55. Принудителни мерки

Глава петдесет и пета.
ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

Раздел I.
Видове принудителни административни мерки. Производство

Видове мерки

Чл. 587. (1) Комисията или заместник-председателят може да прилагат мерките по ал. 2 и 3, когато установят, че застраховател, презастраховател, негови служители, всяко от лицата по чл. 80, лица, които сключват сделки за сметка на застрахователя или презастрахователя, акционери или член-кооператори, притежаващи пряко, заедно със или чрез свързани лица 10 или повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застрахователя или презастрахователя, са извършили действия или са допуснали бездействия, които могат да доведат или са довели до:
1. нарушаване разпоредбите на този кодекс, на подзаконовите актове по прилагането му, на пряко приложимото право на Европейския съюз, на актове на комисията или на заместник-председателя или на политиките на застрахователя или презастрахователя по чл. 77;
2. възпрепятстване на упражняването на застрахователния надзор;
3. застрашаване на финансовата или организационната стабилност на застраховател или презастраховател;
4. застрашаване интересите на ползвателите на застрахователни услуги.
(2) В случаите по ал. 1 заместник-председателят може да приложи следните принудителни административни мерки:
1. разпорежда писмено да се предприемат конкретни мерки, за да се предотвратят или преустановят допуснатите нарушения или да се отстранят вредните последици от тях;
2. разпорежда предприемане на действия за спазване на принципа на разумния инвеститор;
3. при определен от него дневен ред свиква общо събрание на акционерите, съответно на член-кооператорите, или насрочва заседание на управителните или контролните органи за вземане на решение за мерките, които трябва да бъдат предприети;
4. изпраща представители на комисията на заседанията на общото събрание на акционерите, съответно на член-кооператорите, на управителните и контролните органи;
5. задължава застраховател, предлагащ задължително застраховане, да сключи договор с лице, на което е отказал сключване;
6. поставя допълнителни изисквания към застрахователя или презастрахователя във връзка с отчетността;
7. задължава застрахователя или презастрахователя да освободи ръководителя на една или повече ключови функции, лица, заемащи ръководни длъжности, и/или да прекрати правомощията на лица, които сключват сделки за сметка на застрахователя или презастрахователя;
8. разпорежда на застрахователя или презастрахователя да прекрати договор по чл. 111, ал. 5;
9. (нова – ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) разпорежда на застрахователя или на презастрахователя да прекрати взаимоотношенията си със застрахователен, презастрахователен посредник, посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, включително посредник, който извършва дейност по чл. 295, ал. 1.
(3) В случаите по ал. 1 комисията, по предложение на заместник-председателя, може:
1. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2016 г.) да разпореди писмено на застрахователя или презастрахователя да предприеме необходимите действия за освобождаване на едно или повече лица, оправомощени да го управляват или представляват, или на едно или повече лица по чл. 80, както и на одиторите по чл. 101, ал. 1;
2. да нареди писмено на акционер да прехвърли притежаваните от него акции в определен срок;
3. да ограничи или забрани свободното разпореждане с активи в случаите на нарушение по чл. 123 или на други разпоредби, свързани с образуването на техническите резерви, при констатирано неспазване на минималното капиталово изискване, съответно на минималния гаранционен капитал, както и на капиталовото изискване за платежоспособност, съответно на границата на платежоспособност, както и при отнемане лиценз на застрахователя или презастрахователя;
4. да забрани временно за срок до 12 месеца на акционер да упражнява правото си на глас;
5. да назначи квестори за срок до една година;
6. (доп. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) да забрани сключване на нови застрахователни или презастрахователни договори по всички или по отделни класове застраховки, удължаване срока на сключени договори и разширяване на покритието по тях за срок, не по-дълъг от 6 месеца, а в случаите по чл. 24, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) (OB, L 352/1 от 9 декември 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1286/2014“, да издаде временна или постоянна забрана за търгуване на пакет с инвестиционен продукт на дребно и основаващ се на застраховане инвестиционен продукт;
7. налага мерки за оздравяване финансовото състояние на застрахователя или презастрахователя;
8. задължава застрахователя или презастрахователя да увеличи собствените си средства в указан срок;
9. забранява временно изплащането на дивиденти;
10. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2016 г.) назначава регистрирани одитори съгласно Закона за независимия финансов одит, актюер, оценител или друг независим експерт, който да извърши финансова, актюерска или друга проверка за сметка на застрахователя или презастрахователя.
11. да приложи мерките по чл. 145, ал. 1, чл. 174, чл. 189, ал. 2, чл. 190, чл. 199, ал. 2, чл. 211, ал. 5, чл. 212, ал. 3, чл. 213, ал. 3, чл. 215, ал. 3, чл. 217, чл. 237, ал. 6, чл. 253, чл. 254, ал. 2, чл. 255, ал. 7 и чл. 261, ал. 5;
12. (нова – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) да забрани предоставянето на основен информационен документ, който не съответства на изискванията на чл. 6, 7, 8 или 10 от Регламент (ЕС) № 1286/2014, и да изисква издаване на нова версия на основния информационен документ;
13. (нова – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) да публикува предупреждение, в което се посочва лицето, отговорно за нарушението на Регламент (ЕС) № 1286/2014 или на акт по прилагането му.
(4) Принудителна административна мярка е също и отнемането на лиценз по чл. 40 или 63, освен в случаите, когато лицето изрично се е отказало от издадения лиценз. В случаите по чл. 40 или 63 комисията забранява свободното разпореждане с активи на застрахователя до започване на производството по ликвидация или несъстоятелност.
(5) Комисията може да информира обществеността за приложените мерки по ал. 2 – 4 или за дейност, която застрашава интересите на застрахованите.
(6) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) При прилагането на принудителни административни мерки по ал. 2, т. 2 – 4, ал. 3, т. 3, 5, 6, 12 и 13 и ал. 4 разпоредбите на Административнопроцесуалния кодекс относно обясненията и възраженията на заинтересованите лица не се прилагат.
(7) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) Принудителните административни мерки по ал. 2, т. 1 и 6 и ал. 3, т. 1, 6, 8, 12 и 13 могат да се прилагат и спрямо застрахователните брокери, застрахователните агенти и посредниците, предлагащи застрахователни продукти като допълнителна дейност, включително спрямо посредниците, които извършват дейност по чл. 295, ал. 1. Мерките се прилагат, когато нарушенията по ал. 1, т. 1 – 4 са допуснати с действия или бездействия на съответния разпространител на застрахователни услуги, член на негов управителен или контролен орган, служител или акционер, или съдружник, който притежава 10 или повече на сто от капитала на разпространителя. Принудителните административни мерки по ал. 2, т. 1 могат да се прилагат спрямо лица, които осъществяват дейност без лиценз или разрешение, което се изисква по този кодекс.
(8) В зависимост от характера на прехвърлената дейност заместник-председателят може да приложи принудителните мерки по ал. 2 и към трети лица, на които застраховател или презастраховател е прехвърлил дейност.
(9) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) По искане на заместник-председателя, съответно на комисията, в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се вписват обстоятелствата, съответно се обявяват актовете по ал. 2, т. 3 и по ал. 3 – 5.
(10) (Нова – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) При определянето на вида на принудителните мерки по ал. 3, т. 6, 12 и 13 комисията взема предвид обстоятелствата по чл. 25 от Регламент (ЕС) № 1286/2014.
(11) (Нова – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Мерките по ал. 3, т. 6, предложение второ, т. 12 и 13 не се прилагат по отношение на акционери или член-кооператори, притежаващи пряко заедно със или чрез свързани лица 10 или повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застрахователя или презастрахователя.
(12) (Нова – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Когато комисията е приложила мерките по ал. 3 или заместник-председателят е наложил административно наказание по чл. 646а, комисията, съответно заместник-председателят, може да изиска от лицето, на което е приложена принудителната административна мярка или на което е наложено административното наказание, да изпрати съобщение директно до засегнатото застраховано лице, като му предостави информация относно принудителната административна мярка или наказанието и го уведоми къде може да подаде жалба или иск за обезщетение.

