Наредба за автомобилен превоз на опасни товари, септември 2019

Начало » Закони и наредби » Наредби » Наредба за автомобилен превоз на опасни товари, септември 2019

Наредба №40 за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, септември 2019

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на вътрешните работи и Министерството на околната среда и водите
Обн. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.12 от 6 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.67 от 17 Август 2007г., изм. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2010г., попр. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г., изм. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 4 Октомври 2013г., доп. ДВ. бр.76 от 2 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 2017г., попр. ДВ. бр.77 от 26 Септември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 17 Април 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 2 Октомври 2018г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) С наредбата се определят:
1. задълженията на консултанта по безопасността при превоз на опасни товари;
2. редът за обучение на лицата, занимаващи се с превоз на опасни товари;
3. задълженията на водачите на моторни превозни средства (МПС), извършващи превоз на опасни товари;
4. изискванията към пътни превозни средства (ППС), превозващи опасни товари;
5. необходимите документи за извършване на превоз на опасни товари;
6. контролът при превозите на опасни товари;
7. (нова – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) задълженията на участниците в превоза на опасни товари;
8. (нова – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) изисквания, свързани с превоза, товаренето, разтоварването и обработката на опасни товари;

9. (нова – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) изискванията към проектирането, конструкцията, одобряването, изпитванията, проверките и нанасянето на маркировки на опаковките, средноголемите контейнери за насипни товари (IBCs), големите опаковки и цистерните;
10. (нова – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) смяната на вида транспорт и спиранията, наложени от обстоятелствата на превоза на опасни товари.
11. (нова – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) условията и редът за организиране и провеждане на изпитите за:
а) придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и за удължаване на срока на свидетелството;
б) придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и удължаване на срока на удостоверението.
(2) (Нова – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) Превозите на опасни товари на територията на Република България или от територията на Република България до друга държава – член на Европейския съюз, и/или между Република България и трети страни се извършват при спазване изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) (обн., ДВ, бр. 73 от 1995 г., ратифицирана със закон, обн., ДВ, бр. 28 от 1995 г.).
(3) (Нова – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) Превозите на опасни товари по ал. 2 се извършват, без да се засягат правилата за достъп до пазара или правилата за превоз на товари.
11. (нова – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) условията и редът за организиране и провеждане на изпитите за:
а) придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и за удължаване на срока на свидетелството;
б) придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и удължаване на срока на удостоверението.
(2) (Нова – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) Превозите на опасни товари на територията на Република България или от територията на Република България до друга държава – член на Европейския съюз, и/или между Република България и трети страни се извършват при спазване изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) (обн., ДВ, бр. 73 от 1995 г., ратифицирана със закон, обн., ДВ, бр. 28 от 1995 г.).
(3) (Нова – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) Превозите на опасни товари по ал. 2 се извършват, без да се засягат правилата за достъп до пазара или правилата за превоз на товари.

 

Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) (1) Наредбата не се прилага за превозите на опасни товари, извършвани с ППС, принадлежащи или превози, извършвани под пряката и физическа отговорност или надзор на въоръжените сили.
(2) Наредбата не се прилага за превозите на опасни товари, които се извършват изцяло в рамките на затворена зона.
Чл. 3. Опасните товари се класифицират в класове съгласно част 2 на Приложение А на ADR.

Чл. 4. (1) При автомобилен превоз на опасни товари предприятията, товарите и пътните превозни средства трябва да отговарят на изискванията на ADR.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Превозите на опасни товари от клас 1 се извършват при спазване на изискванията и на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и Правилника за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, приет с Постановление № 169 на Министерския съвет от 25.VIII.1999 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 1999 г.; изм., бр. 58 от 2001 г., бр. 1 и 115 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2003 г.).
(3) (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Опасните товари от клас 7 се превозват при спазване на изискванията и на Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

Чл. 4а. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) При смяната на вида транспорт и спиранията, наложени от обстоятелствата на превоза на опасни товари, се спазват изискванията на ADR, Правилника за международен железопътен транспорт на опасни товари (RID), Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG), Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS), Технически инструкции на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO) за безопасен превоз на опасни товари по въздух и изискванията по тази наредба.

Чл. 5. За товаренето и разтоварването на взриво- и пожароопасни вещества и материали се спазват изискванията на Закона за Министерството на вътрешните работи.

Глава втора.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ПРЕВОЗИ НА ОПАСНИ ТОВАРИ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 16 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2009 Г.)

Раздел I.
Задължения на консултантите по безопасността (Нов – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.)

Чл. 6. (В сила от 25.08.2004 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) Предприятията, извършващи превози на опасни товари и/или товарене и разтоварване на опасни товари, трябва да имат един или повече консултанти по безопасността при превоз на опасни товари.
(2) Консултантът по безопасността съдейства за предотвратяване и избягване на рискове и опасностите при превоз, товарене и разтоварване на опасни товари.
(3) Консултантът по безопасността може да бъде:
1. лице, наето по трудов или граждански договор;
2. ръководителят на предприятието;
3. лице, което изпълнява и други функции и задължения в предприятието.
(4) (Нова – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) Изискването по ал. 1 не се прилага за предприятия, които извършват дейности с количества опасни товари, по-малки от посочените в ADR, както следва:
1. раздел 1.1.3, глава 1.1 на приложение A от ADR;
2. точка 2.2.7.1.2, раздел 2.2.7, глава 2.2 на приложение A от ADR;
3. глава 3.3 на приложение A от ADR;
4. глава 3.4 на приложение A от ADR.

Чл. 7. (1) Консултантът по безопасността:
1. контролира спазването на изискванията за превоза на съответния опасен товар;
2. консултира служителите на предприятието при дейностите, свързани с превоза на опасни товари;

3. подготвя годишен доклад до ръководителя на предприятието относно дейността на предприятието по отношение на превоза на опасни товари.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Докладите се съхраняват в предприятието пет години. Заверено копие на всеки доклад се изпраща в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ до края на месец февруари на следващата година.
(3) В изпълнение на задълженията си по ал. 1 консултантът:
1. контролира изпълнението на процедурите по ADR, регламентиращи идентификацията на опасните товари, които се превозват;
2. при придобиването на транспортни средства за превоз на опасни товари контролира дали те отговарят на изискванията на глава 9.1 на приложение В на ADR за превоз на опасни товари;
3. проверява екипировката, съгласно изискванията на ADR, използвана във връзка с превоза, товаренето и разтоварването на опасни товари;
4. организира обучението на служителите, занимаващи се с превоз на опасни товари в предприятието и воденето на отчетите за това обучение;
5. предлага прилагането на авариен план в случай на произшествие или инцидент, които могат да повлияят на безопасността при превоза, товаренето или разтоварването на опасни товари;
6. разследва възникналите произшествия, инциденти или сериозни нарушения, свързани с превоза на опасни товари, и подготвя отчети за тях;
7. предлага мерки за избягване на повторно възникване на дадено произшествие, инцидент или сериозно нарушение;
8. следи за спазване на изискванията, свързани с превоза на опасни товари, при избора и използването на подизпълнители;
9. следи за наличието на подробни работни указания или инструкции на служителите, занимаващи се с превоза, товаренето или разтоварването на опасни товари;
10. предлага мерки за повишаване на познанията за рисковете, присъщи на превозването, товаренето или разтоварването на опасни товари;
11. проверява за наличието в пътното превозно средство на документите и екипировката за безопасност, които трябва да съпровождат превозвания товар, както и спазването на съответните разпоредби по отношение на тези документи и екипировка;
12. следи за спазването на изискванията на ADR за товаренето или разтоварването на опасни товари;
13. в зависимост от степента на опасност, по негова преценка, информира съответната районна служба по пожарна и аварийна безопасност за вида на опасния товар, почасовото движение и местата за почивка;
14. (изм. – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) осигурява наличие на програма за сигурност, съгласно 1.10.3.2 на ADR;
15. (нова – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) следи за изпълнението на предписанията, дадени от компетентните органи.

Чл. 8. (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Ръководителят на предприятието по чл. 6, ал. 1 предоставя на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“:
1. трите имена и ЕГН на консултанта по безопасността при превоз на опасни товари в предприятието;
2. (доп. – ДВ, бр. 81 от 2018 г.) копие на договора с консултанта по безопасността при превоз на опасни товари в предприятието; не се изисква представянето на копие от трудовия договор на консултанта, когато той е сключен с работодател по смисъла на § 1, т. 1 от Кодекса на труда, като в тези случаи Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ извършва служебна проверка за сключен трудов договор в регистъра на уведомленията за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори и уведомления за промяна на работодател, воден в Националната агенция за приходите;
3. информация за дейността на предприятието, свързана с опасните товари (клас/класове на опасните товари, идентификационен номер (VIN код) и регистрационен номер на пътните превозни средства, с които се извършва превоз на опасни товари);
4. информация за превозените количества опасни товари в литри/килограми.
(2) При промяна на обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 2 и 3 ръководителят на предприятието по чл. 6, ал. 1 уведомява писмено в едномесечен срок Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез съответното регионално звено.
(3) Информацията по ал. 1, т. 4 се предоставя не по-късно от 4 месеца след края на календарната година.
(4) Едно и също лице, притежаващо удостоверение за консултант, може да бъде назначено за консултант на не повече от три предприятия по чл. 6, ал. 1.

Раздел II.
Задължения на членовете на екипажа на моторните превозни средства, превозващи опасни товари (Нов – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.)

Чл. 8б. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) (1) Членовете на екипажа на МПС, превозващи опасни товари, са длъжни:
1. да присъстват при натоварването на опасните товари;
2. да не приемат за превоз опасни товари, чиято опаковка е повредена, неуплътнена или без съответните етикети със знаци за опасност по приложение A, част 5, глава 5.2 на ADR;
3. да не допускат превозването на лица, които не са членове на екипажа;
4. да са запознати с начина на употреба на противопожарните средства;
5. да не отварят опаковката или контейнерите, съдържащи опасни товари;
6. да не допускат в транспортните единици, превозващи опасни товари, да се използват преносими осветителни апарати с метални повърхности, които биха могли да причинят образуването на искри;
7. по време на операциите по обработка на опасните товари да не пушат в ППС или в близост до него;
8. (попр. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) да спазват общите и допълнителните изисквания към съответния клас опасен товар, посочени в част 7 на приложение A и част 8 на приложение В на ADR, свързани с товарене и разтоварване на товара, паркирането и надзора върху ППС;
9. (попр. – ДВ, бр. 18 от 2010 г.) да поставят или отстраняват от ППС съответните на товара и вида превоз табели в съответствие с изискванията на глава 5.3, част 5 на приложение А на ADR;
10. (попр. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., изм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) при произшествие или авария да вземат предписаните в писмените инструкции мерки за отстраняване или ограничаване на вредите по образец съгласно т. 5.4.3 от приложение А на ADR;
11. (попр. – ДВ, бр. 18 от 2010 г., доп. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) да не извършват превози на опасни товари, без да са оборудвани ППС с изправни противопожарни средства и друго оборудване в съответствие с раздели 8.1.4 и 8.1.5, глава 8.1, част 8 на приложение В на ADR.
(2) Водачите на МПС, превозващи опасни товари, са длъжни:
1. да не допускат двигателят да работи по време на операциите по товарене и разтоварване, освен ако той не се използва за задвижване на помпи или други съоръжения, свързани с тези дейности;
2. когато паркират ППС, да задействат спирачката за паркиране, а когато ремаркетата не са оборудвани с такава, да ги обездвижват с помощта на поне един клин за подлагане на колелата;
3. по време на превоза да следят за обстоятелството, че електрическото съединение по т. 9.2.2.6.3 на приложение В от ADR между теглещото превозно средство и ремаркета от категория О3 или О4, които са оборудвани с антиблокираща спирачна система, е постоянно свързано;
4. (нова – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) да не приемат за превоз опасен товар или да преустановят превоза на опасен товар при наличие на теч от цистерната или ППС.

Раздел III.
Задължения на участниците в превоза на опасни товари (Нов – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.)

Чл. 8в. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) (1) Участниците в превоза на опасни товари предприемат подходящи мерки в съответствие с естеството и размера на предвидимите опасности, за да се избегне щета или нараняване, и ако е необходимо, да се сведат до минимум техните последици от щетата или нараняването при превоза на опасни товари.

(2) Участниците в превоза на опасни товари спазват изискванията на ADR в своята сфера на дейност, като задълженията за безопасност на всеки от тях са посочени в глава 1.4, част 1, приложение А на ADR.

Глава трета.
ОБУЧЕНИЕ И ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВОДАЧ НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА СВИДЕТЕЛСТВОТО И ОБУЧЕНИЕ И ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТ ПО БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ И ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 76 ОТ 2017 Г.)

Раздел I.
Разрешение за организиране на обучението

Чл. 9. (1) (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) Курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или курсове за обучение на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари се организират от търговци и юридически лица с нестопанска цел с разрешение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или на упълномощено от него длъжностно лице.
(2) Обучението се извършва по учебна документация в съответствие с изискванията на ADR, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИА „АА“).
(3) Разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или на консултанти се издава, когато учебните кабинети, преподавателите, учебните помагала и средствата за провеждане на практическите упражнения отговарят на изискванията на тази наредба.
(4) Разрешението по ал. 1 се издава за срок 5 години.

Чл. 10. (Отм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.)

