56. Квестори

Квестура

Чл. 597. (1) Комисията може да назначи един или повече квестори на застраховател или презастраховател, когато:
1. са налице сериозни пропуски в управлението или са допуснати многобройни или сериозни нарушения на този кодекс, на актовете по неговото прилагане, на пряко приложимото право на Европейския съюз, на устава или на други актове на застрахователя, съответно на презастрахователя, и/или
2. лицето представя невярна информация за резултатите от дейността си или възпрепятства по друг начин осъществяването на застрахователен надзор, и/или
3. лицето е в процедура по изпълнение на план за достигане на платежоспособността или на краткосрочен план.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) Квестор се назначава с решение на комисията, което се вписва в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и се обявява по друг подходящ начин.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) Квестор се назначава и когато е отнет лицензът на застраховател или презастраховател до назначаването от съда на синдик или до вписването в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на ликвидатор.
(4) След връчване на решението по ал. 2 правата на управителния съвет и на надзорния съвет, съответно на съвета на директорите на застрахователя или презастрахователя, се прекратяват, с изключение на правото им да обжалват решението в съда. Правомощията на общото събрание на акционерите, съответно на член-кооператорите, също се прекратяват, с изключение на правото им да вземат решение за прекратяване на застрахователя или презастрахователя. Такова решение не може да засяга правомощията на квестора. Квесторът може също да свиква общото събрание на акционерите, съответно на член-кооператорите, при дневен ред, който не може да се променя от събранието. Останалите органи на застрахователя, съответно на презастрахователя, могат да продължат функционирането си под контрола на квестора.
(5) Квестурата по ал. 1 продължава една година от датата на издаване на решението, освен ако в него се предвижда по-кратък срок или комисията разреши предсрочното и прекратяване. Когато в края на срока, предвиден в решението, условията за въвеждане на квестурата не са отпаднали, тя може да се удължи с ново решение на комисията с не повече от една година.

Квестори

Чл. 598. (1) Комисията може да освобождава или да замества квестор, когато това е необходимо за доброто управление на застрахователя или презастрахователя, както и когато лицето не отговаря повече на изискванията по ал. 3.
(2) Възнаграждението на квестора се определя от комисията и се заплаща от застрахователя или презастрахователя.
(3) Квесторът:
1. трябва да отговаря на изискванията за квалификация и добра репутация, които са приложими към членовете на управителен съвет или съвет на директорите на застраховател или презастраховател;
2. не може да е съпруг, роднина по права линия, по съребрена линия до четвърта степен включително, и по сватовство до трета степен включително, с член на управителен или надзорен орган или с друго лице, управлявало или представлявало застрахователя или презастрахователя през последните дни преди датата на назначаване на квестора;
3. не може да е в отношения със застрахователя или презастрахователя или с негови длъжници или кредитори, които поставят основателни съмнения по отношение на неговата безпристрастност.
(4) Липсата на конфликт на интереси по ал. 3, т. 2 и 3 се установява с декларация пред комисията.
(5) Квестор на застраховател или презастраховател може да бъде и служител от администрацията на комисията.

Правомощия на квесторите

Чл. 599. (1) Квесторът осъществява всички функции и правомощия по управление и представителство на застрахователя или презастрахователя, в това число функциите на работодател. Той установява състоянието на предприятието, отстранява нарушенията и управлява предприятието в интерес на застрахованите и ползващите се лица. Правомощията на квестора не се ограничават от устава на застрахователя или презастрахователя.
(2) Квесторът може да предприема действия по прехвърляне на портфейл по реда на този кодекс, по прехвърляне на търговското предприятие на застрахователя, съответно на презастрахователя, или на негови активи и/или задължения само след одобрение от комисията.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2016 г.) След одобрение от комисията квесторът може да завежда дела за реализиране на отговорността на членове на управителни или надзорни органи на застрахователя или презастрахователя, както и на други лица, управлявали и представлявали застрахователя, на лицата, осъществявали ключови функции, както и на одиторите по чл. 101, ал. 1.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2016 г., изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) С одобрение на комисията квесторът може да заменя всяко едно лице, осъществяващо ключова функция по смисъла на този кодекс. С одобрение на комисията квесторът може да заменя одиторите по чл. 101, ал. 1.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) С одобрение на комисията квесторът може да свиква общото събрание на застрахователя или презастрахователя, като съответно се прилага чл. 597, ал. 4, изречение четвърто.
(6) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията дава или отказва одобрение по ал. 2 – 5 с решение.
(7) Представителството на застрахователя се осъществява от квестора, а когато квесторите са повече от един – само заедно от двама квестори. Действия, извършени от името на застрахователя или презастрахователя в нарушение на изречение първо, са нищожни.
(8) Квесторът има неограничен достъп и контрол върху всички помещения, имущества и документи на застрахователя или презастрахователя. Всички служители на застрахователя или презастрахователя са длъжни да подпомагат квестора при изпълнение на неговите правомощия. По искане на квестора или на комисията полицията съдейства при изпълнение на правомощията на квестора.
(9) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Комисията има право да дава задължителни предписания на квестора във връзка с изпълнение на неговите функции.
(10) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Всеки месец, както и незабавно след поискване квесторът представя в комисията отчети със съдържание и форма, определени с наредба.

Встъпване в длъжност

Чл. 600. (1) Квесторът встъпва в длъжност от момента на решението на комисията за неговото назначаване.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) По искане на комисията органите на полицията са длъжни да съдействат за осигуряване на достъп на квестора до всички помещения, ползвани от застрахователя, съответно презастрахователя, включително до такива, за които е било известно, че се ползват от застрахователя. Когато е необходимо и с предварителното одобрение на комисията, квесторът нарежда запечатване и опис на помещения, имущество и/или архив на застрахователя или презастрахователя.

Приключване на дейността на квестора

Чл. 601. (1) В края на срока, за който е назначен, квесторът изготвя окончателен отчет за дейността си и го представя пред комисията.
(2) Квесторът изготвя финансов отчет към датата на приключване на дейността си и го представя в комисията.
(3) Квесторът осъществява дейността си до вписване на новите органи на управление, съответно на ликвидатора или синдика на застрахователя, съответно на презастрахователя.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!