Производство по прилагане на принудителни административни мерки

Чл. 588. (1) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Производството по прилагане на принудителни административни мерки по чл. 587, ал. 2 започва по инициатива на заместник-председателя, а по чл. 587, ал. 3 – 5 – по инициатива на комисията.
(2) Уведомленията и съобщенията в производството по прилагане на принудителни административни мерки се извършват по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Ако уведомленията и съобщенията не бъдат приети на посочените от лицата или вписани в съответния регистър по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор адрес, телефон или факс, или на адреса на електронна поща, те се смятат за извършени с поставянето им на специално определено за целта място в сградата на комисията. В случаите по изречение първо съобщение за уведомлението се публикува и на страницата на комисията в интернет. Последното обстоятелство се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на заместник-председателя.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г., доп. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Принудителните административни мерки по чл. 587, ал. 2 се прилагат с писмено мотивирано решение на заместник-председателя, а принудителните административни мерки по чл. 587, ал. 3 – 5 – с писмено мотивирано решение на комисията. Решенията се съобщават на заинтересованото лице в 7-дневен срок от постановяването им и подлежат на обжалване пред Административния съд – София област.
(5) Решението за прилагане на принудителни административни мерки подлежи на незабавно изпълнение независимо дали е обжалвано. Обжалването на решението за прилагане на принудителна административна мярка не спира неговото изпълнение.