Чл. 11. ((1) Помещението, използвано за учебен кабинет, може да бъде собствено или наето и да отговаря на следните изисквания:
1. (изм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) светлата височина на помещението е не по-малка от 2,40 м и има естествена светлина през деня и изкуствено осветление вечер;
2. осигурени са не по-малко от 1 кв. м площ от помещението за всеки обучаван и 5 кв. м площ за преподавателя;
3. (изм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) общата площ на помещението е не по-малка от 20 кв. м;
4. налице са условия за отопление, които позволяват в учебния кабинет да се поддържа температура не по-ниска от 18 °С; 5. има осигурен санитарен възел.
(2) В учебния кабинет се осигуряват: 1. учебна дъска с площ не по-малка от 0,7 кв. м;
2. работно място (катедра, маса) за преподавателя;
3. работно място (маса) за всеки обучаван;
4. аудиовизуална техника и/или дидактически материали за онагледяване на учебния процес;
5. (изм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) учебни помагала и средства за провеждане на практическите упражнения съгласно учебната документация по чл. 9, ал. 2.

Чл. 12. Преподавателят отговаря на следните изисквания:
1. притежава свидетелство за управление на МПС;
2. има висше образование;
3. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
4. (изм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) притежава удостоверение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари с вписани модули, необходими за темите, които ще преподава съгласно приложение № 1а.

Чл. 13. (Отм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.)

Чл. 14. (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Учебните помагала съдържат подробно развити темите, посочени в раздел 1.8.3 (за консултанти) и глава 8.2 (за водачи) от ADR, в зависимост от обучението, което ще провежда учебният център.
(2) Учебната документация по чл. 9, ал. 2 включва учебна програма и график за разпределение на учебните часове по дни за всеки модул, за който учебният център ще провежда обучение, съобразени с изискванията на раздел 1.8.3 или глава 8.2 от ADR.
(3) Учебната програма и графикът по ал. 2 се изготвят поотделно за курсовете за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари, курсовете за удължаване срока на валидност на свидетелството и курсовете за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.
(4) В тримесечен срок от влизането в сила на всяко изменение и/или допълнение на приложения А и В на ADR учебните центрове представят в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ актуализирана и съобразена с измененията и/или допълненията учебна документация за утвърждаване от изпълнителния директор.

Чл. 15. (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) За издаване на разрешение лицата по чл. 9, ал. 1 подават в ИА „АА“ заявление до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице (приложение № 1б). Към заявлението се прилагат:
1. учебна документация в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 2 (в два екземпляра);
2. учебно помагало в съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 1;
3. (доп. – ДВ, бр. 81 от 2018 г.) копие на документ за собственост или договор за наем или договор, който удостоверява правото да ползва по друг начин помещенията, които се ползват за учебен кабинет; за имоти по чл. 11, ал. 1 на територията на Република България документи не се представят, когато документите подлежат на вписване и са вписани в имотния регистър, като в тези случаи се извършва служебна проверка;
4. (доп. – ДВ, бр. 81 от 2018 г.) копие на дипломите за висше образование на преподавателите (и приложението към нея) – документът се представя, когато преподавателят се вписва за първи път в списъка към разрешение за извършване на обучение; Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез оправомощени длъжностни лица извършва служебна проверка на обстоятелството по чл. 12, т. 2 в Националния център за информация и документация за заявените лица, които притежават диплома, издадена от чуждестранни висши училища;
5. (доп. – ДВ, бр. 33 от 2018 г.) свидетелства за съдимост на преподавателите – в оригинал. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ чрез оправомощени длъжности лица извършва служебна проверка на обстоятелствата по чл. 12, ал. 3 в Министерството на правосъдието за заявените преподаватели, които са български граждани; 6. данни за преподавателите по образец (приложение № 1в);
6. данни за преподавателите по образец (приложение № 1в);
7. документи за платена държавна такса за издаване на разрешение и за проверка на съответствието на учебния кабинет с изискванията на чл. 11 съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(2) Копията на документите, които се прилагат към заявлението за издаване на разрешение или за промяна в списъка по ал. 7, се заверяват със свеж печат на лицата по чл. 9, ал. 1 и се представят заедно с оригиналите за сверяване от служител на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
(3) В 10-дневен срок от датата на подаване на заявлението за издаване на разрешение за обучение служител от съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в присъствието на представител на лицата по чл. 9, ал. 1 извършва проверка за установяване на годността на учебния кабинет. За направения оглед се съставя протокол за съответствие с изискванията на чл. 11 по образец (приложение № 1), който се прилага към подаденото заявление за издаване на разрешение за обучение.
(4) При несъответствие, непълнота и/или нередовност в представените документи по ал. 1 или когато документите не удостоверяват съответствието на лицето по чл. 9, ал. 1 с изискванията, определени с тази наредба, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява лицето по чл. 9, ал. 1 за това и определя 14-дневен срок за отстраняването им. Срокът по ал. 3 спира да тече до датата на уведомяването на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за отстраняването на непълнотата и/или нередовността, или на несъответствието.
(5) В 30-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице издава разрешение (приложение № 1г) или мотивирано отказва издаването на разрешение, когато:
1. непълнотата и/или нередовността, или несъответствието с изискванията не са отстранени в срока по ал. 4;
2. заявлението за издаване на разрешение е подадено преди изтичането на една година от отнемането на разрешение за същата дейност на същото лице.
(6) Отказът за издаване на разрешение подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ води регистър за издадените разрешения и изготвя списък към разрешението (приложение № 1д), който съдържа данни за преподавателите, с които се извършва обучението, и за учебните кабинети.
(8) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ предоставя достъп до информационната система, обслужваща дейността по обучението и изпитите за придобиване на свидетелство за водачи на МПС за превоз на опасни товари и на удостоверение за консултанти по безопасността при превозите на опасни товари, на лицата по чл. 9, ал. 1 и на преподавателите, включени в списъка към съответното разрешение – за отразяване на присъствията и отсъствията на кандидатите. За всеки учебен център се предоставя едно техническо устройство за организиране на дейността по провеждане на обучението и изпитите по чл. 15г, ал. 2 и по едно техническо устройство за всеки от преподавателите, включени в списъка към съответното разрешение, за изпълнение на задълженията по чл. 15з.

Чл. 15а. (Нов – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) При настъпване на промени в обстоятелствата, вписани в разрешението или удостоверени с документите по чл. 15, ал. 1, лицето по чл. 9, ал. 1 е длъжно в 14-дневен срок от настъпването им да заяви промените, като подаде в ИА „АА“ заявление по образец (приложение № 1б) до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице. Към заявлението се прилагат съответните документи по чл. 15, ал. 1 съобразно исканата промяна, както и документ за платена държавна такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(2) Разглеждането на заявлението и вписването на промените в разрешението се извършват по реда на чл. 15, ал. 3 – 5.

Чл. 15б. (Нов – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Срокът на разрешението може да бъде продължен за нов период от 5 години, когато лицето по чл. 9, ал. 1 е направило писмено заявление за това най-малко един месец преди изтичането на срока на валидност на разрешението и отговаря на изискванията на тази наредба.
(2) Заявлението по ал. 1 (приложение № 1б), се подава в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, като към него се прилагат документите по чл. 15, ал. 1, т. 3, 5, 6 и 8.
(3) Разглеждането на заявлението се извършва по реда на чл. 15, ал. 3 – 5.

Чл. 15в. (Нов – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Правата, произтичащи от разрешението, се прекратяват:
1. с отнемането на разрешението;
2. с прекратяването на дейността на едноличния търговец;
3. с прекратяването на юридическото лице;
4. с изтичането на срока, за който е издадено;
5. по молба на неговия притежател.
(2) Разрешението се отнема, когато се установи, че е издадено въз основа на неистински документ или документ с невярно съдържание или при нарушения на условията и реда за извършване на обучението, определени в тази наредба.
(3) Разрешението се отнема с мотивирана заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или на упълномощено от него длъжностно лице.
(4) Отнемането на разрешението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Лицата, чието разрешение е отнето, могат да кандидатстват за получаване на ново разрешение не по-рано от една година от датата на отнемането му.

Раздел I „а“.
Провеждане на обучение (Нов – ДВ, бр. 76 от 2017 г.)
Раздел I „а“.

Чл. 15г. (Нов – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Лицата по чл. 9, ал. 1 провеждат обучение в съответствие със:
1. глава 8.2 от ADR – за водачите, превозващи опасни товари;
2. раздел 1.8.3 от ADR – за консултантите по безопасността при превозите на опасни товари.
(2) Управителите на лицата по чл. 9, ал. 1 или писмено упълномощени от тях лица:
1. вписват в информационната система данните на лицата, които ще се обучават
и/или ще полагат изпит за свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и/или за удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари (по документ за самоличност);
2. организират групите и изготвят графика за обучението по модули в информационната система.
(3) Данните на лицата по чл. 15к, ал. 3 и 4
се вписват в регистъра на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ от служител на ИА „АА“.
(4) На задължително обучение преди изпита подлежат кандидатите за:
1. придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари;
2. удължаване на срока на свидетелството за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари;
3. придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.

Чл. 15д. (Нов – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Обучението се провежда с предварително определена група или индивидуално. За провеждането му учебният център изготвя в информационната система график на занятията.
(2) Кандидат за удължаване на срока на валидност на свидетелството за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари може да бъде включен в група за обучение за придобиване на свидетелство. В последния случай кандидатът преминава пълния курс на обучение за придобиване на свидетелство по съответните модули.
(3) Дневната натовареност на преподавателите не може да надвишава 10 учебни часа.
(4) Дневната натовареност на обучаваните не може да надвишава 8 учебни часа.

Чл. 15е. (Нов – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Кандидатите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари преминават обучение по модул „Основен“.
В зависимост от квалификацията, която искат да придобият, кандидатите преминават съответното обучение и по един или повече от следните специализирани модули:
а) „Цистерни“;
б) „Клас 1“;
в) „Клас 7“.
(2) Обучението за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и за удължаване срока на валидност на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари е с хорариум, както следва:
1. за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари за:
а) модул „Основен“ – 19 учебни часа;
б) модул „Цистерни“ – 13 учебни часа;
в) модул „Клас 1“ – 8 учебни часа;
г) модул „Клас 7“ – 8 учебни часа;
2. за удължаване на срока на валидност на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари за:
а) модул „Основен“ – 8 учебни часа;
б) модул „Цистерни“ – 4 учебни часа;
в) модул „Клас 1“ – 2 учебни часа;
г) модул „Клас 7“ – 2 учебни часа.
(3) При обучението по ал. 2, т. 1 се допуска кандидатът да отсъства не повече от 2 учебни часа по модул „Основен“ и 1 учебен час по модул „Цистерни“.

Чл. 15ж. (Нов – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Кандидатите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари преминават обучение по всички теми, посочени в т. 1.8.3 от приложение А на ADR, за следните модули:
1. „Общи теми“;
2. „Клас 1“;
3. „Клас 2“;
4. „Клас 7“;
5. „Класове: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9“;
6. „Товари с номер по ООН: 1202, 1203, 1223, 3475, и авиационно гориво с номер по ООН: 1268 или 1863“.
(2) Обучението за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари е с хорариум не по-малко от 64 часа. Допуска се кандидатът да отсъства не повече от 4 учебни часа.

Чл. 15з. (Нов – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Учебните часове са с продължителност 45 минути.
(2) Преподавателят по съответния модул отразява в електронния дневник в информационната система присъствията и отсъствията на кандидатите.
(3) Когато поради технически причини не е възможно отразяването на присъствията и отсъствията на кандидатите в електронния дневник, преподавателят своевременно ги нанася на хартиен носител.
(4) След отпадането на невъзможността по ал. 3 присъствията и отсъствията се нанасят и в електронния дневник.

Чл. 15и. (Нов – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Когато е изминала повече от една година от датата на завършване на обучението по някой от модулите, за допускане до изпит за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари, за удължаване на срока на свидетелството или за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари за същия модул кандидатът преминава ново обучение.

Раздел I „б“.
Изпити за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и удължаване на срока на свидетелството и изпити за придобиване на удостоверение на консултант по безопасността при превоз на опасни товари и удължаване на срока на удостоверението (изпити по ADR).
Общи положения (Нов – ДВ, бр. 76 от 2017 г.)

Чл. 15к. (Нов – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Изпитите по ADR се организират и провеждат от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в кабинети на ИА „АА“, които отговарят на изискванията на чл. 12, ал. 4 от Наредба № 38 от 2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и за провеждане на проверочните изпити:
1. изпитите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и удължаване на срока на свидетелството – в кабинети на регионалните звена на ИА „АА“;
2. изпитите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и за удължаване на срока на удостоверението – в изпитния център на ИА „АА“ в София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5.
(2) До изпити по ADR се допускат лица:
1. преминали съответното задължително обучение в квалификационни курсове, организирани от лицата по чл. 9, ал. 1 в съответствие с учебната документация по чл. 9, ал. 2;
2. представили документ за самоличност (лична карта, международен паспорт или свидетелство за управление на моторно превозно средство, документ за продължително или постоянно пребиваване на територията на Република България);
3. платили държавната такса за явяване на изпит, определена в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
4. явили се преди приключване на проверката на самоличността на кандидатите.
(3) Лицата, явяващи се на изпит за удължаване на срока на свидетелството за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари, представят и легализиран превод на свидетелството, ако то е издадено:
1. преди 31.12.2012 г., включително, от компетентен орган на страна по ADR;
2. след 1.01.2013 г. от компетентен орган на държава, която е страна по ADR, но не е членка на Европейския съюз или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария.
(4) Лицата, явяващи се на изпит за удължаване на срока на удостоверението за консултант по безопасността при превоз на опасни товари, представят и легализиран превод на удостоверението, ако то е издадено от компетентен орган на държава, която е страна по ADR, но не е членка на Европейския съюз или страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария.

