54. Текущ надзор

Част шеста.
ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР

Глава петдесет и четвърта.
ТЕКУЩ НАДЗОР

Обхват на текущия надзор

Чл. 576. (1) Текущият надзор върху застрахователите и презастрахователите със седалище в Република България се осъществява от комисията и от заместник-председателя – за цялостната им дейност, извършвана на територията на Република България. Надзорът върху финансовото състояние по чл. 578 се осъществява от комисията и от заместник-председателя и за дейността им, извършвана на територията на държавите членки при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.
(2) Текущият надзор на застрахователите от държави членки, които извършват дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, се осъществява от комисията, съответно от заместник-председателя – за дейността им на територията на Република България, с изключение на надзора върху финансовото им състояние по смисъла на чл. 578, който се осъществява от компетентните органи на държавата членка по седалището им.
(3) Текущият надзор върху застрахователите от трета държава, които извършват дейност на територията на Република България чрез клон, се осъществява от комисията, съответно от заместник-председателя – за цялата дейност на клона в страната. Когато при условията на чл. 62, ал. 3 са били избрани компетентните надзорни органи по този кодекс, текущият надзор се осъществява по реда на ал. 1, а когато са били избрани органите на друга държава членка, текущият надзор се осъществява по реда на ал. 2.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията и заместник-председателят осъществяват текущ надзор върху цялостната дейност на застрахователните посредници с постоянно пребиваване или със седалище в Република България, следи за постоянното спазване на условията за извършване на дейността им и предприема мерките по този кодекс за отстраняване на констатираните нарушения.

Общи принципи на надзора

Чл. 577. (1) Надзорът върху застрахователите по чл. 576, ал. 1 и 3 се основава на текуща оценка на рисковете, на които са изложени, и е ориентиран в перспектива. Комисията и заместник-председателят упражняват постоянен надзор върху дейността на застрахователите и презастрахователите и когато е приложимо, на застрахователните холдинги и на застрахователните холдинги със смесена дейност, за да установят дали дейността ми се осъществява по надежден и сигурен начин и дали се спазват изискванията на този кодекс, на актовете по неговото прилагане, както и на актовете на Европейската комисия по прилагането на Директива 2009/138/ЕО.
(2) Застрахователният надзор включва подходяща комбинация от дистанционни дейности и проверки на място.
(3) Нормативната уредба по ал. 1 се прилага по начин, съответстващ на естеството, мащаба и сложността на риска, характерен за дейността на съответния застраховател или презастраховател.
(4) Комисията и заместник-председателят осъществяват надзор върху разпространението на застрахователните продукти и върху уреждането на застрахователни претенции за спазване на изискванията по този кодекс и на други приложими актове на компетентните органи на Европейския съюз в тази област.

Надзор върху финансовото състояние

Чл. 578. (1) Надзорът върху финансовото състояние включва контрол по отношение на цялостната дейност на застрахователя или презастрахователя, върху неговата платежоспособност, образуваните технически резерви, активите, които служат за покритието им, и допустимите собствени средства в съответствие с разпоредбите на част втора, дял трети и дял четвърти.
(2) Надзорът по ал. 1 включва и надзора върху техническите ресурси за непосредствено предоставяне на помощ при пътуване от застрахователи, получили лиценз по т. 18, раздел II, буква „А“ от приложение № 1. При извършване на проверка на техническите ресурси по изречение първо министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министърът на здравеопазването и други компетентни органи са длъжни да оказват съдействие на комисията и на заместник-председателя.
(3) При осъществяване на надзора по ал. 1 комисията, след като предварително уведоми за това компетентния орган на държавата членка на клона, може да извършва проверки на място, самостоятелно или съвместно с този орган.
(4) Компетентен орган на държава членка в изпълнение на правомощията си по националното законодателство може, след като предварително е уведомил за това комисията, да извършва проверки на място в клонове, регистрирани на територията на Република България, на застрахователи или презастрахователи със седалище в тази държава членка. Комисията може да изпрати представител за участие в проверката.
(5) Когато комисията бъде практически възпрепятствана да извърши проверката по ал. 3, тя може да се обърне за съдействие към Европейския орган по реда на чл. 19, параграфи 1 – 3 и параграф 6 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.
(6) Европейският орган има право да участва в проверки, извършвани съвместно от комисията и от компетентни органи от друга държава членка.

