5. Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на този закон:

1. (изм. – ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) „Предприятия“ са лицата по смисъла на Закона за счетоводството.
2. „Основно жилище“ е имотът, който служи за задоволяване на жилищните нужди на гражданина и членовете на неговото семейство през преобладаващата част от годината.
3. „Семейство“ са съпрузите, както и ненавършилите пълнолетие техни деца, които не са в брак.
4. (отм. – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)
5. „Пазарна стойност“ е цената без начислените данъци и такси, която би била платена при същите условия за подобен недвижим имот или друга вещ между лица, които не са свързани. В пазарната стойност не се включва сумата на отстъпката или намалението.
6. (Изм. – ДВ, бр. 153 от 1998 г., изм. – ДВ, бр. 105 от 2005 г.) „Свързани лица“ са лицата по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
7. (Изм. – ДВ, бр. 153 от 1998 г., доп. – ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) „Битови отпадъци“ са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, дворните места, в административните, социалните и други обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговските обекти, занаятчийските дейности, предприятията, обектите за отдих и забавление, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.
8. (доп. – ДВ, бр. 88 от 2017 г., в сила от 01.01.2022 г., изм. относно влизането в сила – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) „Едрогабаритни“ са битовите отпадъци, които поради своите размери или тегло не могат да се поставят в съдовете за събиране на битови отпадъци или създават затруднения при товаренето им.
9. (доп. – ДВ, бр. 88 от 2017 г., в сила от 01.01.2022 г., изм. относно влизането в сила – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) „Съдове за събиране на битови отпадъци“ са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в които се изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови чувалчета за разделно събиране.
10. „Редовни автобусни линии“ са превозите, които се извършват по определен маршрут и разписание.
11. „Личен доход“ са всички доходи на лицата с изключение на:
а) (изм. – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., доп. – ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) добавката за чужда помощ на лицата с намалена работоспособност или вид и степен на увреждане над 90 на сто с определена чужда помощ;
б) (изм. – ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г., изм. относно влизането в сила – ДВ, бр. 101 от 2019 г.) сумите, които лицата, ползващи социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, получават като възнаграждение в трудовотерапевтичен процес;
в) помощите, определени с акт на Министерския съвет;
г) (изм. – ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. – ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г., изм. относно влизането в сила – ДВ, бр. 101 от 2019 г.) даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи социални услуги за резидентна грижа;
д) (нова – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет.
12. (нова – ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. – ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) „Прилежащ терен“ по смисъла на чл. 10, ал. 3 е застроеният двор (определеното допустимо застрояване), като не се включва застроената площ. В случаите, в които такъв не е определен по изисквания от закона ред, застроената площ и прилежащият терен са равни на 10 на сто от площта на имота.
13. (нова – ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. – ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.)
14. (нова – ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., отм. – ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)
15. (нова – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) „Пълните разходи“ включват всички разходи на общината по предоставяне на услугата, включително съответните разходи: за работни заплати и осигуровки на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други, имащи отношение към формирането на размера на таксата, определени конкретно от общинския съвет.
16. (нова – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 88 от 2017 г., в сила от 01.01.2022 г., изм. относно влизането в сила – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) „Основа“ е показател, на базата на който се разпределят разходите за сметка на таксата за битови отпадъци от одобрената план-сметка към задължените лица. За целите на определяне на таксата за битови отпадъци мерната единица за основата количество битови отпадъци е килограм или литър.
17. (нова – ДВ, бр. 119 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) „Отчетна стойност“ е стойността при счетоводното завеждане на актива или обезценената/преоценената стойност на актива, когато е извършена оценка след първоначалното му счетоводно завеждане.
18. (нова – ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., отм. – ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)
19. (нова – ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. – ДВ, бр. 103 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) „Застрахователна стойност“ на превозно средство е пазарната цена, срещу която вместо застрахованото имущество може да се купи друго от същия вид и качество към момента на издаване на удостоверението за застрахователната стойност на вещта.
20. (нова – ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г.) „Оценката по счетоводни данни“ по чл. 33, ал. 1, т. 6 е разликата между балансовата стойност на активите и балансовата стойност на пасивите на предприятието.
21. (нова – ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) „Поземлени имоти“ са тези по смисъла на § 5, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.
22. (нова – ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., отм. – ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)
23. (нова – ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) „Оборот“ за целите на облагането с патентен данък е сумата от всички реализирани през годината продажби (на продукция, стоки, услуги и други продажби) от стопанска дейност, намалена с данъка върху добавената стойност и/или с акцизите в случаите, когато лицата са били регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност и/или имат задължение за начисляване на акциз по Закона за акцизите и данъчните складове.
24. (нова – ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) „Обект“ за целите на облагането с патентен данък е всяко място, помещение и/или съоръжение, включително на открито, където се извършва дейност по приложение № 4, в т. ч.:
а) (изм. – ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) местата за настаняване;
б) заведенията за хранене и развлечения;
в) магазините, сергиите, масите на пазари, тротоари и улични платна;
г) ателиетата, работилниците и други помещения, независимо от това дали те служат и за други цели, или са част от недвижим имот.
25. (нова – ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) „Работно място“ е приспособена част от обекта, оборудвана за извършване на определен вид дейност или услуга от едно лице.
26. (нова – ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) „Развлекателни игрални автомати“ са игрални автомати без печалба, предназначени за развлечение и отдих, при които срещу цената на една игра се получава определено време за ползване или за игра на автомата.
27. (нова – ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) „Места за настаняване“ са съответните туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за туризма.
28. (нова – ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) „Нетна търговска площ“ е площта в съответния търговски обект, в т.ч. щандовете, която е достъпна за купувачите.
29. (нова – ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) „Заведения за хранене и развлечения“ са съответните туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 2 от Закона за туризма.
30. (нова – ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) „Бюфет, павилион, каравана“ са питейни заведения, предлагащи ограничен асортимент предимно готови стоки, студени и топли закуски, тестени и захарни изделия, пиво, топли и безалкохолни напитки и ограничен асортимент алкохолни напитки.
31. (нова – ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) „Съоръжение“ във връзка с прилагането на т. 35 от приложение № 4 е всеки отделен уред (машина), който се използва пряко в дейността (перална машина, гладачна преса, сушилна машина и други).
32. (нова – ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. – ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.07.2020 г., изм. относно влизането в сила – ДВ, бр. 101 от 2019 г.)
33. (нова – ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. – ДВ, бр. 24 от 2019 г., в сила от 01.01.2021 г.)
34. (нова – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. – ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г.) „Нощувки“ са нощувките в местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.
35. (нова – ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) „Електрически автомобили“ са леки автомобили по смисъла на § 6, т. 12, буква „а“ от допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата, които използват двигател с изцяло електрическо захранване и не притежават двигател с вътрешно горене.
36. (нова – ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. – ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) „Молитвен дом или храм“ е понятие по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на Закона за вероизповеданията.
37. (нова – ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. – ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) „Манастир“ е понятие по смисъла на § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби на Закона за вероизповеданията.
38. (нова – ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) „Таксиметров превоз на пътници“ е понятие по смисъла на Закона за автомобилните превози.
39. (нова – ДВ, бр. 88 от 2017 г., в сила от 01.01.2022 г., изм. относно влизането в сила – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) „Масово разпространени отпадъци“ са отпадъци по смисъла на § 1, т. 7 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците.
40. (нова – ДВ, бр. 88 от 2017 г., в сила от 01.01.2022 г., изм. относно влизането в сила – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) „Притежател на отпадъци“ е понятие по смисъла на § 1, т. 29 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците.
41. (нова – ДВ, бр. 88 от 2017 г., в сила от 01.01.2022 г., изм. относно влизането в сила – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) „Причинител на отпадъци“ е понятие по смисъла на § 1, т. 30 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците.
42. (нова – ДВ, бр. 88 от 2017 г., в сила от 01.01.2022 г., изм. относно влизането в сила – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) „Събиране на битови отпадъци“ е понятие по смисъла на § 1, т. 41 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците.
43. (нова – ДВ, бр. 88 от 2017 г., в сила от 01.01.2022 г., изм. относно влизането в сила – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) „Транспортиране на битови отпадъци“ е понятие по смисъла на § 1, т. 43 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците.
44. (нова – ДВ, бр. 88 от 2017 г., в сила от 01.01.2022 г., изм. относно влизането в сила – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) „Третиране на отпадъци“ са дейностите по смисъла на § 1, т. 44 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците.
45. (нова – ДВ, бр. 88 от 2017 г., в сила от 01.01.2022 г., изм. относно влизането в сила – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) „Ползватели на услугата в имота“ са:
а) за граждани – собственици, и/или лица с учредено вещно право на ползване и/или наематели и/или лица с настоящ адрес в недвижимия имот, и/или обитатели по смисъла на Закона за управление на етажната собственост, и/или лица, които пребивават в имота на друго основание;
б) за предприятия – собственици, и/или лица с учредено вещно право на ползване, и/или концесионери, и/или наематели, и/или лица, на които имотите са предоставени за управление, и/или заети и наети от предприятията лица, и/или лица, които пребивават в имота на друго основание.
46. (нова – ДВ, бр. 88 от 2017 г., в сила от 01.01.2022 г., изм. относно влизането в сила – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) „Дейността по третиране на битовите отпадъци – част от услугата по чл. 62, т. 2“ за целите на чл. 71 включва само дейността по третиране на битови отпадъци, необхванати в управление на масово разпространените отпадъци, от всички дейности, посочени в чл. 66, ал. 1, т. 2 и включени в услугата по чл. 62, т. 2.
§ 1а. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Студентските общежития по смисъла на Закона за висшето образование се приравняват на жилищни имоти за целите на този закон.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (1) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2005 г.) Данъчно задължените лица по чл. 11 подават декларация за всеки имот до общината по местонахождението му чрез общината по местоживеенето си в срок до 31 май 1998 г.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 103 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г.) Гражданите, които нямат местоживеене на територията на Република България, подават декларация в Регионалната данъчна дирекция – София.
(3) Гражданите, подали декларация до 31 март 1998 г., ползват допълнително намаление от 5 на сто от размера на дължимия данък върху недвижимите имоти за 1998 г.
§ 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 83 от 1998 г., изм. – ДВ, бр. 105 от 1998 г., в сила от 08.09.1998 г.) Гражданите плащат данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за 1998 г., както следва: 50 на сто до 30 септември, 25 на сто до 31 октомври и 25 на сто до 30 ноември.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 83 от 1998 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 105 от 1998 г., в сила от 08.09.1998 г.) Гражданите, платили до 30 септември данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци за цялата 1998 г., ползват отстъпка от 5 на сто. Същата отстъпка ползват и гражданите, които са получили съобщение след този срок, ако заплатят целия размер на данъка и таксата за битови отпадъци в 30-дневен срок от получаването на съобщението. В същия срок не се дължи лихва за закъснението.
(3) Допълнителният данък за 1998 г. се плаща в срок до 30 ноември 1998 г.
§ 3а. (Нов – ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 13.02.2009 г.) (1) Търговците, които са подали заявление по § 4а от Закона за данък върху добавената стойност, подлежат на облагане с патентен данък от 1 януари 2009 г., а декларацията по чл. 61н се подава в срок до 1 април 2009 г.
(2) Първата вноска от патентния данък се внася до 1 април 2009 г.
(3) На предплатилите търговци, внесли годишния патентен данък в срока по ал. 2, се прави отстъпка от 5 на сто.
§ 4. Този закон се прилага, ако е по-благоприятен, и по отношение на откритите до влизането му в сила наследства, за които са подадени декларации в срока по чл. 32, но не са обложени с данък върху наследствата.
§ 4а. (Нов – ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) Разпоредбите на този закон за лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто се прилагат и за лицата с определени с валидно решение на компетентен орган вид и степен на увреждане от 50 до 100 на сто.
§ 4б. (Нов – ДВ, бр. 19 от 2011 г., в сила от 08.03.2011 г.) За започналите и неприключили към 31 декември 2010 г. включително производства по установяване, обезпечаване и събиране на местните такси, както и по обжалване на свързаните с тях актове, се прилага досегашният ред.
§ 4в. (Нов – ДВ, бр. 38 от 2019 г., в сила от 20.04.2019 г.) (1) За 2019 г. за жилищните имоти по чл. 22, т. 2 в редакцията до 20 април 2019 г. се прилага размерът на данъка както за всички останали недвижими имоти, определен в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка в съответната наредба по чл. 1, ал. 2.
(2) Данъкът за жилищните имоти за 2019 г., определен съгласно чл. 22, т. 2 в редакцията до 20 април 2019 г., се преизчислява служебно и дължимият данък се съобщава на данъчно задължените лица. Лицата, предплатили до 30 април 2019 г. данъка за такива имоти за цялата 2019 г., ползват отстъпка от 5 на сто върху преизчисления данък.
(3) След преизчисляване на дължимия данък върху недвижимите имоти за 2019 г. надвнесените от данъчно задължените лица суми за данък, определен съгласно чл. 22, т. 2 в редакцията до 20 април 2019 г., подлежат на прихващане или възстановяване по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
§ 5. В Закона за наследството (обн., ДВ, бр. 22 от 1949 г.; попр., бр. 41 от 1949 г.; изм., бр. 275 от 1950 г., бр. 41 от 1985 г., бр. 60 от 1992 г., бр. 21 от 1996 г. – Решение № 4 на Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г.) се създава чл. 10а:
Чл. 10а. Когато няколко лица са починали и не може да се установи последователността, в която е настъпила смъртта на всеки от тях, се счита, че по-възрастният е починал преди по-младия.“
§ 6. Параграф 4 от допълнителните разпоредби на Закона за жилищностроителните кооперации (обн., ДВ, бр. 55 от 1978 г.; изм., бр. 102 от 1981 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 75 от 1988 г., бр. 46 от 1989 г., бр. 21 от 1990 г., бр. 60 от 1992 г. и бр. 104 от 1996 г.) се отменя.
§ 7. В Закона за паметниците на културата и музеите (обн., ДВ, бр. 29 от 1969 г.; изм. и доп., бр. 29 от 1973 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 87 от 1980 г., бр. 102 от 1981 г., бр. 45 от 1984 г., бр. 45 от 1989 г., бр. 10 и 14 от 1990 г., бр. 112 от 1995 г., бр. 31 от 1996 г. – Решение № 5 на Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 44 от 1996 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 25 последното изречение се заличава.
2. В чл. 29, ал. 1, изречение първо думите „и местни“ се заличават.
§ 8. Членове 10 и 11 от Закона за държавната собственост (обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от 1996 г., бр. 55 и 61 от 1997 г.) се отменят.
§ 9. В Закона за нотариусите (ДВ, бр. 104 от 1996 г.) в чл. 96 ал. 3 се отменя.
§ 10. В чл. 15 от Закона за данъчното производство (обн., ДВ, бр. 61 от 1993 г.; изм., бр. 20 от 1996 г. и бр. 51 от 1997 г.) се създава ал. 5:
„(5) При определяне на данъчните задължения данъчната основа се закръглява на цели 100 лева към по-малкото число, в случай че последните две цифри са под „50“, и към по-голямото число, ако последните две цифри са „50“ или над „50“. Размерът на данъка се закръглява на цели 10 лева към по-малкото число, в случай че последната цифра е по-малка от „5“, и към по-голямото число, ако последната цифра е „5“ или по-голяма от „5“.“
§ 11. Министерството на вътрешните работи при издаване на регистрационен талон на моторното превозно средство вписва в него и мощността на двигателя в киловата (конски сили).
§ 12. Законът влиза в сила от 1 януари 1998 г. и отменя Закона за местните данъци и такси (обн., Изв., бр. 104 от 1951 г., попр., бр. 10 от 1952 г., изм. и доп., бр. 12 и 104 от 1954 г., бр. 91 от 1957 г., бр. 13 от 1958 г., бр. 57 и 89 от 1959 г., бр. 21 и 91 от 1960 г., ДВ, бр. 85 от 1963 г., бр. 1 и 52 от 1965 г., бр. 53 от 1973 г., бр. 87 от 1974 г., бр. 21 от 1975 г., бр. 102 от 1977 г., бр. 88 от 1978 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 99 от 1981 г., бр. 55 от 1984 г., бр. 73 от 1987 г., бр. 33 и 97 от 1988 г., бр. 21 и 30 от 1990 г., бр. 82 от 1991 г., бр. 59 от 1993 г., бр. 40 и 87 от 1995 г., бр. 14 от 1996 г. – Решение № 3 на Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 20 и 37 от 1996 г., бр. 58 от 1996 г. – Решение № 9 на Конституционния съд от 1996 г.; изм., бр. 89 и 93 от 1996 г. и бр. 55 от 1997 г.).
––––––––-
Законът е приет от XXXVIII Народно събрание на 27 ноември 1997 г. и е подпечатан с държавния печат.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

