ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-749 за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение

Начало » Закони и наредби » Инструкции » ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-749 за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение

Издадена от Министерството на вътрешните работи
Обн. ДВ. бр.90 от 31 Октомври 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 24 Юли 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.104 от 29 Декември 2017г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Доп. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) С тази инструкция се уреждат редът и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение, извършван чрез проверки за спазване на правилата за движение по пътищата, на техническата изправност и регистрацията на моторните превозни средства и теглените от тях ремаркета, на водачите на моторни превозни средства и при пътнотранспортните произшествия.

Чл. 2. (Доп. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) Дейностите по контрол на пътното движение са част от дейността по контрол на безопасността на движението по пътищата, отворени за обществено ползване.

Глава втора
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНТРОЛ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ

Раздел I
Задължения на длъжностните лица, осъществяващи ръководство на дейността по контрол на пътното движение
Чл. 3. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) Директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) и съответният заместник-директор на ГДНП осъществяват общия контрол и методическо ръководство на служителите, имащи задължения по контрол на пътното движение (пътен контрол).

Чл. 4. Директорите на Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи (ОДМВР), началникът на отдел „Контрол на пътното движение и правоприлагане“ и началникът на сектор „Пътен контрол, пилотиране и съпровождане“ при дирекция „Опазване на обществения ред и контрол на пътното движение“ в ГДОП осъществяват методическо ръководство и контрол относно създадената организация за осъществяване на дейността по пътен контрол.

Чл. 5. Заместник-директорът на СДВР и началниците на отдели „Охранителна полиция“ при ОДМВР осъществяват ръководство и контрол на дейността по пътен контрол за съответната територия.

Чл. 6. Началниците на отдел/сектори „Пътна полиция“ при СДВР и ОДМВР осъществяват прякото ръководство върху дейността по пътен контрол, като:
1. следят и анализират обстановката по безопасността на движението на съответната територия и предприемат мерки за подобряването й;
2. (изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) организират, ръководят и контролират изпълнението на дейността от полицейските наряди, работещи по пътен контрол, като определят маршрутите и местата за контрол, силите, средствата и времето за тяхната дейност;
3. изготвят шестмесечни анализи за състоянието на безопасността на движението, които включват:

а) отчет за извършената дейност по контрол върху участниците в движението и изпълнението на поставените цели и задачи;
б) (изм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) активност на звената, осъществяващи пътен контрол на съответната територия, на база констатирани нарушения, разход на време за регулиране и подпомагане на движението, участие в масови мероприятия, посещение на пътнотранспортни произшествия (ПТП) и други дейности по опазване на обществения ред;
в) отчет за извършената административнонаказателна дейност;
г) анализ на ПТП по причини, вид, време и място, както и анализ на местата с концентрация на ПТП;
д) отчет за проведените специализирани полицейски операции (СПО);
е) конкретни предложения за подобряване на дейността;
ж) определяне на целите и насоките за осъществяване на контрол;
4. (доп. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) координират, контролират и при необходимост непосредствено участват в осигуряване на безопасността на движението при провеждането на спортни, културно-масови и други мероприятия, при пилотиране и съпровождане на делегации или товари и при провеждане на СПО;
5. координират, контролират и/или непосредствено участват в обучението на състава;
6. предоставят по установения ред в МВР информация за състоянието на обстановката по безопасността на движението;
7. създават организация за ефективен контрол на отчетността на документите, свързани с осъществяването на пътния контрол (бланки актове, глоба с фиш, протоколи и др.) и проверка на изготвените служебни документи;
8. създават организация и контролират изготвянето на ежегодния отчет за участъците с концентрация на ПТП и изготвят предложения за промяна в организацията на работа на пътния контрол;
9. (доп. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) създават организация, осигуряват и контролират ефективното и законосъобразно използване на техническите средства за контрол и работните станции за отдалечен достъп (РСОД);

10. (изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) създават организация и контролират осъществяването на превантивна дейност чрез обучение на различните категории участници в пътното движение, съвместна дейност с правителствени и неправителствени организации, информиране на населението чрез средствата за масово осведомяване и други дейности и проекти;
11. създават организация и контролират изготвянето на становища по проекти за организация на движението, както и участието в експертни съвети;
12. (изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) предоставят ежемесечно в отдел „Пътна полиция“ при ГДНП справка за състоянието, резултатите и дейността по безопасността на движението;
13. анализират административнонаказателната дейност и нейното съответствие на настъпилите ПТП по причини, местата с концентрация на ПТП, проблемите, свързани с обезпечаване и регулиране на движението, проведените СПО и предприемат мерки за подобряване и усъвършенстване на дейността по пътен контрол;
14. (изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) оказват съдействие на компетентните органи за установяване, издирване и задържане на водачи на моторни превозни средства (МПС), причинили настъпването на ПТП и напуснали мястото на произшествието;
15. създават организация за предприемане на действия по издирването на МПС и лица, обявени за издирване, или такива, представляващи интерес за полицията;
16. издават писмени предупреждения, сигнални писма или разпореждания до собствениците или до администрацията, управляваща пътя, и до лицата, поддържащи пътните участъци, за отстраняване на установени неизправности и контролират сроковете за изпълнение на разпорежданията.

Чл. 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) Началниците на сектор/групи „Пътен контрол“, на звената, на които са възложени дейности по контрол на пътното движение в СДВР/ОДМВР и на звената „Пътен контрол“ в районните управления (РУ) при ОДМВР, пряко отговарят за цялостното състояние на пътния контрол, осъществяван на съответната територия, като:
1. познават оперативната обстановка, динамиката и тенденциите за развитието й, предлагат мерки за подобряване на организацията на работа, усъвършенстване на формите и тактиката на действие на нарядите;
2. ежедневно организират изпълнението на решенията за разстановката на силите в съответствие с поставените задачи и дадените указания;
3. участват в организацията на управление на полицейските наряди и организират взаимодействието между тях;
4. участват в изготвянето на месечен график за работата на служителите, осъществяващи дейност по пътен контрол;
5. проучват и анализират работата и тактиката на пътния контрол и предлагат най-целесъобразната организация и разстановка на силите;
6. организират, ръководят и контролират цялостната дейност на звената;
7. (изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) установяват местата с концентрация на ПТП и предлагат списък на постовете, маршрутите и местата за контрол в съответната територия;
8. организират и контролират ефективното и законосъобразно използване на техническите средства за контрол, тяхната периодична метрологична проверка и калибриране;
9. (доп. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) координират, контролират и при необходимост непосредствено участват в осигуряване безопасността на движението при провеждането на спортни, културно-масови и други мероприятия, при пилотиране и съпровождане на делегации или товари и при провеждане на СПО;
10. контролират и/или непосредствено участват в провеждането на ежедневните инструктажи на нарядите и на учебната година и обучението на състава;
11. (изм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) осъществяват ефективен контрол на отчетността на документите, свързани с изпълнението на дейностите по контрол на пътното движение (бланки актове, глоба с фиш, протоколи и др.), проверка на изготвените служебни документи и работата с РСОД;
12. контролират изготвянето на становища по проекти за организацията на движението, както и участват в експертни съвети;
13. анализират административнонаказателната дейност и нейното съответствие на настъпилите ПТП по видове, местата с концентрация на ПТП, проблемите, свързани с обезпечаване и регулиране на движението, проведените СПО и предприемат мерки за подобряване на дейността по пътен контрол;
14. отчитат административнонаказателната дейност по пътен контрол, като ежемесечно изпращат обобщена справка в отдел/сектори „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР;
15. създават организация за предприемане на действия за установяване, издирване и задържане на водачи на МПС, създали предпоставка или причинили настъпването на ПТП и напуснали мястото на произшествието;
16. предприемат действия по издирването на МПС и лица, обявени за издирване, или такива, представляващи интерес за полицията;
17. издават писмени предупреждения, сигнални писма или разпореждания до собствениците или до администрацията, управляваща пътя, и до лицата, поддържащи пътните участъци, за отстраняване на установени неизправности по тях, като контролират сроковете за изпълнението на разпорежданията;
18. осъществяват контрол върху работата на подчинените им служители и следят за стриктното спазване на служебната дисциплина и етичните норми за поведение.
(2) В РУ на СДВР/ОДМВР, в които няма отделно обособено щатно структурно звено за пътен контрол, дейностите по ал. 1 се осъществяват от прекия ръководител на служителите.

Чл. 8. Началниците на РУ на ОДМВР, които имат щатни служители по пътен контрол, осъществяват непосредственото ръководство върху дейността им на съответната територия, като:
1. системно се запознават със състоянието на безопасността на движението и вземат мерки за подобряването й;
2. усъвършенстват отчетността и аналитичната работа по пътен контрол;
3. осигуряват подготовката и участието на полицейските служители в осъществяването на пътния контрол;
4. водят на отчет местата с концентрация на ПТП и сигнализират компетентните органи и институции за предприемане на мерки по обезопасяването им;
5. осъществяват контрол върху работата на подчинените им служители и следят за стриктното спазване на служебната дисциплина.

Раздел II
Ръководство на дейността по пътен контрол

Чл. 9. (1) Ръководството, контролът, оценяването и помощта на дейността по пътен контрол се осъществяват чрез извършване на проверки относно създадената организация и даване на указания. Предмет на проверките е:
1. анализът на обстановката по безопасност на движението;
2. взетите решения и тяхното съответствие на състоянието и динамиката на оперативната и пътнотранспортната обстановка, изведените проблемни области, приоритетите и планираните дейности за оптимизация на работата по пътен контрол;
3. изготвените указания за изпълнение на пътен контрол за постовете и маршрутите;
4. взаимодействието с органи в МВР, както и с други ведомства и организации;
5. целесъобразността на ежедневните разпореждания за разстановката на силите и средствата за пътен контрол;
6. системността на контролната дейност, извършвана от съответните длъжностни лица, и взето отношение съобразно направените констатации;
7. състоянието на професионалната квалификация, съответстваща на спецификата на дейността.
(2) Ръководството, контролът, оценяването и помощта на дейността по пътен контрол включва и даване на указания при извършване на проверки на непосредственото изпълнение на пътния контрол относно:
1. воденето на служебната документация;
2. провежданите инструктажи и отводи;
3. непосредственото изпълнение на пътния контрол;
4. спазването на разпоредбите за униформеното облекло и оборудването.

Чл. 10. (1) (Доп. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) За осъществяване на контрол в реално време и ефективно управление на нарядите за пътен контрол се използват АИС „Пътна полиция“ (АИСПП) и системата за локализация и визуализация на мобилни единици на МВР чрез монтираните GPS устройства.
(2) (Нова – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) За осъществяване на контрол върху дейността на служителите, работещи по контрол на пътното движение, се използва и автоматизирана информационна система „Видеозаснемане на пътния контрол“ (АИСВПК) по ред, определен в утвърдени организационно-технологични правила за информационния фонд.
(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) Непосредственото изпълнение на дейността по пътен контрол се проверява ежедневно на място от преките ръководители.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) Длъжностните лица по чл. 6, 7 и 8 ежедневно осъществяват контрол по ал. 1 и не по-малко от един път седмично проверяват непосредственото изпълнение на дейността по пътен контрол.
(5) (Нова – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) Контролът чрез използване на записана в АИСВПК информация се осъществява от длъжностните лица по чл. 6, 7 и 8 не по-малко от веднъж седмично и включва проверка на минимум две, отразени в АИСПП, дейности.

Чл. 11. Проверката на непосредственото изпълнение на пътния контрол от нарядите включва:
1. състав на наряда по пътен контрол;
2. обслужвани пост, маршрут, контролно-пропускателен пункт (КПП);
3. познаване на особеностите на съответната територия, оперативната и пътнотранспортната обстановка;
4. съответствие на дейността, осъществена до момента на проверката, и възложените на инструктажа задачи;
5. спазване на тактическите действия при прилагане на полицейски правомощия;
6. спазване на разпоредените униформено облекло, отличителни знаци, средства и оборудване за изпълнение на пътен контрол;
7. (изм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) водене на ежедневната форма на отчет на наряда по пътен контрол чрез РСОД.

Чл. 12. (1) При констатиране на нарушение, свързано с изпълнението на пътния контрол, проверяващият дава указания и предприема мерки за отстраняването им.
(2) При констатиране на грубо нарушение, свързано с непосредственото изпълнение на пътния контрол и/или спазването на разпоредбите за униформеното облекло и оборудването, нарядите могат да бъдат снети от длъжностните лица, отговарящи за изпълнението на дейността по пътен контрол, за което своевременно се докладва в оперативния дежурен център/оперативната дежурна част (ОДЦ/ОДЧ).

Чл. 13. (1) (Изм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) Датата, часът и констатациите на проверяващия се отразяват в РСОД и в книга по образец (приложение № 1).
(2) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) Констатациите от извършените проверки на непосредственото изпълнение на дейността по пътен контрол се докладват ежедневно на началниците на отдел/сектори „Пътна полиция“, на звената, на които са възложени дейности по контрол на пътното движение при СДВР/ОДМВР, и на началниците на РУ на СДВР/ОДМВР, които се запознават с тях, като полагат подпис в книгата по ал. 1 и при необходимост дават конкретни разпореждания.

