Административнонаказателни разпоредби

Начало » Закони и наредби » Кодекс за застраховането » Административнонаказателни разпоредби

Част осма.

Отговорност при извършване на дейност в нарушение на условията и на реда на този кодекс

Чл. 635. (1) На лице, което извърши или допусне извършването на застраховане, без да е получило лиценз по реда на този кодекс или в нарушение на условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, се налага:
1. глоба от 2000 до 10 000 лв. – за физическо лице;
2. имуществена санкция от 50 000 до 200 000 лв. – за юридическо лице или едноличен търговец.
(2) С имуществената санкция по ал. 1, т. 2 се наказва и застраховател, който извърши застраховане по класове застраховки, за които не е получил лиценз.
(3) При повторно нарушение наказанието по ал. 1, т. 1 е от 4000 до 20 000 лв., а по ал. 1, т. 2 и ал. 2 – от 100 000 до 400 000 лв.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 24 от 2018 г., изм. – ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) На лице, което извърши или допусне извършването на дейност като застрахователен брокер, застрахователен агент или посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, без да е вписано по реда на този кодекс в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 12 от Закона за Комисията за финансов надзор или в нарушение на условията на правото на установяване или на свободата на предоставяне на услуги, се налага:
1. глоба от 2000 до 10 000 лв. – за физическо лице;
2. имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв. – за юридическо лице или едноличен търговец.
(5) При повторно нарушение наказанието по ал. 4, т. 1 е от 4000 до 20 000 лв., а по ал. 4, т. 2 – от 10 000 до 100 000 лв.
(6) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) Алинеи 4 и 5 не се прилагат за лицата, които извършват дейност по застрахователно посредничество съгласно чл. 295, ал. 1.
(7) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) Със санкцията по ал. 4, т. 2 и ал. 5 се наказва и застраховател или презастраховател, който в дейността си на територията на Република България се ползва от посредническите услуги на лица по ал. 4, при условие че тези лица не извършват дейност по застрахователно посредничество съгласно чл. 295, ал. 1.
(8) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) На застрахователен посредник, включително посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност – юридическо лице или едноличен търговец, който предоставя права на лице, което не е негов служител, както и застрахователен агент, включително посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, който е физическо лице, което предоставя права на друго лице да извършва дейност по продажба на застрахователни продукти и събиране на застрахователни премии или вноски, включително като му осигури достъп до информационна система на застраховател или като му предостави бланка за издаване на полица или за събиране на премия или вноска, се налага:
1. глоба от 2000 до 10 000 лв. – за физическо лице;
2. имуществена санкция от 5000 до 50 000 лв. – за юридическо лице или едноличен търговец.
(9) При повторно нарушение наказанието по ал. 8, т. 1 е от 4000 до 20 000 лв., а по ал. 8, т. 2 – от 10 000 до 100 000 лв.

Отговорност при неспазване на изискванията за техническите резерви

Чл. 636. (1) На застраховател, съответно презастраховател, който извърши или допусне извършването на нарушение на чл. 118, ал. 1, чл. 121, ал. 1, чл. 119, чл. 199, ал. 1 и чл. 205, се налага имуществена санкция от 10 000 до 40 000 лв., а при повторно нарушение – от 20 000 до 80 000 лв.
(2) Лице, което участва в управлението на застраховател, съответно презастраховател, както и лице, изпълняващо ключови или ръководни функции в застраховател, съответно презастраховател, което извършва или допуска, или участва в извършване на нарушение на чл. 118, ал. 1, чл. 121, ал. 1, чл. 119, чл. 199, ал. 1 и чл. 205, се наказва с глоба от 2000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение – от 5000 до 20 000 лв.

Отговорност за неизпълнение на принудителна административна мярка

Чл. 637. (1) На лице, което не изпълни приложена принудителна административна мярка от комисията или от заместник-председателя, се налага:
1. глоба от 1000 до 2000 лв. – за физическо лице;
2. имуществена санкция от 4000 до 40 000 лв. – за юридическо лице или едноличен търговец.
(2) При повторно нарушение наказанието по ал. 1, т. 1 е от 2000 до 4000 лв., а по ал. 1, т. 2 – от 8000 до 80 000 лв.

