по приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда;
2. съгласувано с министъра на здравеопазването организира предоставянето на информация и докладването по отношение на шума в околната среда пред международни организации в съответствие с международни договори, по които Република България е страна.
Чл. 13. (Доп. – ДВ, бр. 52 от 2019 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията:
1. организира създаването и поддържането на регистър на основните летища и основните железопътни линии в страната;
2. организира дейността по определяне на основните летища и основните железопътни линии в страната.
Чл. 14. (Изм. – ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството:
1. организира създаването и поддържането на регистър на агломерациите и основните пътища в страната;
2. организира дейността по определяне на агломерациите и основните пътища в страната.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила от 28.11.2014 г.) Министърът на регионалното развитие и благоустройството съвместно с министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи и министъра на околната среда и водите издава наредба за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителство.
Чл. 15. (1) Кметовете на общини и кметовете на райони в градовете с районно деление:
1. организират и възлагат разработването на стратегическите карти за шум по чл. 4 и на плановете за действие по чл. 6 на местно равнище и осъществяват контрол върху тях;
2. определят длъжностни лица от съществуващите структури в общинската администрация, притежаващи необходимата квалификация, за контрол и осъществяване на дейностите, свързани с ограничаване на шумовите нива в околната среда.
(2) Компетентните органи на централната администрация оказват методическа помощ за изпълнение на задълженията на органите на местното самоуправление.
Чл. 16. (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2019 г.) Физическите лица, юридическите лица и едноличните търговци:
1. (доп. – ДВ, бр. 52 от 2019 г.) осъществяват дейността си по начин, който не допуска предизвикване на шум в околната среда в помещенията на жилищни и обществени сгради, както и в помещенията на сгради със смесено предназначение над граничните стойности, определени с наредбата по чл. 11, т. 5;
2. собственици на инсталации и съоръжения за категориите промишлени дейности по приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда провеждат собствен мониторинг и предоставят информация на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) за излъчвания от тях шум в околната среда;
3. оказват съдействие на компетентните органи по този закон при извършване на контрол и проверки.
Чл. 16а. (Нов – ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г., изм. – ДВ, бр. 52 от 2019 г.) (1) Забранява се зареждане на обекти за производство, съхраняване и търговия и на обекти в областта на услугите, разкрити и разположени в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, както и в жилищни сгради с повече от едно жилище и сгради със смесено предназначение, за времето от 23,00 до 8,00 ч.
(2) Забранява се озвучаването от обекти по ал. 1 и на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение за времето от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч., с изключение на териториите на религиозни храмове, железопътни гари, автогари, аерогари, морски гари и при използването на системи за предупреждение и оповестяване на населението при бедствия.
(3) Забранява се озвучаването на открити площи в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение от пътни транспортни средства, с изключение на моторни превозни средства със специален режим на движение и в случаите, определени с наредба на съответния общински съвет.
(4) Озвучаването на открити площи от плавателни средства за спорт, туризъм и развлечения и водноатракционни услуги, които плават във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България, с изключение на плавателни средства със специален режим на движение, се извършва при спазване на изискванията по ал. 2.
(5) Забранява се излъчването на шум по време на строителство за времето от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч.
(6) Изключения от забраната по ал. 2 се допускат при провеждане на обществени мероприятия на открито, като озвучаването на тези мероприятия се осъществява при условия и по ред, определени с наредбата по ал. 3.
Чл. 16б. (Нов – ДВ, бр. 52 от 2019 г.) (1) Физическите лица, юридическите лица и едноличните търговци подават заявление пред общинската или районната администрация за работно време при откриване на обекти по чл. 16а, ал. 1, както и за промяна на работното им време, при условия и по ред, определени с наредба на съответния общински съвет.
(2) Към заявлението по ал. 1 задължително се прилага становище на съответната регионална здравна инспекция относно спазване на граничните стойности на показателите за шум, определени с наредбата по чл. 11, т. 5.
(3) За издаване на становището по ал. 2 лицата по ал. 1 подават в съответната регионална здравна инспекция:
1. заявление, което може да бъде изпратено и по електронен път, подписано с усъвършенстван електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи, или квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление;
2. декларация, че са изпълнени изискванията на Закона за устройство на територията – при промяна на предназначението на помещението;
3. копие на документ, удостоверяващ въвеждането на строежа в експлоатация съгласно Закона за устройство на територията;
4. копие на документ, удостоверяващ правото за ползване на обекта;
5. протокол от извършено измерване на нивото на шума, излъчван от обекта в рамките на заявеното работно време, в съседни жилищни помещения, които са в непосредствена близост до обекта или граничат с него;
6. документ за платена държавна такса по ал. 6.
(4) Измерването по ал. 3, т. 5 се извършва от независими лаборатории, които са акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област, или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и в чийто обхват на акредитация попада показателят шум. Измерването се извършва при спазване изискванията на наредбата по чл. 11, т. 5 и изискванията, определени в съответния стандарт.
(5) Регионалната здравна инспекция издава становището по ал. 2 в срок до 10 дни от подаване на заявлението въз основа на представените документи по ал. 3 и на проверка за съответствие на стойностите на показателите за шум, посочени в протокола по ал. 3, т. 5 с изискванията на наредбата по чл. 11, т. 5.
(6) За издаване на становището по ал. 2 се заплаща държавна такса в размер, определен в тарифата по чл. 46 от Закона за здравето.
(7) При констатиране на несъответствия с изискванията на действащото законодателство и/или непълнота на представените документи по ал. 3 се дава предписание и се определя срок за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 11, т. 5 и/или за отстраняване на непълнотите в документите, който е не по-дълъг от 14 дни, като срокът по ал. 5 спира да тече.
(8) В срок до 10 дни от изтичането на срока по ал. 7 регионалната здравна инспекция извършва измерване на нивото на шума, излъчван от обекта в рамките на заявеното работно време, в случаите, когато са констатирани несъответствия с изискванията на наредбата по чл. 11, т. 5, и съставя протокол.
(9) Регионалната здравна инспекция издава становището по ал. 2 при изпълнено предписание в срок до 5 дни от извършване на измерването по ал. 8 и/или от отстраняване на непълнотите в документите.
(10) При констатиране на неизпълнение на предписанието по ал. 7 директорът на регионалната здравна инспекция прави мотивиран отказ за издаване на становището по ал. 2 и в срок до 7 дни писмено уведомява лицето, подало заявлението по ал. 3. В този случай процедурата по издаване на становище по ал. 2 се прекратява, за което писмено се уведомяват и съответните държавни и общински органи.
(11) Отказът по ал. 10 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението.
(12) При промяна на обстоятелствата, при които е издадено становището по ал. 2, се издава ново становище по реда на ал. 2 – 9.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!