Чл. 14. (1) Дейността по контрол на безопасността на движението се оценява по следните показатели:
1. организацията на дейността по пътен контрол:
а) отстранени пропуски и слабости, констатирани при осъществено методическо ръководство, помощ и контрол;
б) ресурсното и кадрово обезпечаване;
в) (изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) целесъобразност на разработените постове, маршрути и определените места за контрол;
г) продължителност на работните смени;
д) актуалност на местата с концентрация на ПТП;
е) ред за изпълнение на дейността по пътен контрол;
ж) специфични задължения на нарядите по пътен контрол;
з) разстановка на силите и средствата;
и) (нова – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) резултати от осъществената административнонаказателна дейност (брой констатирани нарушения, съставени АУАН, и глоба с фиш);
2. взаимодействието с органи във и извън МВР;
3. състояние на осъществения контрол върху непосредственото изпълнение на ежедневната дейност, в което се включва:
а) системност;
б) конкретност на констатациите и препоръките;
в) взето отношение съобразно направените констатации;
4. състояние на професионалната квалификация въз основа на:
а) познаване на нормативните актове, регламентиращи служебната дейност;
б) ниво на физическо състояние;
в) ниво на владеене на техники на полицейска лична защита;
г) стрелкова подготовка;
5. информационно обезпечаване на нарядите по пътен контрол, включващо:
а) състояние на оперативната и пътнотранспортната обстановка;
б) разпореждания за изпълнение на служебната дейност;
в) възложени конкретни задачи на нарядите;
6. непосредственото изпълнение на дейността по пътен контрол относно:
а) законосъобразност и етично поведение;
б) тактическа дисциплина;
в) своевременност и ефективност при реагиране на сигнали за извършени престъпления и правонарушения;
7. състояние на служебна документация:
а) наличие на разпоредената документация;
б) съответствие на документацията с разпоредените образци;
в) системност и правилност при водене на документацията;
8. ефективност от използването на техническите средства.
(2) Персоналната оценка за дейността на полицейския служител, осъществяващ пътен контрол, се определя въз основа на администрираните данни от РСОД/ежедневния отчет за работната смяна на наряда и включва:
1. оценка за изпълнение на поставените задачи по време на инструктажа;
2. степен на въздействие върху пътното движение, включваща:
а) (изм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) ефективност на извършената работа съобразно брой на констатираните нарушения на час от работното време и брой нарушения за скорост, нарушения от пешеходци, нарушения за управление на МПС след употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, предимство, неправоспособност, обезопасителни системи, каски и др.;
б) време за регулиране и подпомагане на движението в процент от общото работно време;
в) съответствие на констатираните нарушения по видове със състоянието на пътнотранспортната обстановка на маршрута/поста на база анализ на настъпили ПТП от предходен период;
3. качеството на изготвяните материали при обработка на ПТП и други, съпътстващи ежедневната дейност;
4. ефективното използване на технически средства;
5. обобщени резултати и общи изводи от работата на служителя, работещ по пътен контрол.

Раздел III
Организация на пътния контрол

Чл. 16. Пътният контрол се организира в зависимост от състоянието на оперативната и пътнотранспортната обстановка (ПТО), която включва:
1. особеностите на пътните условия;
2. характера на обектите, чиято дейност е свързана с движението на голям брой пътни превозни средства (ППС), пътници и пешеходци;
3. интензивността на движението;
4. наличните сили и средства.

Чл. 17. Организацията на пътния контрол включва:
1. осигуряване на своевременна и точна информация за оперативната и пътнотранспортната обстановка в съответната територия;
2. оптимална разстановка, разработена на база анализ на ПТО, рационално използване на техническите средства и възможност за бързо реагиране със съществуващите сили;
3. осигуряване на взаимодействие между нарядите, осъществяващи пътен контрол на съответната територия.

Чл. 18. (1) Решението за разстановката на силите за пътен контрол се оформя писмено в заповеди (приложение № 2) на директорите на СДВР/ОДМВР и на началниците на районни управления в ОДМВР.
(2) Решението на ръководителите по ал. 1 се взема в съответствие с изготвените анализи и планираните дейности, отчитайки:
1. природно-географските и инфраструктурните особености (пътна инфраструктура, места с концентрация на ПТП, организация на движението и неговата интензивност, електропреносна мрежа, продуктопроводи, водоизточници, стратегически обекти, дипломатически представителства и др.) на съответната територия;
2. демографската характеристика на населените места (брой и концентрация на населението, миграционни процеси и др.);
3. социално-икономическата характеристика на населените места;
4. състоянието, структурата, динамиката и концентрацията на правонарушенията по вид, време и място;
5. състоянието на аварийността;
6. пътнико-транспортните потоци;
7. наредбата на съответната община, регламентираща обществения ред и сигурност;
8. създадената организация и взаимодействието между службите за пътен контрол и собствениците или администрацията, управляваща пътя;
9. наличните сили и средства, включително и тези на други структури във и извън МВР, както и възможност за използване на допълнителни такива.
(3) Ново решение за организация на пътния контрол се взема по преценка на длъжностните лица по ал. 1 при промяна на показателите по ал. 2.
(4) По преценка на длъжностните лица по ал. 1 при извънредни обстоятелства и в случаи, изискващи защита на населението при бедствия, може да се вземе временно решение за организация по пътен контрол.
(5) В заповедта по ал. 1 се разпореждат:
1. (изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) постовете, маршрутите и местата за контрол от съответната територия;
2. видовете наряди за пътен контрол;
3. редът за взаимодействие на нарядите с други полицейски органи;
4. редът за взаимодействие с други ведомства;
5. организирането на радиообмена за осъществяване на комуникация между нарядите, ОДЦ/ОДЧ и други сили;
6. редът за провеждане на инструктаж и отвод;
7. редът за осъществяване на контрол по изпълнението на пътен контрол;
8. материално-техническото осигуряване на пътния контрол.
(6) (Изм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) В РУ при СДВР/ОДМВР за изпълнение на дейности по контрол на пътното движение в разстановката на силите и средствата, обслужващи територията на РУ, може да се включват съвместни наряди от служители по контрол на пътното движение и патрулно-постова дейност. Дейността на съвместните наряди се урежда с Инструкция № 8121з-929 от 2014 г. за патрулно-постова дейност (ДВ, бр. 102 от 2014 г.).

Чл. 19. (1) При осъществяване на съвместна дейност по чл. 33, ал. 3, т. 3 взаимодействието се осъществява въз основа на предварително изготвен план, в който се определят:
1. цел и задачи на съвместната дейност по контрол на пътното движение;
2. период и територия за осъществяване на съвместната дейност;
3. ръководство, сили, средства и разстановка;
4. конкретни задачи и ред за изпълнение на пътен контрол от нарядите;
5. други разпореждания.
(2) Планът по ал. 1 се утвърждава от съответните оправомощени длъжностни лица.

Чл. 20. (1) За постовете и маршрутите се изготвят указания за осъществяване на пътен контрол (приложение № 3).
(2) Указанията по ал. 1 се утвърждават от съответните длъжностни лица по чл. 18, ал. 1.
(3) Указанията по ал. 1 съдържат:
1. граници на маршрутите/постовете;
2. особености на съответната територия (фактори, влияещи на безопасността на движението, стратегически и особено важни обекти, държавни учреждения и ведомства, дипломатически представителства, банки и финансови институции, уязвими места и сборища с присъствие на лица, представляващи интерес за полицията, медицински заведения и други значими обекти);
3. схеми (карти) на съответната територия;
4. характеристика на пътната инфраструктура и важни пътни артерии;
5. местата с концентрация на ПТП;
6. организация на движението и неговата интензивност;
7. учебни заведения и места с интензивно движение на деца и пешеходци;
8. места за контрол с определени граници за изпълнение на конкретни задачи и смяна на нарядите;
9. специфични задължения на нарядите по пътен контрол;
10. ред за служебно взаимодействие;
11. ред за осъществяване на радиообмена и други начини за свръзка между нарядите с ОДЦ/ОДЧ и други сили.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) Местата за контрол по ал. 3, т. 8 се определят от началниците на отдел/сектори „Пътна полиция“ при СДВР и ОДМВР на база анализ на ПТО по територия, динамиката и концентрацията на правонарушенията по вид, време и място, местата с концентрация на ПТП по вид, време и място, състоянието на пътния травматизъм и аварийността, интензивност на пътнико-транспортните потоци, както и други фактори, влияещи върху безопасността на движението.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) Началниците на отдел/сектори „Пътна полиция“ при СДВР и ОДМВР нанасят на електронна подложка (карта) върху РСОД определените маршрути и места за контрол по следните показатели:
1. Т ks – контрол за скорост;
2. Т rs – контрол за червен сигнал;
3. Т kot – контрол за неправилно изпреварване;
4. Т kp – контрол за пешеходци.
(6) На електронната подложка (карта) нарядите отразяват:
1. време на извършвания контрол;
2. място на извършвания контрол;
3. вид, модел и номер на използвани технически средства за контрол;
4. вид на контрола;
5. наряди, осъществяващи пътен контрол.

Чл. 21. (1) За определяне на деня и времето за изпълнение на пътен контрол се изготвя и утвърждава седмичен или месечен график на служителите (приложение № 4).
(2) В случай на осъществяване на съвместна дейност по пътен контрол по чл. 33, ал. 3, т. 3:
1. в графика на изпращащата страна се отбелязват периодът и приемащата структура или звено;
2. приемащата структура или звено по пътен контрол изготвя отделен график, в който се отразява информацията по ал. 1;
3. копие от графика по т. 2 се предоставя на изпращащата страна.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) Седмичните/месечните графици се утвърждават от началниците на РУ, на отдел/сектори „Пътна полиция“ или на звената, на които са възложени дейности по контрол на пътното движение при СДВР и ОДМВР.

Чл. 22. (1) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) Началниците на РУ, отдел/сектори „Пътна полиция“ и на звената, на които са възложени дейности по контрол на пътното движение при СДВР/ОДМВР, разпореждат разстановката на силите и средствата за денонощието, определяща:
1. постовете и маршрутите, които ще се обслужват приоритетно от наряди по пътен контрол през денонощието;
2. вида и състава на нарядите по пътен контрол;
3. времето и мястото за съсредоточаване на нарядите на определена територия и специфичните задачи за изпълнение;
4. помощните и техническите средства, както и индивидуалните средства за защита, с които ще се оборудват нарядите.
(2) Разпореждането по ал. 1 се съобразява със:
1. оперативната и пътнотранспортната обстановка;
2. (изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) разпоредените за изпълнение допълнителни задачи по пътен контрол;
3. наличните сили за изпълнение на пътен контрол, както и такива, придадени от други структури и звена във и извън МВР, предназначени за изпълнение на пътен контрол чрез съвместни наряди;
4. възможностите за маневреност;
5. наличните средства за свръзка.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) Разпореждането за разстановката на силите и средствата за денонощието се отразява в ежедневната ведомост на структурното звено (приложение № 5).
(4) Придадените в помощ сили са на разпореждане на приемащата страна и се отразяват в ежедневните ведомости на приемащите и предаващите структури.
(5) Ежедневните ведомости се утвърждават от длъжностните лица по ал. 1.

Чл. 23. Организацията на работното време на служителите, осъществяващи пътен контрол, се извършва по установения в МВР ред.
Чл. 24. За изпълнение на задачите съставът на наряда по пътен контрол се определя съобразно индивидуалните качества на полицейските служители, моментното им физическо състояние и ниво на професионална квалификация и опит.
Чл. 25. (1) Полицейските служители могат да бъдат назначавани в наряд за изпълнение на пътен контрол на един или няколко маршрута/поста за една смяна.
(2) При изпълнение на пътен контрол на няколко маршрута/поста се указват времето и редът за преместване от един маршрут/пост на друг, като това се отразява в ежедневната ведомост.
Чл. 26. При необходимост по републиканската пътна мрежа и на входно-изходните пътища на градовете могат да се разполагат временни или постоянни контролно-пропускателни пунктове.

Раздел IV
Планиране и отчетност на пътния контрол

Чл. 27. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) (1) Планирането е дейност, насочена към определяне на целите и основните задачи за определен период от време, както и мероприятията за тяхното реализиране, с указани конкретни срокове и отговорници. Длъжностните лица, функционалните задължения на които са пряко свързани с ръководството на дейността по пътен контрол или са им възложени такива, изготвят шестмесечни планове.
(2) Началниците на РУ и на отдел/сектори „Пътна полиция“ утвърждават плановете за работа по пътен контрол.
(3) Плановете за работа по пътен контрол на звената, на които са възложени дейности по контрол на пътното движение, се утвърждават от заместник-директорите или началниците на отдели „Охранителна полиция“ при СДВР/ОДМВР.
(4) Плановете се изготвят въз основа на извършен анализ на ПТО в съответната територия, като се съобразяват със:
1. пътните условия, транспортната мрежа, организацията на движението и неговата интензивност, наличието на участъци с концентрация на ПТП, аварийност и пътен травматизъм, пътнико-транспортни потоци, на стратегически и особено важни пътища, обекти и др.;
2. характеристиката на населените места, брой и концентрация на населението и моторните превозни средства;
3. наличните сили и средства и възможност за използване на допълнителни сили;
4. оценка на ефективността от създадената организация и резултатите по безопасността на движението и противодействие на престъпността за предходен период.
(5) По разпореждане на съответния ръководител се изготвят текущи планове за реализация на конкретни мероприятия.
(6) За изпълнение на текущи задачи по разпореждане на съответния ръководител длъжностните лица по ал. 1 може да изготвят и планове за по-кратък период.

Чл. 28. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) Мероприятията за осъществяване на организация, координация, методическо ръководство и контрол и непосредствено изпълнение на пътния контрол се обособяват като раздел в общия план за дейността на РУ, отдел/сектори „Пътна полиция“ или звената, на които са възложени дейности по контрол на пътното движение при СДВР и ОДМВР.
Чл. 29.(Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) Предвид изменението на пътнотранспортната обстановка от началниците на РУ, началниците на отдел/сектори „Пътна полиция“ и на звената, на които са възложени дейности по контрол на пътното движение при СДВР и ОДМВР, както и на отдел „Пътна полиция“ при ГДНП, се осъществява перспективното планиране, обхващащо периодите пролет – лято и есен – зима, като се вземат предвид:
1. оперативната обстановка по безопасността на движението, обезпечаването на участъци за временно отклоняване и затваряне на движението, проходи, пътни съоръжения, стратегически пътни възли, кръстовища и др.;
2. съгласуване на маршрутите, постовете и районите между съседни територии и създаване на координация на силите, осъществяващи пътен контрол;
3. създаване на организация и взаимодействие между службите за контрол, собствениците или администрацията, управляваща пътя, и местната власт за осигуряване на нормално протичане на транспортните процеси.

Чл. 30. (1) Длъжностните лица по чл. 27, ал. 2 изготвят писмен анализ на дейността по осъществяване на пътен контрол на шестмесечие и годишно.
(2) Анализът по ал. 1 съдържа характеристика на оперативната и пътнотранспортната обстановка, показатели и данни от глава трета, раздел ІІІ „Отвод и отчет на резултатите от дейността по пътен контрол“, съпоставени с данните за съответен предхождащ период, изводи и насоки за оптимизиране на дейността по пътен контрол.

Раздел V
Сили и средства за осъществяване на пътен контрол

Чл. 31. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) Пътният контрол се осъществява от служители на „Пътна полиция“ и от други служители на МВР, на които са възложени дейности по контрол на пътното движение.