Правомощия на компетентните органи

Чл. 579. (1) При осъществяването на текущия надзор се прилагат чл. 18 и 19 от Закона за Комисията за финансов надзор.
(2) Застрахователите и презастрахователите със седалище в държава членка са длъжни да представят на комисията и на заместник-председателя документите и сведенията, необходими за извършването на надзора по чл. 576, ал. 2.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията публикува годишните и периодичните финансови отчети на застрахователите и презастрахователите, приложените принудителни административни мерки, когато това е предвидено в този кодекс или в пряко приложимото право на Европейския съюз, както и наложените административни наказания при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 30, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията не може да забрани сключването на презастрахователен договор или ретроцесионен договор с презастраховател, лицензиран по този кодекс, или с презастраховател от друга държава членка, съответно със застраховател, лицензиран по този кодекс, или със застраховател от друга държава членка на основания, непосредствено свързани с финансовата стабилност на презастрахователя, съответно на застрахователя.
(5) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) Комисията може да определи с наредба изисквания за предоставянето на информация за застрахователните продукти, предлагани и разпространявани на пазара в Република България или от разпространители на застрахователни продукти от Република България в други държави членки.
(6) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) При приемането на наредбата по ал. 5 комисията може да приложи мерки за облекчение или координация на наблюдението на пазара на застрахователни продукти, приети от Европейския орган в съответствие с Директива (ЕС) 2016/97.
(7) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) За нуждите на наблюдението на пазара на застрахователни продукти заместник-председателят може да изисква по конкретен повод всяка информация, свързана с разпространението на застрахователни продукти, от всеки разпространител на застрахователни услуги, който извършва дейност в Република България, както и от трети лица, като определя нейния вид, обем и форма.

Уведомяване

Чл. 580. В случаите, когато комисията прецени, че застраховател, съответно презастраховател, със седалище в друга държава членка, покриващ рискове на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, с дейността си застрашава финансовата си стабилност, тя уведомява за това компетентния орган на държавата членка по произход на застрахователя.

Оповестяване на информация във връзка със застрахователния надзор и предоставяне на информация на Европейския орган