(ОБН. – ДВ, БР. 105 ОТ 1998 Г., В СИЛА ОТ 08.09.1998 Г.)
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ и се отнася за всички плащания на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци, извършени след 1 септември 1998 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

(ОБН. – ДВ, БР. 109 ОТ 2001 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2002 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 45 ОТ 2002 Г.)
§ 51. За определяне на пътния данък, дължим от собствениците на превозни средства по чл. 61в, които са регистрирани за движение към датата на влизане в сила на този закон, се използват данните от свидетелството за регистрация на пътното превозно средство.
§ 52. (Изм. – ДВ, бр. 45 от 2002 г.) Данъкът върху превозните средства и пътният данък за 2002 г. се заплащат на две равни вноски в следните срокове: първата вноска – от 1 юни до 31 август, и втората – до 31 октомври. На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка 10 на сто.
§ 54. При придобиване или наследяване на пътно превозно средство до 1 май 2002 г. данъчната основа е застрахователната му стойност.
§ 55. Законът влиза в сила от 1 януари 2002 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

(ОБН. – ДВ, БР. 119 ОТ 2002 Г.)
§ 47. Таксата за битови отпадъци се събира от органите на данъчната администрация за срок две години от влизането в сила на този закон.
§ 48. (1) В срок до 30 ноември 2003 г. общинският съвет предоставя на съответните органи на данъчната администрация информация относно лицата, задължени да заплащат такса за битови отпадъци и дължимите от тях суми. Информацията се предоставя във вид на електронен документ и при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис или в одобрен от министъра на финансите унифициран формат на електронен и хартиен носител.
(2) Ако в срока по ал. 1 информацията не бъде предоставена, данъчната администрация събира таксата в определените от общинския съвет размери и основа, действаща към 31 декември на предходната година, от данъчно задължените лица по чл. 11.
§ 51. В срок до три месеца от влизането в сила на закона, но не по-късно от приемането на общинския бюджет, общинският съвет приема наредбата по чл. 9. До приемането на наредбата определянето и администрирането на таксите се извършва по досегашния ред.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(ОБН. – ДВ, БР. 84 ОТ 2003 Г.)

§ 18. Законът влиза в сила от деня на обнародването в „Държавен вестник“ на Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяване упражняването на родителските права от 1980 г., съответно на Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г., с изключение на § 2345§ 8 – в частта относно чл. 423а, ал. 1§ 121516 и 17, а § 10 влиза в сила от деня на влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ДВ, бр. 105 от 2002 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

(ОБН. – ДВ, БР. 112 ОТ 2003 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2004 Г., ДОП. – ДВ, БР. 6 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 01.04.2004 Г.)
§ 20. Лицата с увреждания, трайно намалената работоспособност на които е установена след навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или са навършили тази възраст в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), ползват правата си по този закон пожизнено независимо от определения в експертното решение срок.
§ 21. (1) Органите на данъчната администрация изчисляват, осъвременяват и съобщават на лицата по чл. 64 за дължимите от тях такси за битови отпадъци за 2004 г. и за сроковете за плащане, заедно със съобщенията за данъка върху недвижимите имоти, в случаите, в които няма промяна в способите на тяхното определяне.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Съобщенията по ал. 1 имат статута на акт за установяване на вземането по чл. 9б, ал. 2 и могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) През 2004 г. вземанията по влезлите в сила актове по ал. 2 се събират от данъчната администрация по реда на Данъчния процесуален кодекс.
§ 22. Таксата за битови отпадъци за 2004 г. се заплаща при условията и в сроковете по чл. 28, ал. 1 и 2.
§ 22а. (Нов – ДВ, бр. 6 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г.) Надвнесените суми от данъчно задължените лица за превозните средства по досегашния чл. 61а, т. 2, 3 и 4 за периода след 1 април 2004 г. подлежат на прихващане или възстановяване от данъчната администрация по реда на чл. 112 от Данъчния процесуален кодекс.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 26. Законът влиза в сила от 1 януари 2004 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

(ОБН. – ДВ, БР. 106 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2005 Г.)
§ 21. В тримесечен срок от влизането в сила на този закон собствениците на товарни автомобили с технически допустима максимална маса над 12 т подават декларация по чл. 54, ал. 1, в която посочват технически допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването на превозното средство.
§ 22. Предприятията, задължени или избрали да прилагат Международните стандарти за финансови отчети от 1 януари 2005 г., подават декларации за същата година по чл. 17, ал. 1 за промяна в обстоятелствата в срок до 30 юни 2005 г.
§ 23. Законът влиза в сила от 1 януари 2005 г., с изключение на § 2 и 3, които влизат в сила от 1 януари 2006 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ

(ОБН. – ДВ, БР. 87 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)
§ 27. Законът влиза в сила в 6-месечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на:
1. параграф 22, който влиза в сила от 26 октомври 2005 г. ;
2. членове 259 – 275, които влизат в сила от 1 януари 2006 г.;
3. членове 5661 и 192, които влизат в сила от 1 октомври 2006 г.;
4. членове 52 – 54чл. 60чл. 67 – 76чл. 77, ал. 3чл. 78 – 100чл. 112175чл. 195, ал. 3, т. 2 – 4чл. 199, ал. 4, т. 2 – 4чл. 269289330 – 339342чл. 343, ал. 5чл. 382, ал. 1чл. 401 и 410 и § 18, които влизат в сила от 1 януари 2007 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