Приложимост на Административнопроцесуалния кодекс

Чл. 589. За производството по прилагане на принудителните административни мерки се прилага Административнопроцесуалният кодекс, доколкото в този кодекс не е предвидено друго.

Мерки за оздравяване и приложимо право

Чл. 590. (1) При осъществяване на надзора върху застрахователите по чл. 576, ал. 1 комисията и заместник-председателят прилагат мерките за оздравяване спрямо застрахователя и спрямо неговите клонове в други държави членки.
(2) Мерките за оздравяване се уреждат от българското законодателство, освен когато с този кодекс е предвидено друго.
(3) Мерките за оздравяване съгласно българското законодателство се прилагат в държавите членки без допълнителни формалности, в това число срещу трети лица, дори когато в съответните държави такива мерки не са предвидени или се прилагат при различни условия.
(4) Мерките за оздравяване съгласно българското законодателство влизат в сила във всички държави членки от момента на влизането им в сила съгласно българското законодателство.
(5) При осъществяване на надзора по чл. 576, ал. 3 комисията и заместник-председателят прилагат мерките за оздравяване спрямо клона на застрахователя от трета държава в Република България и където е относимо, координират действията си с надзорните органи в други държави членки, където същият застраховател има други клонове.

Раздел II.
Особени правила в производството по прилагане на принудителни административни мерки

Уведомяване на държавите членки за принудителни административни мерки

Чл. 591. (1) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията уведомява компетентните органи на държавите членки, в които застраховател или презастраховател със седалище в Република България извършва дейност при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, за приложените принудителни административни мерки по чл. 587, ал. 3, т. 3 и 7, като посочва дали е необходимо те да предприемат същите мерки.
(2) Когато във връзка с отнемане на лиценз на застраховател или презастраховател със седалище в Република България, извършващ дейност при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, комисията е приложила принудителна административна мярка по чл. 587, ал. 3, т. 3, тя предлага на компетентните органи на съответните държави членки да приложат същата мярка.

Действия на комисията при уведомяването и за приложена принудителна административна мярка на застраховател или презастраховател със седалище в друга държава членка

Чл. 592. (1) Когато комисията бъде уведомена от съответния компетентен орган на държавата членка по произход за наложено ограничение или забрана за разпореждане с активи, както и за предприети мерки във връзка с прилагане на краткосрочен план спрямо застраховател или презастраховател, извършващ дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, тя предприема същите мерки спрямо застрахователя или презастрахователя, ако има искане за това.
(2) Когато комисията бъде уведомена от съответния компетентен орган на държава членка по произход за отнемане на лиценз на застраховател или презастраховател, извършващ дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, комисията предприема съответни действия, за да предотврати сключването от страна на застрахователя или презастрахователя на нови застрахователни, съответно презастрахователни договори, удължаване срока на сключени договори, увеличаване на застрахователните суми и разширяване на покритието по тях. В сътрудничество с компетентните органи на държавата членка по произход комисията предприема всички необходими мерки за защита на интересите на застрахованите, включително ограничаване правото на застрахователя, съответно на презастрахователя, да се разпорежда с активите си.

Принудителни административни мерки спрямо застраховател или презастраховател от друга държава членка

