Инструкция за съдържанието на аптечките на МПС

Начало » Закони и наредби » Инструкции » Инструкция за съдържанието на аптечките на МПС

Инструкция № 1 от 20.02.2008 г. за съдържанието на аптечките на моторните превозни средства

Държавен вестник брой: 27
Година: 2008
Орган на издаване: Министерство на здравеопазването
Дата на обнародване: 11 март 2008г.

Чл. 1. (1) Аптечките на движещите се по пътя три- и четириколесни моторни превозни средства съдържат:
1. еластична лента за кръвоспиране (по Есмарх, 5 см/1 м) – 1 брой;
2. марлен бинт, 5 см/5 м – 2 броя;
3. марлен бинт, 8 см/5 м – 2 броя;
4. марлен бинт, 10 см/5 м – 2 броя;
5. пакет медицински памук, 25 г – 1 брой;
6. стерилни превръзки за повърхностни рани, 10 см/10 см – 4 броя;
7. стерилни превръзки за повърхностни рани, 40 см/60 см – 1 брой;
8. пластири за рани, 3 см/6 см x 4 броя – 2 броя опаковки;
9. адхезивен пластир за прикрепване на превръзка, 2,5 см/2,5 м – 1 брой;
10. триъгълна кърпа, 96 см/96 см/136 см – 2 броя;
11. стерилни полиетиленови ръкавици, голям размер – 2 чифта;
12. разтвор на водна основа, подходящ за дезинфекция на ръце и раневи повърхности – 200 мл;
13. безопасни игли – 6 броя;
14. ножица с тъпи върхове – 1 брой;
15. уред за обдишване – 1 брой.
(2) Всички медицински изделия, посочени в ал. 1, следва да са в срок на годност.

Чл. 2. (1) Аптечките на автомобили, предназначени за превозване на пътници с повече от 8 места за сядане без мястото на водача, съдържат двойно количество от превързочните и помощните материали, посочени в чл. 1, ал. 1.
(2) Аптечките на автомобили, предназначени за превозване на пътници с повече от 30 места за сядане без мястото на водача, съдържат тройно количество от превързочните и помощните материали, посочени в чл. 1, ал. 1.

Чл. 3. Съдържанието на аптечките се поставя в подходяща чанта, която позволява правилното съхранение на превързочните и помощните материали, обозначена с надпис „Аптечка“.

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Тази инструкция се издава на основание чл. 139, ал. 2, т. 2 и § 11, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за движението по пътищата и отменя Инструкция № 2 от 1997 г. за съдържанието на аптечките на моторните превозни средства (ДВ, бр. 51 от 1997 г.).

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!