(ОБН. – ДВ, БР. 94 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 25.11.2005 Г.)
§ 88. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Допълнителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

(ОБН. – ДВ, бр. 100 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)
§ 17. Навсякъде в закона думите „данъчен орган“, „данъчния орган“, „данъчният орган“ и „данъчните органи“ се заменят съответно със „служител на общинската администрация“, „служителя на общинската администрация“, „служителят на общинската администрация“ и „служителите на общинската администрация“, а думите „териториална данъчна дирекция“ и „териториалната данъчна дирекция“ се заменят съответно с „община“ и „общината“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

(ОБН. – ДВ, бр. 100 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)
§ 18. В срок до 15 февруари 2006 г. собствениците на влекачи за ремарке и седлови влекачи подават декларация по чл. 54, ал. 1, в която посочват показателите, които са от значение за определянето на данъка – допустима максимална маса на състава от превозни средства, брой на осите и вид на окачването на влекача.
§ 19. За 2006 г. общинският съвет определя таксата за битови отпадъци до 31 януари 2006 г. Когато не е определен нов размер, таксата се събира въз основа на действащия размер към 31 декември 2005 г.
§ 20. (1) За 2006 г. първата вноска по чл. 28, ал. 1 и чл. 60, ал. 1 се внася в срок от 1 март до 30 април.
(2) На предплатилите за цяла година в срока по ал. 1 се прави отстъпка от 5 на сто.
§ 21. За 2006 г. органите на Националната агенция по приходите изчисляват задълженията, отпечатват и изпращат съобщения на лицата за дължимите от тях данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци. Разходите за обезпечаване на процеса са за сметка на бюджета на агенцията.
§ 22. Заварените при влизането в сила на този закон данъчни и изпълнителни производства се довършват по досегашния ред.
§ 23. Законът влиза в сила от 1 януари 2006 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

(ОБН. – ДВ, БР. 103 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)
§ 28. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на:
1. член 45, ал. 3чл. 47глава четвъртачл. 71, ал. 4чл. 77, ал. 5,чл. 80, ал. 5чл. 88, ал. 3чл. 89чл. 99, ал. 4чл. 112 – 116чл. 127137139 – 149глава седемнадесетаглава двадесет и вторачл. 254, ал. 1, т. 2чл. 256чл. 258, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, 3 и 5чл. 282, ал. 2 и § 13, т. 2, буква „б“, т. 3, т. 4, буква „в“ и т. 5 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от датата на влизането в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз;
2. член 254, ал. 2, който влиза в сила от датата на Решението на Европейската комисия, след като бъдат предоставени сведения за сключване на споразумение между Националното бюро на българските автомобилни застрахователи и бюрата на автомобилните застрахователи на държавите членки в съответствие с чл. 2, ал. 2 от Директива 72/166/ЕИО за сближаване на законите на държавите членки, свързани със застраховането срещу гражданска отговорност по отношение на използването на моторни превозни средства и за налагане на задължение за застраховане срещу такава отговорност;
3. член 266, който влиза в сила от 11 юни 2012 г.;
4. член 282, ал. 4 и чл. 284 – 286, които влизат в сила от датата на Решението на Европейската комисия, след като бъдат предоставени сведения за сключване на споразумение между Националното бюро на българските автомобилни застрахователи и компенсационните органи на държавите членки в съответствие с чл. 6, ал. 3 от Директива 2000/26/ЕО за сближаване на законите на държавите членки, свързани със застраховането срещу гражданска отговорност по отношение на използването на моторни превозни средства и за изменение на директиви на Съвета 73/239/ЕИО и 88/357/ЕИО. До влизането в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз Националното бюро на българските автомобилни застрахователи създава организацията за изпълнение на функциите като компенсационен орган;
5. член 288, ал. 2, който влиза в сила от 11 юни 2007 г. и се прилага за всички заведени претенции за обезщетение, по които към тази дата управителният съвет на Гаранционния фонд не се е произнесъл; до датата на влизането в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз Гаранционният фонд заплаща обезщетения само когато пътнотранспортното произшествие е настъпило на територията на Република България; Гаранционният фонд създава организацията за изпълнение на функциите на Информационен център в срок 6 месеца от влизането в сила на кодекса.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА МЕЦЕНАТСТВОТО

(ОБН. – ДВ, БР. 103 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)
§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на разпоредбите на чл. 32, ал. 2 и 3, които влизат в сила в срок две години след влизането в сила на закона, и на § 456 и 7, които влизат в сила от 1 януари 2006 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(ОБН. – ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)
§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3чл. 183, ал. 9§ 10, т. 1, буква „д“ и т. 4, буква „в“§ 11, т. 1, буква „б“ и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

(ОБН. – ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)
§ 77. В Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г.) навсякъде думите „Закона за административното производство“ се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс“.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:
1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 – относно отмяната на глава трета, раздел II „Обжалване по съдебен ред“, § 9, т. 1 и 2§ 11, т. 1 и 2§ 15§ 44, т. 1 и 2§ 51, т. 1§ 53, т. 1§ 61, т. 1§ 66, т. 3§ 76, т. 1 – 3§ 78§ 79§ 83, т. 1§ 84, т. 1 и 2§ 89, т. 1 – 4§ 101, т. 1§ 102, т. 1§ 107§ 117, т. 1 и 2§ 125§ 128, т. 1 и 2§ 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34§ 35, т. 2§ 43, т. 2§ 62, т. 1§ 66, т. 2 и 4§ 97, т. 2 и § 125, т. 1 – относно замяната на думата „окръжния“ с „административния“ и замяната на думите „Софийския градски съд“ с „Административния съд – град София“, които влизат в сила от 1 март 2007 г.;
2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;
3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 36 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г.)
§ 23. Законът влиза в сила от 1 юли 2006 г., с изключение на чл. 42, ал. 3 и чл. 58, ал. 4, които влизат в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

(ОБН. – ДВ, БР. 105 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)
§ 13. За 2007 г. общинският съвет определя такса за битови отпадъци до 31 януари 2007 г. Когато общинският съвет не е взел решение, с което се определя размерът на таксата за битови отпадъци, от всеки длъжник се събира такса в размер на абсолютната стойност от предходната година.
§ 14. (1) За 2007 г. първата вноска по чл. 28, ал. 1 и по чл. 60, ал. 1 се внася в срок от 1 март до 30 април.
(2) На предплатилите за цялата година в срока по ал. 1 се прави отстъпка 5 на сто.
§ 15. Органите на Националната агенция за приходите изчисляват задълженията, отпечатват и изпращат съобщения на лицата за дължимите от тях данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за 2007 г. Средствата за обезпечаване на процеса са за сметка на бюджета на агенцията.
§ 16. Законът влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

(ОБН. – ДВ, БР. 55 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 06.07.2007 Г.)
§ 31. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на разпоредбите на § 26, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6, които влизат в сила от 1 юли 2007 г., и на разпоредбата на § 27, която влиза в сила от 1 януари 2008 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

(ОБН. – ДВ, БР. 110 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)
§ 18. Общинският съвет определя размера на местните данъци до 29 февруари 2008 г. В случай че в този срок не е определен размерът за местните данъци, за 2008 г. се прилагат минималните размери на данъците, предвидени в закона, а за патентния данък – размерите, които са били в сила за 2007 г.
§ 19. До определяне на размера на местните данъци от общинския съвет за 2008 г. данъкът при придобиване на имущества по чл. 44, ал. 1 и 2 и данъкът върху наследствата се определят въз основа на минималните размери за съответните данъци, предвидени в закона.
§ 20. (1) За 2008 г. първата и втората вноска по чл. 28, ал. 1, съответно първата вноска на данъка по чл. 60, ал. 1, се внасят от 31 март до 30 юни.
(2) На предплатилите за цялата година в сроковете по ал. 1 се прави отстъпка 5 на сто.
§ 21. Министърът на финансите до 29 февруари 2008 г. утвърждава образец на декларацията по чл. 61н, ал. 1.
§ 22. За 2008 г. лицата, които се облагат с патентен данък, подават декларация по чл. 61н, ал. 1 до 30 април 2008 г.
§ 23. (1) За 2008 г. първата и втората вноска по чл. 61п, ал. 1 се внасят в срок до 30 април 2008 г.
(2) На предплатилите за цяла година в срока по ал. 1 се прави отстъпка 5 на сто.
§ 24. Законът влиза в сила от 1 януари 2008 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

(ОБН. – ДВ, БР. 105 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)
§ 17. (1) Общинският съвет определя размерите на данъка върху недвижимите имоти, данъка върху наследствата и данъка при придобиване на имущества по чл. 44, ал. 1 и 2 в срок до 31 януари 2009 г. В случай че в този срок не са определени нови размери, за 2009 г. се прилагат минималните размери на данъците, определени в чл. 2236 и чл. 47, ал. 1 и 2.
(2) До определяне на размерите по ал. 1 данъкът при придобиване на имущества по чл. 44, ал. 1 и 2 и данъкът върху наследствата се определят въз основа на минималните размери за съответните данъци, предвидени в закона.
§ 18. (1) За 2009 г. първата вноска по чл. 28, ал. 1 се внася в срок от 1 март до 30 април.
(2) На предплатилите за цялата година в срока по ал. 1 се прави отстъпка 5 на сто.
§ 19. За 2009 г. общинският съвет определя таксата за битови отпадъци до 31 януари 2009 г. Когато в този срок общинският съвет не е взел решение за определяне размера на таксата за битови отпадъци, от всеки длъжник се събира такса в размер на абсолютната стойност от предходната година.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 21. Законът влиза в сила от 1 януари 2009 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(ОБН. – ДВ, БР. 12 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2009 Г.)
§ 68. Законът влиза в сила от 1 май 2009 г., с изключение на § 6566 и 67, които влизат в сила от датата на обнародването на закона в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

(ОБН. – ДВ, БР. 19 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 10.04.2009 Г.)
§ 44. Законът влиза в сила от 10 април 2009 г., с изключение на чл. 114, ал. 2 и чл. 126, които влизат в сила от 10 април 2010 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО

(ОБН. – ДВ, БР. 41 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 02.06.2009 Г.)
§ 96. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:
1. параграфи 356 и 9, които влизат в сила от 1 януари 2009 г.;
2. параграфи 2636383940414243446566697073777879808182838889 и 90, които влизат в сила от 1 юли 2009 г.;
3. параграф 21, който влиза в сила от 1 юни 2010 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