Чл. 15л. (Нов – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Кандидатите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и удължаване на срока на валидност на свидетелството и кандидатите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари се представят на изпит от управителите на лицата по чл. 9, ал. 1 или упълномощени от тях лица чрез информационната система.
(2) При повторно и следващо явяване на изпит по ал. 1, както и за явяване на изпит за удължаване на срока на удостоверението за консултант по безопасността при превоз на опасни товари кандидатите могат да подават документите си за явяване на изпит в регионалните звена на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
(3) Кандидатите по ал. 2 подават заявление по образец (приложение № 1е или приложение № 1ж) в съответното регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ не по-късно от 3 работни дни преди избраната дата за изпит, към което прилагат копие на легализирания превод на свидетелството, съответно удостоверението – в случаите по чл. 15к, ал. 3 и 4.

Чл. 15м. (Нов – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Изпитите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и за удължаване на срока на свидетелството се провеждат от служител на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, определен в деня на изпита чрез електронен жребий по реда на приложение № 1з.
(2) Изпитите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и за удължаване на срока на валидност на удостоверението се провеждат от комисия, назначена в деня на изпита от директора на дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ на ИА „АА“. Комисията се състои от председател и член на комисията.
(3) Отговорите на отворените въпроси и казусите от изпитите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и за удължаване на срока на удостоверението се оценяват от комисия, различна от комисията, провела изпита по ал. 4, назначена от директора на дирекция „Пътни превозни средства и водачи“ на ИА „АА“.
(4) Служителите, които могат да бъдат включвани в комисиите по ал. 3, трябва да притежават удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари.
(5) Служителите, които могат да бъдат включвани в жребия по ал. 1 и в комисиите по ал. 2 и 3, се определят със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Чл. 15н. (Нов – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Изпитите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и за удължаване на срока на свидетелство се провеждат всеки четвъртък, който е на четна дата. (2) Изпитите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и за удължаване на срока на удостоверението се провеждат на сесии.
(3) Една и съща група за изпит може да включва кандидати за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и кандидати за удължаване на срока на свидетелството, съответно кандидати за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и кандидати за удължаване на срока на удостоверението.

Чл. 15о. (Нов – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Изпитите по ADR се организират и провеждат по реда, определен в приложение № 1з.

Раздел II.
Съдържание на изпита за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари и за удължаване на срока на удостоверението (Загл. изм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.)

Чл. 16. (1) (Предишен текст на чл. 16, изм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Консултантът трябва да притежава познания, придобити чрез посещения на курсове за професионално обучение, и удостоверение издадено от изпълнителния директор на ИА „АА“ след успешно положен изпит.
(2) (Нова – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Изпитът за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари и за удължаване на срока на удостоверението е теоретичен и се състои от две части:
1. при първата част кандидатите решават тест с въпроси с вписване на отговор (отворени въпроси);
2. втората част се състои в решаване на казуси.
(3) (Нова – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) За изготвяне на тестове за провеждане на изпитите за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари и за удължаване на срока на валидност на удостоверението изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ утвърждава масив от изпитни въпроси с вписване на отговор и казуси по съдържанието на темите, определени в т. 1.8.3 от приложение А на ADR. Изпитните въпроси и казусите по модулите „Клас 1“ и „Клас 7“ се съгласуват съответно с Министерството на вътрешните работи и Агенцията за ядрено регулиране.
Чл. 16а. (Нов – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Тестът на всеки кандидат е индивидуален, обозначен с уникален номер и съдържа изпитни въпроси по всички модули, за които кандидатът се явява на изпит.
(2) Тестът съдържа 10 въпроса от модул „Общи теми“ и въпроси от специализираните модули, за които кандидатът се явява на изпит:
1. за придобиване на квалификация само за един модул („Клас 1“, „Клас 2“, „Клас 7“, „Класове: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9“ или „Товари с номер по ООН: 1202, 1203, 1223, 3475, и авиационно гориво по номер на ООН: 1268 или 1863“) – 10 въпроса от съответния модул; времето за решаване на теста е 80 минути;
2. за придобиване на квалификации за повече от един модул – по 5 въпроса от всеки модул, за който кандидатът се явява на изпит; времето за решаване на теста е 40 минути за въпросите от модул „Общи теми“ и по 20 минути за въпросите от всеки от модулите.
(3) Когато кандидатът притежава квалификация по модул „Общи теми“ и се явява на изпит за придобиване на квалификация:
1. само по един модул – решава 10 въпроса от съответния модул; времето за решаване на теста е 40 минути;
2. по повече от един модул – решава по 5 въпроса от всеки от модулите; времето за решаване на теста е по 20 минути за въпросите от всеки от модулите.

Чл. 16б. (Нов – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) При втората част на изпита за придобиване на удостоверение за консултант кандидатът решава по два казуса за всеки модул, за който се явява на изпит.
(2) Времето за решаване на казусите е общо 120 минути.

Чл. 16в. (Нов – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Съдържанието на първата част на изпита за удължаване на срока на удостоверението за консултант по безопасността на превоза на опасни товари е идентично със съдържанието на изпита за придобиване на удостоверението.
(2) При втората част на изпита за удължаване на срока на удостоверението кандидатът решава по един казус за всеки от модулите, за които се явява на изпит. Времето за решаване на казусите е 60 минути за всеки модул.

Чл. 16г. (Нов – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Оценка се поставя за всеки от модулите поотделно.
(2) За положителна оценка за модул при първата част на изпита е необходимо броят на точките от правилните отговори на въпросите да е не по-малко от 70 % от общия брой точки за отговорите на въпросите от съответния модул.
(3) За положителна оценка за модул при втората част на изпита е необходимо общият брой на точките от правилните отговори на казусите за модула да е не по-малък от 70 % от общия брой на точките за съответните казуси.
(4) Когато кандидатът е получил отрицателна оценка на теста, решенията на казусите за съответния модул не се оценяват.
(5) Изпитът за придобиване и за удължаване на срока на удостоверението за консултант е издържан успешно, когато кандидатът е получил положителна оценка от първата част на изпита и положителна оценка от втората част от изпита за съответния модул.

Чл. 16д. (Нов – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Когато при първата част на изпита за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността на превоза на опасни товари или за удължаване на срока на удостоверението кандидатът е издържал успешно изпита за модул „Общи теми“, но има отрицателна оценка за някой от специализираните модули, при повторно и всяко следващо явяване кандидатът решава само въпросите от съдържанието на темите за модула, за който се явява на изпит.
(2) Когато кандидатът е издържал успешно първата част на изпита за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари или за удължаване на срока на удостоверението, при повторно и всяко следващо явяване полага само втората част на изпита.
(3) Когато е изминала повече от една година от успешното полагане на изпита за модул „Общи теми“, за допускане до изпит за придобиване на квалификация по специализираните модули кандидатите подлежат на нов изпит за модул „Общи теми“.
(4) За придобиване на квалификация по нов модул кандидат, притежаващ валидно удостоверение за консултант по безопасността при превоза на опасни товари:
1. полага изпит само по новия модул, или
2. полага нов изпит по модул „Общи теми“ и изпит по модула, за който желае да придобие квалификация.

Чл. 16е. (Нов – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ анулира резултата от изпита на кандидат:
1. за когото се установи, че за допускане до изпит е представил неистински документ или документ с невярно съдържание; 2. не е решил самостоятелно изпитния си тест;
3. за когото се установи, че процедурата за запазване на анонимност при провеждане на изпита му е нарушена (върху изпитния тест или листа с казусите са поставени отличителни знаци, имена, подписи, символи или други белези).

Чл. 17. (Отм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.)

Чл. 18. (1) Удостоверението по чл. 16 се издава в зависимост от положения изпит за една или няколко от следните групи опасни товари:
1. клас 1;
2. клас 2;
3. клас 7;
4. класове 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9;
5. (изм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) товари с номер по ООН: 1202, 1203, 1223, 3475, и авиационно гориво с номер по ООН: 1268 или 1863.
(2) Кандидатите полагат изпит за съответните групи опасни товари, като след придобиване на удостоверението могат да бъдат консултанти само за тези групи опасни товари.
(3) В удостоверението се посочват групите опасни товари, за които консултантът е компетентен.

Чл. 19. (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Удостоверението на консултант по безопасността при превоз на опасни товари се издава със срок 5 години от датата на успешно положения изпит (датата на вписване на положителната оценка в протокола от проведения изпит) – когато кандидатът се е явил на изпит само за един специализиран модул, или от датата на първия успешно положен изпит за един от специализираните модули – когато кандидатът се е явил на изпит за няколко модула.
(2) В удостоверението се вписват всички модули, за които кандидатът е придобил квалификация. Когато след издаването на удостоверението консултантът придобие квалификация и по други (нови) модули, те се добавят в удостоверението, без да се променя срокът му на валидност.
(3) Ново удостоверение с нов срок на валидност 5 години се издава, когато кандидатът е:
1. положил успешно нов изпит по модул „Общи теми“ в срока на валидност на удостоверението;
2. положил успешно изпит за удължаване на срока на валидност на удостоверението, като срокът на новото удостоверение започва да тече от датата на изтичане на срока на предишното и в него се вписват само модулите, за които кандидатът успешно е положил изпит за удължаване на срока.

Чл. 20. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ води регистър на издадените удостоверения за консултанти по безопасността.
Раздел III.
Съдържание на изпита за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и за удължаване на срока на валидност на свидетелството (Загл. изм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Раздел III.
Изискване към водачите на моторни превозни средства, превозващи опасни товари

Чл. 21. (Изм. – ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г., изм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Водачите, извършващи превози на опасни товари, трябва да притежават свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари, издадено след успешно положен изпит.
(2) Едно лице може да притежава само едно валидно свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари.

Чл. 22. ((1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Водачите преминават основен курс на обучение по темите, определени в т. 8.2.2.3.2 от ADR (модул „Основен“).
(2) След завършване на основния курс водачите полагат изпит.

Чл. 23. (1) (Доп. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Водачите, извършващи превоз на опасни товари в цистерни, опасни товари от клас 1 и клас 7, трябва да са завършили специализирани курсове за превоз на опасни товари по съответния модул – „Цистерни“, „Клас 1“ или „Клас 7“. Темите за обучение са определени в приложение № 4, раздели II, III и IV.
(2) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Водачите се допускат до изпит за специализиран курс за превоз в цистерни, за превоз на опасни товари от клас 1 и клас 7 след успешно положен изпит по модул „Основен“.
(3) (Доп. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) След завършване на специализирания курс водачите полагат изпит по модул „Цистерни“, „Клас 1“ или „Клас 7“.
Чл. 23а. (Нов – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) За изготвяне на тестове за провеждане на изпитите за придобиване и удължаване на срока на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ утвърждава масив от изпитни въпроси за модулите, определени в т. 8.2.2.3.2 от ADR. Изпитните въпроси по модулите „Клас 1“ и „Клас 7“ се съгласуват съответно с Министерството на вътрешните работи и Агенцията за ядрено регулиране.
(2) Тестът на всеки кандидат е индивидуален, обозначен с уникален номер и съдържа изпитни въпроси по всички модули, за които се явява кандидатът.
(3) Тестовете на хартиен носител, използвани в случай на технически проблем, съдържат въпросите за всички модули, като кандидатите решават само въпросите за модулите, за които се явяват на изпит.
(4) Решените тестове се оценяват по електронен начин, като оценка се поставя за всеки модул поотделно.

Чл. 23б. (Нов – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Съдържанието на тестовете за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари е в зависимост от модулите, за които кандидатът се явява на изпит:
1. за модул „Основен“ – 30 въпроса, като оценка „ДА“ се поставя, когато кандидатът е допуснал не повече от 6 грешни отговора; времето за решаване на теста е 60 минути;
2. за модули „Цистерни“, „Клас 1“ или „Клас 7“ – по 15 въпроса за всеки от модулите, като оценка „ДА“ се поставя, когато кандидатът е допуснал не повече от 3 грешни отговора; времето за решаване на теста е 30 минути.
(2) Съдържанието на тестовете за удължаване на срока на валидност на свидетелството за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари е в зависимост от модулите, за които кандидатът притежава квалификация, и модулите, за които е преминал обучение:
1. за модул „Основен“ – 15 въпроса, като оценка „ДА“ се поставя за не повече от 3 грешни отговора; времето за решаване на теста е 30 минути;
2. за модули „Цистерни“, „Клас 1“ или „Клас 7“ – 10 въпроса, като оценка „ДА“ се поставя за не повече от 2 грешни отговора; времето за решаване на теста е 20 минути.
(3) По време на изпита кандидатите имат право да ползват таблица за смесено товарене (приложение № 4а).