Чл. 32. (1) За изпълнение на дейността по пътен контрол се използват служебни:
1. превозни средства – патрулни автомобили, мотоциклети, мотопеди и вертолети;
2. средствата за комуникация;
3. (нова – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) работни станции за отдалечен достъп;
4. (нова – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) мобилни печатащи устройства (принтери);
5. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) помощни и защитни средства, служебно въоръжение и средства за явно наблюдение;
6. (предишна т. 4 – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) автоматизирани технически средства и системи за контрол на водачите, пешеходците и пътните превозни средства, съоръжения за принудително спиране на МПС и др.
(2) Автомобилите и мотоциклетите, които се използват за осъществяване на явен пътен контрол, се сигнализират, обозначават и оборудват по ред, определен от министъра на вътрешните работи.

Раздел VI
Наряди за извършване на пътен контрол

Чл. 33. (1) Нарядът е състав, включващ един или повече служители, осъществяващи задачите по пътен контрол на съответната територия.
(2) Когато нарядът е в състав от двама и повече служители, провеждащият инструктажа определя старши на наряда.
(3) В зависимост от състава си нарядът е:
1. (доп. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) самостоятелен – съставен от полицейски служители само от едно щатно обособено структурно звено „Пътна полиция“ или от служители от едно звено на МВР, на които са възложени дейности по контрол на пътното движение;
2. (отм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.)
3. (изм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) съвместен – съставен от служители на „Пътна полиция“ и други служители от териториалната структура, служители от други структури в МВР, служители извън МВР, както и служители от полицейски структури на други държави.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г., изм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) Нарядът по пътен контрол изпълнява дейността си на територия с определени граници, в които се обособяват постове за регулиране и подпомагане на пътното движение, КПП и маршрути с места за контрол. При съвместен наряд постовете се формират в рамките на участъците за обслужване на съответната територия.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) Обособяването на постовете, маршрутите и местата за контрол се извършва на база анализ на ПТО съобразно спецификата и инфраструктурата на съответната територия с оглед осигуряване безопасността, подпомагане и регулиране на движението на съответната територия.

Чл. 34. Видовете наряди за извършване на пътен контрол са пост, патрул и КПП.

Чл. 35. (1) Постът е наряд за пътен контрол на определен участък от територия.
(2) Постът може да е подвижен и неподвижен с определен център и граници:
1. неподвижен пост – за контрол на пътното движение на територия, границите на която са с радиус до 50 м от центъра на поста, в рамките на обслужваната по пътен контрол територия;
2. подвижен пост – за контрол на пътното движение на територия, границите на която са с радиус до 300 м от центъра на поста, в рамките на обслужваната по пътен контрол територия.
(3) Постът може да бъде постоянен или временен:
1. постоянен пост – има основно значение в единната разстановка на силите и средствата и се обслужва ежедневно;
2. временен пост – обслужва се при необходимост съобразно пътнотранспортната и оперативната обстановка.
(4) Според предназначението си постовете могат да са:
1. пост за осигуряване безопасността на движението – наряд за регулиране и подпомагане на движението при извършване на аварийно-спасителни действия, ПТП, авариен ремонт на пътното платно, строителни дейности в обхвата на пътя, при въвеждане на временна организация по безопасност на движението и други ограничения на движението;
2. пост за регулиране и подпомагане на движението (ПРПД) – наряд, предназначен за регулиране на пътното движение чрез подаване на сигнали с тяло и ръце и/или непосредствено управление на светофарните уредби.

Чл. 36. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) При необходимост може да се организират временни стационарни постове за осигуряване на масови, заградителни и други мероприятия.

Чл. 37. (1) Контролно-пропускателният пункт е наряд за осигуряване на пропускателен режим, контрол и ограничаване на движението на пътни превозни средства и лица на определена територия.
(2) Контролно-пропускателните пунктове могат да бъдат постоянни или временни.
(3) При разполагане на контролно-пропускателен пункт на пътища, отворени за обществено ползване, същият се сигнализира с пътни знаци.

Чл. 38. (1) Патрул за пътен контрол (ППК) е наряд, предназначен за контрол на пътното движение, реакция при възникване на усложнения в пътнотранспортната обстановка, оказване на съдействие на други наряди, както и за осъществяване на дейности при настъпило ПТП.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) Контролът може да бъде осъществяван явно или негласно като при спиране на МПС за проверка служебните лица са длъжни да се обозначат ясно, осигурявайки необходимата видимост.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) На ППК се определят маршрути с места за контрол на пътното движение.
(4) Видовете ППК са:
1. автопатрул – с автомобили;
2. мотопатрул – с мотоциклети/мотопеди;
3. пеши патрул;
4. въздушен патрул – с вертолети.
(5) Границите на маршрутите на патрулите по ал. 4, т. 1 – 3 се определят в зависимост от спецификата на пътната инфраструктура, обстановката по безопасност на движението и целите на пътния контрол.
(6) Пешият патрул за пътен контрол може да се използва за временно регулиране на кръстовище с интензивно движение и за осигуряване на масови и други мероприятия в зависимост от пътнотранспортната и оперативната обстановка.
(7) Контролът на движението чрез вертолети се организира за:
1. координиране на работата и управлението на пътния контрол;
2. осъществяване на централизирано ръководство на силите за пътен контрол при провеждане на специализирани полицейски операции, масови, спортни и други мероприятия;
3. наблюдаване и контролиране на поведението на участниците в движението по пътища с интензивен трафик на движение;
4. изучаване на условията, интензивността и състава на движението и пътнотранспортната обстановка и при необходимост преразпределение на транспортните потоци.

Раздел VII
Форми и методи за осъществяване на пътен контрол

Чл. 39. (1) Пътният контрол се осъществява чрез:
1. наблюдение на движението;
2. видимо присъствие;
3. контрол по спазване на правилата за движение и прилагане на административнонаказателни и принудителни административни мерки;
4. организационно-профилактични мероприятия.
(2) Наблюдението на движението по пътищата включва изучаване, анализиране и оценяване на обстановката на територията на поста и маршрута, интензивността на движението, характера на нарушенията, ПТП и последиците от тях, ефективността на съществуващата сигнализация и организация на движението и др.
(3) Видимото присъствие на полицейски служители има за цел целенасочено да се въздейства върху участниците в движението за недопускане на нарушения на правилата за движение, като се прилага на рисковите участъци от пътя, на местопроизшествия, на места, засегнати от бедствия или производствени аварии, при заградителни, спортни, масови и други мероприятия.
(4) Пътният контрол представлява визуален или с помощта на технически средства контрол върху поведението на участниците в движението и на техническото състояние на ППС чрез:
1. установяване на лицата, които нарушават правилата за движение по пътищата, и прилагане на съответните наказания и принудителни административни мерки, предвидени в ЗДвП;
2. установяване и задържане на обявени за издирване МПС и лица, както и лица, напуснали местопроизшествието;
3. установяване на технически неизправни МПС и прилагане на мерки съгласно ЗДвП.
(5) Организационно-профилактичните мероприятия включват разпоредителни и административни действия в процеса на контрола и регулиране на движението с цел осигуряване безопасно придвижване на участниците в движението чрез:
1. оказване на помощ на участниците в движението;
2. предупреждение на водачите за влошено състояние на пътните условия, възникнали задръствания, ПТП, аварийно-ремонтни и други дейности;
3. организиране на отстраняването на препятствия върху платното за движение.

Чл. 40. (Отм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.)

Чл. 41. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) Началниците на отдел/сектори „Пътна полиция“ и на звената, на които са възложени дейности по контрол на пътното движение при СДВР и ОДМВР, планират СПО по метода на „Широкообхватен контрол“, изразяващ се във:
1. извършване на проверка на максимален брой МПС, преминаващи в една посока на движение, през определено място, с конкретна насоченост на контрола, като управление на МПС след употреба на алкохол или наркотични вещества, ползването на обезопасителни колани и каски, носене на задължителните документи, техническа изправност и др.;
2. извършване на цялостна проверка на МПС, водачи, товари, пътници и други с участието на други структури на МВР и ведомства, имащи отношение към извършвания контрол.

Чл. 42. Проверките по метода на „Широкообхватен контрол“ се извършват на места, където пътят позволява затваряне на една или две ленти от платното за движение или до основния път е изградена площадка, подходяща за целта.

Чл. 43. За осигуряване на безопасността на участниците и проверяваните МПС и лица по метода на „Широкообхватен контрол“ определените за контрол места се обезопасяват и сигнализират с технически средства, пътни знаци, светлоотразителни конуси, полицейски ленти и други помощни средства.

Чл. 44. „Широкообхватен контрол“ се планира и осъществява, както следва:
1. за всяка проверка по метода на „Широкообхватен контрол“ се изготвя отделен план, в който се определят видът на проверката, мястото, датата, часът и продължителността, необходимите сили, техническите и помощните средства, както следва:
а) определя се видът на проверката, която може да е за:
аа) управление на МПС след употреба на алкохол;
бб) използване на светлините на превозните средства;
вв) използване на обезопасителни колани от водача и пътниците, използването на детски обезопасителни системи, както и каски от мотористите;
гг) наличие на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилис­тите и необходимите документи на водачите на ППС;
дд) техническото състояние на ППС и документите при превоза на хора и товари от автобусите и товарните автомобили;
ее) други видове контрол съгласно изпълнение на целите на пътния контрол за без­опасност и намаляване на убитите и тежко пострадалите от ПТП;
2. определят се следните тактически действия:
а) проверките по метода на „Широкообхватен контрол“ се извършват на места, където пътят позволява затваряне на една или две ленти от платното за движение или до основния път е изградена достатъчно голяма отбивка; в зависимост от контрола, който ще се извършва, мястото се определя така, че сигурността на проверяващите служители, както и проверяваните лица, да не бъде застрашена от преминаващите превозни средства;
б) когато пътят е двупосочен с по една лента за движение във всяка посока, контрол следва да се осъществява на достатъчно голяма и подходяща отбивка, като:
аа) мястото за контрол се огражда с конуси за осигуряване на безопасността на участниците и достатъчно пространство за работа на контролиращите (приложение № 6);
бб) един полицейски служител, разположен в началото на определеното за извършване на контрол място, спира превозните средства и ги насочва към проверяващите служители, заели предварително определени места;
вв) при констатиране на нарушение водачът и превозното средство се насочват от служителите, извършили проверката, на определено място, където други двама или повече служители в зависимост от обема на работата изготвят необходимите документи за извършените нарушения; тези служители не участват пряко в извършването на проверката;
гг) служебните автомобили следва да бъдат разположени така, че да не затрудняват извършването на контрола и преминаването на пътните превозни средства;
в) на път с две или повече от две ленти за движение в една посока за извършване на контрол се използват помощни средства (пътни знаци, конуси и полицейски ленти), които определят и ограждат мястото на проверка, като:
аа) в зависимост от броя на лентите и интензивността на трафика се затварят една или две от лентите за движение, като се поставят пътни знаци Г9 или Г10, определеното място се огражда с конуси за насочване на движението, осигуряване на безопасността и достатъчно пространство за работа на проверяващите служители (приложение № 7);
бб) един полицейски служител, разположен в началото на определеното за извършване на контрол място, спира превозните средства и ги насочва към проверяващите служители, заели предварително определени места;
вв) при констатиране на нарушение водачът и превозното средство се насочват от служителите, извършили проверката, на определено място, където други двама или повече служители в зависимост от обема на работата изготвят необходимите документи за извършените нарушения; тези служители не участват пряко в извършването на проверката;
гг) служебните автомобили следва да бъдат разположени така, че да не затрудняват извършването на контрола и преминаването на пътните превозни средства;
г) мястото за извършване на широкообхватен контрол на товарни автомобили и автобуси се определя на големи отбивки или паркинги в близост до пътното платно, на които може да се обособят няколко допълнителни места за извършване на проверки на ППС, като:
аа) обособените за този контрол места следва да бъдат съобразени с габаритите на превозните средства и релефа на терена, като за всяко допълнително обособено място отговаря предварително определена група служители (приложение № 8);
бб) един полицейски служител, разположен в началото на определеното за извършване на контрол място, спира превозните средства и ги насочва към обособените места за проверка;
вв) от всяка група за проверка се определя по един служител, който следи за приключване на всички етапи на контрола, след което освобождава превозното средство;
гг) при констатиране на нарушение се взема отношение намясто; при възникнала необходимост от извършване на пълна проверка превозното средство се отделя на предварително определено за това място и се проверява от сформиран за тази цел екип;
дд) служебните автомобили следва да бъдат разположени така, че да не затрудняват извършването на контрола и преминаването на пътните превозни средства;
ее) в този вид контрол могат да се включат представители на различни структури на МВР, както и на други ведомства, имащи отношение към извършвания контрол;
3. определяне на необходимите сили и средства за постигане на предварително зададените цели, както следва:
а) в зависимост от вида на планирания контрол и поставените за изпълнение цели се определя броят на участниците, които ще са ангажирани;
б) за координация и контрол се определя ръководител, който непосредствено участва в мероприятието, като:
аа) инструктира служителите преди стартирането на широкообхватния контрол, определя специфичните места за работа, като разпределя на тях необходимия брой проверяващи служители и поставя индивидуални задачи на всеки един от тях;
бб) по време на извършвания контрол следи за правилното взаимодействие между изпълнителите (полицейски служители и участниците от други ведомства); съблюдава за изпълнение на техниките за безопасност с оглед недопускане на инциденти;
вв) осъществява комуникация с присъстващи представители на средствата за масово осведомяване, като следи същите да не пречат при изпълнението на служебните задължения на проверяващите екипи;
гг) обявява началото и края на операцията;
дд) след приключване на мероприятието извършва обстоен разбор на постигнатите резултати, допуснатите грешки от проверяващите служители, дава препоръки за последващите операции;
4. определят се необходимите технически, помощни средства и материали, както следва:
а) предупредителни пътни знаци, указващи вида на извършвания контрол, и знаци със задължителни предписания (Г9 и Г10);
б) светлоотразителни конуси и полицейски ленти;
в) (изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г., изм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) технически средства за установяване концентрацията на алкохол в кръвта, както и полеви тестове за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози;
г) (зал. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.)
д) (изм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) служебна документация, необходима за изпълнение на служебните задължения, която не е налична в РСОД;
е) светлоотразителни жилетки за всички участници, включително и представителите на средствата за масово осведомяване;
ж) средства за комуникация.

