Наредба за освобождаване от винетни такси на лиса с 50 на над 50 на сто намалена работоспособност, декември 2018

Начало » Закони и наредби » Наредби » Наредба за освобождаване от винетни такси на лиса с 50 на над 50 на сто намалена работоспособност, декември 2018

Наредба № Н-19 за условията и реда за освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, 2018

В сила от 01.01.2009 г.
Издадена от Министерството на транспорта и Министерството на труда и социалната политика
Обн. ДВ. бр.107 от 16 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.56 от 22 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.29 от 10 Април 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 1 Април 2014г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.59 от 17 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2018г.

 

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Доп. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. – ДВ, бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г., изм. – ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) С наредбата се определят условията и редът за ползване от страна на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, както и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст на платената пътна мрежа, за която се заплащат винетни такси по Закона за пътищата.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г., изм. – ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Лицата по ал. 1 се освобождават от заплащане на една годишна винетна такса при ползване на платената пътна мрежа за един лек автомобил – тяхна собственост или съпружеска имуществена общност, по реда, определен в глава втора.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г., изм. – ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Годишната електронна винетка е с валидност за срок една година, считано от датата на издаването и.

 

 

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БЕЗПЛАТНИ ЕЛЕКТРОННИ ВИНЕТКИ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 108 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)
Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА БЕЗПЛАТНИ ВИНЕТКИ

Чл. 2. (1) (Доп. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г., изм. – ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г., изм. – ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Лицето с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане подава заявление-декларация по образец (приложение № 1) за получаване на безплатна годишна електронна винетка за собствения си или съпружеска имуществена общност лек автомобил в дирекция „Социално подпомагане“ на Агенцията за социално подпомагане по настоящия си адрес.
(2) (Нова – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г.) По реда на ал. 1 заявление-декларация подават и лицата или семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст.
(3) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г., изм. – ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г.) Заявление-декларация може да бъде подадена и чрез упълномощено лице въз основа на пълномощно с нотариално заверен подпис по настоящ адрес на лицето по ал. 1.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 56 от 2011 г., в сила от 22.07.2011 г.) Към заявление-декларацията се прилагат следните документи:
1. (изм. – ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. – ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г., зал. – ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.04.2019 г.)
2. (изм. – ДВ, бр. 54 от 2012 г., в сила от 17.07.2012 г., изм. – ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.) копие на пълномощното по ал. 3, на което при подаване на документите упълномощеното лице вписва „Вярно с оригинала“ и се подписва;
3. (изм. – ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г., зал. – ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.04.2019 г.)
4. (отм. с Решение № 2847 от 27.02.2012 г. на ВАС в частта относно израза „на лицето с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, както и“ – ДВ, бр. 29 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.) лична карта или личен паспорт на лицето по ал. 1, когато документите се подават от него (за справка), или лична карта или личен паспорт на лицата в случаите по ал. 2 и 3 (за справка);
5. (отм. – ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.)
6. (отм. – ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.)
7. (отм. – ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.)
(5) (Нова – ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. – ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г., изм. – ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Заявлението-декларация и документите по ал. 4 се подават от лицата по ал. 1 – 3 лично, с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(6) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г., отм. – ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.04.2019 г.)
(7) (Нова – ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) При констатиране на пропуски в изискуемите документи дирекция „Социално подпомагане“ дава на заявителя 3-дневен срок за отстраняването им.
(8) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г., предишна ал. 7, изм. – ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) За дата на подаване на заявлението-декларация чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път се счита датата на изпращане.
(9) (Нова – ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г., предишна ал. 8, изм. – ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.04.2019 г.) Служителите на дирекции „Социално подпомагане“ извършват проверка по служебен път чрез регистрите на първичните администратори на данни – Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи, Националната експертна лекарска комисия и Гаранционния фонд, за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 10в от Закона за пътищата и сключена застраховка „Гражданска отговорност“ с едногодишен срок.

Чл. 3. (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г., изм. – ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Дирекции „Социално подпомагане“ обработват и одобряват документите в 7-дневен срок от подаването на заявлението-декларация чрез интегрираната информационна система на Агенцията за социално подпомагане.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г., изм. – ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Агенцията за социално подпомагане изготвя и предоставя по електронен път чрез защитен канал на Агенция „Пътна инфраструктура“ дневна заявка по образец (приложение № 2) за издаване на безплатни годишни електронни винетки.
(3) (Нова – ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Дневната заявка се изготвя на база обработените и одобрените в рамките на работния ден заявления-декларации по чл. 2 и се изпраща до края на същия работен ден.
(4) (Нова – ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) В срок до края на работния ден, следващ деня на получаване на дневната заявка по ал. 2, Агенция „Пътна инфраструктура“ издава безплатна годишна електронна винетка със срок на валидност една година.
(5) (Нова – ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Агенция „Пътна инфраструктура“ връща по електронен път чрез защитен канал на Агенцията за социално подпомагане информация по образец (приложение № 3) с потвърждение за генерираните годишни електронни винетки за леките автомобили, посочени в заявката по ал. 2, в рамките на работния ден, следващ деня на издаване на безплатните годишни електронни винетки.