Чл. 593. (1) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Когато установи, че застраховател от друга държава членка, извършващ дейност в Република България при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, нарушава този кодекс или актовете по прилагането му, комисията разпорежда писмено да се преустановят и отстранят в определен срок допуснатите нарушения и вредните последици от тях.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Когато нарушенията не бъдат отстранени в определения срок, комисията уведомява за това компетентния орган в държавата членка по произход на застрахователя и за необходимостта от предприемане на съответни мерки.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Когато въпреки приложените от компетентните органи на държавата членка по произход мерки или когато те са се оказали неподходящи или недостатъчни, или ако такива мерки не са били предприети и застрахователят продължава да извършва нарушения на този кодекс или на актовете по прилагането му, заместник-председателят, съответно комисията, може, след като комисията уведоми компетентните органи на държавата членка по произход на застрахователя, да предприеме необходимите мерки за преустановяване на нарушенията и за налагане на наказания, а в особено тежки случаи – да му забрани да сключва нови застрахователни договори в Република България. Комисията може да отнесе въпроса и до Европейския орган и да поиска съдействие по реда на чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1094/2010.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) В извънредни случаи заместник-председателят, съответно комисията, може да приложи мерките по ал. 3 без предварително уведомление на компетентния орган на държавата членка по произход на застрахователя съгласно ал. 2 и 3.
(5) Алинеи 1, 3 и 4 се прилагат и за презастрахователите със седалище в държава членка. Уведомлението по ал. 2 се извършва едновременно с издаване на разпореждането по ал. 1.

Действия на комисията

Чл. 594. (Доп. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Когато комисията бъде уведомена от съответния компетентен орган на държавата членка на клона или по предоставяне на услуги относно застраховател или презастраховател със седалище в Република България, който нарушава законодателството на държавата, на чиято територия извършва дейност при условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, комисията, съответно заместник-председателят, прилага съответни принудителни административни мерки по чл. 587 и комисията уведомява компетентния орган на съответната държава членка за предприетите мерки.

Особени правила за участие в административни, административнонаказателни и съдебни производства. Връчване на документи

Чл. 595. (1) Застраховател, презастраховател, застрахователен или презастрахователен посредник от държава членка или от трета държава, който е открил клон в Република България, участва в административни, административнонаказателни и съдебни производства пред български административни или съдебни органи чрез упълномощения представител на клона. Действията, извършени от и спрямо упълномощения представител, обвързват застрахователя, презастрахователя или посредника. Документите, връчени по установения ред на адреса на управление на клона, се смятат за връчени на застрахователя, презастрахователя или на посредника. Тази разпоредба се прилага съответно за застрахователите, презастрахователите и застрахователните посредници със седалище в Република България, които извършват дейност в държава членка при условията на правото на установяване.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) В производства по прилагане на принудителни административни мерки и по налагане на административни наказания за нарушения, извършени от застраховател, презастраховател, застрахователен или презастрахователен посредник от държава членка, който извършва дейност на територията на Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги, комисията изпраща документи и уведомления по реда, предвиден в закона на държавата членка по седалището на лицето, и може да поиска от компетентните органи на другите държави членки съдействие за връчването или уведомяването. Когато такъв ред не е предвиден и връчването на документи или уведомяването не може да се извърши със съдействието на компетентните органи, документите и уведомленията се изпращат с препоръчана поща с обратна разписка на адреса на управление на лицето в държавата членка по неговото седалище и се смятат за връчени на датата на получаване, вписана в обратната разписка.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) В производства по прилагане на принудителни административни мерки и по налагане на административни наказания за нарушения, извършени от застраховател, презастраховател, застрахователен или презастрахователен посредник със седалище в Република България, който извършва дейност на територията на държава членка при условията на свободата на предоставяне на услуги, компетентният орган от държавата по мястото на предоставяне на услуги изпраща документи и уведомления с препоръчана поща с обратна разписка на адреса на управление на лицето в Република България. Документите и уведомленията се смятат за връчени на датата на получаване, вписана в обратната разписка. Когато законът на държавата по мястото на предоставяне на услуги не допуска уведомяване по реда на изречения първо и второ, комисията организира връчването на документите и уведомленията от името на компетентния орган на държавата членка.

Мерки за оздравяване, наложени от компетентни органи в други държави членки

Чл. 596. (1) При осъществяване на надзора върху застраховател със седалище в друга държава членка съответният надзорен орган прилага мерките за оздравяване спрямо него и спрямо неговите клонове в други държави членки.
(2) Мерките за оздравяване се уреждат от законодателството по седалището на застрахователя, освен когато с този кодекс е предвидено друго.
(3) Мерките за оздравяване съгласно законодателството по седалището на застрахователя се прилагат в Република България без допълнителни формалности, в това число срещу трети лица, дори когато в Република България такива мерки не са предвидени или се прилагат при различни условия.
(4) Мерките за оздравяване съгласно законодателството по седалището на застрахователя влизат в сила в Република България от момента на влизането им в сила съгласно приложимото законодателство.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!