Чл. 581. (1) Комисията оповестява следната информация във връзка със застрахователния надзор:
1. законовите, подзаконовите и административните актове в областта на застраховането;
2. общите критерии и методи, включително инструментите, разработвани в съответствие с чл. 583, използвани в рамките на процеса на надзорен преглед;
3. агрегирани статистически данни за ключовите аспекти от прилагането на надзорната нормативна уредба, определени с акт на Европейската комисия;
4. начина, по който се прилагат опциите, предвидени в Директива 2009/138/ЕО;
5. целите на надзора и неговите основни функции и дейности.
(2) Оповестяването по ал. 1 е в такъв обем, за да даде възможност за сравнение на подходите на надзор, приети от надзорните органи на различните държави членки.
(3) Оповестяването се изготвя във формат, определен с акт на Европейската комисия, като информацията се актуализира своевременно. Информацията, посочена в ал. 1, се публикува на страницата на комисията в интернет.
(4) Комисията предоставя на Европейския орган информацията по чл. 52, параграф 1 от Директива 2009/138/ЕО.
(5) Комисията информира Европейската комисия и Европейския орган за броя и вида на случаите:
1. на отказ за изпращане на нотификация на местни застрахователи за извършване на дейност при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги в друга държава членка;
2. принудителни мерки или административни наказания, приложени спрямо застрахователи от други държави членки, извършващи дейност в страната при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги.
(6) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) По ред, определен с наредбата по чл. 30, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор, комисията по предложение на заместник-председателя оповестява на официалната си страница в интернет приложените принудителни административни мерки, свързани с разпространението на застрахователни продукти, когато това е предвидено в този кодекс или в правото на Европейския съюз, както и наложените административни наказания, свързани с разпространението на застрахователни продукти, а също и резултата от обжалването на приложените принудителни административни мерки или на наложените административни наказания. Информацията, която подлежи на оповестяване по изречение първо, включва най-малко данни за нарушението, нарушителя, приложената мярка или наложеното наказание.
(7) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) Комисията по предложение на заместник-председателя може да вземе решение да не оповестява информацията по ал. 6 или да я публикува в обобщен вид, когато прецени, че:
1. публикуването на лични данни за физическо лице и идентификационни данни за юридическо лице, на което е наложена санкция, не съответства на тежестта на извършеното нарушение;
2. публикуването би застрашило стабилността на финансовите пазари или може да повлияе на висящо наказателно производство;
3. публикуването би причинило прекомерни вреди на засегнатите лица.
(8) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) Оповестяването по ал. 6 се отлага за подходящ срок, ако има вероятност обстоятелствата по ал. 7 да отпаднат.
(9) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) Когато е предвидено в правото на Европейския съюз, комисията уведомява Европейския орган за всяка приложена мярка, съответно за всяко наложено административно наказание по ал. 6:
1. подлежащи на публикуване едновременно с публикуването им;
2. неподлежащи на публикуване на основание ал. 7 или чието публикуване е отложено на основание ал. 8;
3. които са били обжалвани, както и за изхода от обжалването.
(10) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) Когато е предвидено в правото на Европейския съюз, комисията предоставя ежегодно обобщена информация на Европейския орган относно приложените мерки или наложените наказания за нарушение на разпоредбите на този кодекс и на актовете по прилагането му.

Процес на надзорен преглед

Чл. 582. (1) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията извършва преглед и оценка на стратегиите, процесите и отчетните процедури, въведени от застрахователя или презастрахователя, с цел осигуряване спазването на този кодекс, на актовете по неговото прилагане, както и на актовете на Европейската комисия по прилагане на Директива 2009/138/ЕО (процес на надзорен преглед).
(2) Процесът на надзорен преглед обхваща:
1. оценката на качествените изисквания по отношение на системата на управление на застрахователя или презастрахователя, и
2. оценката на рисковете, пред които съответното лице е изправено или може да се изправи, и
3. оценката на способността на застрахователя или презастрахователя да оценява рисковете по т. 2, като се вземат предвид обстоятелствата, при които извършва дейността си.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията извършва надзорен преглед за спазване на изискванията към:
1. системата на управление, включително собствената оценка на риска и платежоспособността;
2. техническите резерви;
3. капиталовото изискване на платежоспособност, съответно границата за платежоспособност и минималното капиталово изискване, съответно минималния гаранционен капитал;
4. правилата за инвестиране;
5. качеството и количеството на собствените средства;
6. цялостния или частичния вътрешен модел, включително дали тези изисквания се спазват непрекъснато, когато застрахователят или презастрахователят използва такъв модел.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията разработва и прилага подходящи средства и методи за наблюдение, които им позволяват да установят влошаващото се финансово състояние на застраховател или презастраховател и да проследят как това влошаване е преодоляно.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията оценява адекватността на методите и практиките на застрахователя, съответно на презастрахователя, предназначени за установяване на възможни бъдещи събития или бъдещи изменения на икономическите условия, които биха могли да имат неблагоприятен ефект върху цялостното финансово състояние на съответното лице.
(6) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията оценява способността на застрахователя или презастрахователя да издържи на тези възможни събития или бъдещи изменения на икономическите условия.
(7) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Когато в процеса на надзорен преглед се констатират слабости или недостатъци, комисията разпорежда на съответния застраховател или презастраховател да ги отстрани в предвидения от този кодекс или определения от компетентния орган срок и предприема всички предвидени от този кодекс мерки, необходими за постигане на този резултат.
(8) Процесът на надзорен преглед по ал. 1 – 4 и 6 се извършва редовно.
(9) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията определя минималната честота и обхват на процеса на надзорен преглед, като взема предвид характера, обема и сложността на дейностите на съответния застраховател или презастраховател.