Чл. 4. (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г., отм. – ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)

Чл. 5. Чл. 5. (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г., отм – ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)

Чл. 5а. (Нов – ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г., отм – ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)

Чл. 6. (Отм – ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)

Чл. 7. (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г., изм. – ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1) Агенция „Пътна инфраструктура“ съхранява предоставените от Агенцията за социално подпомагане дневни заявки (приложение № 2) по чл. 3, ал. 2 в срок 5 години от датата на получаването им. (2) Агенцията за социално подпомагане съхранява предоставената от Агенция „Пътна инфраструктура“ информация (приложение № 3) по чл. 3, ал. 5 в срок 5 години от датата на получаването и.

 

 

Глава трета.
КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл. 8. (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г.) Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява по компетентност от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане или упълномощени от него длъжностни лица и от Председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ или от упълномощени от него длъжностни лица.

Чл. 9. (Отм. – ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)

Чл. 10. Установяването на нарушения по наредбата, съставянето на актове, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършват при условията и по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Доп. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 30 от 2014 г., в сила от 01.06.2014 г., изм. – ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Определените с наредбата условия и ред за освобождаване от винетни такси при ползване на платената пътна мрежа се прилагат и за лица с трайни увреждания, на които намалената работоспособност или вид и степен на увреждане е установена след навършване на възрастта за придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст или са я навършили в срока на решението на ТЕЛК/НЕЛК. Тези лица ползват правата си по наредбата пожизнено, независимо от определения в експертното решение срок.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (В сила от 01.12.2008 г., изм. – ДВ, бр. 59 от 2018 г., в сила от 17.07.2018 г., изм. – ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Заявления-декларации за получаване на годишни безплатни електронни винетки се подават ежегодно в дирекциите „Социално подпомагане“ по реда, предвиден в чл. 2.

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 10в, ал. 1 от Закона за пътищата и отменя Наредба № 1 от 2005 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност от винетни такси при ползване на републиканските пътища (ДВ, бр. 11 от 2005 г.).

§ 4. Указания по прилагането на наредбата се дават от министъра на транспорта и министъра на труда и социалната политика.

§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2009 г., с изключение на § 2, който влиза в сила от 1 декември 2008 г.

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-19 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ОТ ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА

(ОБН. – ДВ, БР. 6 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-19 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ОТ ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА

(ОБН. – ДВ, БР. 6 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

§ 9. Навсякъде в наредбата, съответно в приложенията към нея, преди абревиатурата „ТЕЛК“ се изписва абревиатурата „ДЕЛК“ и се поставя наклонена черта.

§ 10. Навсякъде в наредбата думите „Национална агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят с „Агенция „Пътна инфраструктура“.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-19 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ОТ ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА

(ОБН. – ДВ, БР. 6 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

§ 11. (В сила от 01.12.2009 г., изм. – ДВ, бр. 108 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Молби-декларации по чл. 2 за получаване на безплатни едногодишни електронни винетки се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ от 1 декември 2009 г.

§ 12. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2010 г. с изключение на § 11, който влиза в сила от 1 декември 2009 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-19 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ ВИД И СТЕПЕН НА УВРЕЖДАНЕ ОТ ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА

(ОБН. – ДВ, БР. 56 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 22.07.2011 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-19 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ ВИД И СТЕПЕН НА УВРЕЖДАНЕ И ЛИЦА ИЛИ СЕМЕЙСТВА, ОТГЛЕЖДАЩИ ДЕЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ ДО 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ И ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПО-КЪСНО ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, ОТ ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА

(ОБН. – ДВ, БР. 54 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 17.07.2012 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-19 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ ВИД И СТЕПЕН НА УВРЕЖДАНЕ И ЛИЦА ИЛИ СЕМЕЙСТВА, ОТГЛЕЖДАЩИ ДЕЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ ДО 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ И ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПО-КЪСНО ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, ОТ ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА
(ОБН. – ДВ, БР. 30 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.06.2014 г.)
§ 12. Наредбата влиза в сила от 1 юни 2014 г., с изключение на § 1, т. 2, в частта за подаване на заявление-декларация и документи по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, която влиза в сила от 1 януари 2015 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-19 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ ВИД И СТЕПЕН НА УВРЕЖДАНЕ И ЛИЦА ИЛИ СЕМЕЙСТВА, ОТГЛЕЖДАЩИ ДЕЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ ДО 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ И ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПО-КЪСНО ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, ОТ ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА

(ОБН. – ДВ, БР. 59 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 17.07.2018 Г.)

§ 15. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването и в „Държавен вестник“.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-19 ОТ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ЛИЦА С 50 И НАД 50 НА СТО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ ИЛИ ВИД И СТЕПЕН НА УВРЕЖДАНЕ И ЛИЦА ИЛИ СЕМЕЙСТВА, ОТГЛЕЖДАЩИ ДЕЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ ДО 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ И ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПО-КЪСНО ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, ОТ ВИНЕТНИ ТАКСИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА

(ОБН. – ДВ, БР. 108 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г.)

§ 17. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2019 г. с изключение на § 3, т. 1, 3 и 6, които влизат в сила от 1.04.2019 г.
(2) До влизането в сила на § 3, т. 6 служителите на дирекции „Социално подпомагане“ извършват проверка по служебен път в Национална база данни „Население“, съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, съответната Регионална здравна инспекция и Гаранционния фонд за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 10в от Закона за пътищата и за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ с едногодишен срок.

Не си готов за изпитните листовки?

 

  Подготви се!