4. Изграждане, поддържане и развитие на националната система за спешни повиквания с ЕЕН 112

Начало » Закони и наредби » Закон номер 112 » 4. Изграждане, поддържане и развитие на националната система за спешни повиквания с ЕЕН 112

Чл. 22. Функционирането на Националната система за спешни повиквания с ЕЕН 112 се обезпечава чрез:
1. центровете 112;
2. комуникационната свързаност между центровете 112, както и между центровете 112 и контактните точки на националните служби за спешно реагиране;
3. комуникационната свързаност на националните служби за спешно реагиране от контактните точки до ресурсите на съответната служба за оказване на помощ.
Чл. 23. (1) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., предишен текст на чл. 23 – ДВ, бр. 60 от 2016 г.) Министерството на вътрешните работи изгражда и поддържа центровете 112, организира тяхната дейност и популяризира съществуването и използването на ЕЕН 112.
(2) (Нова – ДВ, бр. 60 от 2016 г.) Условията и редът за достъп на хората със слухови или говорни увреждания до ЕЕН 112 се определят с наредба на министъра на вътрешните работи.
Чл. 24. (1) Министерският съвет възлага изграждането и поддръжката на комуникационната свързаност, при гарантиран пренос на информацията без прекъсване и при резервираност, между центровете 112, както и между центровете 112 и контактните точки на националните служби за спешно реагиране.
(2) При необходимост от резервиране на комуникационна свързаност по ал. 1 се ползват електронносъобщителните мрежи и/или услуги на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги.
Чл. 25. (1) (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Министерството на вътрешните работи и Министерството на здравеопазването изграждат и поддържат комуникационната свързаност по чл. 22, т. 3 съответно за своите главни и областни дирекции и за центровете за спешна медицинска помощ.
(2) Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст обезпечават необходимата им комуникационна свързаност в съответствие със спецификата на дейността им.
(3) Административните структури и организации по чл. 21, ал. 1 изграждат и поддържат необходимата им комуникационна свързаност с центровете 112.
Чл. 26. (Изм. – ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г.) Министърът на вътрешните работи изготвя и внася ежегодно в Министерския съвет доклад за дейността на Националната система за спешни повиквания с ЕЕН 112.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!