Отговорност за несключена задължителна застраховка

Чл. 638. (1) На лице по чл. 483, ал. 1, т. 1, което не изпълни задължението си да сключи задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, се налага:
1. глоба от 250 лв. – за физическо лице;
2. имуществена санкция от 2000 лв. – за юридическо лице или едноличен търговец.
(2) При повторно нарушение наказанието по ал. 1, т. 1 е 800 лв., а по ал. 1, т. 2 – 4000 лв.
(3) Лице, което не е собственик и управлява моторно превозно средство, във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, се наказва с глоба от 400 лв.
(4) Когато с автоматизирано техническо средство или система е установено управление на моторно превозно средство, за което няма сключен и действащ застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, на собственика на моторното превозно средство се налага глобата или имуществената санкция по ал. 1.
(5) При повторно нарушение наказанието по ал. 3 е 800 лв.
(6) При повторно нарушение наказанието по ал. 4 е 800 лв. за физическо лице и 4000 лв. за юридическо лице или едноличен търговец.
(7) На застраховател, който извърши нарушение на чл. 462, се налага имуществена санкция от 5000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 40 000 лв.

Отговорност при поставяне на знаци, белези или други индикации

Чл. 639. Лице, което управлява моторно превозно средство с поставени знаци, белези или други индикации в нарушение на забраната по чл. 288, ал. 4, с изключение на тези по чл. 288, ал. 6, или на такива, които представляват микрогравировка, когато тя пряко или косвено не указва наличието на сключен застрахователен договор, се наказва с глоба в размер 50 лв.

Препратки от статииПрепратки от практикиПрепратки от процедуриБележки
Отговорност за нарушаване на реда за придобиване и разпореждане с квалифицирано участие в застрахователно дружество

Чл. 640. (1) На лице, което придобива или прехвърля акции от застрахователно акционерно дружество в нарушение на чл. 68, ал. 1 и 2 или на забраната по чл. 71, ал. 4, се налага:
1. глоба от 2000 до 10 000 лв. – за физическо лице, независимо дали придобива или прехвърля акциите от свое име или за някой друг;
2. имуществена санкция от 5000 до 15 000 лв. – за юридическо лице.
(2) На лице, което придобива или прехвърля акции от застрахователно акционерно дружество в нарушение на чл. 73, се налага:
1. глоба от 2000 до 5000 лв. – за физическо лице, независимо дали придобива или прехвърля акциите от свое име или за някой друг;
2. имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв. – за юридическо лице.

Отговорност за предоставена невярна информация

Чл. 641. (1) Член на управителен или контролен орган на застраховател, презастраховател или застрахователен посредник, застрахователен холдинг, застрахователен холдинг със смесена дейност или друго лице, което го управлява или представлява, което предостави или допусне да бъде предоставена невярна информация във връзка с осъществяването на застрахователния надзор, се наказва с глоба от 10 000 до 50 000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
(2) Заместник-председателят може да разпореди и временно лишаване от право за упражняване на дейност като лице по ал. 1.
(3) За нарушението по ал. 1 на застрахователя се налага имуществена санкция в размер от 20 000 до 100 000 лв.

Отговорност при неизпълнение на изискванията при разпространение на инвестиционни застрахователни продукти

Чл. 641а. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) (1) Когато във връзка с разпространение на инвестиционен застрахователен продукт застраховател или застрахователен посредник е извършил нарушение на разпоредбите на чл. 146, ал. 5 – 8, чл. 149 – 151, чл. 288, ал. 1 – 3, чл. 288а, 291, 299а, 324, 325, 325а, 330, 333 или на глава тридесет и пета, включително на актовете по чл. 340, т. 1 и 2 и чл. 342, ал. 12, на застрахователя или посредника се налага:
1. глоба от 2500 до 1 400 000 лв. – за физическо лице;
2. имуществена санкция от 20 000 до 10 000 000 лв. – за юридическо лице или едноличен търговец.
(2) При повторно нарушение наказанието по ал. 1, т. 1 е от 5000 до 1 400 000 лв., а по ал. 1, т. 2 – от 40 000 до 10 000 000 лв.
(3) По отношение на член на управителния орган на застрахователния посредник или застрахователя, който е отговорен за нарушението, заместник-председателят може да постанови и временно лишаване от право да се упражнява дейност по управление на застрахователния посредник, съответно на застрахователя, за срок до две години.