Глава трета
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПЪТЕН КОНТРОЛ
Раздел I
Инструктаж на нарядите по пътен контрол

Чл. 45. (1) За изпълнение на дейността по пътен контрол на всеки наряд се провеждат инструктаж и отвод.
(2) Инструктажът и отводът на нарядите се провеждат ежедневно (за всяка смяна) и периодично, както и за всяко отделно мероприятие чрез използване на АИС „Пътна полиция“.
(3) За провеждане на инструктаж и отвод се обособява служебно помещение, оборудвано със:
1. карта (схема) на съответната територия с нанесени върху нея определените постове и маршрути;
2. копия на указанията за изпълнение на дейността по постове и маршрути;
3. образци от служебни документи и формуляри, използвани от полицейските наряди по пътен контрол.
(4) При възникнала служебна необходимост инструктажът и отводът на нарядите, изпълняващи дейност по пътен контрол, може да се провеждат на място извън помещението по ал. 3.
(5) Общата продължителност на ежедневния инструктаж и отвод не надвишава 30 минути.

Чл. 46. (1) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) Ежедневен инструктаж и отвод на нарядите се извършва от полицейски инспектор по утвърден график или от оперативен дежурен служител в РУ.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) Определените служители провеждат инструктаж съгласно предварително изготвени от тях задачи за изпълнение на дейността по пътен контрол (приложение № 9), въведени в АИС „Пътна полиция“.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) Задачите се разпечатват, утвърждават и съхраняват в ОДЦ/ОДЧ или по друг служебно определен начин.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) В звената, където няма предвидени или заети длъжности по ал. 1, директорите на ОДМВР или оправомощени от тях длъжностни лица, или началниците на РУ с писмена заповед възлагат провеждането на инструктаж и отвод на дежурния в ОДЦ/ОДЧ или на други служители.

Чл. 47. Непосредствено преди провеждането на ежедневен инструктаж определените за целта служители са длъжни:
1. да са запознати с оперативната и пътнотранспортната обстановка;
2. да извършват проверка на наличността на полицейските служители, определени за изпълнение на дейността по пътен контрол, и униформеното им облекло и оборудване, като се информират за здравословното им състояние и готовността им за работа;
3. да извършат преглед на състоянието и готовността за експлоатация на автомобилите, мотоциклетите и техническите средства за контрол, определени за смяната;
4. да подготвят допълнителните задачи за инструктажа.

Чл. 48. Инструктиращият по време на инструктажа:
1. информира служителите за по-характерните правонарушения през денонощието, за издирваните лица и МПС, както и други данни, имащи отношение към състоянието на оперативната и пътнотранспортната обстановка;
2. запознава полицейските служители с разстановката на силите и средствата за денонощието и поименното им разпределение по видове наряди;
3. информира за наличието и местонахождението на други наряди в съответната територия за съответната работна смяна;
4. (изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) възлага конкретни задачи на нарядите за непосредствено изпълнение на дейността по пътен контрол;
5. (изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) указва в часови графици по образец (приложение № 10) времето за обслужване на постове, маршрути и местата за контрол съобразно пътнотранспортната обстановка, провежданите мероприятия, метеорологичните условия и др.;
6. определя старшите на нарядите;
7. разпределя и предоставя техническите средства за контрол.
(2) Допълнително възникнали конкретни задачи се възлагат на нарядите чрез средствата за комуникация или по електронен път за въвеждане в РСОД от ОДЧ/ОДЦ и/или прекия ръководител.

Чл. 49. Проведеният инструктаж се документира с подписите на инструктиращия и инструктираните в ежедневната ведомост.

Раздел II
Ред за непосредствено изпълнение на дейността по пътен контрол

Чл. 50. (1) При изпълнение на дейността по пътен контрол с автомобил или мотоциклет нарядът се движи в транспортния поток така, че да не създава затруднения за другите участници в движението и следи за поведението им.
(2) (Нова – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) При осъществяване на пътен контрол служебният автомобил, оборудван с АИСВПК, се разполага така, че да позволява да се извършва наблюдение, видео- и аудиозапис на проверяваните лица и ППС, включително регистрационните им номера.
(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) При осъществяване на пътен контрол служебният автомобил престоява така, че да не затруднява останалите участници в движението.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) Ползване на специален режим на движение се осъществява съгласно нормативните разпоредби, като се предприемат необходимите мерки за безопасност.

Чл. 51. (1) При изпълнение на дейността по пътен контрол полицейските наряди осъществяват превенция на правонарушенията чрез видимо присъствие, осъществяване на контрол и регулиране на движението в съответната територия.
(2) Дейността по пътен контрол се изпълнява извън служебните помещения и МПС, като полицейските служители могат да извършват и обход пеша в рамките на указаните за поста или маршрута граници за изпълнение на конкретни задачи.
(3) Изискването по ал. 2 не се отнася при работа с автоматизирани технически средства за контрол, монтирани в автомобил.
(4) Извършването на контрол пеша се прилага по пътищата и улиците с интензивно движение, както и на уязвими места, където движението или разполагането на служебен автомобил е неефективно или невъзможно.
(5) Служителят, осъществяващ дейност по пътен контрол, предприема мерки за осигуряване на личната си безопасност.
(6) Забранява се осъществяването на дейност по пътен контрол на платното за движение при намалена или ограничена видимост и хлъзгав път, с изключение на случаите при обработване на ПТП или при участие в масови, заградителни и други мероприятия, като в тези случаи служителите предприемат мерки за осигуряване на личната си безопасност.

Чл. 52. (1) При обхождане на постовете и маршрутите нарядите изпълняват указанията за работа в маршрута и утвърдения часови график.
(2) При обхождане на маршрутите нарядите със служебни превозни средства осъществяват при необходимост периодичен контакт с другите видове наряди на съответната територия, като взаимно се информират за състоянието на оперативната и пътнотранспортната обстановка.
(3) Скоростта на придвижване на нарядите със служебни превозни средства се съобразява с възможността за наблюдение на съответната територия, пътнотранспортна обстановка и намиращите се в нея обекти, както и с готовност за своевременна реакция при установяване на нарушения на правилата за движение или при друга възникнала служебна необходимост.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г., изм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) При осъществяване на дейности по контрол на пътното движение в съвместен наряд служителите изпълняват дадените конкретни задачи и часови графици за работа на установъчните пунктове и места за контрол, възложени на инструктажа.

Чл. 53. (1) Полицейските наряди по пътен контрол своевременно докладват в ОДЦ/ОДЧ: 1. при извършване на проверка на МПС, на лица, както и при констатиране на престъпления и нарушения на обществения ред;
2. за взетото отношение спрямо проверените МПС и лица;
3. при констатирани проблеми/неизправности по състоянието на пътната мрежа, създаващи опасност за живота и здравето на участниците в движението, като по възможност намясто предприемат мерки за отстраняването им.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.)

Чл. 54. Полицейските служители осъществяват дейност по пътен контрол, като:
1. не напускат границите на разпоредените им за обслужване постове и маршрути без съгласуване и разпореждане на длъжностните лица, отговарящи за дейността на пътния контрол и дежурните в ОДЦ/ОДЧ;
2. съблюдават разпоредения ред за осъществяване на взаимодействие и радиообмен с ОДЦ/ОДЧ и други наряди, като не допускат комуникация без служебна необходимост;
3. не допускат лица в служебните помещения и превозни средства и не превозват лица и товари, когато това не е свързано с изпълнение на служебните им задължения.

Чл. 55. (1) При приключване на непосредственото изпълнение на дейността по пътен контрол или за извършена смяна намясто нарядите докладват на дежурния в ОДЦ/ОДЧ и само след негово разпореждане могат да напуснат обслужваните постове или маршрути.
(2) В случаите по ал. 1, когато смяната на наряда не се осъществи в определеното време, нарядът, който трябва да бъде сменен, докладва на дежурния в ОДЦ/ОДЧ и само след негово разпореждане може да напусне обслужвания пост или маршрут.

Чл. 56. (1) При обход на определения им маршрут нарядите проверяват за възникнали изменения в пътнотранспортната обстановка, като при констатирани препятствия или опасности за движението незабавно предприемат следните мерки:
1. докладват на дежурния служител в ОДЦ/ОДЧ и изпълняват неговите разпореждания;
2. сигнализират участниците в пътното движение и при необходимост пристъпват към временно регулиране на движението;
3. съдействат на съответните служби за отстраняване или ограничаване на възникналите неблагоприятни последици.
(2) Полицейският служител придобива информация за пътнотранспортната обстановка:
1.от прекия ръководител по време на провеждане на инструктажа;
2. по време на изпълнение на служебната дейност;
3. от ОДЦ/ОДЧ;
4. от участници в пътното движение.

Чл. 57. С професионалното използване на методите и формите за пътен контрол полицейският служител активно влияе върху безопасността на движението по пътищата, като:
1. предотвратява и отстранява затруднения в движението;
2. осигурява ритмичност на движението на обществения транспорт за превоз на пътници;
3. взема мерки за правилно използване на платното за движение, като не допуска спиране и паркиране на МПС в нарушение на правилата;
4. при необходимост осигурява преминаване с предимство на определени потоци от превозни средства или пешеходци по отделни участъци и направления за движение;
5. осигурява безпрепятствено и безопасно преминаване на автомобилите със специален режим на движение.

Чл. 58. (1) Служителят, назначен в наряд за пътен контрол, спира водачите на ППС за проверка, когато:
1. има видимо нарушение на правилата за движение по пътищата;
2. има неизправности на ППС или разположението на товара създава опасност за участниците в движението;
3. (изм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) начинът на движение и поведение поражда съмнения към водача на МПС за преумора, употреба на алкохол или наркотични вещества или техни аналози;
4. съществуват данни или предположения, че водачът на ППС е участвал в ПТП или в извършването на престъпление.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) За спиране на ППС, когато водачът не е извършил нарушение на ЗДвП и няма данни по ал. 1, т. 3 или 4, служителят отразява това обстоятелство в РСОД.

Чл. 59. Полицейският служител може да спира превозните средства от редовните линии за обществен превоз за нарушения от страна на техните водачи и пътници.

Чл. 60. Не подлежат на спиране и проверка МПС, ползващи специален режим на движение, както и автомобили на Министерството на отбраната, движещи се в обозначена колона.

Чл. 61. (1) Знаците и сигналите за спиране на водачите на превозни средства се подават от полицейския служител своевременно със стоппалка или с ръка, като се посочва мястото за спиране на превозните средства. През нощта и в условията на намалена или ограничена видимост може да се използва и червен светлинен сигнал.
(2) Преди подаването на знака или сигнала полицейският служител застава срещу движението върху пътното платно, непосредствено до банкета или бордюра.
(3) На водача на МПС трябва да се осигури възможност да спре плавно и да не създава опасност или да бъде пречка за останалите участници в движението.
(4) Спиране на превозните средства на места с ограничена или намалена видимост, непосредствено преди или след кръстовища, пешеходни или велосипедни пътеки, мостове, подлези, надлези, стеснени участъци, жп прелези, тунели и на други места, където спирането е забранено, се допуска по изключение при условие, че е осигурена безопасността на участниците в движението и служителите от наряда.
(5) Когато нарядът се движи с автомобил или мотоциклет, спирането на превозните средства става със стоп палка или с ръка при изравняването с тях или след изпреварването им.

Чл. 62. (1) (Изм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) Проверка на водач и ППС се извършва задължително при неработещ двигател най-малко от двама полицейски служители при следните тактически действия:
1. (нова – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) проверяваното ППС да бъде в обхвата за заснемане на камерите на АИСВПК по начин, позволяващ да се извършва наблюдение, видео- и аудиозапис на проверяваните лица и ППС, включително регистрационните им номера;
2. (предишна т. 1 – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) проверяващият полицейски служител подхожда към превозното средство отзад и отстрани с необходимото внимание, като застава отстрани на МПС, зад водача извън обсега на отварящите се врати;
3. (предишна т. 2 – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) проверяващият визуално се ориентира за броя на лицата в автомобила и превозвания товар;
4. (предишна т. 3, изм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) проверяващият полицейски служител се представя, като произнася длъжността, фамилията, структурното звено, повода за спиране, и уведомява водача, че при проверката се осъществява видео- и аудиозапис;
5. (предишна т. 4 – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) проверяващият полицейски служител изисква от водача и пътниците необходимите документи, като те се предоставят от тях без служителят да навлиза в пространството на проверяваното ППС;
6. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) при поискване полицейският служител показва своята служебна карта или полицейски знак;
7. (предишна т. 6 – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) при извършването на проверката полицейският служител следи проверяваните лица да не изхвърлят вещи и предмети.
(2) Вторият служител от наряда осигурява извършването на проверката, като: 1. застава на подходящо и безопасно място, осигуряващо добра видимост и визуална комуникация с останалите служители;
2. води непрекъснато наблюдение за поведението на водача и пътуващите в автомобила лица;
3. при необходимост предприема незабавни действия съобразно създалата се ситуация.
(3) По време на изготвяне на административни документи на пътя водачите и пътниците престояват в проверяваното превозно средство или на разстояние от полицейския автомобил, а документите им се представят за подпис извън служебното МПС върху подходящо за целта място.
(4) При проверката не се допуска проверяваните лица да влизат, престояват, оставят или вземат предмети във и от служебния автомобил.
(5) Проверката задължително започва с извършването на справка чрез РСОД или ОДЦ/ОДЧ по регистрационен номер на МПС и данни за водача и пътуващите лица.
(6) (Нова – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) При установяване на невръчен електронен фиш на проверяваните лица полицейски служител отпечатва същия чрез мобилно печатащо устройство и предприема действия за връчването му. Лицето, на което е връчен електронен фиш, подписва обратна разписка (за всеки електронен фиш), удостоверяваща връчването.
(7) (Нова – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) Отказът за получаване на електронен фиш се удостоверява чрез подпис на свидетел върху обратната разписка.
(8) (Нова – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) След приключване на работното време полицейските служители предоставят обратните разписки на служител, извършващ отвода.
(9) (Нова – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) Обратните разписки се изпращат на областната дирекция на МВР по местоиздаване на електронния фиш.

