Наредба №I-141 за условията и реда, при които се ползва специален режим на движение от моторните превозни средства, 2015

Начало » Закони и наредби » Наредби » Наредба №I-141 за условията и реда, при които се ползва специален режим на движение от моторните превозни средства, 2015

Обн. ДВ. бр.94 от 4 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.80 от 3 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 21 Април 2009г., изм. ДВ. бр.77 от 6 Октомври 2015г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът, при които се ползва специален режим на движение на моторните превозни средства.

Чл. 2. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 80 от 2006 г., в сила от 03.10.2006 г., изм. – ДВ, бр. 30 от 2009 г., в сила от 21.04.2009 г., изм. – ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.) Специален режим на движение ползват моторните превозни средства на: Спешна медицинска помощ, Държавна агенция „Национална сигурност“, главните и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, Народно събрание, Национална служба за охрана, Главна дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ на Министерството на правосъдието, обозначените автомобили на служба „Военна полиция“ към министъра на отбраната, специализирани контролни органи на Агенция „Митници“ при упражняване на определените им по Закона за митниците, служителите по горите при упражняване на определените им по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и Закона за рибарството и аквакултурите правомощия и други служби на Министерството на вътрешните работи, определени от министъра на вътрешните работи.

Чл. 3. (1) Моторни превозни средства със специален режим на движение са автомобилите и мотоциклетите, които при движението си подават едновременно светлинен сигнал с пробляскваща синя и/или червена светлина и специален звуков сигнал.
(2) За обозначаване превозните средства със специален режим на движение се комплектоват с опознавателни знаци и светлини, както следва:
1. синя и/или червена пробляскваща светлина – устройствата се монтират върху тавана на автомобила или на специална стойка на мотоциклетите, така че светлината да бъде добре забележима от всички страни;
2. на моторните превозни средства на МВР, които ползват специален режим на движение и не са обозначени с опознавателни надписи или знаци, синя сигнална лампа да се поставя върху тавана на превозното средство само при изпълнение на конкретни задачи; в тези случаи задължително се включват специален звуков сигнал и светлинен сигнал;
3. (изм. – ДВ, бр. 80 от 2006 г., в сила от 03.10.2006 г., изм. – ДВ, бр. 30 от 2009 г., в сила от 21.04.2009 г.) на автомобилите и мотоциклетите със специален режим на движение от МВР, НСО и НС се допуска монтиране на устройства за специален светлинен сигнал на достатъчно видимо място на автомобила за осигуряване на по-добра видимост при движение със специален режим на движение.
(3) Специалният режим на движение на моторните превозни средства се използва само при служебна необходимост и във връзка с изпълнението на задачи, произтичащи от спецификата на дейността.

Чл. 4. В зависимост от пътната обстановка специалният звуков сигнал временно може да не се ползва по преценка на водача на превозното средство.

Раздел II.
Специални правила за моторните превозни средства със специален режим на движение

Чл. 5. (1) Водачът на моторно превозно средство със специален режим на движение може:
1. да преминава при забраняващ сигнал на светофара или да преминава, без да спира, при наличието на пътен знак, който изисква това, но само след като намали скоростта достатъчно, за да извърши това безопасно;
2. да надвишава разрешената максимална скорост на движение дотолкова, доколкото няма да застраши нечий живот или имущество;
3. да не се съобразява с организацията на движението , въведена с пътни светофари, пътни знаци, пътни маркировки и други средства, когато това се отнася до посоката на движението и завиването в определени направления;
4. да паркира или да престоява независимо от разпоредбите на Закона за движението по пътищата, като през това време той може да подава само син или червен светлинен сигнал.
(2) Разпоредбите по ал. 1 не освобождават водачите на моторни превозни средства със специален режим на движение, както и водачите на съпровожданите от тях автомобили от задълженията да управляват и да се движат по безопасен начин.

Раздел III.
Изисквания към водачите на моторни превозни средства със специален режим на движение

Чл. 6. (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2009 г., в сила от 21.04.2009 г., доп. – ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.) Моторно превозно средство със специален режим на движение може да се управлява от водач, който не е лишаван от право да управлява моторно превозно средство за нарушение на Закона за движението по пътищата през последните три години и:
1. притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство от съответната категория, или
2. (изм. – ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.) е правоспособен водач със стаж не по-малко от 2 години, а за МПС категория „А“ – не по-малко от 1 година.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Ръководителите на водачите на моторни превозни средства със специален режим на движение да:
1. организират подбора на водачите съобразно изискванията на наредбата;
2. организират и провеждат периодично обучението и подготовката на водачите на моторни превозни средства със специален режим на движение;
3. изискват правилното окомплектоване и техническата изправност на автомобилите със специален режим на движение.
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 91, ал. 4 от Закона за движението по пътищата.
§ 3. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в „Държавен вестник“.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-141 ОТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО СЕ ПОЛЗВА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ НА ДВИЖЕНИЕ ОТ МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
(ОБН. – ДВ, БР. 80 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 03.10.2006 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-141 ОТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО СЕ ПОЛЗВА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ НА ДВИЖЕНИЕ ОТ МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
(ОБН. – ДВ, БР. 30 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 21.04.2009 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № І-141 ОТ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО СЕ ПОЛЗВА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ НА ДВИЖЕНИЕ ОТ МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Заключителни разпоредби
(ОБН. – ДВ, БР. 77 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 06.10.2015 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!