Отговорност при въвеждане на изискване за поставяне на знаци, белези или други индикации

Чл. 642. На застраховател, който извърши или допусне извършването на нарушение на чл. 288, ал. 5, се налага имуществена санкция от 30 000 до 60 000 лв., а при повторно нарушение – от 60 000 до 120 000 лв.

Отговорност на квестора, ликвидатора и синдика

Чл. 643. Квестор, ликвидатор или синдик, който не изпълни или наруши разпореждане или заповед на комисията, на нейния председател или на заместник-председателя, се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.

Отговорност за нарушения на нормативната уредба

Чл. 644. (1) На лице, което извърши или допусне извършването на нарушение на разпоредбите на този кодекс, на актовете по прилагането му или на пряко приложимото право на Европейския съюз, извън случаите по чл. 635 – 643, на разпореждане или на заповед на комисията, на нейния председател или на заместник-председателя и, се налага:
1. глоба от 500 до 3000 лв. – за физическо лице;
2. имуществена санкция от 1000 до 20 000 лв. – за юридическо лице или едноличен търговец.
(2) При повторно нарушение наказанието по ал. 1, т. 1 е от 1000 до 6000 лв., а по ал. 1, т. 2 – от 2000 до 40 000 лв.

Отговорност за невнасяне на имуществени санкции по наказателни постановления

Чл. 645. Лице, което в едномесечен срок от влизането в сила на наказателно постановление не плати наложената му имуществена санкция, дължи лихва в размер на законната лихва за периода от датата, следваща датата на изтичане на едномесечния срок, до датата на плащането.

Отговорност на лизингодателя при неспазване на изискванията по отношение на застраховки на лизингово имущество

Чл. 646. (1) На лизингодател, който не изпълни задължението си по чл. 384, ал. 1 или 2, се налага имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.
(2) При повторно нарушение наказанието по ал. 1 е от 10 000 до 20 000 лв.

Отговорност за нарушения на Регламент (ЕС) № 1286/2014

Чл. 646а. (Нов – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) (1) За нарушение на чл. 5, параграф 1, чл. 6 и 7, чл. 8, параграфи 1 – 3, чл. 9, чл. 10, параграф 1, чл. 13, параграфи 1, 3 и 4, чл. 14 или чл. 19 от Регламент (ЕС) № 1286/2014 се налагат следните наказания:
1. глоба от 2500 лв. до 1 400 000 лв. – за физическо лице;
2. имуществена санкция от 20 000 лв. до 10 000 000 лв. – за юридическо лице или за едноличен търговец.
(2) За нарушение на Регламент (ЕС) № 1286/2014, извън случаите по т. 1, или на акт по неговото прилагане се налагат следните наказания:
1. глоба от 1500 лв. до 700 000 лв. – за физическо лице;
2. имуществена санкция от 10 000 лв. до 5 000 000 лв. – за юридическо лице или за едноличен търговец.
(3) В случай на повторно нарушение по ал. 1 и 2 наказанието е в размер, както следва:
1. за нарушения по ал. 1, т. 1 – от 5000 до 2 800 000 лв.;
2. за нарушения по ал. 1, т. 2 – от 40 000 до 20 000 000 лв.;
3. за нарушения по ал. 2, т. 1 – от 3000 до 1 400 000 лв.;
4. за нарушения по ал. 2, т. 2 – 20 000 до 10 000 000 лв.
(4) При определянето на административното наказание заместник-председателят взема предвид обстоятелствата по чл. 25 от Регламент (ЕС) № 1286/2014.