Чл. 63. В случаите на проверка на МПС, водачът на което не е изпълнил полицейско разпореждане, освен действията по чл. 62 полицейският служител може допълнително да:
1. отдава разпореждане на водача да изключи двигателя, да извади контактния ключ и го постави на арматурното табло;
2. отдава разпореждане на водача да излезе бавно от колата и да застане пред автомобила си с лице към него;
3. отдава разпореждане на лицата в автомобила да стоят неподвижно в МПС;
4. при данни за извършено престъпление извършва обиск на водача и пътниците, като при наличие на лица от противоположния пол обискът се извършва съгласно ЗМВР, както и проверка на превозното средство и на вещите, които се превозват в него;
5. установява самоличността на лицето/лицата и уведомява ОДЦ/ОДЧ, като прави справка чрез РСОД или ОДЦ/ОДЧ;
6. при необходимост за отвеждане и задържане в структурите на МВР лицето сяда в полицейския автомобил на задната седалка по средата или вдясно, като до него сяда задължително полицейски служител;
7. в един патрулен автомобил се превозва само едно задържано лице.

Чл. 64. (Изм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) При установена употреба на алкохол/наркотични вещества или техни аналози от водач на ППС водачът не се допуска да управлява МПС, като се прилага принудителна административна мярка и МПС се премества принудително съгласно ЗДвП.

Чл. 65. При осъществяване на пътен контрол и установяване на издирвани лица или ППС, когато е налице основание за задържането им, полицейският служител ги задържа лично или със съдействието на други служители, като за действията си уведомява ОДЦ/ОДЧ.

Чл. 66. При откриване на изоставени моторни превозни средства, които са обявени за издирване, полицейският служител е длъжен да запази мястото и да докладва в ОДЦ/ОДЧ.

Чл. 67. Когато водач, допуснал нарушение на правилата за движение, не спре на подадения от полицейския служител сигнал, незабавно се уведомява ОДЦ/ОДЧ и се изпълняват дадените разпореждания.

Чл. 68. При мъгла и намалена видимост нарядът по пътен контрол следи водачите на МПС да се движат със скорост и дистанция, съобразени с пътните условия, да не предприемат изпреварване, да не завиват в обратна посока, да не спират на платното за движение, да не се извършва теглене на превозни средства или движение на извънгабаритни и опасни товари.

Чл. 69. При крупни производствени аварии, природни бедствия или възникването на пожар в обслужвания пост или маршрут служителите, назначени в наряд за пътен контрол, съобщават на ОДЦ/ОДЧ или на съответната регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, като при необходимост вземат мерки за преустановяване, отклоняване, регулиране на движението на превозните средства и на пешеходците в рисковия участък, както и съдействат за безпрепятствено придвижване на спасителните екипи, спешна медицинска помощ и противопожарните автомобили.

Чл. 70. При инциденти, в които участват ППС, превозващи опасни товари, се действа съгласно дадените от ОДЦ/ОДЧ разпореждания.

Чл. 71. При усложнени пътни и метеорологични условия полицейският служител е длъжен да:
1. уведоми незабавно ОДЦ/ОДЧ;
2. съдейства на пътноподдържащите служби при почистването на пътищата;
3. при необходимост спира, отбива или регулира движението на ППС;
4. подпомага извличането на превозни средства и да окаже помощ на пътуващите в тях граждани.

Чл. 72. При получаване на сигнал за терористичен акт или при провеждане на заградителни мероприятия полицейският служител изпълнява указанията на началниците и ОДЦ/ОДЧ, като участва в откриването и задържането на обявени за издирване лица, вещи и ППС.

Чл. 73. Назначеният в наряд на КПП:
1. контролира спазването на правилата за движение;
2. контролира техническото състояние на ППС и документите на водачите;
3. предприема мерки за откриване и задържане на издирвани лица, ППС и вещи;
4. отклонява или спира временно движението, когато това е разпоредено по съответния ред;
5. поддържа непрекъсната връзка с ОДЦ/ОДЧ и нарядите, които осъществяват служебните си задължения в близост до КПП.

Раздел III
Отвод и отчет на резултатите от дейността по пътен контрол

Чл. 74. (1) Работната смяна на нарядите по пътен контрол приключва с отвод.
(2) В рамките на отвода старшият на наряда докладва за:
1. (изм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) резултатите от изпълнение на дейността по пътен контрол;
2. (изм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) изготвени докладни записки и други документи, свързани с изпълнение на дейността по пътен контрол; 3. състоянието на предоставените технически средства за изпълнение на дейността по пътен контрол.
(3) Полицейските служители от нарядите, изпълняващи дейността по пътен контрол в отдалечени райони, не се явяват на отвод, като докладват за резултатите от дейността си по телефона или друго средство за свръзка, а документите по ал. 2, т. 2, свързани с изпълнение на служебната дейност, предоставят по служебен път.

Чл. 75. (1) Резултатите от работата на нарядите, изпълняващи пътен контрол, се отчитат за всяка смяна.
(2) Формите на отчетност на пътния контрол са следните:
1. (изм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) ежедневна форма на отчет и контрол, генерирани на електронен носител в АИСПП (приложение № 11);
2. (доп. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) при невъзможност за изготвяне на отчета в РСОД (дефектиране на уреда или друга причина) старшият на наряда го предоставя на хартиен носител, като задължително при пристигане в базата въвежда данните на електронен носител чрез друг служебен РСОД;
3. обобщена справка за цялостната дейност в РУ и отдел/сектори/групи при СДВР/ОДМВР през изминалото денонощие (приложение № 12);
4. доклад за установен факт и предприети действия (приложение № 13), който се предоставя на звената „Оперативен анализ“;
5. (изм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) при работа в съвместни наряди служителят, работещ по контрол на пътното движение, попълва отчетната форма чрез РСОД съгласно тази инструкция (приложение № 11), а служителите от „Охранителна полиция“ изготвят отчетните форми, разпоредени в инструкциите по направление на дейност. В тези случаи служителят на „Пътна полиция“ се назначава за старши на наряда в системата АИСПП.

Чл. 76. (Изм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) Справките по чл. 75, ал. 2, т. 2, 3 и 4 се изготвят на основата на данните от РСОД и се обобщават ежемесечно във връзка с изготвянето на писмените анализи за пътен контрол.

Чл. 77. (1) (Отм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.)
(2) (Изм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) Ежедневните справки по чл. 75, ал. 2, т. 2, 3 и 4 се изготвят от полицейски инспектор, а в звената, в които няма предвидена/заета такава длъжност, дейността се възлага на друг полицейски служител.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) Ежемесечно справката за дейността по пътен контрол на територията на областта се обобщава от отдел/сектори „Пътна полиция“ при СДВР и ОДМВР и се изпраща в отдел „Пътна полиция“ при ГДНП.

Раздел IV
Задължения на служителя, изпълняващ дейност по пътен контрол

Чл. 78. При пристъпване към изпълнение на дейност по пътен контрол нарядът е длъжен да носи:
1. (изм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) служебна карта, полицейски знак и карта за индентификация (приложение № 20);
2. (изм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) свидетелството за управление на МПС и пътната книжка на патрулния автомобил или мотоциклет;
3. стоп палка и светлоотразителна жилетка;
4. автоконтрольорска чанта, оборудвана съгласно приложение № 14;
5. въоръжение и помощни средства;
6. светлоотразителни конуси и знаци;
7. (нова – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) работна станция за отдалечен достъп;
8. (нова – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) мобилно печатащо устройство (принтер).

Чл. 79. Полицейският служител по пътен контрол преди застъпването в наряд е длъжен да провери изправността на техническите средства за контрол и служебното МПС.

Чл. 80. (1) Основна задача на служителя, осъществяващ дейност по пътен контрол, е да следи за спазването на правилата за движението, сигурността и безопасността на движението по пътищата, предотвратяването на нарушенията и осигуряването на обществения ред.
(2) Служителят, осъществяващ дейност по пътен контрол, е длъжен да:
1. познава и изпълнява служебните си задължения и нормативната уредба, регламентираща дейността му;
2. познава особеностите на обслужвания район, маршрут, пост за изпълнение на службата, свързани с безопасността на пътното движение;
3. познава и използва свързочните и другите технически средства за контрол на движението;
4. наблюдава движението и взема мерки за недопускане нарушения на правилата за движение, а при създаване на пречки или препятствия по платното за движението да предприема мерки за тяхното отстраняване;
5. съдейства и оказва помощ на участниците в движението при усложнени пътни и метеорологични условия;
6. проверява редовността на документите на водачите на МПС и документите за самоличност на пътниците и на пешеходците;
7. проверява на пътя регистрацията, техническото състояние, оборудването и превозните документи на ППС;
8. следи за състоянието на пътищата, пътните съоръжения и сигнализация и да предприема мерки и прави предложения за отстраняване на констатираните нередности;
9. следи за спазване на сроковете и сигнализацията на строително-монтажните работи по пътищата и улиците и да не допуска поставяне на препятствия върху платното, които затрудняват движението на ППС;
10. следи за своевременното и качествено почистване и обработване на пътищата при зимни условия;
11. взема незабавни мерки и извършва необходимите действия при ПТП и кризисни ситуации;
12. познава реда за действие в случаи на ПТП и аварии с превозни средства, които транспортират пари, ценности, оръжие, боеприпаси, взривни, отровни, силно действащи и радиоактивни вещества, материали и товари;
13. оказва долекарска помощ на пострадалите при ПТП, както и съдействие при транспортирането им чрез екип на спешна медицинска помощ до медицинско заведение и опазването на имуществото им, засегнато при ПТП;
14. изяснява и отразява обективно и точно обстоятелствата при допуснати нарушения на правилата за движение;
15. осигурява непосредствено ръководство на придадените му допълнителни сили;
16. при провеждането на заградителните мероприятия и СПО да изпълнява указанията на началниците и на ОДЦ/ОДЧ и да участва в разкриването и задържането на обявените за издирване лица, вещи и МПС;
17. познава сигналите на регулировчика за управление на движението и реда за управление на сигналите на светофарните уредби;
18. предотвратява и пресича престъпните и противообществените действия на гражданите и да отстранява причините и предпоставките, създаващи опасност за живота и здравето на гражданите;
19. съдейства на държавните органи в случаите, предвидени със закон;
20. изследва обстоятелствата и изготвя необходимите документи за настъпило ПТП в предвидените от закона случаи;
21. съдейства при производство по разследване на ПТП, при които има пострадали граждани или значителни материални щети;
22. извършва контрол за редовността на документите за ползване на пътната мрежа.

Чл. 81. Полицейският служител е длъжен временно да пристъпи към регулиране на движението:
1. при неизправна светофарна уредба или когато светофарното регулиране не обезпечава своевременното пропускане на ППС и пешеходци;
2. при осигуряване преминаването на автомобили със специален режим на движение или автомобили на въоръжените сили, движещи се в колона;
3. при провеждане на заградителни, спортни, масови и други мероприятия;
4. на места с ПТП, предизвикали задръстване, и в районите на стихийни бедствия или крупни производствени аварии;
5. на места с временна забрана или отклонение на движението;
6. за осигуряване преминаването през платното за движение на деца, граждани с трайни увреждания и организирани групи пешеходци или велосипедисти.

Чл. 82. (1) Служителят, осъществяващ дейност по пътен контрол, може да напусне поста, маршрута или района, определен му за контрол, при следните случаи:
1. за отвеждане до медицинско заведение на лица, получили телесни повреди при ПТП или извършени престъпления;
2. при вземане на неотложни мерки за отстраняване на препятствия и опасности за движението на съседни пътни участъци;
3. за отвеждане в помещения на МВР на лица в случаите, предвидени с нормативен акт;
4. за вземане на мерки или участие при ликвидиране на пожари, последици от стихийни бедствия или производствени аварии и кризи;
5. за съпровождане до медицинските заведения на водачи на МПС, употребили алкохол над допустимите норми или наркотични вещества.
(2) Отклоняване от поста, маршрута или района се допуска след доклад и разпореждане на непосредствения началник и/или ОДЦ/ОДЧ.

Глава четвърта
ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛ
Раздел I
Работа с техническите средства за контрол

Чл. 83. Началникът на отдел „Контрол на пътното движение и правоприлагане“ и началникът на сектор „Пътен контрол, пилотиране и съпровождане“ при отдел „Контрол на пътното движение и правоприлагане“ при дирекция „Опазване на обществения ред и контрол на пътното движение“ в ГДОП: 1. разпределят тех
ническите средства за контрол съобразно нуждите и ефективността от използването им;
2. предлагат за въвеждане в експлоатация нови видове технически средства за контрол на база анализ на необходимостта от конкретен тип, както и съвременните тенденции в тази насока;
3. планират и предлагат закупуването на нови и модернизирането на вече действащи технически средства за контрол.

Чл. 84. Със заповед на директора на СДВР и ОДМВР се определя отговорник за техническите средства, който:
1. води на отчет техническите средствата в СДВР/ОДМВР и РУ;
2. води дневник за всяко средство за измерване, в който се отразяват техническото му състояние, извършената периодична проверка (калибриране) и преминаване през държавна метрологична проверка;
3. представя своевременно за ремонт и получава ремонтираните средства за измерване.

Чл. 85. Началниците на РУ, на отдел/сектори „Пътна полиция“ и на звената, осъществяващи пътен контрол по главните пътища и автомагистралите при СДВР и ОДМВР, във връзка с използването на средствата за измерване организират и контролират:
1. обучението на състава за работа със средствата за измерване и тяхното ефективно и законосъобразно използване;
2. отчета и архивирането на показанията от средствата за измерване на хартиен и магнитен носител;
3. правилната им техническа експлоатация;
4. съответствието между установените и запаметени нарушения и взетото административно отношение.

Чл. 86. (1) Началниците на РУ, отдел/сектори „Пътна полиция“ и звената, осъществяващи пътен контрол по главните пътища и автомагистралите при СДВР и ОДМВР, ежемесечно осъществяват проверка на съответствието на установените и запаметени със средствата за измерване нарушения и предприетите мерки.
(2) За резултатите от извършената проверка се изготвя справка, която се предоставя на директора на СДВР или ОДМВР.
(3) Справката по ал. 2 съдържа:
1. броя и номерата на наличните технически средства от всеки вид, както и тяхната изправност;
2. броя на установените и запаметени нарушения за всяко техническо средство поотделно и съставените административни документи;
3. наличие на несъответствие на показателите по т. 2 и установените за това причини;
4. изводи относно ефективността на използване и предложения за подобряване на дейността.

Чл. 87. (1) (Изм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) За осъществяване на дейността по пътен контрол полицейските служителите използват технически средства и системи за определяне концентрацията на алкохол, установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози, мобилни и стационарни системи за регистрация на нарушенията на скоростните режими, както и други нарушения.
(2) Техническите средства и системи за измерване следва да са одобрени и вписани в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване, както и преминали метрологична проверка.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) Уредите и тестовете за установяване на употребата на наркотични вещества или техни аналози се използват съгласно реда по чл. 174, ал. 4 ЗДвП.