(ОБН. – ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)
§ 20. (1) Общинският съвет определя размерите на данъка върху недвижимите имоти и данъка при придобиване на имущества за 2010 г. до 31 януари 2010 г. В случай че в този срок не са определени нови размери, за 2010 г. се прилагат размерите на данъците, действащи към 31 декември 2009 г.
(2) До определяне на размерите по ал. 1 данъкът при придобиване на имущества по чл. 44 се определя въз основа на размерите, действащи към 31 декември 2009 г.
(3) За 2010 г. първата вноска на данъка по чл. 28, ал. 1 се внася в срок от 1 март до 30 април. На предплатилите пълния размер на данъка в този срок се прави отстъпка 5 на сто.
§ 21. За притежаваните нежилищни имоти и за нежилищните имоти, върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване, предприятията подават декларации по чл. 14 в срок до 30 юни 2010 г.
§ 22. Законът влиза в сила от 1 януари 2010 г. с изключение на § 5, който влиза в сила от 1 януари 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 95 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

§ 96. Законът влиза в сила от 1 януари 2010 г., с изключение на § 1§ 2, т. 1, 3, 4 и 6§ 3 и 4§ 5, т. 1 и 4§ 67, 810 и 11§ 13, т. 1, букви „б“ и „в“§ 15 и 16§ 20, т. 2, § 2122232425262728293031323335363738394142454647505152535456575859606162636465666768697071727374757881828687889091929394 и 95, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“, и § 2, т. 2 и 5§ 5, т. 3§ 20, т. 1§ 34434448777980838485 и 89, които влизат в сила от 1 април 2010 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

(ОБН. – ДВ, БР. 98 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 31 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.)
§ 25. (1) Общинският съвет определя размерите на данъка върху недвижимите имоти за 2011 г. до 31 януари 2011 г. В случай че в този срок не са определени нови размери, за 2011 г. се прилага размерът на данъка върху недвижимите имоти, действащ към 31 декември 2010 г.
(2) Общинският съвет определя такса за битови отпадъци до 31 януари 2011 г. Когато общинският съвет не е взел решение, с което се определя размерът на таксата за битови отпадъци, от всеки длъжник се събира такса в размер на абсолютната стойност от предходната година.
§ 26. (1) Общинският съвет определя размерите на туристическия данък за 2011 г. до 31 януари 2011 г.
(2) Размерът на дължимия туристически данък за януари 2011 г. за средствата за подслон и местата за настаняване се определя, както следва:
1. категория 1 звезда – 0,60 лв. за нощувка;
2. категория 2 звезди – 0,80 лв. за нощувка;
3. категория 3 звезди – 1,00 лв. за нощувка;
4. категория 4 звезди – 1,00 лв. за нощувка;
5. категория 5 звезди – 1,00 лв. за нощувка.
(3) Декларацията по чл. 61р, ал. 5 не се подава за предоставените нощувки през 2010 г.
(4) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) В случай че в срока по ал. 1 общинският съвет не е определил размерите на туристическия данък, за 2011 г. се прилагат размерите, посочени в ал. 2.
§ 27. Лицата, предоставящи услугата настаняване в средствата за подслон и местата за настаняване, в срок два месеца от влизането в сила на този закон предоставят писмена декларация с информация за броя на леглата в средството за подслон или мястото за настаняване пред категоризиращия орган по чл. 52 от Закона за туризма. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма вписва данните в Националния туристически регистър по чл. 58 от Закона за туризма в срок до 31 март 2011 г.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 30. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г. с изключение на § 8912 и § 20, т. 2, които влизат в сила от 1 юли 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. – ДВ, БР. 19 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 08.03.2011 Г.)
§ 11. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАНАЯТИТЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 28 ОТ 2011 Г.)
§ 65. Лицата по т. 12 и 13 на приложение № 4 към глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси, които до влизането в сила на този закон са подали данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси с приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара, ползват данъчното облекчение по чл. 61м, ал. 1, т. 4 за 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

(ОБН. – ДВ, БР. 31 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.)
§ 22. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г., с изключение на § 8, който влиза в сила от началото на месеца, следващ месеца на обнародване на този закон в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

(ОБН. – ДВ, БР. 35 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 03.05.2011 Г.)
§ 25. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на разпоредбите на:
1. член 20, ал. 1, 2 и 3, които влизат в сила от 1 януари 2012 г. за сгради за обществено обслужване, а за останалите сгради – от 31 декември 2014 г.;
2. член 21, ал. 1, 2, 3 и 4, които влизат в сила от 31 декември 2012 г.;
3. член 22, ал. 1, 2, 3, 4 и 5, които влизат в сила от 1 януари 2012 г.;
4. член 23, ал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12, които влизат в сила от 1 юли 2012 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 53 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 13.07.2012 Г.)
§ 35. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на разпоредбите на:
1. член 10, ал. 3 и 6чл. 11, ал. 1чл. 19, ал. 5чл. 38, ал. 4 и чл. 39, ал. 3, които влизат в сила две години след влизането в сила на закона;
2. член 33, ал. 4 и чл. 34, които влизат в сила от 1 януари 2013 г.;
3. член 49, ал. 8, която влиза в сила от 1 януари 2015 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 54 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 17.07.2012 Г.)
§ 85. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на:
1. параграф 83, който влиза в сила от 1 юли 2012 г.;
2. параграф 80, т. 1 и т. 4, буква „б“, които влизат в сила от 1 януари 2013 г.;
3. параграф 1, т. 9 относно т. 49 и 50, § 6 относно чл. 24а, ал. 7§ 7 относно чл. 24в, ал. 4§ 11§ 13, т. 3§ 14, т. 1§ 15, т. 1, буква „б“§ 16, т. 5§ 18, т. 2§ 20 относно чл. 55а, ал. 7§ 21, т. 2 и 5§ 23, т. 1, буква „б“ и т. 9§ 24, т. 5§ 25§ 27, т. 3§ 28, т. 2§ 29§ 30, § 32, т. 2 и 3§ 33, т. 2, буква „б“§ 34§ 40§ 41, т. 3, § 47484950515253§ 54, т. 4§ 56, т. 2 и § 69, които влизат в сила от 1 април 2013 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2013 Г.

(ОБН. – ДВ, БР. 102 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)
§ 78. Законът влиза в сила от 1 януари 2013 г. с изключение на параграфи 6168 и 73, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

(ОБН. – ДВ, БР. 24 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 12.03.2013 Г.)
§ 72. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА

(ОБН. – ДВ, БР. 30 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 26.03.2013 Г.)
§ 20. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на разпоредбите на глава девета, десета и дванадесета, които влизат в сила 6 месеца след обнародването на закона.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

(ОБН. – ДВ, БР. 61 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)
§ 2. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

(ОБН. – ДВ, БР. 101 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 105 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2015 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 95 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 97 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 88 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 03.11.2017 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 98 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)
§ 11. За целите на прилагане на данъчното облекчение по чл. 59, ал. 2 и 3 органите на Министерството на вътрешните работи предоставят еднократно, служебно, в срок до 31 януари 2014 г. информация относно регистрираните за движение към 31 декември 2013 г. моторни превозни средства, включително информация за екологичната категория, когато такава е налична.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 13. (1) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. – ДВ, бр. 88 от 2017 г., в сила от 03.11.2017 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г., с изключение на § 6, който влиза в сила от 31 декември 2021 г.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.)
§ 13а. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. – ДВ, бр. 95 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) До 31 март 2017 г. Министерският съвет съвместно с Националното сдружение на общините в Република България разработва методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци, и внася в Народното събрание проект за изменение на чл. 66 и 67.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА И2ЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. – ДВ, БР. 105 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2015 Г.)
§ 46. Законът влиза в сила от 1 януари 2015 г., с изключение на:
1. параграф 17 относно чл. 154, ал. 2 и чл. 156, ал. 2, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“;
2. параграф 39, т. 7, буква „б“, т. 9 – 13 и т. 19, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“ и буква „е“ – относно т. 71 – 74, и т. 23, буква „а“ и § 42, т. 11 и 17, които влизат в сила от 1 януари 2014 г.;
3. параграф 34, т. 7, която влиза в сила от 1 януари 2016 г., т. 21, буква „а“ (относно чл. 84, ал. 6, т. 9), която влиза в сила от 1 юли 2015 г., и т. 2, буква „в“, т. 30, 31, 32, 35 и 39 и § 35, които влизат в сила след постановяване на положително решение от Европейската комисия по процедура по нотификация, предприета от Министерството на финансите по реда на Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

(ОБН. – ДВ, БР. 35 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 15.05.2015 Г.)

§ 32. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 79 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2016 Г.)
§ 60. Законът влиза в сила от 1 август 2016 г., с изключение на:
1. член 22, ал. 2, т. 3, 4 и 13 и ал. 3глава шеста, раздели III и III и § 58, които влизат в сила един месец след обнародването на закона в „Държавен вестник“;
2. глава седма, която влиза в сила два месеца след обнародването на закона в „Държавен вестник“;
3. глава шестнадесета, която влиза в сила от 1 януари 2017 г.;
4. параграф 46, т. 1, буква „а“, която влиза в сила от 1 август 2022 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 95 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)
§ 24. Законът влиза в сила от 1 януари 2016 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

(ОБН. – ДВ, БР. 32 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г., ПОПР. – ДВ, БР. 80 ОТ 2016 Г.)
§ 3. (В сила от 22.04.2016 г.) (1) Министърът на финансите до 30 септември 2016 г. утвърждава образец на декларацията по чл. 61х, ал. 1.
(2) За 2017 г. общинският съвет определя размера на данъка върху таксиметровите превози по глава втора, раздел VIII до 30 септември 2016 г.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 8. Законът влиза в сила от 1 януари 2017 г., с изключение на § 3, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“, и § 6, който влиза в сила от 1 април 2016 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

(ОБН. – ДВ, БР. 74 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)
§ 40. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 97 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г.)
§ 61. Законът влиза в сила от 1 януари 2017 г., с изключение на § 47, т. 1 и т. 5, буква „б“§ 48 и § 49, които влизат в сила от 1 януари 2018 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

(ОБН. – ДВ, БР. 88 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2022 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 98 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)
§ 16. (В сила от 03.11.2017 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Срокът за одобряване на план-сметка за 2022 г. за всяка от услугите по чл. 62 е до 31 януари 2022 г.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) За 2022 г. чл. 68, ал. 2 не се прилага.
§ 17. (В сила от 03.11.2017 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) За определяне на броя на ползвателите на услугите в имота по чл. 62 за 2022 г. Националното сдружение на общините в Република България съвместно с председателя на Националния статистически институт:
1. изготвят предложение за включване като обекти на преброяване и броя на ползвателите на услугите в имота при преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.;
2. определят със съвместен акт реда, начина и срока за предоставянето от страна на Националния статистически институт на съответната община на данни от преброяването относно броя на ползвателите на услугите в имота.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 20. (В сила от 03.11.2017 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Министерският съвет приема наредбата по чл. 66, ал. 3, т. 1 до 31 март 2021 г.
§ 21. (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Законът влиза в сила от 1 януари 2022 г., с изключение на § 5 относно чл. 66, ал. 3, т. 1§ 151617 и 20, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(ОБН. – ДВ, БР. 92 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)
§ 31. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на:
1. параграфи 14 – 9§ 10, т. 2 и 3§ 26 и 29, които влизат в сила три дни след обнародването на закона в „Държавен вестник“;
2. параграф 14, т. 5 и 6, които влизат в сила от 1 януари 2019 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 96 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 02.01.2018 Г.)
§ 41. Законът влиза в сила в едномесечен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на:
1. член 45, ал. 5, която влиза в сила в 12-месечен срок от обнародването на закона в „Държавен вестник“;
2. член 191, ал. 2 – 5чл. 192 и 193, които влизат в сила от 31 януари 2019 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. – ДВ, БР. 97 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)
§ 52. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на § 8 и 9, които влизат в сила от 1 декември 2017 г., и § 41 относно т. 17, буква „а“, която влиза в сила от 20 май 2019 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

(ОБН. – ДВ, БР. 97 ОТ 2017 Г.)
§ 56. (1) Параграфи 46111214§ 34, т. 1, буква „б“ и т. 2§ 4041§ 51, т. 1, т. 2 относно изречение второ, т. 7, буква „б“ и т. 12, буква „б“ и § 52 влизат в сила от 1 януари 2018 г.
(2) Параграф 44, т. 11 влиза в сила от 1 януари 2017 г.
(3) Параграф 45, т. 4 влиза в сила от 1 август 2017 г.
(4) Параграф 47, т. 2 и т. 14, буква „г“§ 51, т. 2 относно изречение първо, т. 3, буква „б“ и т. 14, буква „а“ относно т. 68 влизат в сила 6 месеца след обнародването на закона в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2018 Г.