Отговорност за нарушения на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (ОВ, L 201/1 от 27 юли 2012 г.) (Регламент (ЕС) № 648/2012) и актовете по прилагането му

Чл. 646б. (Нов – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) (1) Лице, което изпълнява ръководна длъжност в застраховател, презастраховател или застрахователен посредник, или служител на застраховател, презастраховател или застрахователен посредник, което извърши или допусне извършването на нарушение на дял втори от Регламент (ЕС) № 648/2012, се наказва с глоба от 5000 до 20 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 40 000 лв.
(2) Застраховател, презастраховател или застрахователен посредник, който извърши нарушение на дял втори от Регламент (ЕС) № 648/2012, се наказва с имуществена санкция от 10 000 до 40 000 лв., а при повторно нарушение – от 20 000 до 80 000 лв.

Отговорност за нарушения на Регламент (ЕС) 2015/2365

Чл. 646в. (Нов – ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) (1) Лице, което изпълнява ръководна длъжност в застраховател или презастраховател, което извърши или допусне извършването на нарушение на чл. 4 или 15 от Регламент (ЕС) 2015/2365, се наказва с глоба от 5000 до 5 000 000 лв., а при повторно нарушение – от 10 000 до 10 000 000 лв.
(2) Застраховател или презастраховател, който извърши нарушение на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2015/2365, се наказва с имуществена санкция от 10 000 до 40 000 лв., а при повторно нарушение – от 20 000 до 10 000 000 лв.
(3) Застраховател или презастраховател, който извърши нарушение на чл. 15 от Регламент (ЕС) 2015/2365, се наказва с имуществена санкция от 20 000 до 80 000 лв., а при повторно нарушение – от 40 000 до 30 000 000 лв.

Производство по налагане на административно наказание

Чл. 647. (1) Актовете за установяване на административно нарушение се съставят от оправомощени от заместник-председателя длъжностни лица, а в случаите по чл. 638, ал. 1 – 3 и 5 и чл. 639 – от длъжностните лица на службите за контрол по Закона за движението по пътищата.
(2) Наказателното постановление се издава от заместник-председателя, а за нарушенията по чл. 638, ал. 1 – 3 и 5 и чл. 639 – от директора на областната дирекция на Министерството на вътрешните работи, в чийто район е установено нарушението, или от оправомощено от него длъжностно лице.
(3) Когато с автоматизирано техническо средство или система е установено и заснето управление на моторно превозно средство, за което няма сключен и действащ застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител при условията и по реда, предвидени в Закона за движение по пътищата. Електронният фиш се изпраща на собственика на моторното превозно средство с препоръчано писмо с обратна разписка. Собственикът е длъжен в 14-дневен срок от получаването му да заплати глобата или имуществената санкция по чл. 638, ал. 4 и 6. Член 189, ал. 5 от Закона за движение по пътищата не се прилага.
(4) (Доп. – ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания при спазване изискванията на чл. 648.

Правила за определяне на административните наказания

Чл. 648. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2018 г., в сила от 07.12.2018 г.) (1) При определянето на вида и размера на административните наказания по тази част заместник-председателят отчита всички обстоятелства, които са от значение по конкретния случай, включително, когато е приложимо:
1. тежестта и продължителността на нарушението;
2. степента на отговорност на отговорното за нарушението лице;
3. финансовото състояние на отговорното за нарушението лице, определено според общия финансов оборот на отговорното юридическо лице или годишния доход на отговорното физическо лице;
4. размера на получената печалба или избегнатата загуба от отговорното за нарушението лице, както и размера на загубите, претърпени от трети лица, и загубите, нанесени на финансовите пазари в резултат на нарушението, доколкото техният размер може да се определи;
5. степента на съдействие, което отговорното физическо или юридическо лице оказва на компетентния орган;
6. предходни нарушения на отговорното физическо или юридическо лице;
7. предприети мерки от отговорното физическо или юридическо лице след извършване на нарушението за предотвратяване на повторно нарушение.
(2) За целите на ал. 1 заместник-председателят има право на достъп до данъчна и осигурителна информация при условията и по реда на чл. 74, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!