Допълнителни инструменти за количествена оценка

Чл. 583. (1) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) В рамките на процеса на надзорен преглед в допълнение към изчисляването на капиталовото изискване за платежоспособност комисията може да разработва, ако е целесъобразно, необходимите количествени инструменти за оценка на способността на застрахователите или презастрахователите да се справят с възможни събития или бъдещи изменения на икономическите условия, които биха могли да имат неблагоприятен ефект върху цялостното им финансово състояние.
(2) Комисията, по предложение на заместник-председателя, може да разпорежда редовното провеждане на стрес тестове от застрахователите и презастрахователите.

Добавяне на капитал

Чл. 584. (1) Вследствие на процеса на надзорен преглед комисията по предложение на заместник-председателя може при извънредни обстоятелства с мотивирано решение да разпореди добавянето на капитал на застраховател или презастраховател в следните случаи:
1. когато прецени, че рисковият профил на застрахователя или презастрахователя се отклонява значително от допусканията, стоящи в основата на капиталовото изискване за платежоспособност, изчислено при използване на стандартната формула, и:
а) изискването за използване на вътрешен модел съгласно чл. 190 е нецелесъобразно или се е оказало неефективно, или
б) за времето, докато се разработва цялостен или частичен вътрешен модел по силата на чл. 190;
2. когато прецени, че рисковият профил на застрахователя или презастрахователя се отклонява значително от допусканията, стоящи в основата на капиталовото изискване за платежоспособност, изчислено при използване на цялостен или частичен вътрешен модел, тъй като някои количествено измерими рискове са обхванати в незадоволителна степен и адаптирането на модела за по-добро отразяване на дадения рисков профил е било неуспешно в рамките на разумен срок;
3. когато прецени, че системата на управление на застрахователя или презастрахователя се отклонява значително от стандартите по чл. 76 – 79 и чл. 86 – 100 и тези отклонения възпрепятстват предприятието при подходящото определяне, измерване, наблюдение, управление и отчитане на рисковете, на които то е или би могло да бъде изложено, а прилагането на други мерки само по себе си е малко вероятно да доведе до необходимото отстраняване на недостатъците в рамките на подходящ срок;
4. когато застрахователят или презастрахователят прилага изравнителна корекция, корекция за променливост или преходните мерки, комисията прецени, че рисковият му профил се отклонява значително от допусканията, стоящи в основата на тези корекции и преходни мерки.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 и 2 добавеният капитал се изчислява така, че лицето да спазва изискванията по чл. 170, ал. 3. В случаите по ал. 1, т. 3 добавеният капитал трябва да е пропорционален на съществените рискове, произтичащи от недостатъците, които дават основание за решението за неговото добавяне. В случаите по ал. 1, т. 4 добавеният капитал трябва да е пропорционален на съществените рискове, произтичащи от констатираните отклонения.
(3) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 комисията и заместник-председателят вземат всички мерки спрямо застрахователя или презастрахователя, за да се гарантира отстраняване на предпоставките, довели до налагане на добавянето на капитал.
(4) Комисията преглежда добавения капитал най-малко веднъж годишно и го отменя, когато застрахователят или презастрахователят е отстранил предпоставките за неговото налагане.
(5) Капиталовото изискване за платежоспособност, включващо наложения добавен капитал, заменя неадекватното капиталово изискване за платежоспособност. За целите на изчисляването на добавката за риск, когато тя се изчислява поотделно, капиталовото изискване за платежоспособност се взема предвид без добавения капитал, наложен по ал. 1, т. 3.
(6) Допълнителните условия и редът за налагане и отмяна на добавения капитал, както и методологии за неговото изчисляване се определят с акт на Европейската комисия.