(ОБН. – ДВ, БР. 99 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)
§ 15. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 98 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)
§ 40. За 2019 г. общинският съвет определя размерите на данъка върху превозните средства до 31 януари 2019 г. Когато не са определени нови размери в посочения срок, за 2019 г. данъкът се определя съгласно минималните размери на данъците и коригиращите коефициенти, определени в чл. 55, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 70. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г. с изключение на:
1. параграф 43, т. 2 – относно чл. 4т. 65, т. 4, буква „а“, т. 5, буква „б“, подбуква „бб“, т. 9, т. 15, буква „б“, т. 31 и т. 34 и § 64, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“;
2. параграф 63, който влиза в сила от 18 ноември 2018 г.;
3. параграф 41, т. 1§ 43, т. 36§ 50, т. 1 – 3, т. 4, буква „а“, т. 5 – 10§ 52, т. 3§ 53, т. 1 и 3 и § 65 – 69, които влизат в сила от 7 януари 2019 г.;
4. параграф 43, т. 11 – относно чл. 47, ал. 4, т. 1 и ал. 5, които влизат в сила от 28 януари 2019 г.;
5. параграф 52, т. 1, 2, 4 и 5 и § 53, т. 2, които влизат в сила от 20 май 2019 г.;
6. параграф 43, т. 22§ 57, т. 9, т. 11, буква „в“, т. 31, т. 32 и 37, които влизат в сила от 1 юли 2019 г.;
7. параграф 50, т. 4, букви „в“ и „г“, които влизат в сила от 1 октомври 2019 г.;
8. параграф 39, т. 3, буква „б“ – относно чл. 14, ал. 2, която влиза в сила от 1 януари 2020 г.;
9. параграф 43, т. 11 – относно чл. 47, ал. 4, т. 2, която влиза в сила от 28 юли 2020 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

(ОБН. – ДВ, БР. 108 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)
§ 25. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

(ОБН. – ДВ, БР. 1 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)
§ 31. Образуваните съдебни производства по Закона за местните данъци и такси, които не са приключили до влизането в сила на този закон, се довършват по досегашния ред.
§ 32. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

(ОБН. – ДВ, БР. 24 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2020 Г., ИЗМ. ОТНОСНО ВЛИЗАНЕТО В СИЛА – ДВ, БР. 101 ОТ 2019 Г.)
§ 41. Разпоредбите на Закона за здраветоЗакона за здравното осигуряванеЗакона за насърчаване на заетосттаЗакона за правната помощ, Закона за местните данъци и такси, Закона за ветеринарномедицинската дейностЗакона за българските лични документиЗакона за гражданската регистрация и Закона за опазване на околната среда, приложими за социалните и интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа, за техните ръководители и за лицата, които ги ползват, се прилагат съответно за домовете за деца, лишени от родителска грижа, за техните директори и за лицата, настанени в тях, до закриването на тези домове.
(2) Разпоредбите на Закона за здраветоЗакона за здравното осигуряванеЗакона за правната помощЗакона за насърчаване на заетосттаЗакона за ветеринарномедицинската дейностЗакона за опазване на околната средаЗакона за военноинвалидите и военнопострадалитеЗакона за хората с увреждания и Закона за местните данъци и такси, приложими за социалните и интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа и за лицата, които ги ползват, се прилагат съответно за домовете за пълнолетни лица с умствена изостаналост, домовете за пълнолетни лица с психични разстройства, домовете за пълнолетни лица с физически увреждания, домовете за пълнолетни лица със сетивни нарушения и домовете за пълнолетни лица с деменция и за лицата, настанени в тях, до закриването на тези домове.
(3) До закриването на домовете за медико-социални грижи за деца чл. 124, ал. 2 от Закона за здравето се прилага за децата, настанени в тези домове.
(4) До закриването на домовете за деца, лишени от родителска грижа, и на домовете за медико-социални грижи за деца чл. 8д, ал. 6 от Закона за семейни помощи за децачл. 22в, ал. 2, т. 3 и чл. 22г, ал. 2, т. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се прилагат при настаняване на деца в тези домове.
(5) Разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Закона за корпоративното подоходно облагане, приложими при дарения в полза на социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, се прилагат съответно при дарения за домовете за деца, лишени от родителска грижа, домовете за пълнолетни лица с умствена изостаналост, домовете за пълнолетни лица с психични разстройства, домовете за пълнолетни лица с физически увреждания, домовете за пълнолетни лица със сетивни нарушения и домовете за пълнолетни лица с деменция до тяхното закриване.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 45. (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2019 г.) Законът влиза в сила от 1 юли 2020 г., с изключение на:
1. параграф 6, т. 5, буква „а“§ 7, т. 2, букви „а“ и „б“, т. 3, т. 6, буква „а“, т. 9 и 10§ 18, т. 2 в частта относно „домове за медико-социални грижи за деца съгласно Закона за лечебните заведения“ и § 20, т. 2 в частта относно заличаването на думите „и домовете за медико-социални грижи за деца“, и т. 5, буква „в“, които влизат в сила от 1 януари 2021 г.;
2. параграф 3, т. 4, букви „е“, „ж“ и „з“ и § 28, т. 1, буква „а“, т. 2 и 5, които влизат в сила от 1 януари 2019 г.
3. член 22, ал. 4чл. 40чл. 109, ал. 1чл. 124чл. 161, ал. 2§ 3, т. 6§ 303637 и 43, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.

Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

(ОБН. – ДВ, БР. 38 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 20.04.2019 Г.)
§ 2. Законът влиза в сила от 20 април 2019 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

Преходни и Заключителни разпоредби

(ОБН. – ДВ, БР. 96 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2020 Г.)
§ 28. За новопостроени сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията и които са завършени в груб строеж към 31 декември 2019 г., но не са въведени в експлоатация или за тях не е издадено разрешение за ползване, данните по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси се подават от възложителя в срок до 29 февруари 2020 г.
§ 29. Физическите лица и едноличните търговци, регистрирани по чл. 97а от Закона за данък върху добавената стойност, които извършват дейности, посочени в приложение № 4 към Закона за местните данъци и такси, подават декларация по реда на чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за доходите, получени през 2019 г.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 45. Законът влиза в сила от 1 януари 2020 г. с изключение на § 30, т. 28, букви „а“, „б“, „в“ и „г“, т. 35, буква „а“, подбуква „гг“ и подбуква „дд“ относно т. 96 от допълнителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност, които влизат в сила три дни след обнародването на закона в „Държавен вестник“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(ОБН. – ДВ, БР. 102 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2020 Г.)
§ 11. За 2020 г. за местата за настаняване до 20 стаи, регистрирани по Закона за туризма, се прилага размерът на патентния данък, определен в границите от 25 до 250 лв. в съответната наредба по чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за местата за настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани една или две звезди.
§ 12. За имущества, придобити безвъзмездно през 2019 г., с изключение на случаите, предвидени в чл. 49, ал. 2 и 4 от Закона за местните данъци и такси, за които не е платен данък при придобиването им, данъчно задължените лица подават декларация за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества и заплащат данъка в срок до 31 март 2020 г.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 16. Законът влиза в сила от 1 януари 2020 г., с изключение на § 1 и § 34567 и 8, които влизат в сила от 1 юли 2020 г.
Приложение № 1
(Отм. – ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.)
Приложение № 2
(Изм. и доп. – ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. – ДВ, бр. 112 от 2003 г., доп. – ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)
Норми за данъчна оценка на недвижимите имоти
I. Общи положения
Чл. 1. Данъчната оценка на недвижимите имоти се определя в левове и представлява сума от данъчните оценки на отделните обекти.
Чл. 2. Недвижимите имоти или части от тях се оценяват, без да се отчита влиянието на ограничения и тежести.
Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. – ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Данъчната оценка се определя от служителите на общинската администрация по местонахождение на имота в 5-дневен срок от подаване на искане по образец.
(2) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Удостоверение за данъчна оценка се издава за целите на облагането с данък върху наследствата и данък при придобиване на имущества, за определяне на държавните и нотариалните такси в производствата по Гражданския процесуален кодекс и в други предвидени от закона случаи.
(3) (Предишна ал. 2, доп. – ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Когато не е подадена декларация за облагане на имота с данък върху недвижимите имоти или са настъпили промени в декларираните характеристики, с искането се подава и декларация по образец. Когато се иска издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство, към искането се прилага констативен протокол на общинската (районната) администрация, удостоверяващ степента на завършеност на строежа, издаден не по-рано от 3 месеца преди датата на искането.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., доп. – ДВ, бр. 106 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., предишна ал. 3 – ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Издадените до 30 юни на текущата година удостоверения за данъчна оценка на основание чл. 264, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс са валидни до тази дата, а издадените след тази дата – до края на текущата година. Когато данъчните задължения за имота са платени за цялата година и това обстоятелство е вписано в удостоверението, то е валидно до края на текущата година независимо от датата на издаването му. Удостоверенията за данъчна оценка на незастроени земеделски земи са валидни до края на текущата година.
II. Данъчна оценка на сградите
Чл. 4./span>. Данъчната оценка на сгради или на части от сгради се определя въз основа на базисната данъчна стойност за един квадратен метър, корекционни коефициенти и площта по следната формула:
ДО = БС x Км x Ки x Кх x Кв x Ко x ПЛ, където:
ДО е данъчната оценка в левове;
БС – базисната данъчна стойност на 1 кв.м. в левове;
Км – коефициент за местоположение;
Ки – коефициент за инфраструктура;
Кх – коефициент за индивидуални характеристики;
Кв – коефициент за височина;
Ко – коефициент за овехтяване;
ПЛ – площта на сградата или част от нея в кв.м.
Чл. 5./span>. (1) Базисната данъчна стойност (БС) се определя на квадратен метър в зависимост от конструкцията и вида на обекта.
(2) Конструкциите на сградите са посочени в таблица № 1.
 