Чл. 88. (1) Използването на преносими и мобилни технически средства и системи за контрол се планира ежемесечно, при което се осигурява ежедневното им ефективно използване и правилното им разпределение на пътната мрежа на предварително определени точки за контрол.
(2) Точките за извършване на контрол с технически средства и системи се определят на база анализ на аварийността на съответната територия по следните показатели:
1. честота на извършваните нарушения на правилата за движение по пътната мрежа по вид, време и място;
2. основни причини за настъпване на ПТП по място и време;
3. административен капацитет на структурното звено и възможност за покритие на пътната мрежа;
4. интензивност на пътното движение;
5. оценка на ефективността от контролната дейност в конкретната точка за предходен период.
(3) Местата за работа с технически средства за установяване на нарушения на скоростта на движение, неспазване на предимство, неправилно изпреварване и други се отразяват в указанията за непосредствено изпълнение на пътния контрол като точки за контрол.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г., изм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) При организация на контрола на скоростните режими по автомагистрали, първокласни пътища, натоварени отсечки в населените места и други приоритетно се определят места за разполагане на уреди за контрол на скоростта.

Чл. 89. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) На рискови участъци с интензивен трафик на движение, където не са монтирани стационарни автоматизирани технически средства и системи (АТСС) за контрол на скоростта или поставянето им е невъзможно, се осъществява контрол чрез мобилни или преносими АТСС.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) За осъществяване на контрол с мобилни или преносими АТСС служителят позиционира служебен автомобил, мотоциклет или техническо средство на подходящо място съобразно инструкция за експлоатация на производителя, като насочва уреда в контролираната посока.
(3) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) Служителят включва АТСС и извършва необходимите първоначални настройки за започване на автоматизирания контрол, като поставя начало на работния процес.
(4) По време на измерване на скоростта от мобилно АТСС служителят може да осъществява наблюдение за функционирането на уреда или да осъществява регулиране и подпомагане на движението, както и контрол за спазване правилата за движение.
(5) След изтичане на времето за контрол служителят изключва автоматизираното техническо средство или система, като информацията със запаметените от уреда данни се съхранява в локална компютърна конфигурация или локален сървър за издаване на административни документи във връзка с установените нарушения, което се отразява в протокола по чл. 91.

Чл. 90. (1) С автоматизирани технически средства и системи могат да работят и лица, работещи по трудово правоотношение в МВР.
(2) Нарушенията, заснети с автоматизирани технически средства и системи, се обработват само от служители с полицейски правомощия.

Чл. 91. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) За всяко използване на мобилно АТСС за контрол се попълва протокол съгласно Наредба № 8121з-532 от 2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата (ДВ, бр. 36 от 2015 г.).
(2) Протоколът по ал. 1 се попълва при всяка смяна на мястото/участъка за контрол, като при контрол във време на движение с мобилно АТСС се отбелязват началото и краят на контролирания участък.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) При работа с временно разположени на участък от пътя АТСС за контрол на скоростта протоколът се попълва за всяко място за контрол.
(4) Протоколът по ал. 1 се приема и подписва след проверка на правилното попълване от служителя, провеждащ отвода, и представлява основен документ за отчет на резултатите и работата на наряда, използващ мобилно АТСС.
(5) Данните за нарушенията се съхраняват до приключване на административнонаказателната преписка във формата и вида, изготвен от АТСС. При необходимост същите могат да се отпечатват.
(6) При използване от наряда на технически средства и системи за определяне концентрацията на алкохол в кръвта резултатите се отразяват на електронната подложка в РСОД съгласно дневник по образец (приложение № 16).
(7) (Изм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) При използване от наряда на технически средства и системи за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози и резултатът се отразяват на електронната подложка в РСОД в протокол съгласно Наредба № 1 от 2017 г. за реда за установяване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози (ДВ, бр. 61 от 2017 г.), както и в дневник (приложение № 18).

Чл. 92. (1) За контрол на скоростните режими се използват полицейски автомобили и мотоциклети, оборудвани с автоматизирани технически средства, движещи се в пътнотранспортния поток или работещи стационарно на пътни отбивки, като нарушителите не се спират и наказват на мястото на извършване на нарушението.
(2) При извършване на контрол на пътното движение се допуска нарушителят да бъде спиран от друг наряд, разположен след мястото на установеното нарушение, като данните за същото се предават с технически средства за комуникация.
(3) При използване на автоматизирани технически средства, без нарушителите да се спират на място, в наряд може да се назначава един служител.

Чл. 93. (Отм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.)

Чл. 94. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г., отм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.)

Чл. 95. За изпълнение на пътен контрол нарядът се оборудва с технически средства съобразно поставените задачи, но с не повече от един вид средство за измерване, необходим за конкретната дейност.

Чл. 96. За осъществяване на дейността по пътен контрол полицейските служители използват и:
1. системи за автоматично разчитане и разпознаване на регистрационни автомобилни табели и комбинирани устройства;
2. РСОД за извършване на проверка на МПС и лица, въвеждане на информация и др.;
3. системи за наблюдение, автоматично регистриране и идентифициране на МПС при преминаване на червен сигнал на светофарната уредба и др.;
4. цифров фотоапарат;
5. (нова – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) видеокамера;
6. (нова – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) мобилно печатащо устройство (принтер)

Раздел II
Действия на полицейския служител при пътнотранспортно произшествие

Чл. 97. (Доп. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) Посещението на ПТП се организира и ръководи от дежурните служители в ОДЦ/ОДЧ, които в случаите, когато е необходимо ПТП да бъде посетено, незабавно подават получената информация чрез комуникационните средства на МВР и АИСПП и изпращат наряд на пътна полиция.

Чл. 98. (1) На мястото на ПТП полицейският наряд изяснява:
1. има ли пострадали лица и къде са транспортирани;
2. съществува ли опасност за възникване на аварии, пожари, разлив на опасни продукти, както и характера, мястото и времето на настъпване на произшествието;
3. брой на участниците и регистрационните номера на ППС, наличие на очевидци/свидетели и други данни, имащи отношение по изясняване на причините на възникване на ПТП;
4. необходимост от осигуряване на екипи за пожарна безопасност и защита на населението, спешна медицинска помощ и др.;
5. вида на транспортните средства, превозваните товари или пътници;
6. ако водачът е напуснал мястото на ПТП – вероятна посока на оттегляне, марка, модел, цвят, регистрационен номер на МПС и други данни, имащи отношение по изясняване самоличността на конкретния извършител;
7. необходимост от запазване на местопроизшествието до идване на дежурна оперативна група (ДОГ);
8. дали в ПТП участват като водачи служители на МВР, Министерството на отбраната, дипломати и чуждестранни граждани, лица на съюзнически и/или чужди въоръжени сили, преминаващи на територията на Република България или пребиваващи на нея, или лица с неустановена самоличност.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) Съобразно данните по ал. 1 полицейските служители уведомяват ОДЦ/ОДЧ с оглед преценка за предприемане на действия по отработване на ПТП или изпращане на ДОГ, като тези факти и обстоятелства се регистрират чрез РСОД.

Чл. 99. (Изм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) Когато са причинени само материални щети и ПТП не се разследва от ДОГ, нарядът е длъжен да изясни обстоятелствата и причините за неговото настъпване, като:
1. установява участвалите превозни средства, самоличността на участниците и свидетелите на произшествието;
2. извършва оглед на местопроизшествието, причинените щети на ППС, на пътя и неговите принадлежности или щети на други лица, организацията на движението – наличието на пътни знаци, светофарна уредба, маркировка, като заснема фактическата обстановка с цифров фотоапарат:
а) общ изглед на местопроизшествието;
б) изглед по посока на движение на всеки участник в ПТП;
в) знаково стопанство и организация на движението;
г) щети, причинени от ПТП по ППС, сгради, съоръжения, прилежаща инфраструктура и др.;
д) следи, оставени на местопроизшествието от участниците в ПТП;
е) разположение на ППС спрямо определения ориентир;
3. изяснява причините и обстоятелствата за настъпилото ПТП на база извършения оглед и данните от участниците и свидетелите;
4. (изм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) задължително изпробва участниците в ПТП за употреба на алкохол, а при съмнение и за наркотични вещества или техни аналози;
5. издава необходимите документи (протоколи за ПТП, АУАН, скици на ПТП); протоколът за ПТП се подписва от участниците в него;
6. (изм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) предприема всички законови мерки за недопускане движение на ППС при причинена повреда, застрашаваща безопасността на движението и управление от водачи на МПС, употребили алкохол, наркотични вещества или техни аналози;
7. докладва в дежурната част за резултата от посетеното ПТП;
8. (изм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) попълва чрез РСОД показателите, необходими за отчет и анализ на ПТП.

Чл. 100. Когато при ПТП има данни за престъпление, нарядът е длъжен да:
1. запази местопроизшествието и да предприеме мерки за спиране, отклоняване или регулиране на движението;
2. докладва в ОДЦ/ОДЧ и да предприеме мерки за оказване на първа долекарска помощ до идването на екип от спешна медицинска помощ и установява самоличността на пострадалите лица;
3. осигури безопасността на движението, охрана и запазване на местопроизшествието (съхранява всички следи и установява други данни, които имат значение за изясняване на ПТП, разположението и посоката на движение на превозните средства и др.);
4. установи самоличността на свидетелите и на участниците в ПТП и да осигури присъствието им на местопроизшествието, когато същите не се нуждаят от оказване на медицинска помощ в лечебно заведение;
5. ако водачът е напуснал местопроизшествието, автоконтрольорът изяснява вероятната посока, марката, модела, цвета, регистрационния номер на МПС и други факти, като докладва в ОДЦ/ОДЧ;
6. установи нанесените щети на превозните средства, на пътните съоръжения и принадлежности и на други физически или юридически лица;
7. при пристигане на ДОГ старшият на наряда докладва на ръководителя всички факти и обстоятелства, имащи отношение към ПТП;
8. изпълнява разпорежданията на ръководителя на ДОГ, обезпечава безопасни условия за работа на групата и други мероприятия, свързани с конкретната обстановка;
9. при необходимост след приключване на огледа от ДОГ по разпореждане на разследващия орган организира опазването и принудителното преместване на повредените превозни средства и техните товари, за което докладва в ОДЦ/ОДЧ;
10. изготвя докладна записка за извършените действия;
11. (изм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) попълва чрез РСОД показателите, необходими за отчет и анализ на ПТП.

Чл. 101. (1) За всяко произшествие, станало известно на полицейския служител, включително и извън неговия маршрут или район, той е длъжен незабавно да докладва на дежурния в ОДЦ/ОДЧ и да действа в зависимост от дадените разпореждания.
(2) При ПТП, за което има данни за пострадали лица, полицейският служител е длъжен да предприеме мерки за уведомяване на спешна медицинска помощ лично или чрез дежурния в ОДЦ/ОДЧ, да окаже долекарска помощ и осигури безопасността на движението.
(3) Информация за причините и обстоятелствата за настъпване на ПТП се предоставят на граждани, медии и други по установения в МВР ред. Полицейските служители нямат право да предоставят информация и други данни без разрешение от ръководителя на ДОГ и/или ОДЦ/ОДЧ.

Чл. 102. Когато в резултат на ПТП на ППС са нанесени технически неизправности, непозволяващи безопасното му придвижване, и от страна на собственика или негови близки не бъдат предприети действия по неговото обезопасяване, същото се премества по разпореждане на ръководителя на ДОГ и/или ОДЦ/ОДЧ и се предприемат мерки за преместването му на охраняемо място за сметка на неговия собственик.

Чл. 103. При ПТП с ППС, превозващи опасни товари или товар, който се е разпилял на пътя и в резултат на това се създава опасност за движението, нарядът по пътен контрол незабавно взема мерки за обезпечаване на собствената си и безопасността и сигурността на гражданите, намиращи се в района на инцидента, като уведомява ОДЦ/ОДЧ за обозначението на информационната табела относно вида на опасния товар и изпълнява дадените указания.

Раздел III
Действия на служителя от пътен контрол с лица без постоянен адрес в Република България или ползващи имунитет

Чл. 104. (1) При нарушение на правилата за движение или инцидент с лица, които заявяват, че притежават имунитет, правото на имунитет и неговият обем се установяват чрез документ, удостоверяващ заеманата от лицето длъжност.
(2) Дипломатически автомобил с флаг на чужда държава не се спира при нарушение на правилата за движение, а за констатираното нарушение се докладва по съответния ред.
(3) За всяко нарушение на правилата за движение и инцидент с участието на лица или обекти с имунитет полицейският служител докладва своевременно на ОДЦ/ОДЧ с цел получаване на разпореждане за последващи действия, като за случая изготвя докладна записка.

Чл. 105. При разследване на ПТП с участие на лице без постоянен адрес на територията на страната служителят, назначен за старши на наряда, е длъжен да докладва в ОДЦ/ОДЧ за евентуално уведомяване на съответната дипломатическа мисия и при необходимост осигуряване на преводач.

Чл. 106. В случаите на ПТП с материални щети, когато лице с имунитет откаже оглед на превозното средство и не представи документи, необходими за попълване на протокол за ПТП, служителят записва в съответните графи на бланката „отказал оглед“ или „не представил“.

Чл. 107. (1) При ПТП с причинени значителни материални щети, телесни повреди или смърт на лица с участието на МПС, управлявано от лице с имунитет, се уведомява ОДЧ/ОДЦ, който от своя страна уведомява за инцидента дежурен следовател.
(2) Районът на ПТП се запазва от полицейските служители, които предприемат действията по чл. 100 до пристигане на дежурния следовател.
(3) Лицето с имунитет се поканва да изчака на местопроизшествието до пристигането на компетентните органи, ако не се нуждае от спешна медицинска помощ.

Чл. 108. Оглед на превозни средства на представители на дипломатически мисии и членове на техните семейства, притежаващи имунитет, се извършва само след дадено от тяхна страна разрешение.

Раздел IV
Действия на полицейския служител на пост за регулиране и подпомагане на движението

Чл. 109. За изпълнение на служебните си задължения на ПРПД полицейският служител трябва да познава и владее методите за физическо/ръчно регулиране на движението, както и при техническа възможност да извършва ръчно управление на светофарните уредби.

