53. Информационен център на гаранционния фонд

Начало » Закони и наредби » Кодекс за застраховането » 53. Информационен център на гаранционния фонд

Информационен център

Чл. 571. (1) Гаранционният фонд изгражда и поддържа Информационен център, в който води електронни регистри на:
1. застрахователните полици по т. 10.1, раздел II, буква „А“ от приложение № 1, за сертификатите „Зелена карта“, за договорите за гранична застраховка, както и за застрахователните полици по задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците в средствата за обществен превоз;
2. предявените и изплатените претенции по застраховките по т. 3 и 10.1, раздел II, буква „А“ от приложение № 1, предявени пред застрахователите със седалище в Република България и пред застрахователите от трета държава, извършващи дейност чрез клон в Република България, както и предявените и изплатените претенции по застраховките по т. 10.1, раздел II, буква „А“ от приложение № 1, предявени пред застрахователите, които извършват дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги;
3. моторните превозни средства, които обичайно се намират на територията на Република България;
4. застрахователите, предлагащи застраховка по т. 10.1, раздел II, буква „А“ от приложение № 1, включително тези, които извършват дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги;
5. представителите за уреждане на претенции на:
а) застрахователите, предлагащи задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, назначени за Република България от застрахователи със седалище в държава членка;
б) застрахователите със седалище в Република България, назначени в държавите членки;
6. превозвачите, получили разрешение да извършват обществен превоз на пътници или товари;
7. застрахователите, предлагащи задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците в Република България, включително тези, които работят при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги;
8. моторните превозни средства във всяка държава членка, които са освободени от задължението да сключват задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, както и органите, натоварени да изплащат обезщетение на лицата, увредени от такива автомобили; сведенията по тази точка се набавят по реда на чл. 572, ал. 4;
9. пътнотранспортните произшествия и за участниците в тях.
(2) Срокът за съхраняване на информацията по ал. 1 е 50 години.
(3) Достъпът до данните в Информационния център е регистриран. Всички заявки за достъп и трансакции за предоставяне на данни, съхранявани в Информационния център, се регистрират в автоматизиран журнал, съдържащ следните реквизити:
1. идентификатор на заявителя или получателя;
2. квалифициран времеви печат на трансакцията по заявяване или предоставяне на данни;
3. обхват на заявените или получените данни;
4. статус на трансакцията (изпълнена или отказана).
(4) Съдържанието, обхватът и форматът на данните по ал. 1, редът за тяхното събиране, обработка, съхранение и защита и условията и редът за регистрация и предоставяне на достъп до тях се определят със съвместна наредба на комисията, министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като при изработването и се взема предвид и становището на Гаранционния фонд.
(5) Гаранционният фонд предоставя информация по ал. 1 по повод на застрахователно събитие на правоимащите лица при условия и по ред, определени с този кодекс и с наредбата по ал. 4
(6) Застрахователите и бюрото по чл. 506 имат право на достъп до информацията, съхранявана от Гаранционния фонд при условия и по ред, определени в наредбата по ал. 4.
(7) Комисията, Министерството на вътрешните работи и Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ имат право на пълен и безплатен достъп до информацията, съхранявана от Гаранционния фонд при условия и по ред, определени в наредбата по ал. 4.
(8) (Изм. – ДВ, бр. 17 от 2019 г.) При обработката на лични данни в Информационния център на Гаранционният фонд се прилагат изискванията за защита на личните данни.

Разкриване на информация

Чл. 572. (1) Гаранционният фонд е длъжен да предостави на увредените лица, както и на всички лица, участвали в пътнотранспортно произшествие, причинено от моторно превозно средство, във връзка с което има сключена застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, следната информация:
1. наименованието, седалището и адреса на управление на застрахователя;
2. номера на застрахователния договор;
3. името и адреса, съответно наименованието, седалището и адреса на управление на представителя за уреждане на претенции в държавата членка по пребиваване на увреденото лице.
(2) Гаранционният фонд предоставя и сведения относно самоличността и адреса на собственика, обичайния водач или регистрирания държател на моторното превозно средство според документите за неговата регистрация, когато увреденото лице има законен интерес от тяхното получаване.
(3) Гаранционният фонд предоставя на увреденото лице във връзка с правото му да получи обезщетение по застраховка „Злополука“ на пътниците наименованието, седалището и адреса на управление на застрахователя и номера на сключения застрахователен договор, както и сведения за наименованието, седалището и адреса на управление на превозвача, когато увреденото лице има законен интерес от тяхното получаване.
(4) За целите на Информационния център във връзка с предоставянето на информацията по ал. 1 относно застрахователни договори, сключени извън Република България, или във връзка с моторни превозни средства, които обичайно се намират извън Република България, Гаранционният фонд изисква необходимите данни от информационните центрове в държавите членки. При искане от страна на информационните центрове в държавите членки Гаранционният фонд чрез Информационния център е длъжен да предоставя информация от регистъра.
(5) Когато Информационният център на Гаранционния фонд не разполага с информация за самоличността или адреса на лицата по ал. 2, съответно за наименованието, седалището или адреса на управление на лицата по ал. 3, той я получава въз основа на писмено искане от застрахователя, който е сключил съответния застрахователен договор, или от компетентния държавен орган, който поддържа регистрите на собствениците на моторни превозни средства или на превозвачите, или от друг орган, който разполага със съответните данни.
(6) За предоставянето на информацията по ал. 1, 2 или 3 увреденото лице посочва в искането си точните дата и място на настъпване на застрахователното събитие и регистрационния номер на превозното средство, както и други сведения за неговото установяване, ако такива са му известни.
(7) Гаранционният фонд предоставя информацията по този член, с която разполага, не по-късно от три дни след получаване на писменото запитване от увреденото лице. За информацията по ал. 5 срокът може да се удължи, като не може да бъде по-дълъг от 15 дни след получаване на писменото запитване от увреденото лице. Информацията се предоставя безплатно.
(8) Правото на достъп до информацията на правоимащите лица по ал. 1 и 3 се гарантира за период от 7 години от датата на застрахователното събитие.
(9) Гаранционният фонд чрез Информационния център предоставя на информационните центрове на държавите членки данни за представителите за уреждане на претенции на застрахователите по чл. 571, ал. 1, т. 5, буква „б“. Гаранционният фонд чрез Информационния център изисква от информационните центрове на държавите членки данни за представителите за уреждане на претенции на застрахователите по чл. 571, ал. 1, т. 5, буква „а“.