Чл. 24. (Отм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.)

Чл. 25. (1) (Доп. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Изпитите са писмени и обхващат темите, определени в приложение № 4. Изпитите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и изпитите за удължаване на срока на свидетелството са теоретични и се състоят в решаване на тест по електронен начин. Електронните устройства за решаване на тестовете осигуряват запазване на решените тестове и прилагане към тях на три снимки в произволно избрани моменти от изпита на кандидата. Записите се съхраняват 2 години.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.)
(3) (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Изпитът се провежда при спазване на изискванията на т. 8.2.2.7 на Приложение Б на ADR. (4) (Отм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.)
(5) (Нова – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) До изпит за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари за модулите „Цистерни“, „Клас 1“ или „Клас 7“ се допускат само кандидати, които имат валиден успешно положен изпит за модул „Основен“. Валидността на модул „Основен“ е 5 години.
(6) (Нова – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Кандидатът за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари или за удължаване на срока на валидност на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари за модулите „Цистерни“, „Клас 1“ или „Клас 7“ може да положи нов изпит за модул „Основен“, независимо че има валиден такъв.
(7) (Нова – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) До изпит за удължаване на срока на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари се допускат само кандидати, които имат валидно свидетелство, в което е вписан модулът, за който ще се явяват на изпит.

Чл. 26. (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Свидетелството за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари се издава със срок на валидност 5 години, който започва да тече от датата на последния успешно положен изпит по модул „Основен“.
(2) В свидетелството се вписват всички модули, за които кандидатът е придобил квалификация. Когато след издаването на свидетелството водачът придобие квалификация и по други (нови) модули, те се добавят в свидетелството, без да се променя срокът му на валидност.
(3) Ново свидетелство с нов срок на валидност 5 години се издава, когато кандидатът е:
1. положил успешно нов изпит по модул „Основен“ в срока на валидност на свидетелството, като:
а) когато до изтичане на валидността на свидетелството остава по-малко от една година, срокът на новото свидетелство започва да тече от датата на изтичане на срока на предишното свидетелство на същия водач;
б) когато до изтичане на валидността на свидетелството остава повече от една година, срокът на новото свидетелство започва да тече от датата на последния успешно положен изпит по модул „Основен“ от водача.

Чл. 26а. (Нов – ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г., отм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.)

Чл. 27. (Изм. – ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г.) ADR свиделетството се издава на български и на английски език, доколкото друго не е уговорено в споразуменията между държавите, на чиято територия се извършва превозът.

Чл. 27а. (Нов – ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г.) Свидетелствата на водачи, превозващи опасни товари, се изработват срещу платена за тях цена от лице, определено при условията и по реда на Закона за обществените поръчки.

Чл. 28. (Изм. – ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г.) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ води регистър на издадените ADR свидетелства на водачи, превозващи опасни товари.

Раздел III „а“.
Издаване на свидетелствата за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и на удостоверенията за консултант по безопасността при превоз на опасни товари. Издаване на дубликати (Нов – ДВ, бр. 76 от 2017 г.)

Чл. 28а. (Нов – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари или удостоверение на консултант по безопасността при превоз на опасни товари се издават на кандидат, който е преминал успешно предвиденото в тази наредба задължително обучение и/или е положил успешно съответния изпит.
(2) За издаване на свидетелство кандидатите подават заявление по образец (приложение № 11) до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, към което се прилагат:
1. Снимка, отговаряща на следните изисквания:
а) размер 45 а 35 мм;
б) изобразеното на тях лице е заснето фронтално;
в) височината на изобразеното лице от брадата до върха на главата е между 25 в 35 мм.
2. Документ за платена цена по чл. 27а.
3. В случай на загубено или повредено свидетелство – декларация, в която се посочват обстоятелствата.
4. В случай на откраднато свидетелство – документ от компетентен орган, доказващ обстоятелството.
(3) Заявлението по ал. 2 може да бъде подадено във всяко регионално звено на ИА „АА“ в областните градове или в седалището на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5, по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или по пощата, включително с куриер.
(4) Когато към заявлението не са приложени всички изискуеми документи и/или в заявлението и/или приложените към него документи са установени непълноти или нередовности, или заявителят не се е подписал на определеното място, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ уведомява заявителя за това и определя 10-дневен срок за отстраняването на посочените несъответствия.
(5) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или упълномощено от него длъжностно лице издава свидетелството в 10-дневен срок от получаване на заявлението или от отстраняване на нередовностите в него или отказва да издаде свидетелство, когато:
1. кандидатът не отговаря на изискванията на тази наредба;
2. несъответствията не са отстранени в срока по ал. 4.
(6) Отказът по ал. 5 се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или упълномощено от него длъжностно лице издава удостоверение на консултант по безопасността при превоз на опасни товари въз основа на резултатите от успешно положения изпит на съответния кандидат, отразени в протокола от изпита, в 30-дневен срок от успешното полагане на изпита.
(8) Свидетелството и удостоверението могат да бъдат получени лично от заявителя или упълномощен негов представител. При получаване на свидетелството, съответно удостоверението, пълномощникът представя нотариално заверено пълномощно или адвокатска карта. Упълномощаването следва да е изрично за получаване на съответния документ.
(9) Свидетелството и удостоверението могат да бъдат получени от деловодството на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5, или от заявено от кандидата регионално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
(10) Свидетелството за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари може да бъде получено на посочен от заявителя адрес срещу заплащане от негова страна на цената за доставката.
(11) При получаване на удостоверението се представя документ за платена държавна такса за издаване на удостоверението, определена в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(12) При получаване на свидетелството се връща предишното свидетелство, ако има такова. Когато е заявено получаване чрез куриер, предишното свидетелство се прилага към заявлението за издаване. При получаване на удостоверението предишното удостоверение, издадено на същото лице, се връща, ако някой от класовете, за които се издава новото, се съдържат и в предишното удостоверение.

Чл. 28б. (Нов – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Дубликат на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари се издава и получава въз основа на заявление по образец (приложение № 11) по реда на чл. 28а.
(2) За издаване на дубликат на удостоверение кандидатите подават заявление по образец (приложение № 5и). Към заявлението се прилага документ за платена държавна такса за издаване на дубликат на удостоверение, определена в Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(3) Когато свидетелството или удостоверението са откраднати, към заявлението по ал. 1 и 2 се прилага документ от компетентен орган, удостоверяващ това обстоятелство.

Раздел IV.
Изисквания към персонала

Чл. 29. (1) Лицата, наети на работа от работодател, извършващ превози и/или товарене и разтоварване на опасни товари, които класифицират, пакетират, маркират, етикетират, товарят, разтоварват, предават или приемат за превоз опасни товари, или подготвят превозните документи на опасни товари, преминават курс на обучение за изискванията при превоза и безопасна работа с опасни товари.
(2) Лица, които не са преминали обучение по ал. 1, не се допускат до работа с опасни товари.

Чл. 30. (1) Обучението се провежда в работно време от консултантите по безопасността или други лица с подходящо образование и опит, като разходите не могат да бъдат за сметка на обучаваните.
(2) Работодателят определя с писмена заповед обхвата, продължителността и съдържанието на обучението, както и лицата, които провеждат обучението.
(3) В зависимост от отговорностите и задълженията на лицата по чл. 29 обучението включва:
1. въведение в общите изисквания за превоз на опасни товари;
2. детайлно обучение в съответствие със специфичните задължения и отговорности на персонала, свързани с превоз на опасни товари;
3. информация за произтичащите от товарите рискове и опасности – при превоза на опасни товари, при произшествия или инцидент, както и при манипулации с тях;
4. действията, които трябва да се предприемат в случай на произшествие.
(4) Работодателят периодично осигурява опреснително обучение на персонала, но не по-рядко от един път в годината.

Чл. 31. (1) Лицето, провело обучението, издава служебна бележка за преминато обучение, която се съхранява в личното досие на работника или служителя.
(2) Копие от служебната бележка се връчва на лицето, преминало обучението.

Чл. 32. В случаите, когато превозът на опасни товари включва и комбиниран транспорт, персоналът трябва да бъде обучен и за изискванията, валидни за другите видове транспорт.

Чл. 33. Лицата, получили удостоверение за консултант по безопасността, могат да извършват дейностите по чл. 29 и без да са преминали обучението по този раздел.

Глава четвърта.
ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПРЕВОЗА, ТОВАРЕНЕТО, РАЗТОВАРВАНЕТО И ОБРАБОТКАТА НА ОПАСНИ ТОВАРИ (ИЗМ. – ДВ, БР. 16 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2009 Г.)

Чл. 34. (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) (1) Превозът на опаковани опасни товари се извършва в съответствие с глава 7.1 и 7.2, част 7, приложение A на ADR.
(2) Превозът на опасни товари в насипно състояние се извършва в съответствие с глава 7.1 и 7.3, част 7, приложение A на ADR.
(3) Превозът на опасни товари в цистерни се извършва в съответствие с глава 7.1 и 7.4, част 7, приложение A на ADR.
(4) При дейностите по товарене, разтоварване и обработка на опасните товари се спазват и разпоредбите на глава 7.5, част 7, приложение A на ADR.

Чл. 35. (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) При превозите и операциите по товарене, разтоварване и обработка на бензини освен разпоредбите на чл. 34 се спазват и разпоредбите на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (ДВ, бр. 75 от 1999 г.).

Глава пета.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ТОВАРИ

Раздел I.
Общи изисквания

Чл. 36. (1) Видът, конструктивното и допълнителното оборудване на ППС от категория N и O, предназначени за превоз на опасни товари, трябва да отговарят на вида превоз съгласно общите и специфичните за отделните класове изисквания на част 9, Приложение Б на ADR.
(2) Пътно превозно средство, натоварено с опасен товар, не може да има повече от едно ремарке или полуремарке.

Чл. 37. (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2007 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) Пътните превозни средства, посочени в част 9 на Приложение В на ADR, подлежат на ежегодни прегледи за проверка на годността им за превоз на опасни товари.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Ежегодните прегледи по ал. 1 се извършват от лицата, получили разрешение за извършване на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (ППС) от пункт V категория, по реда на Наредба № Н-32 от 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (обн., ДВ, бр. 104 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2012 г., бр. 73 от 2014 г. и бр. 40 от 2016 г.).

Чл. 38. (1) (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ издава на превозвача, ползвателя или собственика на ППС „Удостоверение за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари“ по образец съгласно приложение № 7 със срок на валидност една година при съответствие с изискванията на ADR.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Удостоверението по ал. 1 е бяло с розова диагонална ивица и се издава на български, като заглавието на удостоверението и всички забележки, вписани под № 11, са написани и на английски език. Удостоверението важи и за превоз на опасни товари на територията на Република България.
(3) (Доп. – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г., изм. – ДВ, бр. 33 от 2018 г.) За издаване на удостоверението по ал. 1 превозвачът, ползвателят или собственикът подава заявление в седалището на ИА „АА“ или в регионално звено на ИА „АА“, към което прилага следните документи на български език:
1. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г., отм. – ДВ, бр. 33 от 2018 г.)
2. (изм. – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) документация, както следва:
а) за пътното превозно средство – документация за съответствие на ППС с изискванията на приложение B, част 9 на ADR;
б) за цистерните:
ба) досие на цистерната;
бб) (изм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) сертификати за оценяване на съответствието и за ново оценяване на съответствието, както и докладите от периодичните и междинните проверки и извънредните прегледи, издадени от нотифициран орган, на транспортируемите оборудвания под налягане, използвани за превоз на газове, така както са определени в т. 2.2.2.1.1, глава 2.2, част 2, приложение А на ADR и на вещества с ООН (UN) № 1051, 1052, 1790, 1745, 1746 и 2495 от ADR;
3. (изм. – ДВ, бр. 12 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г., отм. – ДВ, бр. 33 от 2018 г.)
4. (нова – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) документ за платена държавна такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(4) (Нова – ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ извършва служебна проверка за регистрация на превозните средства в регистъра на пътните превозни средства, воден в Министерството на вътрешните работи.
(5) (Нова – ДВ, бр. 76 от 2017 г., предишна ал. 4 – ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Не се изисква протоколът по ал. 3, т. 1 от първия преглед на нов влекач, одобрен съгласно т. 9.1.2.2 от ADR, за теглене на полуремарке, за който производителят, негов надлежно упълномощен представител или организация, призната от компетентния орган, са издали декларация за съответствие с изискванията на глава 9.2 от ADR.
(6) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 77 от 2017 г., предишна ал. 5 – ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Удостоверението по ал. 1 се издава в 30-дневен срок от подаване на документите.
(7) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 76 от 2017 г., предишна ал. 6 – ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Удостоверението по ал. 1 се издава за ППС, които отговарят на изискванията на част 9, Приложение Б на ADR.
(8) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2007 г., предишна ал. 6, изм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г., предишна ал. 7 – ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Валидността на удостоверението по ал. 1 може да бъде продължена с 1 година след извършване на ежегоден преглед за годност на ППС за превоз на опасни товари:
1. от лицата по чл. 37, ал. 2;
2. от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – при промяна на данните от удостоверението по ал. 1 се вписва новият срок на валидност.
(9) (Предишна ал. 7 – ДВ, бр. 77 от 2017 г., предишна ал. 8 – ДВ, бр. 33 от 2018 г.) Удостоверението по ал. 1 се връща в ИА „АА“ от лицето, на което е било издадено удостоверението:
1. когато превозното средство е спряно от движение;
2. при изтичане срока на валидност на удостоверението.
(10) (Изм. – ДВ, бр. 12 от 2007 г., предишна ал. 8, изм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г., предишна ал. 9 – ДВ, бр. 33 от 2018 г.) При промяна на данните от удостоверението по ал. 1 Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ издава ново удостоверение за одобрение на пътни превозни средства, превозващи определени опасни товари, с новите данни за срока на валидност на върнатото удостоверение.