Чл. 110. (1) Полицейският служител в качеството си на регулировчик може да използва допълнително следните движения:
1. с кръгово движение на ръцете в лакътя и/или китката и опъната длан указва по-бързо преминаване на участниците в движението през кръстовището или регулираното място;
2. с опъната ръка да посочва къде да спрат превозните средства или пешеходците;
3. с опъната ръка и въртеливо движение на другата в лакътя – в кои посоки задължително трябва да се движат превозните средства.
(2) Освен задължителните и допълнителните сигнали регулировчикът може да използва и други разбираеми жестове с оглед даване на допълнителни указания на участниците в движението.
(3) Подаденият сигнал „Внимание“ има продължителност поне четири секунди.

Чл. 111. (1) (Изм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) Времето и смените за изпълнение на службата като регулировчик се планират в ежедневната ведомост, часовия график (приложение № 10) и в АИСПП.
(2) В зависимост от оперативната или пътнотранспортната обстановка регулирането може да бъде непрекъснато или с прекъсвания.
(3) Когато работното време на полицейския служител – регулировчик, е планирано за непрекъснато изпълнение на служебните задължения при неподвижен пост, се осигурява почивка от 15 минути на всеки час.

Чл. 112. (1) На поста за регулиране полицейският служителя е длъжен:
1. да се запознае с пътнотранспортната обстановка и организацията на движението;
2. да застане на място, където неговите сигнали ще се възприемат еднакво добре от всички участници в движението;
3. при осъществяване на дейността да вземе мерки за своята лична безопасност и тази на участниците в движението.
(2) Не се допуска регулиране в тъмната част на денонощието без допълнително осветление и при намалена под 50 м видимост с изключение на случаите при ПТП, като се спазват мерките за безопасност.

Чл. 113. (1) Постовете за регулиране могат да бъдат постоянни или временни, като:
1. временните постове се определят за регулиране в часовете с максимална интензивност на движението на определени кръстовища при заградителни, масови, спортни и други мероприятия;
2. постоянните постове се определят при доказана необходимост от постоянно присъствие и регулиране на база анализ на пътнотранспортната и оперативната обстановка, наличие на дипломатически обекти или обекти от национално значение, подсигуряване на трасета и др.
(2) На постовете за регулиране дейността може да се изпълнява от двама служители – единият за регулиране на движението, а другият – за смяна, подпомагане и вземане на отношение спрямо нарушителите.
(3) На кръстовища, където регулирането не може да се осъществява от един служител, същото се регулира от двама служители с осигурена комуникационна и визуална връзка за синхронизация на подаваните сигнали.

Чл. 114. (Изм. – ДВ, бр. 104 от 2017 г., в сила от 29.12.2017 г.) Служител на ПРПД при констатиране на нарушения от участници в движението предприема действия съгласно дадените му правомощия.

Чл. 115. Регулировчикът спира движението на ППС при преминаване на организирани пешеходни или велосипедни колони и подпомага преминаването на деца, трудно подвижни лица и лица с трайни увреждания.

Чл. 116. Регулировчикът е длъжен да предприеме незабавни действия за осигуряване на бързото и безопасно преминаване на превозни средства, използващи специален режим на движение.

Чл. 117. (1) Когато кръстовище се регулира със светофарна уредба, регулировчикът осъществява визуален контрол по спазването на сигналите от водачите на превозни средства.
(2) При неработеща светофарна уредба или възникнала необходимост служителят навлиза в кръстовището и пристъпва към регулиране. (3) В случаите, когато продължителността на отделните фази на работеща светофарна уредба не осигуряват необходимата пропускателна способност, при техническа възможност служителят преминава към ръчно управление на уредбата.

Глава четвърта.
ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ (ЗАГЛ. ДОП. – ДВ, БР. 56 ОТ 2015 Г.)

Раздел I.
Работа с техническите средства и системи за контрол (Загл. изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.)

Чл. 83. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) Директорът на ГДНП по предложение на началника на отдел „Пътна полиция“ при ГДНП:
1. разпределя техническите средства и системи (ТСС) за контрол съобразно нуждите и ефективността от използването им;
2. предлага за въвеждане в експлоатация нови видове ТСС на база анализ на необходимостта от конкретен вид, както и съвременните тенденции в тази насока;
3. определя минимален брой часове за контрол с ТСС въз основа анализ на настъпилите ПТП на територията на съответната ОДМВР

Чл. 84. Със заповед на директора на СДВР и ОДМВР се определя отговорник за техническите средства, който:
1. (изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) води на отчет техническите средства и системи в СДВР/ОДМВР и РУ;
2. води дневник за всяко средство за измерване, в който се отразяват техническото му състояние, извършената периодична проверка (калибриране) и преминаване през държавна метрологична проверка;
3. представя своевременно за ремонт и получава ремонтираните средства за измерване.

Чл. 85. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) Началниците на РУ, на отдел/сектори „Пътна полиция“ и на звената, на които са възложени дейности по контрол на пътното движение при СДВР и ОДМВР, във връзка с използването на средствата за измерване организират и контролират:
1. обучението на състава за работа със средствата за измерване и тяхното ефективно и законосъобразно използване;
2. отчета и архивирането на показанията от средствата за измерване на хартиен и магнитен носител;
3. правилната им техническа експлоатация;
4. съответствието между установените и запаметени нарушения и взетото административно отношение.

Чл. 86. (1) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) Началниците на РУ, отдел/сектори „Пътна полиция“ и звената, на които са възложени дейности по контрол на пътното движение при СДВР и ОДМВР, ежемесечно осъществяват проверка на съответствието на установените и запаметени със средствата за измерване нарушения и предприетите мерки.
(2) За резултатите от извършената проверка се изготвя справка, която се предоставя на директора на СДВР или ОДМВР.
(3) Справката по ал. 2 съдържа:
1. броя и номерата на наличните технически средства от всеки вид, както и тяхната изправност;
2. броя на установените и запаметени нарушения за всяко техническо средство поотделно и съставените административни документи;
3. наличие на несъответствие на показателите по т. 2 и установените за това причини;
4. изводи относно ефективността на използване и предложения за подобряване на дейността.

Чл. 87. (1) За осъществяване на дейността по пътен контрол полицейските служителите използват технически средства и системи за определяне концентрацията на алкохол, установяване употребата на упойващи и наркотични вещества или техни аналози, мобилни и стационарни системи за регистрация на нарушенията на скоростните режими, както и други нарушения.
(2) Техническите средства и системи за измерване следва да са одобрени и вписани в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване, както и преминали метрологична проверка.
(3) Уредите и тестовете за установяване на употребата на упойващи и наркотични вещества или техни аналози се използват съгласно реда по чл. 174, ал. 4 ЗДвП.

Чл. 88. (1) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) Използването на преносими и мобилни технически средства и системи за контрол се планира ежемесечно, при което се осигурява ежедневното им ефективно използване и правилното им разпределение на пътната мрежа на предварително определени места за контрол.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) Местата за извършване на контрол с технически средства и системи се определят на база анализ на аварийността на съответната територия по следните показатели:
1. честота на извършваните нарушения на правилата за движение по пътната мрежа по вид, време и място;
2. основни причини за настъпване на ПТП по място и време;
3. административен капацитет на структурното звено и възможност за покритие на пътната мрежа;
4. интензивност на пътното движение;
5. (изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) оценка на ефективността от контролната дейност на конкретно място за контрол за предходен период.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) Местата за работа с технически средства за установяване на нарушения на скоростните режими, неспазване на предимство, неправилно изпреварване и други се отразяват в указанията за непосредствено изпълнение на пътния контрол като места за контрол.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) При организация на контрола на скоростните режими по автомагистрали, първокласни пътища, натоварени отсечки в населените места и други приоритетно се определят места за разполагане на стационарно монтирани уреди за контрол на скоростта.

Чл. 89. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) (1) На рискови участъци с интензивен трафик на движение, където не са монтирани стационарни автоматизирани технически средства и системи (АТСС) за контрол на скоростта или поставянето им е невъзможно, се осъществява контрол чрез мобилни АТСС.
(2) За осъществяване на контрол с мобилни АТСС служителят позиционира служебен автомобил или мотоциклет или временно разполага АТСС на участък от пътя и насочва уреда в контролираната посока.
(3) Служителят включва автоматизираното техническо средство или система и извършва необходимите първоначални настройки за започване на автоматизирания контрол и поставя начало на работния процес.
(4) По време на измерване на скоростта от мобилно АТСС служителят може да осъществява наблюдение за функционирането на уреда или да осъществява регулиране и подпомагане на движението, както и контрол за спазване правилата за движение.
(5) След изтичане на времето за контрол служителят изключва автоматизираното техническо средство или система, като информацията със запаметените от уреда данни се съхранява в локална компютърна конфигурация или локален сървър за издаване на административни документи във връзка с установените нарушения, което се отразява в протокола по чл. 91.

Чл. 90. (1) С автоматизирани технически средства и системи могат да работят и лица, работещи по трудово правоотношение в МВР.
(2) Нарушенията, заснети с автоматизирани технически средства и системи, се обработват само от служители с полицейски правомощия.

Чл. 91. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) (1) За всяко използване на мобилно АТСС за контрол се попълва протокол (приложение № 15).
(2) Протоколът по ал. 1 се попълва при всяка смяна на мястото/участъка за контрол, като при контрол във време на движение с мобилно АТСС се отбелязват началото и краят на контролирания участък.
(3) При работа с временно разположени на участък от пътя автоматизирани технически средства и системи за контрол на скоростта протоколът се попълва за всяко място за контрол и се съпровожда със снимка на разположението на уреда.
(4) Протоколът по ал. 1 се приема и подписва след проверка на правилното попълване от служителя, провеждащ отвода, и представлява основен документ за отчет на резултатите и работата на наряда, използващ мобилно АТСС.
(5) Данните за нарушенията се съхраняват до приключване на административнонаказателната преписка във формата и вида, изготвен от АТСС. При необходимост същите могат да се отпечатват.
(6) При използване от наряда на технически средства и системи за определяне концентрацията на алкохол в кръвта резултатите се отразяват на електронната подложка в РСОД съгласно дневник по образец (приложение № 16).
(7) При използване от наряда на технически средства и системи за установяване употребата на упойващи и наркотични вещества или техни аналози проверката и резултатът се отразяват на електронната подложка в РСОД в протокол (приложение № 17), както и в дневник (приложение № 18).

Чл. 92. (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) (1) За измерване на скоростта от мобилно АТСС се използват служебни автомобили или мотоциклети, движещи се в пътнотранспортния поток или работещи на място за контрол.
(2) В случаите на осъществяване на контрол с мобилно АТСС, работещо на място, нарушителите не се спират, а след сваляне на информацията от АТСС се предприемат действия за реализиране на административнонаказателната отговорност за извършеното нарушение. Допуска се спиране на място в случаите, когато с поведението си водачът създава непосредствена опасност за останалите участници в движението.
(3) В случаите на осъществяване на контрол с мобилно АТСС във време на движение нарушителите се спират на място и се предприемат действия за реализиране на административнонаказателната отговорност за извършеното нарушение. За нарушения, установени с мобилни АТСС във време на движение, електронни фишове не се издават.
(4) При използване на автоматизирани технически средства, без нарушителите да се спират на място, в наряд може да се назначава един служител.

Чл. 93. (1) (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.) По изключение могат да се използват неавтоматизирани технически средства за осъществяване на явен и видим контрол по пътни участъци с ниска интензивност. В указанията за маршрута подробно се разписват местата за контрол, като се отразява мястото на разполагане на полицейския автомобил/мотоциклет, контролирана посока, разположение на измерителя за скорост, контролирано ограничение и вид измерване, тактика на спиране на превозните средства и др.
(2) Неавтоматизираните технически средства се придружават от дневник (приложение № 19), в който на място се отразяват установените нарушения.

Чл. 94. При контрол на въведено с пътен знак ограничение на скоростта мястото за разполагане на техническото средство се фиксира чрез измерване на разстоянието до знака, като за всяка точка за контрол се изготвя и утвърждава схема. В указанията за маршрута, в които е включена такава точка за контрол, подробно се разписва мястото за разположение на техническото средство, разстоянието до пътния знак, настройката на обхвата и параметрите на уреда.

Чл. 95. За изпълнение на пътен контрол нарядът се оборудва с технически средства съобразно поставените задачи, но с не повече от един вид средство за измерване, необходим за конкретната дейност.

Чл. 96. За осъществяване на дейността по пътен контрол полицейските служители използват и:
1. системи за автоматично разчитане и разпознаване на регистрационни автомобилни табели и комбинирани устройства;
2. РСОД за извършване на проверка на МПС и лица, въвеждане на информация и др.;
3. системи за наблюдение, автоматично регистриране и идентифициране на МПС при преминаване на червен сигнал на светофарната уредба и др.;
4. цифров фотоапарат.

Раздел II.
Действия на полицейския служител при пътнотранспортно произшествие

Чл. 97. Посещението на ПТП се организира и ръководи от дежурните служители в ОДЦ/ОДЧ, които в случаите, когато е необходимо ПТП да бъде посетено, незабавно подават получената информация и изпращат наряд на пътна полиция.

Чл. 98. (1) На мястото на ПТП полицейският наряд изяснява:
1. има ли пострадали лица и къде са транспортирани;
2. съществува ли опасност за възникване на аварии, пожари, разлив на опасни продукти, както и характера, мястото и времето на настъпване на произшествието;
3. брой на участниците и регистрационните номера на ППС, наличие на очевидци/свидетели и други данни, имащи отношение по изясняване на причините на възникване на ПТП;
4. необходимост от осигуряване на екипи за пожарна безопасност и защита на населението, спешна медицинска помощ и др.;
5. вида на транспортните средства, превозваните товари или пътници;
6. ако водачът е напуснал мястото на ПТП – вероятна посока на оттегляне, марка, модел, цвят, регистрационен номер на МПС и други данни, имащи отношение по изясняване самоличността на конкретния извършител;
7. необходимост от запазване на местопроизшествието до идване на дежурна оперативна група (ДОГ);
8. дали в ПТП участват като водачи служители на МВР, Министерството на отбраната, дипломати и чуждестранни граждани, лица на съюзнически и/или чужди въоръжени сили, преминаващи на територията на Република България или пребиваващи на нея, или лица с неустановена самоличност.
(2) Съобразно данните по ал. 1 полицейските служители уведомяват ОДЦ/ОДЧ с оглед преценка за предприемане на действия по разследване и документиране на ПТП или изпращане на ДОГ.