Таблица № 1

 

Използвани кодове за видовете конструкции

 

Код

Конструкция

 

1

2

 

ПН

паянтова  

ПМ

полумасивна  

М1

масивна без стоманобетонни елементи или от сглобяеми етернитови и други плоскости (бунгала), масивна с частични стоманобетонни елементи  

М2

масивна – едропанелна  

М3

масивна с носещи тухлени стени и изцяло монолитни или сглобяеми стоманобетонни подови конструкции, масивна – сглобяеми скелетни и рамови стоманобетонни конструкции, пакетноповдигани плочи, едроплощен и пълзящ кофраж, скелетно-безгредови конструкции, специална конструкция (стоманени и др.)  
(3) Базисната данъчна стойност в левове на квадратен метър се определя съгласно таблица № 2.

Таблица № 2

Конструкция

Жилищни

сгради

Нежилищни сгради

 

апартаменти

къщи

 

1

2

3

4

 
ПН

4,40

3,70

4,80

 
ПМ

7,50

6,40

8,20

 
М1

11

9,40

12,10

 
М2

14

12

15,40

 
М3

17

14,50

18,70

 
(4) За следните обекти в жилищни блокове базисната данъчна стойност се определя в процент от базисната данъчна стойност на апартаменти, както следва:
1. мезонети и ателиета – 100 на сто;
2. гаражи – 80 на сто.
(5) За следните обекти върху терени за жилищно строителство базисната данъчна стойност се определя в процент от базисната данъчна стойност на къщите, както следва:
1. гаражи – 85 на сто;
2. обори, хамбари, навеси с оградни стени и други подобни – 60 на сто;
3. навеси без оградни стени – 40 на сто.
(6) За следните нежилищни обекти базисната данъчна стойност се определя в процент от базисната данъчна стойност на нежилищните сгради, както следва:
1. гаражи и складове – 80 на сто;
2. навеси с оградни стени – 60 на сто;
3. навеси без оградни стени – 40 на сто.
(7) Самостоятелните обекти в общите части на сградата се оценяват отделно.
(8) Стойността на идеалните части от общите части на сградата е включена към данъчната базисна стойност.
Чл. 6./span>. (1) Коефициентът за местоположение (Км) се определя по таблица № 3 или 4 и местонахождението на сградата:
1. по таблица № 3 се определя коефициентът за местоположение за всички сгради, с изключение на производствените и селскостопанските; когато не са определени зоните в населеното място и/или категориите на вилните зони, се прилагат коефициентите от колони 7 и 10;
Таблица № 3
(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)

Категория

Зона

В строит. граници

Извън строит. граници

Вилна зона

 

I

II

III

IV

V

I кат.

II кат.

София

93,6

74,9

63,2

42,1

28,1

25,7

23,4

65,5

37,4

Варна

88,9

70,2

56,2

42,1

28,1

25,7

23,4

60,8

32,8

Бургас

67,9

58,5

51,5

35,1

23,4

21,1

18,7

51,5

23,4

Стара Загора

63,2

53,8

44,5

33,9

23,4

21,1

18,7

44,5

23,4

Пловдив

58,5

49,1

37,4

32,8

23,4

21,1

18,7

37,4

23,4

I, 1 група

49,1

37,4

30,4

23,4

21,1

18,7

16,4

28,1

21,1

I, 2 група

31,5

22,5

15,8

11,3

0,0

9,0

6,8

13,5

11,3

II категория

21,6

13,0

10,8

8,6

0,0

6,5

5,4

8,6

6,5

III категория

11,9

8,6

6,5

0,0

0,0

5,4

4,3

6,5

5,4

IV, V категория

6,5

4,3

0,0

0,0

0,0

4,3

3,2

5,4

4,3

VI, VII, VIII

категория

3,2

0,0

0,0

0,0

0,0

2,4

2,2

2,8

2,6

2. за търговски обекти коефициентът за местоположение по таблица № 3 се увеличава с 40 на сто. Под търговски обект се разбира – магазини, аптеки, павилиони, будки, складове за търговия на едро, бензиностанции, дискотеки, ресторанти, закусвални, сладкарници, пивници, бирарии, механи, кафенета, хотели, мотели, хазартни заведения;
3. по таблица № 4 се определя коефициентът за местоположение за производствените, селскостопанските и разположените върху същия имот (парцел) административни сгради към тях:
Таблица № 4
(Изм. – ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)

Категория

Местоположение

благоприятно

неблагоприятно

производствени

селскостопански

производствени

селскостопански

София

23,4

16,4

17,3

10,8

Варна

22,2

15,7

16,4

10,4

Бургас

21,1

14,7

15,6

9,7

Стара Загора

20,5

14,4

15,1

9,4

Пловдив

19,9

14,0

14,7

9,1

I, 1 група

16,4

11,5

12,1

7,6

I, 2 група

14,0

9,9

10,4

6,5

II категория

11,7

8,2

8,6

5,4

III категория

7,0

4,9

5,2

3,2

IV, V категория

4,7

3,3

3,5

2,2

VI, VII, VIII категория

2,3

1,6

1,7

1,1

а) под производствени (промишлено производство) обекти се разбира – за производствени цели, включително и производство и разпределение на пара, сгъстен въздух и газове, производство, трансфер и разпределение на електроенергия, помпени и водопречиствателни станции, хангари, гаражи, депа, складове и навеси за съхранение на промишлена продукция;
б) под селскостопански обекти се разбира – сгради за животновъдство и птицевъдство, сгради за растениевъдство, осеменителни станции, люпилни, фуражни и хранителни кухни, ветеринарни филтри, складове и навеси за съхранение на селскостопанска продукция, силози, екарисажи;
в) сгради с благоприятно местоположение са тези, които отговарят на над 50 на сто от следните условия: сградата се намира в границите на населеното място; в близост (до 1 км) от републиканската пътна мрежа, жп. гари и пристанища; обособени производствени (промишлени, търговски или селскостопански) зони.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Коефициентът за местоположение по ал. 1 за националните курорти и вилните зони към тях, както и за вилните зони до 10 км от морската брегова ивица се увеличава с 50 на сто, с изключение на Варна, Бургас, курортен комплекс Боровец, курортен комплекс Дюни, курортен комплекс Елените, курортен комплекс Слънчев бряг и населените места, посочени в ал. 5.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., доп. – ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Коефициентът за местоположение по ал. 1 за курорти от местно значение и за вилните зони към тях се увеличава с 20 на сто с изключение на населените места, посочени в ал. 5.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Категорията на населеното място се определя с Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), утвърден с Решение № 565 на Министерския съвет от 1999 г. (ДВ, бр. 73 от 1999 г.), с изключение на Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив и населените места, посочени в ал. 5.
(5) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Като населени места в I (първа) категория се групират следните населени места:
1. 1-ва група – Благоевград, Велико Търново, Кърджали, Перник, Плевен, Русе, Сливен, Хасково, Шумен, Банско, Несебър, Созопол;
2. 2-ра група – Видин, Враца, Габрово, Добрич, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Силистра, Смолян, Разград, Търговище, Ямбол, Айтос, Карнобат, Нова Загора, Севлиево, Харманли, Троян, Панагюрище, Пещера, Асеновград, Радомир, Самоков, Казанлък, Раднево, Чирпан, Попово, Козлодуй, Кранево, Балчик, Бяла (област Варна), Велинград, Кюстендил, Сандански, Китен, Обзор, Поморие, Приморско, Свети Влас, Хисаря, Царево.
(6) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Под вилни зони се разбира вилни зони с одобрени застроителни и регулационни планове.
(7) (Предишна ал. 6 – ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони се определят с решение на общинския съвет. До приемане на решението се прилагат зоните и категориите, определени със заповед на кмета на общината.
Чл. 7./span>. Коефициентът за инфраструктура (Ки) се определя, като към единица се прибави значението на елементите по таблица № 5:
Ки = 1 + А + Б + В + Г + Д + Е.

Таблица № 5

Елементи

Значение на елементите

 

има

няма

няма в сградата, но има в квартала

 

1

2

3

4

 
А. Водопровод

0,0

-0,05

-0,03

 
Б. Канализация

0,0

-0,05

-0,03

 
В. Електрификация

0,0

-0,07

-0,05

 
Г. Телефонизация

0,0

-0,02

-0,02

 
Д. Топлофикация

+0,06

0,00

0,00

 
Е. Улична мрежа

0,0

-0,08

-0,08

 
1. под улична мрежа се разбира улици, изпълнени с трайни настилки;
2. когато сградата не е включена към електрическата, водопроводната и канализационната мрежа, но в квартала е изградена съответната инфраструктура, за тези елементи се приема значението от колона 4. Под квартал се разбира част от населеното място, ограничено от уличнорегулационни линии (или улици, там където няма одобрен регулационен план), включително и когато съоръженията се намират в границите на улиците. Коефициентът от колона 4 се прилага и когато се оценява част от сграда, т.е. ако обектът няма изградена инфраструктура, но има такава в сградата.
Чл. 8./span>. (1) (Изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Коефициентът за индивидуални характеристики (Кх) се определя, като към единица се прибавят следните корекции:
Кx = 1 + кк1 + кк2, където:
1. кк1 е корекция за разположение във височината на обекти, в жилищни и предимно жилищни сгради:

Таблица № 6

Обектът се намира на

Корекция (кк1)

 

в сгради с 6 и повече етажи без асансьор

в останалите сради

 

нежилищни

апартаменти

нежилищни

апартаменти

 
1. Първи етаж

+ 0,10

– 0,05

+ 0,10

– 0,05

 
2. Втори до пети етаж

– 0,03

+ 0,03

0,00

+ 0,03

 
3. Шести и следващи етажи

-0,10

-0,03

-0,08

0,00

 
а) когато обектите по т. 1 са разположени на последния етаж в сгради на два и повече етажа, корекцията кк1 се намалява с 0,05;
б) за ателиета, гаражи, мазета и тавани корекцията кк1 е нула;
2. кк2 – корекция за физическо състояние на обекта:

Таблица № 7

Физическо състояние

Значение на кк2

 
Не е извършван вътрешен основен ремонт над 20 години

– 0,05

 
Лошо физическо състояние

от – 0,10

до – 0,60

 
а) под лошо физическо състояние се разбира щети, причинени от бедствия, аварии и др., вследствие на които физическото състояние на обекта се е влошило значително; значението на корекцията се установява след оглед и съставяне на протокол, в който са описани щетите;
б) за останалите случаи кк2 е равна на нула.
3. (отм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)
Чл. 9./span>. (1) Коефициентът за височина (Кв) се определя за търговски, производствени и селскостопански обекти, когато височината на етажа е по-голяма от четири метра, по следната формула:
Кв =(В – 3)0.05,
където В е фактическата височина на етажа в метри, с точност до половин метър.
(2) Коефициентът се изчислява с точност до третия знак след десетичната запетая.
(3) За останалите обекти коефициентът има значение единица.
Чл. 10./span>. (1) (Изм. – ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Коефициентът за овехтяване (Ко) се определя по следната формула:
Ко = [100 -(БГ – 5) x ПР]/100,
където:
БГ е броят години от завършването на сградата до момента на оценката (цяло число);
ПР – годишен процент на овехтяване на сградите по вид конструкция в процент:

Таблица № 9

Код конструкция

ПР – год. % на овехт.