Чл. 39. (1) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ води регистър на издадените удостоверения за одобрение на ППС за превоз на опасни товари.
(2) При поискване данни от регистъра се предоставят на съответните структурни звена на МВР.

Раздел II.
Маркиране и етикетиране на ППС

Чл. 40. (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) (1) Всяко пътно превозно средство, с което се извършва превоз на опасни товари, се сигнализира с оранжеви табели за опасен товар и се обозначава със знаци за опасност, когато това се изисква, съгласно част 5 на приложение А от ADR.
(2) Сигнализацията с оранжеви табели и знаци за опасност върху пътното превозно средство трябва да бъде добре видима, четлива и устойчива по време на превоз.
(3) Идентификационният номер за опасност и номерът на веществото (номер по ООН), изобразени на оранжевите табели, трябва да издържат на огън най-малко 15 минути.
>

Чл. 41. (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Сигнализацията с оранжеви табели, която не се отнася до превозваните опасни товари или до остатъците от такива товари, трябва да бъде премахната или закрита.
В случай че табелите се закрият, покритието да е пълно и да издържа на огън поне 15 минути.

Чл. 42. (1) (Предишен текст на чл. 42 – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) На празно и почистено от опасни товари ППС или на ППС, в което няма товар, който може да се класифицира като опасен, е забранено поставянето на маркировка и етикети, указващи наличието на опасен товар. В случаите по чл. 41 трайно нанесените маркировки и/или етикети се закриват по подходящ начин.
(2) (Нова – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) Почистването на цистерни от опасни товари се извършва от лица, получили разрешение по чл. 12 от Закона за управление на отпадъците. За почистването тези лица издават финансов бон и фактура, в която се посочва номерът на почистената цистерна.

Глава пета.
„А“ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИРАНЕТО, КОНСТРУКЦИЯТА, ОДОБРЯВАНЕТО, ИЗПИТВАНИЯТА, ПРОВЕРКИТЕ И НАНАСЯНЕТО НА МАРКИРОВКИ НА ОПАКОВКИТЕ, СРЕДНОГОЛЕМИТЕ КОНТЕЙНЕРИ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ (IBCs), ГОЛЕМИТЕ ОПАКОВКИ И ЦИСТЕРНИТЕ (НОВА – ДВ, БР. 16 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2009 Г.)

Чл. 42а. При превозите на опасни товари се използват опаковките, средноголемите контейнери за насипни товари (IBCs), големите опаковки и цистерните, които отговарят на изискванията към проектирането, конструкцията, одобряването, изпитванията, проверките и нанасянето на маркировки, определени в приложение А, част 6:
1. глава 6.1 от ADR – за опаковките;
2. глава 6.2 от ADR – за съдове под налягане, аерозолни спрейове и малки газови съдове (газови гилзи) и сменяеми елементи за горивни батерии, съдържащи втечнени запалими газове;
3. глава 6.3 от ADR – за опаковки за инфекциозни вещества от категория A на клас 6.2;
4. глава 6.4 от ADR – за пакети и материали от клас 7;
5. глава 6.5 от ADR – за средноголемите контейнери за насипни товари (IBCs);
6. глава 6.6 от ADR – за големите опаковки;
7. глава 6.7 от ADR – за преносимите цистерни и за многоелементните газови контейнери, удостоверени по изискванията на ООН (UN MEGCs);
8. глава 6.8 от ADR – за неподвижно монтираните цистерни (автоцистерни), демонтируемите цистерни, контейнерите-цистерни, разменните цистерни с метални резервоари, батерийните превозни средства и многоелементните газови контейнери;
9. глава 6.9 от ADR – за неподвижно монтираните цистерни (автоцистерни), демонтируемите цистерни, контейнерите-цистерни и разменните цистерни, конструирани от фиброармирана пластмаса;
10. глава 6.10 от ADR – за цистерни за отпадъци, работещи под вакуум;
11. глава 6.11 от ADR – за контейнерите за насипни товари;
12. глава 6.12 от ADR – за цистерните, контейнерите за насипни товари и специалните отделения на мобилните производствени единици за експлозиви (MEMUs).

Глава шеста.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

Чл. 43. (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) (1) Освен документите, които се изискват по силата на други нормативни актове, при превозите на опасни товари в транспортната единица следва да се намират и при поискване от контролните органи да се предоставят следните документи:
1. превозни документи по раздел 5.4.1, глава 5.4, част 5 на Приложение A от ADR за всички опасни товари и свързаната с него информация, а когато е приложимо – и опаковъчното удостоверение за контейнер по раздел 5.4.2, глава 5.4, част 5 на Приложение A от ADR;
2. писмени инструкции по приложение № 1а;
3. документ за легитимиране със снимка за всеки член от екипажа.
(2) Освен документите по ал. 1, когато това се изисква по силата на ADR, при превозите на опасни товари в транспортната единица трябва да се намират и при поискване от контролните органи да се предоставят и следните документи:
1. удостоверение по чл. 38, ал. 1, а в случаите на превози на опасни товари с ППС с чужда регистрация – удостоверение по глава 9.1.3, част 9 на приложение B от ADR, издадено от компетентния орган по ADR на съответната страна по регистрация на ППС;
2. (изм. – ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г.) ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари, за съответния клас;
3. копие на удостоверението за одобрение, издадено от компетентния орган, когато това се изисква по силата на т. 5.4.1.2.1, букви „c“ или „d“ или т. 5.4.1.2.2.3, раздел 5.4.1, глава 5.4, част 5 на приложение A от ADR.
Глава шеста.
„А“ ОБЛЕКЧЕНИЯ, МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРЕВОЗА НА ОПАСНИ ТОВАРИ (НОВА – ДВ, БР. 16 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2009 Г.)

Чл. 43а. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) При превоз на опасни товари, извършен на територията на Република България, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията може да разреши използването на езици, различни от предвидените в ADR.

Чл. 43б. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) (1) При условие, че безопасността не се излага на риск, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията може да поиска разрешение от Европейската комисия за въвеждане на облекчения при прилагане на разпоредбите на ADR при превоз на територията на Република България на малки количества опасни товари, с изключение на веществата със средно или високо ниво на радиоактивност.
(2) При условие, че безопасността не се излага на риск, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията може да поиска разрешение от Европейската комисия за въвеждане на облекчения при прилагане на разпоредбите на ADR при превоз на опасни товари на територията на Република България, ако опасните товари се превозват на кратки разстояния.
(3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията иска разрешения за въвеждане на облекчение по ал. 1 и 2 по предложение на:
1. изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – за превозите от класове, различни от 1 и 7 от ADR;
2. министъра на вътрешните работи – за превозите от клас 1 от ADR;
3. председателя на Агенцията за ядрено регулиране – за превозите от клас 7 от ADR.
(4) Предложенията за въвеждане на облекчения по ал. 1 и 2 се отправят до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията след извършването на проучване и анализ на състоянието на дейностите по превозите на опасни товари.

Чл. 43в. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) За всеки отделен случай Европейската комисия проверява дали са изпълнени условията по чл. 43б , ал. 1 и 2 и решава дали да разреши облекчението.

Чл. 43г. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) (1) Облекченията по чл. 43б, ал. 1 и 2 се предоставят за срок до шест години от датата на влизане в сила на разрешението по чл. 43в.
(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията предлага продължителността на облекченията.
(3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията може да поиска удължаване на разрешението по чл. 43в.

Чл. 43е. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) В случай на произшествие или инцидент на територията на Република България, ако прилаганите разпоредби за безопасност са недостатъчни за ограничаване на рисковете, свързани с превоза на опасните товари, и ако има неотложна необходимост от предприемане на действие, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията нотифицира Комисията за мерките, на етапа на планирането им, които предлага да бъдат предприети.

Глава седма.
КОНТРОЛ

Чл. 44. (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) (1) Контролът при превоза на опасни товари се осъществява от длъжностните лица по чл. 91 от Закона за автомобилните превози на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и от други компетентни институции в кръга на техните правомощия.
(2) Длъжностните лица по ал. 1 извършват проверки за спазването на изискванията на наредбата и ADR от страна на изпращача, превозвача, получателя, товарача, опаковача, пълнача, оператор на контейнер-цистерна или на преносима цистерна, консултанта по безопасността, водача и другите членове на екипажа на ППС.
(3) Длъжностните лица по чл. 44, ал. 1 осъществяват контрол по прилагане на наредбата съобразно своите компетенции.
(4) Лицата по ал. 2 са длъжни да оказват съдействие на длъжностните лица по ал. 1, извършващи проверки на пътя и в предприятията.
(5) Длъжностните лица по ал. 1, съобразно своите компетенции, проверяват необходимите документи и вземат проби от опасните товари или опаковки за изследване, без това да застрашава безопасността.
(6) При установяване от страна на длъжностните лица по ал. 1, че изискванията на ADR не са изпълнени, те могат да забранят изпращането или да прекратят превоза, докато установените нарушения бъдат отстранени, или да предпишат други подходящи мерки, включително и спиране от движение.
(7) (Изм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Спирането от движение може да се извърши на най-близкото безопасно място, избрано от длъжностните лица от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

Чл. 45. (1) (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) При извършване на проверки на пътя длъжностните лица от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ съставят контролен лист по образец съгласно приложение № 8.
(2) (Новa – ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Определянето на рисковата категория в зависимост от установеното нарушение в контролния лист по ал. 1 се извършва съгласно приложение № 9.
(3) (Нова – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) При констатиране на нарушения от рискова категория 1 и 2 се прилагат принудителните административни мерки, предвидени в чл. 106, ал. 1 и 2 от Закона за автомобилните превози.
(4) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 12 от 2007 г., предишна ал. 3- ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Копие от контролния лист се връчва на водача на МПС.

Чл. 46. Длъжностните лица могат да вземат проби за анализ от превозвания товар с цел разкриване на нарушения на изискванията за превоз на опасни товари.

Чл. 47. (1) (Предишен текст на чл. 47, изм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Длъжностните лица от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ могат да присъстват при провеждане на курсове за обучение на водачи на моторно превозно средство за извършване на превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превозите на опасни товари и осъществяват контрол по спазване на изискванията, определени в учебната документация и тази наредба.
(2) (Нова – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Контролните органи проверяват:
1. учебния кабинет – за съответствие с изискванията на чл. 11;
2. учебната документация, използвана при обучението;
3. спазването на учебната документация, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
(3) (Нова – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) Лицата, получили разрешение за обучение на водачи на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари, осигуряват на контролните органи по чл. 44, ал. 1 достъп за извършване на проверка на материалната база и при поискване предоставят цялата документация, свързана с обучението на кандидатите за придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари.
(4) (Нова – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) При извършване на проверки на теоретичните занятия и практическите упражнения при провеждане курсове за обучение на водачи на моторно превозно средство за превоз на опасни товари и/или консултанти по безопасността при превоз на опасни товари контролните органи по чл. 44, ал. 1 имат право да проверяват документите за самоличност на присъстващите кандидати.

Чл. 48. За констатираните нарушения длъжностните лица по чл. 91 от Закона за автомобилните превози съставят актове за установяване на административни нарушения.