Обмен на информация с компетентни органи

Чл. 585. (1) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията взема становището на компетентните органи, осъществяващи застрахователния надзор в друга държава членка, преди издаването на лиценз на застраховател или презастраховател:
1. чието предприятие майка е застраховател или презастраховател, лицензиран в тази държава членка;
2. чието предприятие майка има дъщерно дружество, което е застраховател или презастраховател, лицензиран в тази държава членка;
3. който се контролира от друго физическо или юридическо лице, което упражнява контрол върху застраховател или презастраховател, лицензиран в тази държава членка.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията взема становището на Българската народна банка и на органите, осъществяващи банков надзор в друга държава членка, преди издаването на лиценз на застраховател или презастраховател:
1. чието предприятие майка е кредитна институция, лицензирана в Република България или в другата държава членка;
2. чието предприятие майка има дъщерно дружество, което е кредитна институция, лицензирана в Република България или в другата държава членка, или
3. който се контролира от друго юридическо или физическо лице, което упражнява контрол върху кредитна институция, лицензирана в Република България или в другата държава членка.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията взема становището на компетентните органи, осъществяващи надзора върху инвестиционните посредници в държавите членки, преди издаването на лиценз на застраховател или презастраховател:
1. чието предприятие майка е инвестиционен посредник, лицензиран в другата държава членка;
2. чието предприятие майка има дъщерно дружество, което е инвестиционен посредник, лицензиран в другата държава членка, или
3. който се контролира от друго юридическо или физическо лице, което упражнява контрол върху инвестиционен посредник, лицензиран в другата държава членка.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията предоставя по искане на компетентните органи по ал. 1 – 3 становище в случаите, когато застраховател или презастраховател със седалище в Република България, или физическо или юридическо лице, контролиращо застраховател или презастраховател със седалище в Република България, упражнява контрол върху застраховател или презастраховател, банка или инвестиционен посредник, подлежащи на надзора на тези органи.
(5) Обмен на информацията по реда на ал. 1 – 3 се извършва при преценка на пригодността на акционерите, както и на квалификацията и добрата репутация на членовете на управителните и контролните органи, другите лица, които управляват или представляват застрахователя или презастрахователя, или осъществяват ключови функции и свързани с управлението на друго предприятие в рамките на групата. Тази информация се предоставя както за целите на производствата по издаване на лиценз или за придобиване на квалифицирано участие, така и във връзка с текущия надзор, осъществяван върху дейността на тези дружества.
(6) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Когато застраховател или презастраховател със седалище в Република България е пряко или непряко свързан със застраховател или презастраховател със седалище в държава членка или тези застрахователи или презастрахователи имат общо участващо предприятие, комисията обменя с компетентните органи в такава държава всякаква информация, която е от значение за надзора върху застрахователите и презастрахователите, които са част от група. Информацията се предоставя по искане на заинтересованата страна, както и служебно, когато се направи преценка, че информацията е съществена за съответния надзорен орган.
(7) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията обменя с компетентните органи, осъществяващи застрахователен надзор в държавите членки, и други документи и информация за нуждите на надзора върху застрахователите и презастрахователите.
(8) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) Комисията обменя с компетентните органи на другите държави членки всяка необходима информация за осъществяване на надзор върху дейността на разпространителите на застрахователни продукти, в т. ч. относно тяхната добра репутация, професионални знания и умения, както и за наложени санкции или други принудителни мерки, свързани с разпространението на застрахователни продукти, и тази информация може да доведе до прекратяване на регистрацията на разпространителя.

Надзор върху общите условия

Чл. 586. (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Застрахователите със седалище в Република България, клоновете на застрахователи от трети държави, регистрирани в Република България, и застрахователите от други държави членки, извършващи дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, са длъжни, по разпореждане на комисията, да представят общите си условия по застраховки. Комисията разпорежда тяхната промяна, когато се установят отклонения от разпоредбите на нормативен акт.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!