 

ПН

1,0

 

ПМ

0,8

 

М1

0,7

 

М2

0,6

 

М3

0,5

 
(2) До петата година от завършване на сградата коефициентът има значение единица.
(3) Коефициентът за овехтяване не може да бъде по-малък от 0,65 за сгради или части от тях с паянтови или полумасивни конструкции, по-малък от 0,75 за М1 и М2 и по-малък от 0,85 за М3.
Чл. 11./span>. (1) Площта (ПЛ) (бруто площ, разгънатата застроена площ) на сграда или част от нея представлява цялата площ, ограничена от: външната повърхност на фасадните стени и/или от мислените равнини, разполовяващи дебелината на вътрешните ограничаващи стени (за помещения); външната повърхност на фасадната стена и/или на парапета (за оградено отворено пространство); хоризонталната проекция на контура на покриващия конструктивен елемент (за неоградено покрито отворено пространство); външната повърхност на фасадните стени и парапети (за етаж на сграда, блок или секция на сграда).
(2) Площта на мазетата или таваните се определя, както следва:
1. тридесет на сто от бруто площта им, когато са прилежащи към жилищни обекти;
2. шестдесет на сто от бруто площта им, когато са прилежащи към нежилищни обекти.
(3) Определената по ал. 2 площ се прибавя към площта на обектите, към които мазетата или таваните са прилежащи.
(4) Когато мазета или тавани е необходимо да бъдат оценени като самостоятелни обекти, за площ се приема площта, определена съгласно ал. 2.
III. Данъчна оценка на незавършено строителство
Чл. 12./span>. (1) Незавършеното строителство се оценява по завършени строително-монтажни работи в процент от данъчната оценка на сградата по проект, както следва:
1. (изм. – ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) до нулев цикъл – 37 на сто;
2. (изм. – ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) до груб строеж – 63 на сто.
3. (отм. – ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
(2) Данъчната оценка на самостоятелен обект в незавършена сграда е част от данъчната оценка на незавършената сграда, съответстваща на отношението между бруто площта на обекта (вкл. идеални части от общите части на сградата) към бруто площта на сградата по проект.
IV. Данъчна оценка на земите в строителни граници, застроените дворове и на земите извън строителните граници (без земеделските земи)
Чл. 13./span>. (1) Данъчната оценка на земите в строителните граници, вилните зони, застроените дворове (застроени места извън строителните граници) и на земите извън строителните граници (без земеделските земи) се определя въз основа на базисната данъчна стойност за един квадратен метър, корекционни коефициенти, площта и данъчната стойност на подобренията по следната формула:
ДО = БС x Км x Ки x Ку x Кз x ПЗ + ДП,
където:
ДО е данъчната оценка в левове;
БС – базисната данъчна стойност на 1 кв.м в левове;
Км – коефициент за местоположение съгласно табл. № 3;
Ки – коефициент за инфраструктура;
Ку – коефициент за устройствена зона;
Кз – коефициент за застроеност;
ПЗ – площта на земята, включително застроената площ в кв.м;
ДП – данъчната стойност на подобренията.
(2) Данъчната оценка на водни площи, мини, кариери, земи в горския фонд и други подобни обекти се определя като за земи според местоположението и статута им.
Чл. 14./span>. (1) Данъчната базисна стойност за земите е 0,80 лева за един квадратен метър.
(2) Данъчната базисна стойност за 1 кв.м незастроени места в строителните граници на населените места, определени с подробен градоустройствен план, е 125 на сто от базисната данъчна стойност по ал. 1.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Базисната данъчна стойност на земи в строителните граници в населените места от IV, V, VI, VII и VIII категория се увеличава, както следва:
1. при разстояние до 20 км от населеното място от нулева и първа категория – с 10 на сто;
2. при разстояние до 15 км от населеното място от втора категория – с 5 на сто.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Базисната данъчна стойност на земите във вилните зони до 10 км от морската брегова ивица, националните курорти и вилните зони към тях се увеличава с 50 на сто с изключение на Варна, Бургас, курортен комплекс Боровец, курортен комплекс Дюни, курортен комплекс Елените, курортен комплекс Слънчев бряг и населените места, посочени в чл. 6, ал. 5.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Базисната данъчна стойност на земите в курорти от местно значение и във вилните зони към тях се увеличава с 20 на сто с изключение на населените места, посочени в чл. 6, ал. 5.
Чл. 15./span>. Коефициентът за инфраструктура (Ки) се определя, като към единица се прибавя значението на елементите по табл. № 10.
Ки = 1 + А + Б + В + Г

Таблица № 10

Елементи

Значение на елементите

 

има в имота

няма в имота

няма в имота, но има в района

 

1

2

3

4

 
А. Водопровод

0,0

-0,05

-0,03

 
Б. Канализация

0,0

-0,05

-0,03

 
В. Електрификация

0,0

-0,07

-0,05

 
Г. Улична мрежа

0,0

-0,08

-0,08

 
1. под улична мрежа се разбира улици, изпълнени с трайни настилки;
2. когато имотът не е свързан с електрическата, водопроводната и канализационната мрежа, но в района е изградена съответната инфраструктура, за тези елементи се приема значението от колона 4. Под район се разбира част от населеното място (населено място е цялата територия, определена със землищната граница), ограничена от улици (пътища), включително и когато съоръженията се намират в границите на улиците (пътищата).
Чл. 16./span>. (1) Коефициентът за устройствена зона (Ку) се определя в зависимост от предназначението на терена съгласно подробния градоустройствен план, както следва:
1. централна зона, Ку = 1,10;
2. производствени, предимно производствени и специално производствени зони, Ку = 0,90, а земи, заети от селскостопански дворове, Ку = 0,80;
3. всички останали зони (жилищни, обществено обслужване, паркове, зелени площи, за спорт и други), Ку = 1,00.
(2) Коефициентът по ал. 1 има значение единица за земи извън строителните граници на населеното място и за земи в населени места, в които не са обособени или не се обособяват такива зони.
Чл. 17./span>. Коефициентът за застроеност (Кз) се определя по следния начин:
1. при процент на застрояване до 40 на сто, както и за незастроени земи коефициентът има значение единица. Процентът на застрояване се получава, като се раздели застроената площ на площта на имота (парцела);
2. при процент на застрояване над 40 на сто – по следната формула:
Кз = 2 – 1.01(ПЗ – 35),
където ПЗ е процентът на застрояване.
3. при процент на застрояване 100 на сто – Кз = 0,10;
4. коефициентът се изчислява с точност до втория знак след десетичната запетая.
Чл. 18./span>. (1) Данъчната стойност на подобренията (ДП) е сума от оценките на отделните подобрения.
(2) Оценката на всяко едно подобрение се определя като произведение от количествената му характеристика и следните стойности:
1. за трайни луксозни настилки (без обикновените мозаични, бетонни и глинени и други плочи) за 1 кв.м – 35 лв.;
2. за масивни огради (тухлени, бетонни, метални, смесени) и подпорни стени за 1 кв.м (дължина по височина) – 8 лв.;
3. за спортни площадки с трайна настилка за 1 кв.м – 15 лв.;
4. за басейни, трайно прикрепени към земята, за 1 куб.м – 23 лв.;
5. за паркинги за обществено ползване за кв.м:
а) зелени и с нетрайни настилки – 8 лв.;
б) всички останали – 15 лв.
V. Данъчна оценка на земеделски земи
Чл. 19./span>. (1) Данъчната оценка на земеделските земи се определя въз основа на данъчната базисна стойност за един квадратен метър, в зависимост от начина на трайно ползване и категорията, коефициента за местоположение и площта, по следната формула:
ДО = БС x Км x ПЗ,
където:
ДО е данъчната оценка в левове;
БС – базисната данъчна стойност на 1 кв.м в левове;
Км – коефициент за местоположение;
ПЗ – площта на земята в кв.м.
(2) Данъчната оценка на гори върху земеделски земи се определя като за земеделски земи с трайни насаждения.
(3) Когато се налага да се оценят земи от горския фонд, те се оценяват като гори върху земеделски земи.
(4) (Нова – ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.) Данъчната оценка на видовете земи от горския фонд се определя, като се приравнява типът месторастене на земите от горския фонд към категорията земеделска земя по следната таблица:

Категория земеделска земя

Тип месторастене

Преобладаваща характеристика

Горско-растителен пояс, богатство и влага

1

2

3

4

III

3,5,7,90,92,93,106 Заливни и крайречни, богати I-1,CD-23

IV

4,8,9,6,52,53,69 Заливни и крайречни, по-слаби

V

10,14,16,37,40,41,42, 44,46, 54, 62,73,74,76, 77,78,79,81, 82, 84, 105, 111,112,114,116, 118,136 Богати планински CD-23

(21*II, 6*I)

VI

1,2,11,12,13,17,18,20, 22,24,25, 27,29,30,31, 34,35,38,43,45, 47, 51, 55,56,58,59,60,63,64, 65,67, 68,70,71,72,80, 83,85,86,87, 94, 95,97, 98,99,100,101,102,104, 107, 109,110,113,115, 117,119, 121,124,125, 127,133,135,140, 141, 142,144,145 Богати равнинни, по-слаби планински 10*I I-21

CD-23

(21*I,4*II)

17*II B-12,

3*III B-2,

2*III C-23

VII

21,23,26,28,32,33,36, 61,66, 75, 108,120,122, 128,131,138,139, 143, 146,147 По-слаби равнинни 5*AB-1,2, BC-12, (8*I,7*II)

VIII

15,19,48,50,57,89, 96,137 Сухи небедни, някои високопланински 2*I b-12,2*I C-1 3*III-2 BC-3

49,88,126,129,148, 149,150 Сухи и бедни, някои високопланински 4*A-1,1*I, II B-12, 2*III BC-23

Х

130,103,123,132,134 Много сухи и бедни A-01

(2*AB-1,3*A-01)

където:
Римските цифри са горскорастителен пояс;
* – месторастене;
А – много бедна земя; B – бедна; С – средно богата; D – богата;
Цифрите: 0 – много сухо; 1 – сухо; 2 – свежо, и 3 – влажно.
Чл. 20./span>. Базисната данъчна стойност (БС) се определя в левове за един квадратен метър земеделска земя съобразно категорията на земята и начина на трайното ползване:
1. при неполивни условия по следната таблица:
(Изм. – ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)