Чл. 48а. (Нов – ДВ, бр. 12 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ежегодно изпраща на Комисията към Европейския съюз доклад не по-късно от 6 месеца след края на календарната година, изготвен по образец (приложение № 10). В доклада се включват сведения за:
1. установения или приблизително изчисления при проверките обем на опасните товари, транспортирани по пътната мрежа (в превозени тонове или в тон/километри);
2. броя на извършените проверки;
3. броя на проверените автомобили според регистрацията им (автомобили, регистрирани в страната, в други държави – членки на Европейския съюз, или в трети страни);
4. брой и вид на регистрираните нарушения;
5. вид и брой на наложените санкции.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Предприятия“ са физически или юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел, извършващи превоз на опасни товари и/или товарене и разтоварване на опасни товари, както и тези, които държат на временен склад, натрупват, опаковат или поемат доставката на такива товари като част от транспортната операция.
2. „Проверка“ е всяка проверка, инспекция или формалност, извършена от компетентните органи във връзка с изискванията за безопасност при превоза на опасни товари.
3. (нова – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) „ADR“ е Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе така, както е последно изменена.
4. (нова – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) „Пътно превозно средство“ е всяко моторно превозно средство (МПС), предназначено за движение по пътищата, притежаващо най-малко четири колела и максимална конструктивна скорост не по-малка от 25 km/h, и техните ремаркета, с изключение на МПС, движещо се по релси, самоходните машини и тракторите за селското и горското стопанство, чиято скорост не превишава 40 km/h при превоз на опасни товари.
5. (нова – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) „Участници в превоз на опасни товари“ са изпращач, превозвач, получател, товарач, опаковач, пълнач, оператор на контейнер-цистерна или на преносима цистерна така, както са посочени в 1.2.1 на ADR.
6. (нова – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) „Затворена зона“ е обособена територия със специален режим на пропускане и охрана, като например: летища, мини, кариери или други.
7. (нова – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) „Клин за подлагане на колелата“ е приспособление за застопоряване на гумите, размерът на който съответства на максималната маса на превозното средство и диаметъра на гумите.
8. (нова – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) „Екипаж на превозното средство“ са лица, които придружават водача по време на превоза на опасни товари по причини, свързани с безопасността, сигурността, обучението или експлоатацията.
9. (нова – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) „Номер по ООН“ е четирицифрен идентификационен номер на опасното вещество или изделие.
10. (нова – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) „Ново оценяване на съответствието“ е процедурата, извършвана по искане на собственика или оператора за последващо оценяване на съответствието на транспортируемото оборудване под налягане, произведено и пуснато на пазара преди 1.01.2007 г.
11. (нова – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) „Нотифициран орган“ е проверяващ орган, който отговаря на изискванията на ADR и на условията по чл. 20 и 26 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане и е нотифициран в съответствие с чл. 24 от същата наредба.
12. (нова – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) „Оценка на съответствието“ е процес на проверка на съответствието на даден продукт съгласно разпоредбите на точки 1.8.6 и 1.8.7 на ADR по отношение на одобрението на типа, производствения надзор и първоначалния контрол и изпитване.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 14, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.
§ 3. Наредбата влиза в сила 3 месеца след обнародването й в „Държавен вестник“, с изключение на чл. 6, който влиза в сила 6 месеца след обнародването.
§ 4. Издадените до влизане в сила на тази наредба ADR свидетелства на водачите на моторни превозни средства запазват действието си до изтичане на срока на тяхната валидност.
§ 5. (Нов – ДВ, бр. 67 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2011 г., доп. – ДВ, бр. 76 от 2015 г., в сила от 02.10.2015 г., изм. – ДВ, бр. 76 от 2017 г., изм. – ДВ, бр. 81 от 2018 г., изм. – ДВ, бр. 76 от 2019 г., в сила от 27.09.2019 г.) Терминът „договаряща страна“ в приложения А и Б на ADR, приложими от 1 януари 2019 г., трябва да се разбира като „държава – член на Европейския съюз“.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
(ОБН. – ДВ, БР. 12 ОТ 2007 Г.)
§ 8. Терминът „договаряща страна“ в приложения А и В на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR), когато те са като приложения А и В на Директива 94/55/ЕС от 3 юни 1996 г. на Съвета на Европа за сближаване на законодателствата на държавите членки относно превоза на опасни товари по шосе, следва да се разбира като „държава членка“.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
(ОБН. – ДВ, БР. 16 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2009 Г.)
§ 26. Наредбата транспонира изискванията относно превоза на опасни товари по шосе на Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
(ОБН. – ДВ, БР. 16 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 30.06.2009 Г.)
§ 27. Наредбата влиза в сила на 30 юни 2009 г.

§ 28. (1) Сертификатите и удостоверенията, издадени в съответствие с разпоредбите на Директива 94/55/ЕО, остават валидни до датата на изтичане на сроковете им на действие.
(2) Алинея 1 не се прилага за удостоверения за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари по чл. 38, ал. 1, издадени на автоцистерни за превоз на бензини, които не отговарят на изискванията на приложение IV от Директива 94/63/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно ограничаването на емисиите на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани при съхранението и превоза на бензини от терминали до бензиностанции (ОВ, L 365 от 1994 г.), така, както е последно изменена с Регламент (ЕО) № 1137/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 г. за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета на някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в чл. 251 от Договора, във връзка с процедурата по регулиране с контрол Адаптиране към процедурата по регулиране с контрол – част първа (ОВ, L 311 от 2008 г.).
(3) В случаите по ал. 2 удостоверенията са валидни до 31.12.2009 г.

§ 29. Терминът „договаряща страна“ в приложения А и В на ADR трябва да се разбира като „държава – член на Европейския съюз“.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
(ОБН. – ДВ, БР. 100 ОТ 2011 Г.)

§ 2. (Доп. – ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г.) Наредбата въвежда изискванията относно превозите на товари по шосе на Директива 2010/61/ЕС на Комисията от 2 септември 2010 г. за първоначално изменение с цел привеждане в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ, L 233 от 3 септември 2010 г.) и на Директива 2012/45/ЕС на Комисията от 3 декември 2012 г. за привеждане за втори път в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ, L 332 от 2012 г.).

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
(ОБН. – ДВ, БР. 87 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 04.10.2013 Г.)

§ 8. Навсякъде в наредбата думите „ADR удостоверение за успешно положен изпит“, „ADR удостоверение“, „ADR удостоверение за обучение“, „ADR удостоверение за обучение на водача“ и „ADR удостоверение за обучение на водача, превозващ опасни товари“ се заменят с „ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари“, а думите „ADR удостоверението“ и „ADR удостоверението за обучение на водача“ се заменят с „ADR свидетелството“.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

(ОБН. – ДВ, БР. 81 ОТ 2018 Г.)

§ 6. Наредбата въвежда изискванията относно превозите на опасни товари по шосе на Директива (ЕС) 2018/217 на Комисията от 31 януари 2018 г. за изменение на Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари, състоящо се в адаптиране на раздел I.1 от нейното приложение I към научно-техническия прогрес (ОВ L 42, 15.02.2018 г.).

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
(ОБН. – ДВ, БР. 76 ОТ 2017 Г.)

§ 56. Наредбата въвежда изискванията относно превозите на опасни товари по шосе на Директива (ЕС) 2016/2309 на Комисията от 16 декември 2016 г. за адаптиране за четвърти път към научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари (ОВ, L 345, 20.12.2016 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
(ОБН. – ДВ, БР. 76 ОТ 2017 Г.)

§ 57. Преподавателите, включени в списък към разрешение за обучение преди влизането в сила на тази наредба, запазват правата си да провеждат обучение за темите, определени в разрешението, до изтичане на срока на разрешението.
§ 58. Издадените удостоверения за консултант по безопасността при превоз на опасни товари преди влизане в сила на тази наредба са валидни до изтичането на срока на тяхната валидност.
§ 59. Курсовете за консултанти по безопасността при превоз на опасни товари, започнали преди влизане в сила на настоящата наредба, се довършват по досегашния ред.
§ 60. (1) Лица, които са преминали или започнали обучение за придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари по досегашния ред, могат да се явят на изпит до шест месеца след влизането в сила на настоящата наредба.
(2) В случай че лицата по ал. 1 не положат успешно изпит в определения срок, същите следва да преминат ново обучение по реда на чл. 15ж.
§ 61. Информацията по чл. 8, ал. 1, т. 1, 2 и 3 се подава в двумесечен срок от влизане в сила на настоящата наредба.

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

(ОБН. – ДВ, БР. 76 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 27.09.2019 Г.)

§ 2. Наредбата въвежда изискванията относно превозите на товари по шосе на Директива (ЕС) 2018/1846 на Комисията от 23 ноември 2018 г. за изменение на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари, за да се вземе предвид научно-техническият прогрес (ОВ, L 299, 26.11.2018 г.).

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 40 ОТ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

(ОБН. – ДВ, БР. 76 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 27.09.2019 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването и в „Държавен вестник“.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение № 1 към чл. 13, ал. 3
(Изм. – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.)
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ПРОТОКОЛ
№ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
за съответствие на учебен кабинет за обучение с
изискванията на чл. 11 от Наредба № 40 от 2004 г.
за условията и реда за извършване на автомобилен
превоз на опасни товари

Днес, …………………. г., комисия в състав:
Председател: …………….. – служител на РДАА
Членове: 1. ……….. – служител на РДАА
2. ……….. – представ. на лицето по чл. 9
по искане на: Фирма: ……….. БУЛСТАТ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Адрес: ……….. тел. ……….. Ръководител: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ЕГН ………………..,
направи преглед на учебен кабинет за съответствие с
изискванията на учебната документация. Адрес на кабине-
та: ………………………, площ ………. кв.м.

Изисквания ДА/НЕ
1. Светла височина на помещението не по-малко от 2,50 м
2. Естествено осветление
3. Осигурени условия за отопление на помещението
4. Работни места за преподавателя и …. бр. кандидати
5. Учебна дъска
6. Аудио-визуална техника
7. Дидактическите материали, предвидени в учебната документация
8. Санитарен възел
9. Учебни помагала и средства за провеждане на практическото обучение, предвидени в учебната документация по чл. 10, ал. 2, т. 1.

При осигурена площ за всеки обучаван не по-малко от 1 кв.м
и 5 кв.м за преподавателя помещението може да се използва
за обучение на не повече от …… лица едновременно.
Забележки на комисията …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Заключение на комисията: учебният кабинет е ГОДЕН/НЕГОДЕН за
обучение на
(ненужното се зачертава)
Възражения на заявителя …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Комисия:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Председател:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Членове:
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Дата: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Приложение № 1а към чл. 8б, т. 7
(Ново – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.)
ПИСМЕНИ ИНСТРУКЦИИ
Действия, предприемани в случай на авария или извънредна ситуация
В случаи на авария или произшествие, които могат да възникнат по време на автомобилен превоз, членовете на екипажа на превозното средство трябва да вземат следните допустими от гледна точка на безопасността и практическата възможност мерки:
– да задействат спирачната система, да спрат двигателя и да изключат акумулатора посредством главния прекъсвач, ако има такъв;
– да избягват източници на възпламеняване, в частност да не се пуши и да не се включват никакви електроуреди;
– да информират съответните аварийни служби, като им дадат колкото се може по-подробна информация за инцидента или аварията и за съответните вещества;
– да облекат светлоотразителни жилетки и да поставят съответните предупредителни знаци на собствена опора;
– да подготвят превозните документи, за да ги предадат на сътрудниците на аварийните служби при пристигането им;
– да не докосват или стъпват върху разсипалите се вещества и да избягват вдишването на газ, дим, прах или изпарения, като застанат от страната, от която духа вятърът;
– когато е целесъобразно и безопасно, да използват пожарогасители за гасене на неголеми/първоначални огнища на запалване на автомобилните гуми, в спирачната система или в двигателя;
– членовете на екипажа на ППС не трябва да предприемат гасене в случай на пожар в товарните помещения;
– когато е целесъобразно и безопасно, да се използва наличното в ППС оборудване за локализиране на разлетите/разсипаните вещества и за предотвратяване на изтичания във вода или в канализационната система;
– да се отдалечат от мястото на аварията или произшествието, да предупреждават други лица да стоят далеч и да следват инструкциите на сътрудниците на аварийните служби;
– да свалят цялото замърсено облекло и използваното замърсено оборудване и да ги унищожат по безопасен начин.
Допълнителни указания за членовете на екипажа на превозното средство в зависимост от свойствата на опасните товари по класове и прилаганите мерки при отчитане на съществуващите обстоятелства
Забележка 1: За опасните товари с повече и различни рискове и за смесени товари трябва да се спазват указанията за всяка от опасностите, посочени в таблицата.
Забележка 2: Гореизброените допълнителни указания могат да се адаптират, за да отговарят точно само на класа опасни товари, които ще се превозват, и на използваните превозни средства.
Съгласно 8.1.5 на ADR в превозното средство трябва да се намира следната екипировка за индивидуална и обща защита, за предприемане на мерки от общ характер и извънредни действия при отчитане на конкретния вид опасност от превозваните опасните товари
На ППС трябва да се превозва следната задължителна екипировка при всички класове опасни товари:
– за всяко ППС – клин за подлагане на колелата, чийто размер трябва да съответства на максималната маса на тППС и на диаметъра на колелата;
– два самостоятелно стоящи предупредителни знака (триъгълници, светлоотразителни конуси или мигащи кехлибарени светлини с независимо захранване);
– вода за промиване на очитеa; и
за всеки член на екипажа на ППС:
– светлоотразителна жилетка (както е описана в стандарт ЕN 471);
– преносим осветителен прибор (ръчно фенерче без метална повърхност);
– чифт защитни ръкавици; и
– средство за защита на очите (например защитни очила).
Допълнителна екипировка, необходима за някои класове:
– респираторно защитно устройствоb (шлем или маска с противогаз/противогазов патрон) за аварийно напускане на ППС за всеки член на екипажа, което трябва да се намира в ППС в случай на знак за опасност 2.3 и 6.1;
– лопатаc;
– предпазно покривало за шахтиc;
– пластмасов контейнер за събиране на изтекло или разсипано опасно вещество.
________________________
aНе е необходимо в случаите на знаци за опасност 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2, и 2.3.
bНапример маска за аварийно напускане на ППС с комбиниран филтър за газ и прах от тип А1В1Е1К1-Р1 или А2В2Е2К2-Р2, подобни на описаните в стандарт ЕN 141.
cНеобходимо е само в случаите на знаци за опасност 3, 4.1, 4.3, 8 и 9.

