43. Застраховка „злополука“

Начало » Закони и наредби » Кодекс за застраховането » 43. Застраховка „злополука“

Глава четиридесет и трета.
ЗАСТРАХОВКА „ЗЛОПОЛУКА“

Предмет на застрахователния договор

Чл. 459. (1) Договорите за застраховка „Злополука“ се сключват срещу рискове, свързани с живота, здравето или телесната цялост на физическо лице, които са настъпили в резултат на злополука.
(2) Злополука е всяко събитие, довело до смърт или телесно увреждане на застрахованото лице в резултат на непредвидени и внезапни въздействия от външен произход, които застрахованото лице не си е причинило умишлено. Непредвидимостта се предполага до доказване на противното.
(3) Договорът за застраховка злополука може да се сключи за изплащане на фиксирани парични суми, на обезщетения на размера на причинени вреди или за комбинация от двата вида плащане.
(4) За застраховка „Злополука“ с изплащане на фиксирани парични суми се прилагат съответно и чл. 397, чл. 438, ал. 5, чл. 441, 442, чл. 443, ал. 1 – 3 и ал. 5 и 6, чл. 444, 445, 448, 454 и 456.
(5) За застраховка „Злополука“ за изплащане на обезщетения на размера на причинени вреди се прилагат съответно и чл. 397, 438, 441, чл. 448, ал. 3 – 5 и ал. 7 и 8 и чл. 454.

Изключени рискове

Чл. 460. (1) Доколкото не е уговорено друго, застрахователят се освобождава от задълженията си по застрахователния договор, ако нараняването, увреждането на телесната цялост, загубата на работоспособността или смъртта са настъпили:
1. ако застрахованият съзнателно причини собствената си смърт;
2. в резултат на извършване от застрахования на престъпление от общ характер;
3. при война, военни действия или вследствие на терористичен акт.
(2) Страните могат да договорят и други изключени рискове.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!