6. Контрол

Чл. 29. (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Контролът по изпълнението на закона се осъществява от министъра на вътрешните работи.
Чл. 30. (1) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. – ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) За осъществяване на контрола по чл. 29 министърът на вътрешните работи определя със заповед служители на Министерството на вътрешните работи.
(2) В изпълнение на своите правомощия служителите по ал. 1 имат право да:
1. извършват проверки и при установени нарушения да съставят актове по реда на Закона за административните нарушения и наказания;
2. проверяват и изискват документи, свързани с установяването на административни нарушения по този закон, включително данни за идентифициране на гражданите, извършили нарушения по чл. 37, 38 и 39, валидни към момента на извършване на нарушението.
Чл. 31. При изпълнение на служебните си задължения определените по чл. 30, ал. 1 служители са длъжни да:
1. се легитимират със служебна карта и заповед за извършване на проверка;
2. не разгласяват и да не разпространяват информация, станала им известна при извършване на проверките.
Чл. 32. (1) Определените по чл. 30, ал. 1 служители при установяване на нарушение съставят акт за установяване на административно нарушение.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. – ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Наказателното постановление се издава от директора на дирекция „Национална система 112“ или от директор на областна дирекция на Министерството на вътрешните работи или от оправомощени от тях длъжностни лица.
Чл. 33. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл. 34. (Отм. – ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.)

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!