Приложение № 2 към чл. 16
Удостоверение за преминато обучението за консултант по
безопасността при транспортиране на опасни товари

Удостоверение № ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Отличителен знак на държавата, издаваща удостоверението
Фамилия: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Лично и бащино име: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Дата и място на раждане: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Националност: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Подпис на притежателя: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Валидно до ……………………….. за предприятия,
които транспортират опасни товари, и за предприятия, които
извършват съответното товарене и разтоварване:
по шосе жп транспорт вътрешни водни пътища
Издадено от: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Дата: ………………………………………………………………………………………………….
Подпис: …………………………………………………………………………………………………
Удължено до: ……………………………………………………………………………………………
От: …………………………………………………………………………………………………….
Дата: ………………………………………………………………………………………………….
Подпис: …………………………………………………………………………………………………

Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2
Списък на темите, по които се полага изпитът за консултант по безопасността на превоза на опасни товари
I. Знания за видовете последици, които могат да бъдат причинени вследствие произшествие при работа с опасни товари, и знания за главните причини за произшествията.
II. Изискванията на националното законодателство и международните конвенции и спогодби за:
1. класификация на опасните товари (процедура за класифициране на разтвори и смеси, структура на списъка от вещества, класове опасни товари и принципи за класификацията им, естество на транспортираните опасни товари, физични, химични и токсикологични свойства на опасните товари);
2. основни разпоредби за опаковането, разпоредби за цистерни и контейнер-цистерни (видове, кодове, маркировка, конструкция, първоначална и периодични проверки и изпитания);
3. маркировки и етикети за опасност, табели със знаци за опасност и оранжеви табели (маркировки и етикети за опасност върху пакетите, поставяне и махане на табелите за опасност и оранжевите табели);
4. характерни особености в транспортните документи (изисквана информация);
5. методи за изпращане и ограничения при експедиране (пълен товар, превоз в насипно състояние, превоз в средноголеми контейнери за насипен товар, превоз в контейнери, превоз в неподвижно монтирани или сменяеми цистерни);
6. превоз на пътници;
7. забрани и предпазни мерки при смесено товарене;
8. разделяне на товарите;
9. ограничения за превозваните количества и изключения по отношение на количествата;
10. обработка и подреждане (товарене и разтоварване – степен на пълнене, подреждане и разделяне);
11. почистване и/или обезгазяване преди товарене и след разтоварване;
12. екипажи, професионално обучение;
13. документи на превозното средство (транспортен документ, писмени инструкции, удостоверение за одобрение на превозното средство, свидетелство за обучение на водача, копия от документи, допускащи отклонение от изискванията, други документи);
14. писмени инструкции (изпълнение на инструкциите и екипировка за защита на водача);
15. изисквания за надзор при паркиране;
16. пътни разпоредби и ограничения;
17. изпускане на вещества при работни условия и причинено от произшествие изтичане на замърсители;
18. изисквания към транспортната екипировка.
III. Задължения на консултанта по безопасността, отнасящи се до дейността на предприятието.

Приложение № 4 към чл. 22, ал. 1
Списък на темите за обучение на водачи, превозващи опасни товари
I. Теми, които задължително трябва да бъдат включени в основния курс:
1. Общи изисквания, регламентиращи превоза на опасни товари.
2. Основни видове опасности.
3. Информация за защита на околната среда при контрола на пренасяне на отпадъци.
4. Превантивни и обезопасяващи мерки, съответстващи на различните видове опасности.
5. Какво да се прави след произшествие (първа помощ, пътна безопасност, основни познания за използване на защитна екипировка и др.).
6. Маркировка, етикетиране, табелки и сигнализация с оранжеви табели.
7. Какво трябва да прави и какво не трябва да прави водачът при превоза на опасни товари.
8. Цел и начин на работа на техническото оборудване на превозните средства.
9. Забрани за смесени товари в едно и също превозно средство или в контейнер.
10. Предпазни мерки, които трябва да бъдат взети по време на товарене и разтоварване на опасни стоки.
11. Обща информация, отнасяща се до гражданско-правна отговорност.
12. Информация за многомодулни (комбинирани) транспортни операции.
13. Обработка и складиране на пакети.
II. Специалните теми, които задължително трябва да бъдат включени в специализирания курс за превоз в цистерни:
1. Поведение на превозните средства на пътя, включително и движенията на товара.
2. Специфичните изисквания за превозните
средства.
3. Общи теоретични познания за разнообразните и различни системи за пълнене и изпразване на цистерни.
4. Специфични допълнителни разпоредби, които са приложими при използването на тези превозни средства (удостоверения за одобряване, маркировка на одобряването, табелки и маркировка с оранжеви табели и др.).
III. Специалните теми, които задължително трябва да бъдат включени в специализирания курс за превоз на вещества и изделия от клас 1:
1. Специфични опасности, свързани с взривни и пиротехнически вещества и изделия.
2. Специфични изисквания, отнасящи се до смесеното товарене на вещества и изделия от клас 1.
IV. Специалните теми, които задължително трябва да бъдат включени в специализирания курс за превоз на радиоактивни вещества:
1. Специфични опасности, свързани с йонизираща радиация.
2. Специфични изисквания, отнасящи се до опаковането, обработката, смесеното товарене и подреждането на радиоактивен материал.
3. Специални мерки, които трябва да се предприемат в случай на произшествие, засягащо радиоактивния материал.

Приложение № 5 към чл. 26, ал. 1
(Изм. – ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г.)
лице
ADR СВИДЕТЕЛСТВО НА ВОДАЧ, ПРЕВОЗВАЩ ОПАСНИ ТОВАРИ
ADR DRIVER TRAINING CERTIFICATE
(**)
1. свидетелство №
(certificate №)
Снимка 2. фамилия (surname)
3. име, презиме (other name(s)
4. дата на раждане (date of birth)
4а. ЕГН
дата/месец/година/dd/mm/yyyy
5. националност (nationality)
6. подпис на водача (driver signature)
7. издаващ орган (issuing body)
8. валидно до (valid to):
дата/месец/година/ dd/mm/yyyy
гръб
ВАЖИ ЗА КЛАС(ОВЕ)
VALID FOR CLASS(ES)
9. Цистерни (tanks) 10. Други, освен цистерни
(Other than tanks)
1. СВИДЕТЕЛСТВО № (CERTIFICATE №) ПРИ НАМИРАНЕ НА ТАЗИ КАРТА, МОЛЯ ДА Я ИЗПРАТИТЕ НА АДРЕС: УЛ. ГУРКО 5, СОФИЯ 1000, БЪЛГАРИЯ ИА „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“
2. ФАМИЛИЯ (SURNAME)
3. ИМЕ, ПРЕЗИМЕ (OTHER NAME(S))
4. ДАТА НА РАЖДАНЕ (DATE OF BIRTH) д/м/г (DD/MM/YYYY)
4а. ЕГН (PERSONAL №)
5. НАЦИОНАЛНОСТ (NATIONALITY)
6. ПОДПИС НА ВОДАЧА (DRIVER SIGNATURE) RETURN ADDRESS: 5 GOURKO STR., 1000 SOFIA, BULGARIA, ROAD TRANSPORT ADMINISTRATION
7. ИЗДАВАЩ ОРГАН (ISSUING BODY)
8. ВАЛИДНО ДО (VALID TO) д/м/г DD/MM/YYYY
9. КЛАС ЗА ЦИСТЕРНИ (TANKS CLASS)
10. КЛАС ЗА ДРУГИ, ОСВЕН ЦИСТЕРНИ
(OTHER THAN TANKS CLASS)
(**) Отличителният знак на държавата, издала свидетелството.

Приложение № 6 към чл. 37, ал. 1
(Отм. – ДВ, бр. 12 от 2007 г.)

Приложение № 7 към чл. 38, ал. 1
(Изм. – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.)

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА,
CERTIFICATE OF APPROVAL FOR VEHICLES
ПРЕВОЗВАЩИ ОПРЕДЕЛЕНИ ОПАСНИ ТОВАРИ
CARRYING CERTAIN DANGEROUS GOODS

Това удостоверение потвърждава, че указаното по-долу моторно превозно средство отговаря на условията,
предписани от Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR).
This certificate testifies that the vehicle specified below fulfills the conditions prescribed by the European Agreement
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).

1. Certificate №: 2. Vehicle manufacturer: 3. Vehicle Identification №: 4. Registration № (if any):

Удостоверение №: Производител на ППС: Идентификационен № на ППС: Регистрационен номер:

5. Name and business address of carrier, operator or owner/Име и служебен адрес на превозвача, оператора или
собственика:
/
6. Description of vehicle/Описание на ППС: 1
7. Vehicle designation(s) according to 9.1.1.2 of ADR / Предназначение(я) на ППС съгласно 9.1.1.2 от ADR:2
EX/II EX/III FL OX AT MEMU
8. Endurance braking system/Износоустойчива спирачна система: 3
 Not applicable / Не се прилага
 The effectiveness according to 9.2.3.1.2 of ADR is sufficient for a total mass of the transport unit of __ t /
Ефективността съгласно 9.2.3.1.2 от ADR е достатъчна за обща маса на транспортната единица от __ тона 4
9. Description of the fixed tank(s)/battery-vehicle (if any)/ Описание на неподвижно монтираната цистерна(и)/батерийно ППС:
9.1. Manufacturer of the tank / Производител на цистерната:
9.2 .Approval number of the tank/battery-vehicle / № на одобряването на цистерната/батерийното ППС:
9.3. Tank manufacturer’s serial number/Identification of elements of battery-vehicle/
Сериен № на производителя на цистерната/Идентификация на елементите на батерийното ППС:
9.4. Year of manufacture/ Година на производство:
9.5. Tank code according to 4.3.3.1 or 4.3.4.1 of ADR/ Код на цистерната според 4.3.3.1 или 4.3.4.1 от ADR:
9.6. Special provisions TC and TE according to 6.8.4 of ADR (if applicable)/6
Специални разпоредби ТС и ТЕ, съгласно 6.8.4 от ADR(ако се прилагат)6:
10. Dangerous goods authorized for carriage:/ Разрешени за превоз опасни товари
The vehicle fulfills the conditions required for the carriage of dangerous goods assigned to the vehicle designation(s)
in № 7
ППС отговаря на условията, изисквани за превоз на опасните товари, определени за предназначението(ята) в т. 7
10.1 In the case of an EX/II or EX/III vehicle / goods of Class 1 including compatibility group J /
За ППС с предназначение ЕХ/II или ЕХ/III 3 товари от клас 1, вкл. група на съвместимост J
goods of Class 1 excluding compatibility group J /
товари от клас 1 без тези от група J
10.2 In the case of a tank-vehicle/battery-vehicle 3 / За цистерни / батерийни ППС 3:
only the substances permitted under the tank code and any special provisions specified in № 9 may be carried / 5
Могат да се превозват само вещества, разрешени за този код на цистерната и съгласно всички специални разпоредби, посочени в т. 9
or / или
only the following substances (Class, UN number, and if necessary packing group and proper shipping name) may be carried /
Могат да се превозват само следните вещества (клас, UN № и ако е нужно – опаковъчна група и съответното превозно наименование): Class 2, 3, Code, UN №
Only substances which are not liable to react dangerously with the materials of the shell, gaskets, equipment and
protective linings (if applicable) may be carried / Могат да се превозват само вещества, които не са способни
да реагират опасно с материала на цистерната, уплътненията, екипировката и предпазната обшивка
(ако трябва да има такава).
11. Remarks /Забележки:
12. Valid until / Валидно до: Stamp of issuing service /
Печат на издаващия орган
Place, Date, Signature /
Място на издаването, дата, подпис:
1 – According to the definitions for power-driven vehicles and for trailers of categories N and O as defined in Annex 7 of the Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles (R.E.3) or in Directive 97/27/EC / Според определенията за МПС с двигатели с вътрешно горене и за ремаркета от категории N и О, както са дефинирани в Приложение 7 на Консолидираната резолюция за конструкцията на автомобилите (R.E.3) или в Директива 97/27/ЕС.
2 – Strike out what is not appropriate / Да се зачеркне неподходящото.
3 – Mark the appropriate / Да се отбележи подходящото.
4 – Enter appropriate value. A value of 44 t will not limit the „registration / in-service maximum permissible mass“ indicated in the registration document(s)/ Попълнете съответната величина. Величината „44 тона“ няма да ограничи посочените в регистрационния документ данни в „Регистрация / максимална допустима маса при експлоатация“.
5 – Substances assigned to the tank code specified in № 9 or to another tank code permitted under the hierarchy in 4.3.3.1.2 or 4.3.4.1.2, taking account of the special provision(s), if any / За веществата, определени за кода на цистерната, специфицирана в т. 9, или за код, допустим съгласно йерархията в 4.3.3.1.2 или 4.3.4.1.2, трябва да се имат предвид специалните разпоредби (ако има такива).
6 – Not required when the authorized substances are listed in No. 10.2. / Не се изискват, когато в т. 10.2 са посочени само разрешените вещества за превоз

13. Extensions of validity / Удължаване на валидността
Validity extended until / Stamp of issuing service, place, date, signature /
Печат на издаващия орган, място на издаването, дата, подпис:
Валидността е удължена до:

NOTE: This certificate shall be returned to the issuing service when the vehicle is taken out of service; if the vehicle is transferred to another carrier, operator or owner, as specified in № 5; on expiry of the validity of the certificate; and if there is a material change in one or more essential characteristics of the vehicle.
ЗАБЕЛЕЖКА: Това удостоверение трябва да се върне на издаващия го орган когато автомобилът е спрян от движение; ако автомобилът е прехвърлен на друг превозвач, оператор или собственик, както е посочено в т. 5; при изтичане на срока на валидност на удостоверението; и ако има промяна на материала на една или повече от основните конструктивни характеристики на автомобила.