Чл. 99. Когато са причинени само материални щети и ПТП не се разследва от ДОГ, нарядът е длъжен да разследва причините за неговото настъпване, като:
1. установява участвалите превозни средства, самоличността на участниците и свидетелите на произшествието;
2. извършва оглед на местопроизшествието, причинените щети на ППС, на пътя и неговите принадлежности или щети на други лица, организацията на движението – наличието на пътни знаци, светофарна уредба, маркировка, като заснема фактическата обстановка с цифров фотоапарат:
а) общ изглед на местопроизшествието;
б) изглед по посока на движение на всеки участник в ПТП;
в) знаково стопанство и организация на движението;
г) щети, причинени от ПТП по ППС, сгради, съоръжения, прилежаща инфраструктура и др.;
д) следи, оставени на местопроизшествието от участниците в ПТП;
е) разположение на ППС спрямо определения ориентир;
3. изяснява причините и обстоятелствата за настъпилото ПТП на база извършения оглед и данните от участниците и свидетелите;
4. задължително изпробва участниците в ПТП за употреба на алкохол, а при съмнение и за наркотично или друго упойващо вещество;
5. издава необходимите документи (протоколи за ПТП, АУАН, скици на ПТП); протоколът за ПТП се подписва от участниците в него;
6. предприема всички законови мерки за недопускане движение на ППС при причинена повреда, застрашаваща безопасността на движението и управление от водачи на МПС, употребили алкохол, наркотично или друго упойващо вещество;
7. докладва в дежурната част за резултата от посетеното ПТП;
8. попълва в РСОД показателите, необходими за отчет и анализ на ПТП.

Чл. 100. Когато при ПТП има данни за престъпление, нарядът е длъжен да:
1. запази местопроизшествието и да предприеме мерки за спиране, отклоняване или регулиране на движението;
2. докладва в ОДЦ/ОДЧ и да предприеме мерки за оказване на първа долекарска помощ до идването на екип от спешна медицинска помощ и установява самоличността на пострадалите лица;
3. осигури безопасността на движението, охрана и запазване на местопроизшествието (съхранява всички следи и установява други данни, които имат значение за изясняване на ПТП, разположението и посоката на движение на превозните средства и др.);
4. установи самоличността на свидетелите и на участниците в ПТП и да осигури присъствието им на местопроизшествието, когато същите не се нуждаят от оказване на медицинска помощ в лечебно заведение;
5. ако водачът е напуснал местопроизшествието, автоконтрольорът изяснява вероятната посока, марката, модела, цвета, регистрационния номер на МПС и други факти, като докладва в ОДЦ/ОДЧ;
6. установи нанесените щети на превозните средства, на пътните съоръжения и принадлежности и на други физически или юридически лица;
7. при пристигане на ДОГ старшият на наряда докладва на ръководителя всички факти и обстоятелства, имащи отношение към ПТП;
8. изпълнява разпорежданията на ръководителя на ДОГ, обезпечава безопасни условия за работа на групата и други мероприятия, свързани с конкретната обстановка;
9. при необходимост след приключване на огледа от ДОГ по разпореждане на разследващия орган организира опазването и принудителното преместване на повредените превозни средства и техните товари, за което докладва в ОДЦ/ОДЧ;
10. изготвя докладна записка за извършените действия;
11. попълва в РСОД показателите, необходими за отчет и анализ на ПТП.

Чл. 101. (1) За всяко произшествие, станало известно на полицейския служител, включително и извън неговия маршрут или район, той е длъжен незабавно да докладва на дежурния в ОДЦ/ОДЧ и да действа в зависимост от дадените разпореждания.
(2) При ПТП, за което има данни за пострадали лица, полицейският служител е длъжен да предприеме мерки за уведомяване на спешна медицинска помощ лично или чрез дежурния в ОДЦ/ОДЧ, да окаже долекарска помощ и осигури безопасността на движението.
(3) Информация за причините и обстоятелствата за настъпване на ПТП се предоставят на граждани, медии и други по установения в МВР ред. Полицейските служители нямат право да предоставят информация и други данни без разрешение от ръководителя на ДОГ и/или ОДЦ/ОДЧ.

Чл. 102. Когато в резултат на ПТП на ППС са нанесени технически неизправности, непозволяващи безопасното му придвижване, и от страна на собственика или негови близки не бъдат предприети действия по неговото обезопасяване, същото се премества по разпореждане на ръководителя на ДОГ и/или ОДЦ/ОДЧ и се предприемат мерки за преместването му на охраняемо място за сметка на неговия собственик.

Чл. 103. При ПТП с ППС, превозващи опасни товари или товар, който се е разпилял на пътя и в резултат на това се създава опасност за движението, нарядът по пътен контрол незабавно взема мерки за обезпечаване на собствената си и безопасността и сигурността на гражданите, намиращи се в района на инцидента, като уведомява ОДЦ/ОДЧ за обозначението на информационната табела относно вида на опасния товар и изпълнява дадените указания.

Раздел III.
Действия на служителя от пътен контрол с лица без постоянен адрес в Република България или ползващи имунитет

Чл. 104. (1) При нарушение на правилата за движение или инцидент с лица, които заявяват, че притежават имунитет, правото на имунитет и неговият обем се установяват чрез документ, удостоверяващ заеманата от лицето длъжност.
(2) Дипломатически автомобил с флаг на чужда държава не се спира при нарушение на правилата за движение, а за констатираното нарушение се докладва по съответния ред.
(3) За всяко нарушение на правилата за движение и инцидент с участието на лица или обекти с имунитет полицейският служител докладва своевременно на ОДЦ/ОДЧ с цел получаване на разпореждане за последващи действия, като за случая изготвя докладна записка.

Чл. 105. При разследване на ПТП с участие на лице без постоянен адрес на територията на страната служителят, назначен за старши на наряда, е длъжен да докладва в ОДЦ/ОДЧ за евентуално уведомяване на съответната дипломатическа мисия и при необходимост осигуряване на преводач.

Чл. 106. В случаите на ПТП с материални щети, когато лице с имунитет откаже оглед на превозното средство и не представи документи, необходими за попълване на протокол за ПТП, служителят записва в съответните графи на бланката „отказал оглед“ или „не представил“.

Чл. 107. (1) При ПТП с причинени значителни материални щети, телесни повреди или смърт на лица с участието на МПС, управлявано от лице с имунитет, се уведомява ОДЧ/ОДЦ, който от своя страна уведомява за инцидента дежурен следовател.
(2) Районът на ПТП се запазва от полицейските служители, които предприемат действията по чл. 100 до пристигане на дежурния следовател.
(3) Лицето с имунитет се поканва да изчака на местопроизшествието до пристигането на компетентните органи, ако не се нуждае от спешна медицинска помощ.

Чл. 108. Оглед на превозни средства на представители на дипломатически мисии и членове на техните семейства, притежаващи имунитет, се извършва само след дадено от тяхна страна разрешение.

Раздел IV.
Действия на полицейския служител на пост за регулиране и подпомагане на движението

Чл. 109. За изпълнение на служебните си задължения на ПРПД полицейският служител трябва да познава и владее методите за физическо/ръчно регулиране на движението, както и при техническа възможност да извършва ръчно управление на светофарните уредби.

Чл. 110. (1) Полицейският служител в качеството си на регулировчик може да използва допълнително следните движения:
1. с кръгово движение на ръцете в лакътя и/или китката и опъната длан указва по-бързо преминаване на участниците в движението през кръстовището или регулираното място;
2. с опъната ръка да посочва къде да спрат превозните средства или пешеходците;
3. с опъната ръка и въртеливо движение на другата в лакътя – в кои посоки задължително трябва да се движат превозните средства.
(2) Освен задължителните и допълнителните сигнали регулировчикът може да използва и други разбираеми жестове с оглед даване на допълнителни указания на участниците в движението.
(3) Подаденият сигнал „Внимание“ има продължителност поне четири секунди.

Чл. 111. (1) Времето и смените за изпълнение на службата като регулировчик се планират в ежедневната ведомост и часовия график.
(2) В зависимост от оперативната или пътнотранспортната обстановка регулирането може да бъде непрекъснато или с прекъсвания.
(3) Когато работното време на полицейския служител – регулировчик, е планирано за непрекъснато изпълнение на служебните задължения при неподвижен пост, се осигурява почивка от 15 минути на всеки час.

Чл. 112. (1) На поста за регулиране полицейският служителя е длъжен:
1. да се запознае с пътнотранспортната обстановка и организацията на движението;
2. да застане на място, където неговите сигнали ще се възприемат еднакво добре от всички участници в движението;
3. при осъществяване на дейността да вземе мерки за своята лична безопасност и тази на участниците в движението.
(2) Не се допуска регулиране в тъмната част на денонощието без допълнително осветление и при намалена под 50 м видимост с изключение на случаите при ПТП, като се спазват мерките за безопасност.

Чл. 113. (1) Постовете за регулиране могат да бъдат постоянни или временни, като:
1. временните постове се определят за регулиране в часовете с максимална интензивност на движението на определени кръстовища при заградителни, масови, спортни и други мероприятия;
2. постоянните постове се определят при доказана необходимост от постоянно присъствие и регулиране на база анализ на пътнотранспортната и оперативната обстановка, наличие на дипломатически обекти или обекти от национално значение, подсигуряване на трасета и др.
(2) На постовете за регулиране дейността може да се изпълнява от двама служители – единият за регулиране на движението, а другият – за смяна, подпомагане и вземане на отношение спрямо нарушителите.
(3) На кръстовища, където регулирането не може да се осъществява от един служител, същото се регулира от двама служители с осигурена комуникационна и визуална връзка за синхронизация на подаваните сигнали.

Чл. 114. Служител на ПРПД при констатиране на нарушения от водачи не се отклонява за вземане на отношение, а записва регистрационния номер на МПС, датата, часа и вида на нарушението, като изготвя докладна записка.

Чл. 115. Регулировчикът спира движението на ППС при преминаване на организирани пешеходни или велосипедни колони и подпомага преминаването на деца, трудно подвижни лица и лица с трайни увреждания.

Чл. 116. Регулировчикът е длъжен да предприеме незабавни действия за осигуряване на бързото и безопасно преминаване на превозни средства, използващи специален режим на движение.

Чл. 117. (1) Когато кръстовище се регулира със светофарна уредба, регулировчикът осъществява визуален контрол по спазването на сигналите от водачите на превозни средства.
(2) При неработеща светофарна уредба или възникнала необходимост служителят навлиза в кръстовището и пристъпва към регулиране.
(3) В случаите, когато продължителността на отделните фази на работеща светофарна уредба не осигуряват необходимата пропускателна способност, при техническа възможност служителят преминава към ръчно управление на уредбата.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази инструкция „пътнотранспортна обстановка“ е съвкупност от:
1. път, пътни платна, пътни ленти, банкети, острови и техните граници, пътни съоръжения, принадлежности и препятствия;
2. строително-ремонтни и други работи в обхвата на пътя;
3. сигнализация с пътни знаци, маркировка, светофари и други средства;
4. осветление на пътя и състояние на крайпътните обекти (паркинги, гаражи, бензиностанции, сервизи, хотели и мотели, заведения за хранене, търговски обекти, болнични заведения и др.);
5. пътни участъци с концентрация на ПТП, стеснени участъци, потенциално опасни и уязвими места;
6. населени места, курортни центрове и комплекси, селскостопански, енергийни, индустриални и други обекти;
7. скорост, интензивност, състав и направление на движение на транспортните и пешеходните потоци;
8. метеорологични условия, като мъгла, дъжд, сняг, поледица, снегонавявания, буря, силен вятър и други оказващи влияние върху движението;
9. пътнотранспортни произшествия, времето, мястото и другите условия, при които те са възникнали, участвалите ППС, водачи и пешеходци и последиците от тях.

§ 2. В случай на липса или повреждане на РСОД документацията, свързана с дейността по пътен контрол, се води на хартиен носител съгласно изготвените приложения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. Инструкцията се издава на основание чл. 30, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

§ 4. Тази инструкция отменя Инструкция № Із-1665 от 22 август 2013 г. за организацията на работа и реда за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение (ДВ, бр. 79 от 2013 г.). Министър: Йордан Бакалов

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 8121З-749 ОТ 2014 Г. ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНТРОЛ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ

(ОБН. – ДВ, БР. 56 ОТ 2015 Г.)

§ 31. Навсякъде в инструкцията думите „осъществяващи пътен контрол по главните пътища и автомагистралите“ се заменят с „на които са възложени дейности по контрол на пътното движение“, думите „точките за контрол“ се заменят с „местата за контрол“, думите „точки за контрол“ се заменят с „места за контрол“.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 8121З-749 ОТ 2014 Г. ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНТРОЛ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ

Заключителни разпоредби
КЪМ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 8121З-749 ОТ 2014 Г. ЗА РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОНТРОЛ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ >

(ОБН. – ДВ, БР. 104 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 29.12.2017 Г.)

§ 44. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването и в „Държавен вестник“.

Приложение № 1 към чл. 13, ал. 1, (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.)

Приложение № 2 към чл. 18, ал. 1

 

Приложение № 3 към чл. 20, ал. 1, (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.)

 

Приложение № 4 към чл. 21, ал. 1

Приложение № 5 към чл. 22, ал. 3

Приложение № 6 към чл. 44, т. 2, буква „б“, „аа“

Виж „Схема на работа по Широкообхватен контрол 1“, в PDF-а на броя на ДВ брой: 90, от дата 31.10.2014 г.

Приложение № 7 към чл. 44, т. 2, буква „в“, „аа“

Виж „Схема на работа по Широкообхватен контрол 2“, в PDF-а на броя на ДВ брой: 90, от дата 31.10.2014 г.

Приложение № 8 към чл. 44, т. 2, буква „г“, „аа“

Виж „Схема на работа по Широкообхватен контрол на товарни автомобили – 1 вариант’, в PDF-а на броя на ДВ брой: 90, от дата 31.10.2014 г.

Виж „Схема на работа по Широкообхватен контрол на товарни автомобили – 2 вариант’, в PDF-а на броя на ДВ брой: 90, от дата 31.10.2014 г.

Приложение № 9 към чл. 46, ал. 2

Приложение № 10 към чл. 48, ал. 1, т. 5, (Изм. – ДВ, бр. 56 от 2015 г.)

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!