Предоставяне на информация на Гаранционния фонд за целите на Информационния център

Чл. 573. Информацията по чл. 571, ал. 1 се предоставя, както следва:
1. по т. 1 – от застрахователите със седалище в Република България – за всички сключени договори по застраховката, включително за дейността им при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, и от застрахователите, които извършват дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, както и от застрахователите от трета държава, които извършват дейност чрез клон, регистриран в Република България – за дейността на клона в страната;
2. по т. 2 – за предявените и изплатените претенции по т. 10.1, раздел II, буква „А“ от приложение № 1 – от застрахователите със седалище в Република България, за всички договори по застраховката, включително за дейността им при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, и от застрахователите от държави членки, извършващи дейност в страната при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, както и от застрахователите от трета държава, които извършват дейност чрез клон, регистриран в Република България – за дейността на клона в страната;
3. по т. 2 – за предявените и изплатените претенции по т. 3 от раздел II, буква „А“ от приложение № 1 – от застрахователите със седалище в Република България за всички договори по застраховката, включително за дейността им при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, както и от застрахователите от трета държава, които извършват дейност чрез клон, регистриран в Република България – за дейността на клона в страната;
4. по т. 3 – от Министерството на вътрешните работи;
5. по т. 4 и 7 – от комисията;
6. по т. 5, буква „а“ и т. 8 – от информационните центрове на другите държави членки съгласно чл. 572;
7. по т. 5, буква „б“ – от застрахователите със седалище в Република България, както и от застрахователите от трета държава, които извършват дейност чрез клон, регистриран в Република България;
8. по т. 6 – от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;
9. по т. 9 – от Министерството на вътрешните работи и от застрахователите със седалище в Република България и от трета държава, извършващи дейност чрез клон, регистриран в Република България, както и от застрахователите, които сключват на територията на Република България, при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, застраховка по т. 10.1, раздел II, буква „А“ от приложение № 1 – за пътнотранспортните произшествия със застраховано от тях моторно превозно средство, което обичайно се намира на територията на Република България.

Обмен на информация и взаимодействие на Информационния център с компетентните държавни органи