Приложение № 8 към чл. 45, ал. 1
(Изм. – ДВ, бр. 12 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г., изм. – ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г.)
КОНТРОЛЕН ЛИСТ

Място на извършване на проверката (населено място, № на шосе, км) …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Дата… ……………….. Час ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Националност на МПС (знак на държавата) ……….. Рег. № …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Националност на ремаркето/полуремаркето ……….. Рег. № ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Вид на ППС: товарен автомобил (ТА) ТА с ремарке влекач с полуремарке
Предприятие превозвач (име и адрес) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Националност ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Водач (име, фамилия) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Втори водач (име, фамилия) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Изпращач (име, адрес, място на натоварване) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Товарополучател (име, адрес, място на разтоварване) ……………………………………………………………………………………………………………………………
Брутна маса/обем на опасния товар за ППС …………………………………………………. кг/литри
Освободени количества по т. 1.1.3 и т. 3.4 от ADR* надвишени да не
Превозът се извършва в*:
неподвижна цистерна сменяема цистерна контейнер-цистерна
батерия-съдове насипно състояние контейнер дребни пратки

Транспортно-съпроводителни документи:
1. Превозен документ проверен / установено нарушение / отпада
2. Писмени инструкции проверен / установено нарушение / отпада
3. Дву- или многостранна спогодба / др. разрешение за превоза
проверен / установено нарушение / отпада
4. Удостоверение за одобрение на ППС за превоз на определени опасни товари
проверен / установено нарушение / отпада
5. ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари
проверен / установено нарушение / отпада
Товар:
Товар, допуснат до превоз проверен / установено нарушение / отпада
Превоз в насипно състояние проверен / установено нарушение / отпада
Превоз в цистерни проверен / установено нарушение / отпада
Превоз в контейнери проверен / установено нарушение / отпада
Вид на ППС, допуснато до превоз на товара проверен / установено нарушение / отпада
Забрана за съвместно натоварване проверен / установено нарушение / отпада
Обработка и съхранение на товара проверен / установено нарушение / отпада
Изтичане на опасен товар или повредени опаковки проверен / установено нарушение / отпада
UN номер / етикетиране на пратките / UN код на опаковката
проверен / установено нарушение / отпада
Маркиране на ППС и/или контейнера проверен / установено нарушение / отпада
Табели при превоз в цистерни или в насипно състояние
проверен / установено нарушение / отпада
Основно оборудване за безопасност съгласно ADR:
Пожарогасители (един или няколко при необходимост)
проверен / установено нарушение /
Клин за подлагане на колелата при спряло превозно средство (минимум два броя) проверен / установено нарушение /
Светлоотразителни предупредителни знаци (най-малко два броя) проверен / установено нарушение /
Светлоотразителна предпазна жилетка (за всеки член от екипажа на превозното средство) проверен / установено нарушение /
Ръчно фенерче с неметален корпус проверен / установено нарушение /
Оборудване съгласно писмените инструкции за аварийни ситуации в зависимост от превозвания опасен товар.
6. Рискова категория в зависимост от установеното нарушение
Рискова категория I: Рискова категория II: Рискова категория III:
(В случай че са установени няколко нарушения, се отразява само рисковата категория на най-сериозното от тях).
Други / Забележки ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Контролен орган …………………. Проверяващ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(име и личен печат)

* Забележка. Излишното се задрасква.

Приложение № 9 към чл. 45, ал. 2
(Ново – ДВ, бр. 12 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г.)
Рискови категории
Рискова категория I: Не са спазени съответните разпоредби на ADR и са създадени предпоставки за смъртни случаи, сериозни телесни увреждания на хората и значително замърсяване на околната среда.
Вид нарушение:
1. Превозваните опасни товари са забранени за превоз.
2. Изтичане/разлив на опасни вещества.
3. Неправилен или неподходящ начин на превоз на опасните товари.
4. Превоз на неопаковани опасни товари в контейнери, несъответстващи на превозвания опасен товар.
5. Превоз на някои опасни товари в превозни средства без удостоверение за одобрение.
6. Дължината на превозното средство не е в съответствие с одобрените стандарти и представлява сериозна опасност (в противен случай е в рискова категория II).
7. Използвани са опаковки, които не са одобрени по ADR.
8. Опаковките не отговарят на съответните опаковъчни инструкции.
9. Не са спазени изискванията за смесено опаковане.
10. Не са спазени правилата за безопасност и укрепване на товара.
11. Не са спазени правилата за смесено товарене на опаковки.
12. Не са спазени изискванията за допустима степен на пълнене на цистерните и на опаковките.
13. Не са спазени изискванията по отношение „превоз на вещества в ограничени количества“ за транспортна единица.
14. Превоз на опасни товари без наличието на:
– транспортно-съпроводителни документи;
– маркировки и етикети на опаковките;
– сигнализация на транспортната единица с табели и знаци за опасност.
15. Превоз на опасни товари в превозно средство без съответната сигнализация по ADR.
16. Липсва информация за превозваните опасни вещества (UN номер, наименование по ADR, опаковъчна група).
17. (изм. – ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г.) Водачът не притежава валидно ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари.
18. Използват се средства за осветяване, които не са в съответствие с изискванията на ADR.
19. Не се спазва забраната за пушене.
В случаите, когато са установени нарушения по т. 1 – 19, се прилага мярка „спиране на превозното средство от движение и преместването му на безопасно място до отстраняване на нарушението“.
Рискова категория II: Не са спазени съответните разпоредби на ADR и са създадени предпоставки за смъртни случаи и/или замърсяване на околната среда.
Вид нарушение:
1. Транспортната единица е с повече от едно ремарке/полуремарке.
2. Дължината на превозното средство не е в съответствие с одобрените стандарти, но не представлява сериозна опасност.
3. Пожарогасителите са неизправни – без пломби и с липсващи срокове за преглед.
4. В превозното средство липсва основното оборудване за безопасност съгласно ADR и оборудването съгласно писмените инструкции за аварийни ситуации.
5. Не са спазени сроковете за проверки на опаковките (IBCs или големи опаковки).
6. Превозват се повредени опаковки и повредени празни непочистени опаковки.
7. Превоз на опаковани опасни товари в контейнери, несъответстващи на превозвания опасен товар.
8. Установен е теч на опасни вещества от пътното превозно средство поради нарушена цялост на цистерните/контейнер-цистерните, включително празните и непочистените.
9. Превоз на комбинирани опаковки във външни опаковки, които не са правилно затворени.
10. Поставени са етикети, маркировки и табели, които не са в съответствие с превозвания товар.
11. Писмените инструкции не са в съответствие с ADR и не отговарят на превозвания товар.
12. Превозното средство е оставено без надзор или е неправилно паркирано.
В случаите, когато са установени нарушения по т. 1 – 12, се прилага мярка „преместване на превозното средство на безопасно място до отстраняване на неизправността“.
Рискова категория III: Не са спазени съответните разпоредби на ADR, но не са създадени предпоставки за смъртни случаи или замърсяване на околната среда.
Вид нарушение:
1. Размерът на табелите, етикетите, буквите, фигурите или символите им не са в съответствие с изискванията на ADR.
2. В транспортно-съпроводителните документи липсва информацията, посочена в т. 16 на рискова категория I.
3. (изм. – ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г.) ADR свидетелството не е на борда на превозното средство, но има доказателства, че водачът притежава такова.
В случаите, когато са установени нарушения по т. 1 – 3, не е необходимо да се вземат мерки на пътя за отстраняване на неизправността, тъй като това може да се извърши и на по-късен етап в предприятието.
Определянето на подходящата рискова категория е в зависимост от специфичните обстоятелства и по преценка на контролния орган.

Приложение № 10 към чл. 48a
(Ново – ДВ, бр. 12 от 2007 г.)
ОТЧЕТ ЗА НАРУШЕНИЯТА И НАКАЗАНИЯТА

Държава: Година:

Проверки при превоз на опасни товари по шосе

Място на регистрация на ПС(1)
страната, където се други страни – трети Общ
извършва проверката членки на ЕС страни брой
Брой на проверените транспортни единици на база съдържание на товара (и ADR)
Брой на транспортните единици, които не са в съответствие с изискванията на ADR
Брой на задържаните транспортни единици
Брой на установените нарушения в Рискова категория I
зависимост от рисковата категория(2) Рискова категория II
Рискова категория III
Брой на наложените наказания в предупреждение
зависимост от вида им глоба
друго

Общо количество на превозените опасни товари при проверките ………………….. t или ………….. t/km
(1) Страната, в която е регистрирано превозното средство.
(2) В случай че са установени повече от едно нарушения за една транспортна единица, се отразява само рисковата категория на най-сериозното от тях.

Приложение № 11 към чл. 26а, ал. 1
(Ново – ДВ, бр. 87 от 2013 г., в сила от 04.10.2013 г.)
Заявление за издаване на ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИА „АВТОМОБИЛНА
АДМИНИСТРАЦИЯ“
ЧРЕЗ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ „КД – ДАИ“
гр. …………………………………………………………

ЗАЯВЛЕНИЕ
за издаване на ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари

от ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
снимка (трите имена на кирилица, попълват се с главни печатни букви на ръка, като данните се вземат от документ за самоличност, издаден от МВР)
подпис
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(трите имена на латиница, попълват се с главни печатни букви на ръка, като данните се вземат от документ за самоличност, издаден от МВР)
Дата на раждане…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ЕГН ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Националност ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Телефонен номер: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
МОЛЯ ДА МИ БЪДЕ ИЗДАДЕНО ADR СВИДЕТЕЛСТВО НА ВОДАЧ, ПРЕВОЗВАЩ ОПАСНИ ТОВАРИ, ЗА СЛЕДНИТЕ МОДУЛИ:
 класове 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9 (основен);
 цистерни;
 клас 1;
 клас 7
(в квадратчетата се отбелязват модулите, за които кандидатът успешно е издържал изпита).
ПОПЪЛВА СЕ В СЛУЧАЙ, ЧЕ ЛИЦЕТО ПРИТЕЖАВА ADR СВИДЕТЕЛСТВО НА ВОДАЧ, ПРЕВОЗВАЩ ОПАСНИ ТОВАРИ:
1. Желая да заменя притежаваното от мен ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари, поради успешно положен изпит за допълнителен модул:
 цистерни;
 клас 1;
 клас 7
(в квадратчетата се отбелязват модулите, за които кандидатът успешно е издържал изпита)
2. Желая да заменя притежаваното от мен ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари, поради успешно положен изпит за удължаване срока на валидност за модул:
 класове 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9 (основен);
 цистерни;
 клас 1;
 клас 7
(в квадратчетата се отбелязват модулите, за които кандидатът успешно е издържал изпита).
3. Желая да заменя притежаваното от мен ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари, поради:
 промяна на името;
 промяна на снимката;
 промяна на данни от личната карта;
 друго (посочва се причината)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Желая да заменя притежаваното от мен ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари, издадено от друга страна по спогодба ADR, с издадено такова от Република България:
Страна, издала свидетелството: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Компетентен орган, издал свидетелството: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Номер на свидетелството: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Валидност на свидетелството: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ПОПЪЛВА СЕ В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРИТЕЖАВАНОТО ADR СВИДЕТЕЛСТВО НА ВОДАЧ, ПРЕВОЗВАЩ ОПАСНИ ТОВАРИ, Е ИЗГУБЕНО, ПОВРЕДЕНО ИЛИ ОТКРАДНАТО:
 ADR свидетелството на водач, превозващ опасни товари, е изгубено;
 ADR свидетелството на водач, превозващ опасни товари, е повредено;
 ADR свидетелството на водач, превозващ опасни товари, е откраднато.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Тези полета се попълват само от служители на ИА „АА“.
1. Копие на ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари, в случай че кандидатът притежава.
2. Документ за платена такса за издаване на ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари.
3. Снимка, отговаряща на следните изисквания:
а) размер 45х35 мм;
б) изобразеното на тях лице е заснето фронтално;
в) височината на изобразеното лице от брадата до върха на главата е между 25х35 мм.
5. В случай на загубено или повредено свидетелство – декларация, свободен текст, в която се посочват обстоятелствата.
6. В случай на откраднато свидетелство -документ от компетентен орган, доказващ обстоятелството.
Копията на документите се заверяват от притежателя с подпис и текст „вярно с оригинала“.
Имена на служителя, приел документите:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(име/презиме/фамилия/длъжност)
ОО „КД – ДАИ“ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
дата …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
подпис ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
име на оператора, обработил документите ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
дата ………………………….. подпис ……………………………………………………………………………………………………………………………….
(Приемно-предавателна част към заявлението)
Днес, ………,
Долуподписаният …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(име, презиме, фамилия)
ЕГН: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
получих от ОО „КД – ДАИ“, гр. ………….
ADR свидетелство на водач, превозващ опасни товари, с № …………., издадено на …. 20…. г.
Пълномощник ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(име, презиме, фамилия)
ЕГН:. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Долуподписаният …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(име, презиме и фамилия на служителя, предал свидетелството)
гр. ……………………….. предал: ………………………..
дата …………………….. приел: ……………………..
Приложение: Пълномощно (в случай че се получава от упълномощено лице).

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!