Таблица № 11

Начин на трайно ползване

Базисна данъчна стойност по категории (лв./кв.м)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Трайни насаждения

0,338

0,306

0,270

0,234

0,180

0,147

0,090

0,063

0,039

0,014

Ниви

0,188

0,168

0,147

0,129

0,098

0,081

0,050

0,035

0,023

0,009

Ливади

0,122

0,111

0,098

0,084

0,066

0,054

0,032

0,023

0,014

0,005

Пасища

0,072

0,066

0,059

0,050

0,039

0,032

0,018

0,014

0,008

0,003

2. при поливни условия – базисната данъчна стойност по т. 1, умножена с 1,20.
Чл. 21./span>. Базисната данъчна стойност на земеделските земи се коригира с коефициент за местоположение (Км), който се образува, като към единица се прибавят следните корекции (Км = 1 + к1 + к2 + к3):
1. корекция за местоположение спрямо строителните граници на населеното място, в землището на което се намира имотът (к1);

Таблица № 12

 

Разстояние до строителните граници на населеното място, км

к1

 
  граничи

+0,25

 
  до 1

+0,15

 
  от 1 до 3

0,00

 
  от 3 до 6

– 0,10

 
  от 6 до 8

– 0,15

 
  над 8

– 0,20

 
2. корекция за местоположение спрямо пътната мрежа с трайна настилка /к2/:

Таблица № 13

 

Разстояние до пътната мрежа, км

к2

 
 

граничи с пътната мрежа

+0,10

 
 

до 1

0,00

 
 

над 1

– 0,10

 
3. (изм. – ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) корекция, отчитаща категорията на населеното място, в землището на което се намира имотът (кз):

Таблица № 14

  категория на населеното място, в землището на което се намира имотът

к3

 
  нулев

+0,30

 
  I

+0,20

 
  II

+0,15

 
  III

+0,10

 
  IV и V

0,00

 
  VI, VII и VIII

-0,10

 
VI. Данъчна оценка на правото на строеж
Чл. 22./span>. (Изм. – ДВ, бр. 153 от 1998 г.) Данъчната оценка на правото на строеж (ДОПС) се определя в левове по следната формула:
ДОПС = РЗП x 0,25 x БС x Км x Ки x Кс,
където:
РЗП е разгънатата застроена площ на сградата в кв.м;
БС – базисната данъчна стойност в зависимост от конструкцията и предназначението на сградата. Ако конструкцията е неизвестна, се приема М2. За предназначение се приема преобладаващото (над 50 на сто);
Км – коефициент за местонахождение според предназначението;
Ки – коефициент за инфраструктура, определен съгласно раздел IV; при учредяване право на строеж върху земеделски земи Ки се определя по същия начин;
Кс – коефициент, отчитащ срока, за който е учредено правото, с точност до три знака след десетичната запетая.
Кc = (1 – 1,05-n),
където „n“ е броят години, за които е учредено правото. За над 100 години коефициентът приема значение единица.
VII. Данъчна оценка на правото на ползване
Чл. 23./span>. (1) Данъчната оценка на вещното право на ползване (ДОПП) се определя в левове по следната формула:
ДОПП = ДО x Кс,
където:
ДО е данъчната оценка на имота или на част от него в левове, върху който се учредява правото;
Кс – коефициент, отчитащ срока, за който е учредено правото, с точност до три знака след десетичната запетая.
Кс = (1 – 1,05-n),
където „n“ е броят години, за които е учредено правото. Коефициентът не може да бъде по-голям от 0,900.
(2) Когато правото на ползване е учредено за неопределен срок, броят години, за които е учредено правото, се изчислява, като от 70 се извади възрастта на ползвателя, а ако те са повече от един – възрастта на най-младия. Когато ползвателят е на повече от 70 години, за брой години се приемат 5.
(3) (Нова – ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) Когато е учредено право на ползване на предприятие за неопределен срок, коефициентът, отчитащ срока, е 0,900.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.) В случаите, в които е необходимо да се получи текуща оценка на правото на ползване броят години „n“ се определя за оставащия период, считано към датата, за която е необходима оценката.
Чл. 24./span>. Данъчна оценка на правото на собственост при учредено вещно право на ползване се намалява с данъчната оценка на правото на ползване за оставащия период, считано към датата, за която е необходима оценката.
Приложение № 3 към чл. 55, ал. 1
(Отм. – ДВ, бр. 45 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.)
Приложение № 4 към глава втора, раздел VI
(Ново – ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. – ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2019 г., в сила от 01.01.2020 г.)
 

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

1. Места за настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани една или две звезди или регистрирани по Закона за туризма – данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта:
  от 25 до 250 лв.  
2. Заведения за хранене и развлечения – данъкът се определя за място за консумация, включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта:
а) ресторанти:    
1 – 2 звезди от 1 до 35 лв.  
3 звезди от 6 до 60 лв.  
б) заведения за бързо обслужване:    
1 – 2 звезди от 1 до 20 лв.  
3 звезди от 3 до 35 лв.  
в) питейни заведения с изключение на посочените в буква „е“:    
1 – 2 звезди от 1 до 20 лв.  
3 звезди от 2 до 35 лв.  
г) кафе-сладкарници:    
1 – 2 звезди от 1 до 20 лв.  
3 звезди от 3 до 50 лв.  
д) барове:    
– дневни:    
2 звезди от 3 до 50 лв.  
3 звезди от 10 до 84 лв.  
– нощни:    
2 звезди от 5 до 63 лв.  
3 звезди от 20 до 98 лв.  
е) бюфети, каравани и павилиони – за обект: от 75 до 500 лв.  
3. Търговия на дребно до 100 кв.м нетна търговска площ на обекта – данъкът се определя за 1 кв.м нетна търговска площ според местонахождението на обекта:
от 2 до 20 лв.
4. Платени паркинги – данъкът се определя за място за паркиране според местонахождението на обекта:
лева за брой място от 5 до 200 лв.  
5. Дърводелски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 50 до 780 лв.
6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 40 до 840 лв.
7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 500 до 2500 лв.
8. Обущарски и шапкарски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 40 до 120 лв.
9. Металообработващи услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 100 до 910 лв.
10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги – данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:
от 60 до 840 лв.
11. Машинописни и/или копирни услуги – данъкът се определя на брой устройство според местонахождението на обекта:
от 180 до 594 лв.
12. Козметични услуги, поставяне на татуировки – данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:
от 130 до 900 лв.
13. Маникюр, педикюр – данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:
от 60 до 420 лв.
14. Часовникарски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 60 до 390 лв.
15. Тапицерски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 180 до 520 лв.
16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 190 до 1200 лв.
17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 280 до 1900 лв.
18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 100 до 560 лв.
19. Стъкларски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 100 до 700 лв.
20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 47 до 980 лв.
21. (Отм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)
 
22. Компаньонки и компаньони – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 3000 до 6440 лв.
23. Масажистки и масажисти – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 500 до 1680 лв.
24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 2000 до 5600 лв.
25. Фотографски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 200 до 1040 лв.
26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 100 до 3500 лв.
27. Санитарни възли, наети под аренда – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 150 до 420 лв.
28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 50 до 198 лв.
29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 50 до 98 лв.
30. Заложни къщи:
от 3000 до 28 000 лв.
31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 30 до 260 лв.
32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 300 до 1300 лв.
33. Игри с развлекателен или спортен характер – данъкът се определя за брой съоръжения според местонахождението на обекта:
а) развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон:
от 100 до 198 лв.
б) минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла:
от 8 до 26 лв.
в) зали за боулинг и кегелбан – за игрален коридор, и билярд – за маса:
от 40 до 140 лв.
34. Фитнес центрове и спортни зали – данъкът се определя според местонахождението на обекта:
от 1,50 до 4 лв. за 1 кв.м и от 300
до 840 лв. за един фитнес уред
35. Химическо чистене, пране и гладене – данъкът се определя на брой съоръжения според местонахождението на обекта:
от 133 до 440 лв.
36. Мелничарски услуги:
а) мелници за брашно – от 18 до 36 лв. на линеен сантиметър от дължината на млевната линия;
б) мелници за фураж стационарни – от 600 до 1200 лв.
37. Услуги с атрактивен характер:
а) корабчета от 750 до 1500 лв. на брой;  
б) лодки от 450 до 900 лв. на брой;  
в) яхти от 900 до 1800 лв.на брой;  
г) джетове от 900 до 1800 лв.на брой;  
д) влакчета от 30 до 60 лв.на място;  
е) файтони от 75 до 150 лв.на място;  
ж) водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително надуваеми, водни увеселения от 150 до 300 лв. на брой оборудване;  
з) зимни ски (включително ски екипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни от 150 до 300 лв. на брой оборудване;  
и) въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши от 150 до 300 лв. на място;  
к) детски колички и моторчета от 150 до 300 лв. на брой;  
л) стрелбища от 300 до 600 лв.на брой  
38. Обучение на водачи на моторни превозни средства – данъкът се определя за брой моторно превозно средство в следните размери:
а) мотопеди, мотоциклети от 200 до 475 лв.  
б) други МПС от 400 до 950 лв.  
39. Услуги „Пътна помощ“ на пътни превозни средства – от 2000 до 4000 лв. за брой моторно превозно средство.
40. Услуги със земеделска и горска техника – данъкът се определя за брой техника, както следва:
а) комбайн – от 330 до 660 лв.;
б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и самодвижещи се машини – от 110 до 220 лв.;
в) прикачни, навесни и стационарни машини – от 11 до 22 лв.

Релевантни актове от Европейското законодателство

Директиви:
ДИРЕКТИВА (ЕС) 2015/1535 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 септември 2015 година установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество
ДИРЕКТИВА 2009/103/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 септември 2009 година относно застраховката Гражданска отговорност при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка
ДИРЕКТИВА 2006/98/ЕО НА СЪВЕТА от 20 ноември 2006 година за адаптиране на някои директиви в областта на данъчното облагане поради присъединяването на България и Румъния
ДИРЕКТИВА 2006/38/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 май 2006 година за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури
ДИРЕКТИВА 2000/26/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 май 2000 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно застраховане на гражданската отговорност във връзка с използването на моторни превозни средства и за изменение на Директиви 73/239/ЕИО и 88/357/ЕИО на Съвета (Четвърта директива за автомобилното застраховане) (отм.)
ДИРЕКТИВА 1999/62/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 17 юни 1999 година относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури
ДИРЕКТИВА 98/34/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 22 юни 1998 година за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти (отм.)
ДИРЕКТИВА 96/53/ЕО НА СЪВЕТА от 25 юли 1996 година относно максимално допустимите размери в националния и международен трафик на някои пътни превозни средства, които се движат на територията на Общността, както и максимално допустимите маси в международния трафик
ДИРЕКТИВА 72/166/ЕИО НА СЪВЕТА от 24 април 1972 година относно сближаване на законодателствата на държавите-членки относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за прилагане на задължението за сключване на такава застраховка (отм.)
Регламенти:
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 168/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 15 януари 2013 година относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!