Чл. 574. (1) Информационният център обменя информация с компетентните държавни органи, които:
1. регистрират моторните превозни средства в Република България;
2. осъществяват контрол по Закона за движение по пътищата;
3. осъществяват контрол върху лицата, извършващи периодичен преглед за техническата изправност на пътни превозни средства;
4. осъществяват контрол върху обществения превоз на пътници и товари.
(2) Информацията, която се обменя между Информационния център и държавните органи по ал. 1, се обработва и съхранява за следните нужди:
1. автоматизирано въвеждане във водените регистри по чл. 571 с данни от първични администратори на данни;
2. автоматизирано съпоставяне и валидиране на данни, предоставени на Информационния център от субекти извън органите по ал. 1, с данни, предоставени от първични администратори на данни;
3. осъществяване на функциите на бюрото по чл. 514;
4. осъществяване на функциите на Гаранционния фонд по ал. 10, чл. 519, т. 4 и 6, чл. 572 и чл. 575, ал. 4;
5. превенция и разследване на престъпления от компетентните държавни органи.
(3) Министерството на вътрешните работи предоставя на Информационния център данни за:
1. моторните превозни средства, регистрирани в Република България, с информация за:
а) регистрационен номер;
б) вид на регистрацията – постоянна, временна, транзитна;
в) срок на валидност на регистрацията;
г) идентификационен номер на моторното превозно средство – номера на рамата (шаси);
д) марка (модел), тип на моторното превозното средство, цвят, маса;
е) тип на двигател, обем на двигател, номер на двигател, максимална мощност на двигателя;
ж) брой места;
з) дата на първа регистрация;
и) името/наименованието, ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/съдебна регистрация и адреса/адреса на управление на собственика на моторното превозно средство съгласно свидетелството за регистрация;
к) името/наименованието, ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/съдебна регистрация и адреса/адреса на управление на ползвателя на моторното превозно средство съгласно свидетелството за регистрация;
л) дата на спиране от движение;
м) дата на прекратяване на регистрацията на моторното превозно средство;
н) дата на снемане на отчет на моторното превозно средство;
о) наложени ограничения от компетентни държавни органи или от органи на съдебната власт;
2. временни табели с регистрационен номер, предоставени на търговци, извършващи внос и продажба на моторни превозни средства, с информация за:
а) регистрационен номер;
б) срок на валидност на регистрационния номер;
в) името/наименованието, ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/съдебна регистрация и адреса/адреса на управление на търговеца;
г) дата на връщане на табелата;
д) дата на прекратяване на регистрацията;
3. данни при условията и по реда на наредбата по чл. 125а, ал. 2 от Закона за движението по пътищата за регистрираните пътнотранспортни произшествия и за участниците в тях, включително информацията за застраховките според документите, представени от водачите на моторните превозни средства.
(4) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ предоставя на Информационния център данни за:
1. регистрираните обществени превозвачи на пътници и товари с информация за:
а) ЕИК и наименование на превозвача;
б) адрес на управление и други адреси за контакт на превозвача;
в) дата на регистрация на превозвача;
г) дата на прекратяване на регистрацията на превозвача;
2. датата на периодичен преглед за техническата изправност на моторните превозни средства.
(5) Информационният център предоставя на Министерството на вътрешните работи данни при условията и по реда на наредбата по чл. 125а, ал. 2 от Закона за движението по пътищата за причинените пътнотранспортни произшествия и за участниците в тях, които са документирани с двустранни протоколи и за които е уведомен към края на предходния работен ден.
(6) Информационният център предоставя на Министерството на вътрешните работи данни за действащите и прекратените застрахователни договори по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.
(7) Информационният център предоставя на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“ данни за действащите и прекратените застрахователни договори по задължителна застраховка „Злополука“ на пътниците и за действащите и прекратените застрахователни договори по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.
(8) (В сила от 01.07.2016 г.) Обменът на данните по ал. 3 – 7 се извършва по електронен път, в реално време, чрез автоматизирани интерфейси между информационните системи на органите по ал. 1, при спазване на правилата за оперативна съвместимост и информационна сигурност.
(9) Условията, редът и начините за обмен на информация, форматите на данните и използваните класификатори, както и взаимодействието между Информационния център, държавните органи и други субекти, имащи законен интерес, се определят в наредбата по чл. 571, ал. 4.
(10) Информационният център уведомява собствениците на моторни превозни средства, за които не е сключен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите или сключеният застрахователен договор е бил прекратен и не е подновен, и им дава срок 14 дни от датата на изпращане на уведомлението да представят доказателства за наличие на сключен и действащ застрахователен договор за тази застраховка.
(11) Компетентните органи по ал. 1 предприемат мерки за спиране от движение на моторните превозни средства или на средствата за обществен превоз на пътници и/или за налагане на съответните административни наказания, когато не е била сключена задължителна застраховка. Когато в срока по ал. 10 не са били предоставени доказателства за сключен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, Гаранционният фонд уведомява органа по ал. 1, т. 1 да прекрати регистрацията на моторното превозно средство.
(12) Данните от Информационния център – до доказване на противното, удостоверяват застрахователя, номера на договора за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите или „Злополука“ на пътниците, началната и крайната дата на покритието, регистрационния номер и номер на рама (шаси) на моторното превозно средство.

Информационна система

Чл. 575. (1) Гаранционният фонд изгражда и поддържа електронна информационна система за целите на чл. 571, както и за оценка, управление и контрол на риска, в това число за издаване на полици и предоставяне на електронни административни услуги.
(2) Изграждането и поддържането на информационната система по ал. 1 се извършва въз основа на следните принципи:
1. гарантиране на актуалност и точност на подаваните и съхраняваните данни;
2. осигуряване на подходяща среда за обмен на данни;
3. гарантиране на регламентиран и контролиран достъп до данните в електронната информационна система при спазване изискванията на закона;
4. осигуряване на оперативна съвместимост и информационна сигурност.
(3) Събирането и съхраняването на информацията по ал. 1, както и достъпът на застрахователите до нея се уреждат с наредбата по чл. 571, ал. 4 и с правилника на Гаранционния фонд.
(4) Информационната система по ал. 1 включва и данни за възможно коригиране на застрахователната премия в зависимост от поведението на водача при движение по пътищата и/или причинените щети (система „бонус-малус“).
(5) Информационната система поддържа автоматизиран интерфейс за предоставяне на информация за повторна употреба в машинно четим формат, отговарящ на официален отворен стандарт, по ред, предвиден в закон.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!